Liên kết tài khoản Google Play và tài khoản Google Ads

Khi liên kết tài khoản Google Ads với tài khoản Nhà phát triển trên Google Play, bạn có thể hiển thị quảng cáo cho người dùng ứng dụng của mình mà không cần thiết lập thẻ tiếp thị lại. Đối với các ứng dụng sử dụng tính năng thanh toán trong ứng dụng, bạn cũng có thể sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi để tự động theo dõi khi một người đã nhấp vào một trong những quảng cáo của bạn mua hàng trong ứng dụng Android mà không cần thêm mã theo dõi chuyển đổi vào ứng dụng của mình.

Bài viết này hướng dẫn cách liên kết tài khoản Google Play Developer từ tài khoản Google Ads. Bài viết này cũng trình bày cách quản lý các yêu cầu liên kết và tài khoản liên kết trong tài khoản Google Ads. Để biết cách hoạt động của tính năng liên kết, hãy đọc bài viết Giới thiệu về cách liên kết tài khoản Google Play và Google Ads.

Trước khi bắt đầu

Hướng dẫn

Sau đây, bạn có thể tìm hiểu cách: 

 • Gửi yêu cầu liên kết đến tài khoản nhà phát triển trên Google Play
 • Chấp thuận yêu cầu liên kết từ tài khoản nhà phát triển trên Google Play
 • Gửi lại hoặc hủy yêu cầu liên kết
 • Chuyển sang loại liên kết “Quyền truy cập dữ liệu và tài khoản”
 • Hủy liên kết tài khoản Google Ads với tài khoản nhà phát triển trên Google Play
 • Theo dõi trạng thái liên kết

Gửi yêu cầu liên kết

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Nhấp vào Tài khoản được liên kết trong mục "Thiết lập".
 4. Trong "Google Play", hãy nhấp vào Chi tiết
 5. Nếu bạn chưa liên kết bất kỳ tài khoản nào, hãy nhấp vào Liên kết. Nếu bạn đã có tài khoản được liên kết, hãy nhấp vào nút dấu cộng  để tạo một yêu cầu liên kết mới.
 6. Nhập địa chỉ email của chủ sở hữu tài khoản nhà phát triển trên Google Play mà bạn muốn liên kết.
 7. Nhấp vào Gửi.

Chấp thuận yêu cầu liên kết từ tài khoản nhà phát triển trên Google Play

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Nhấp vào Tài khoản được liên kết trong mục "Thiết lập".
 4. Trong "Google Play", hãy nhấp vào Chi tiết
 5. Tìm tài khoản bạn muốn chấp thuận yêu cầu liên kết. 
 6. Nhấp vào Phê duyệt hoặc Từ chối. Nếu bạn từ chối yêu cầu và sau đó thay đổi ý định, thì bạn hoặc chủ sở hữu tài khoản nhà phát triển trên Google Play sẽ phải gửi yêu cầu liên kết mới.

Hủy yêu cầu liên kết 

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Nhấp vào Tài khoản được liên kết trong mục "Thiết lập".
 4. Trong "Google Play", hãy nhấp vào Chi tiết
 5. Tìm tài khoản mà bạn muốn hủy lời mời liên kết.
 6. Nhấp vào Hủy.

Chuyển sang loại liên kết “Quyền truy cập dữ liệu và tài khoản”

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Nhấp vào Tài khoản được liên kết trong mục "Thiết lập".
 4. Trong "Google Play", hãy nhấp vào Chi tiết
 5. Tìm tài khoản mà bạn muốn chuyển sang loại liên kết “Quyền truy cập dữ liệu và tài khoản”. 
 6. Nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa bên cạnh mục "Quyền truy cập dữ liệu" trong cột “Loại”.
 7. Bật Quyền truy cập tài khoản.
 8. Nhấp vào Lưu.

Hủy liên kết tài khoản Google Ads khỏi tài khoản nhà phát triển trên Google Play

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Nhấp vào Tài khoản được liên kết trong mục "Thiết lập".
 4. Trong "Google Play", hãy nhấp vào Chi tiết.
 5. Tìm tài khoản mà bạn muốn hủy liên kết và nhấp vào Hủy liên kết.

Theo dõi trạng thái liên kết

Dưới đây là các trạng thái mà bạn có thể thấy trong cột “Trạng thái” của trang “Tài khoản được liên kết” cho Google Play.

 • Cần bạn chấp thuận: Chủ sở hữu tài khoản nhà phát triển trên Google Play này đã gửi yêu cầu liên kết với tài khoản Google Ads của bạn. Bạn có thể chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu này.
 • Đang chờ Google Play chấp thuận: Yêu cầu của bạn đã được gửi đến tài khoản nhà phát triển trên Google Play. Trạng thái này sẽ cập nhật khi chủ sở hữu tài khoản chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu liên kết của bạn.
 • Đã liên kết: Tài khoản Google Ads của bạn đã liên kết với Tài khoản nhà phát triển trên Google Play này và danh sách tiếp thị lại cho các ứng dụng trong tài khoản đã được kích hoạt.
 • Chưa liên kết: Tài khoản Google Ads và tài khoản nhà phát triển trên Google Play không được liên kết vì yêu cầu liên kết đã bị chủ sở hữu tài khoản nhà phát triển trên Google Play từ chối hoặc bởi vì người dùng Google Ads hay chủ sở hữu tài khoản nhà phát triển trên Google Play đã hủy liên kết các tài khoản đó. Để liên kết lại các tài khoản, hãy gửi yêu cầu liên kết mới đến chủ sở hữu tài khoản Play.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố