[GA4] Kom godt i gang med Udforskninger

Få større indsigt i brugernes adfærd og "rejse"

Udforskninger er en samling avancerede teknikker, som går et skridt videre end standardrapporterne med det formål at give dig større indsigt i dine kunders adfærd.

Når du vil undersøge dataene nærmere, kan du bruge udforskninger til følgende:

 • Hurtigt at oprette ad hoc-forespørgsler
 • Nemt konfigurere og skifte mellem forskellige teknikker.
 • Sortere og gå i detaljer med dataene og bruge dem i forskellige sammenhænge.
 • Fokusere på de mest relevante data ved hjælp af filtre og segmenter.
 • Oprette segmenter og målgrupper.
 • Dele dine udforskninger med andre brugere af den samme Google Analytics-ejendom.
 • Eksportere udforskningsdataene med henblik på brug i andre værktøjer.
Udforskninger er tilgængelig til alle Google Analytics 4-ejendomme. Google Analytics 360-kunder kan bruge betaversionen af Udforskninger til Universal Analytics-ejendomme.
I denne artikel kan du læse om følgende:

Få adgang til Udforskninger

Du får adgang til Udforskninger ved at klikke på Udforsk på navigationsmenuen til venstre.

Sådan fungerer Udforskninger

Standardrapporterne i Google Analytics hjælper dig med at overvåge dine vigtigste forretningsmetrics. Udforskninger giver dig adgang til data og analyseteknikker, som ikke er tilgængelige i rapporter. Brug Udforskninger til at undersøge dine data udførligt og besvare komplekse spørgsmål om dem.

En udforskning består af 3 sektioner:

Canvas

Det store område til højre viser dine data ved hjælp af den valgte teknik. Lærredet kan have flere faner, hvilket giver dig mulighed for at bruge flere teknikker i en enkelt udforskning. Udforskninger understøtter følgende teknikker:

Udforskning i frit format

Udforskning. Udforsk dine data i et velkendt fanelayout. Du kan også anvende flere forskellige visualiseringslayouts i frit format, f.eks. søjlediagrammer, cirkeldiagrammer, linjediagrammer, punktdiagrammer og geokort. Få flere oplysninger

Kohorteudforskning

Kohorteanalyse. Få indsigt baseret på adfærden og effektiviteten for grupper af brugere med fælles attributter. Få flere oplysninger

Tragtudforskning

Tragtanalyse. Visualiser de trin, som brugere følger for at gennemføre opgaver på dit website eller i din app, og se, hvordan du kan optimere brugeroplevelsen og finde frem til målgrupper, der enten overgår målene eller er ineffektive. Få flere oplysninger

Segmentoverlap

Analyse af segmentoverlap. Se, hvordan forskellige brugersegmenter relaterer til hinanden. Brug denne teknik til at finde frem til nye brugersegmenter ud fra komplekse kriterier. Få flere oplysninger

Brugerudforskning

Analyse af brugeroplysninger. Undersøg de brugere, der udgør de segmenter, du opretter eller importerer. Du kan også gå i detaljer og få vist individuelle brugeres aktiviteter. Få flere oplysninger

Stiudforskning

Stianalyse. Visualiser de stier, dine brugere følger, når de interagerer med dit website og din app. Få flere oplysninger

Levetid for bruger

Analyse af brugerlevetid. Udforsk brugernes adfærd og værdi i løbet af hele deres "levetid" som kunder. Få flere oplysninger

 

Variabler

Panelet i venstre side giver dig adgang til de dimensioner, metrics og segmenter, du kan bruge i udforskningen. Du kan også ændre tidsrammen for udforskningen i panelet Variabler.

Faneindstillinger

Brug indstillingerne i panelet Faneindstillinger til at konfigurere den fane, der aktuelt er valgt. Vælg teknikken, tilføj elementer fra panelet Variabler, og konfigurer teknikspecifikke indstillinger.

Lær værktøjet til redigering af udforskninger at kende

Analysis editor interface map

 1. 1Gå tilbage til hovedmenuen Udforskninger.
 2. 2 Vælg Google Analytics-kontoen og ejendommen for udforskningen.
 3. 3Overskriftslinjen for Google Marketing Platform. Her kan du se notifikationer, skifte organisation, få hjælp, sende feedback og administrere din konto.
 4. 4 Variabler. Her kan du se de dimensioner, metrics og segmenter, der kan bruges i den aktuelle udforskning. Klik på Minimize icon til højre for at minimere panelet med variabler. Klik på Maksimér nederst for at få panelet vist igen.
 5. 5 Faneindstillinger. Her kan du angive udforskningsteknikken og konfigurere den aktuelt valgte visualisering. Klik på det relevante målområde for at tilføje dimensioner og metrics eller anvende segmenter. Du kan også flytte dimensioner, metrics og segmenter fra panelet med variabler til Faneindstillinger ved at bruge funktionen "træk og slip".
 6. 6 Faner. På fanerne kan du se dine visualiseringer. En udforskning kan indeholde op til 10 visualiseringer. Klik på Add new item icon. for at tilføje en ny fane.
 7. 7 Værktøjslinjen. Her kan du fortryde ændringer (og annullere fortryd), eksportere dataene og få flere oplysninger om udforskningen.
 8. 8 Segmenter. Segmenter er undergrupper af brugere. Du kan anvende et segment ved at dobbeltklikke på det eller ved at flytte det fra panelet med variabler til Faneindstillinger ved hjælp af funktionen "træk og slip". Klik på Add new item icon. for at oprette et nyt segment.
 9. 9 Vælg visualisering. Her kan du skifte visualisering af den aktuelt valgte teknik. Du kan f.eks. vise en teknik i frit format som en tabel, et cirkeldiagram eller en linjegraf. Det er ikke alle teknikker, der kan vælges forskellige visualiseringer af.
 10. 10 Dimensioner. Dimensioner er de ting, du vil analysere. Du kan tilføje dimensioner i området Opdeling under Faneindstillinger.
 11. 11 Opdeling, værdier og yderligere konfigurationsmuligheder. Disse varierer efter teknik og giver dig mulighed for at tilpasse udforskningen.
 12. 12 Visualisering. En visualisering er en visning af dine data i henhold til de aktuelt valgte faneindstillinger. Højreklik på et datapunkt i visualiseringen for at interagere med dataene.
 13. 13 Metrics. Metrics er tallene i din udforskning. Du kan tilføje metrics i området Værdier under Faneindstillinger.
 14. 14 Filtre. Filtre giver dig mulighed for at fokusere på de data, der er vigtigst for dig. Du kan filtrere efter enten dimensioner eller metrics eller begge dele.

Opret en udforskning

 1. Klik på Ikonet Opret. for at oprette en tom udforskning, eller brug en skabelon for at komme hurtigt i gang.
 2. Vælg en teknik til udforskning af dine data.
 3. Føj elementer til sektionerne Dimensioner og Metrics i kolonnen Variabler (til venstre).
 4. Træk og slip de dimensioner og metrics, som du har tilføjet i panelet Variabler, til panelet Faneindstillinger.
  Valgmulighederne under Faneindstillinger varierer afhængigt af teknik og giver dig mulighed for at finjustere de data, du ser.
 5. Interager med dataene ved at holde musen over dem og klikke.
 6. Tilføj segmenter og filtre for at justere dataene.
 7. Opret nye segmenter ud fra dine data, og eksportér dine resultater til Remarketingmålgrupper.

Nedenfor kan du få flere oplysninger om oprettelse og redigering af udforskninger.

Opret en udforskning fra en rapport

 1. Åbn en rapport
 2. Klik på knappen til sammenligning
 3. Klik på Udforsk.

Føj teknikker til udforskningen

Teknikker er afgørende for, hvordan dataene analyseres. Standardteknikken for en ny tom udforskning er tabellen i frit format. Du kan tilføje faner med forskellige teknikker (eller samme teknik):

 1. Klik på Add new item icon. øverst.
 2. Vælg den teknik, der skal bruges til den nye fane.
 3. Klik eventuelt på fanens navn for at redigere det.

Hvis du vil kopiere en fane eller fjerne den fra udforskningen, skal du klikke på menupilen til højre for dens navn.

Føj dimensioner, metrics og segmenter til variabler

I Udforskninger henviser termen variabel til de dimensioner, metrics og segmenter, der stammer fra din Google Analytics-konto. Disse vises i panelerne Variabler og Faneindstillinger. De nye udforskninger, du opretter, indeholder et standardsæt variabler. Du kan tilføje flere variabler for at gøre det muligt at bruge dem i din udforskning og for at forudindlæse dataene med henblik på hurtigere visualisering.

 1. Klik på Add new item icon. under Variabler til højre for sektionen DIMENSIONER, METRICS eller SEGMENTER.
 2. Vælg de ønskede elementer på listen, og klik på IMPORTÉR.

Brug søgefeltet til hurtigt at finde den relevante dimension eller metric.

Du kan anvende op til 20 dimensioner og 20 metrics på en udforskning. Hvis du vil fjerne et felt for at gøre plads til andre felter, skal du holde musen over det pågældende felt i Variabler og klikke på X.

Føj data til Faneindstillinger

Når du tilføjer en variabel under Faneindstillinger, anvendes variabeldataene på teknikken på den aktuelle fane. Hvis du vil føje data til en teknik, kan du gøre følgende:

 • Dobbeltklik på en variabel. Variablen anvendes på en standardlokation under Faneindstillinger. Hvis du f.eks. dobbeltklikker på en dimension, anvendes den på sektionen RÆKKER i en udforskning i frit format eller på sektionen OPDELINGSDIMENSION i en tragtudforskning.
 • Træk en variabel fra Variabler til Faneindstillinger. Når du begynder at trække en variabel, fremhæves de mulige placeringer.
 • Klik på en placering under Faneindstillinger, og vælg variablen på listen.

Juster tidsrammen

På Google Analytics 4-ejendomme opbevares data som standard i 2 måneder. Hvis du vil justere dette, skal du gå til Administrator og derefter klikke på Dataopbevaring under Dataindsamling og ændring. Få flere oplysninger om dataopbevaring.

Sådan ændrer du tidsrammen for en udforskning:

 1. Klik på det aktuelt valgte datointerval øverst under Variabler.
 2. Vælg et forudindstillet interval, eller brug kalenderen til at vælge et tilpasset datointerval.
 3. Klik på OK.

Del og eksportér udforskningen

Når du opretter en udforskning, er det kun dig, der kan se den. Du kan dele din indsigt med dine kolleger:

Klik på Del udforskning Del analysen. øverst til højre. Du skal som minimum have rollen Analytiker på ejendommen for at kunne dele en udforskning.

Delte udforskninger kan ses, men ikke redigeres, af alle med rollen passiv bruger på ejendommen. Du skal kopiere en delt udforskning for at kunne redigere den. 

Sådan eksporterer du dataene med henblik på brug i andre værktøjer:

 1. Klik på Eksportér data Eksportér data øverst til højre.
 2. Vælg eksportformat:
  1. Google Sheets
  2. TSV (tabulatorseparerede værdier)
  3. CSV (kommaseparerede værdier)
  4. PDF
  5. PDF (alle faner)

Når du eksporterer data via formatet Sheets, TSV eller CSV, eksporteres alle tilgængelige data i den valgte visualisering. Det kan betyde, at der eksporteres flere data end de aktuelt viste. Når du eksporterer data via formatet PDF, er det kun de aktuelt viste data i visualiseringen, der gemmes.

Begrænsninger i forbindelse med Udforskninger

Der er følgende begrænsninger i forbindelse med brugen af Udforskninger:

 • Du kan oprette op til 200 individuelle udforskninger pr. bruger pr. ejendom.
  • Du kan oprette op til 500 delte udforskninger pr. ejendom.
 • Du kan oprette op til 10 segmenter pr. udforskning.
 • Du kan anvende op til 10 filtre pr. fane.

Stikprøvetagning og datagrænser

Du kan bruge Udforskninger til hurtigt at generere tilpassede forespørgsler vedrørende store mængder data. Dine udforskninger kan dog være baseret på stikprøvebaserede data, hvis flere end 10 millioner hændelser er en del af en bestemt udforskningsforespørgsel.

Udforskninger og rapporter er underlagt datagrænser for at beskytte privatliv for brugere. Hvis din udforskning omfatter demografiske oplysninger eller data fra Google-signaler, kan dataene blive filtreret for at fjerne data, der kan identificere individuelle brugere.

Når en udforskning er underlagt enten stikprøve- eller datagrænser, ændres ikonet i højre hjørne af udforskningen fra grønt til gult. I et værktøjstip vises der oplysninger om dataene i udforskningen.

Inkompatibel anmodning

Hvis din udforskning indeholder en inkompatibel kombination af dimensioner eller metrics eller begge dele, vises ikonet for inkompatibel anmodning sammen med en opfordring til at opdatere anmodningen.

Incompatible request.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
false
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu