[GA4] Začínáme s Průzkumy

Získejte lepší statistiky o uživatelích a jejich cestách

Průzkumy nabízejí pokročilé techniky, které překonávají možnosti běžných přehledů. Díky nim získáte přesnější statistiky ohledně chování vašich zákazníků.

Pokud chcete data zkoumat podrobněji, můžete použít průzkumy, které umožňují:

 • rychle zpracovávat ad hoc dotazy,
 • snadno konfigurovat techniky a přepínat mezi nimi,
 • třídit data, měnit jejich uspořádání a zobrazovat podrobnější údaje,
 • zaměřit se na nejrelevantnější data pomocí filtrů a segmentů,
 • vytvářet segmenty a publika,
 • sdílet průzkumy s ostatními uživateli stejné služby Google Analytics,
 • exportovat data průzkumů a používat je v ostatních nástrojích.
Průzkumy jsou k dispozici ve všech službách Google Analytics 4. Zákazníci Google Analytics 360 mohou ve službách Universal Analytics používat beta verzi nástroje Průzkumy.
Obsah tohoto článku:

Přístup k Průzkumům

Nástroj Průzkumy otevřete kliknutím na možnost Prozkoumat v levém navigačním panelu.

Jak Průzkumy fungují

Výchozí přehledy v Google Analytics vám pomáhají sledovat klíčové firemní metriky. Průzkumy však nabízejí přístup k datům a analytickým technikám, které v přehledech nenajdete. Díky nim lze zkoumat data do detailu a nalézat odpovědi i na komplexní otázky.

Průzkum sestává ze tří částí:

Canvas

Tato velká oblast na pravé straně zobrazuje data pomocí techniky, kterou jste si vybrali. Plátno může zahrnovat více karet. V rámci jednoho průzkumu tak můžete používat i několik různých technik. Nástroj Průzkumy podporuje tyto techniky:

Volný průzkum

Průzkum. Prohlížejte svá data v důvěrně známé kontingenční tabulce. Ve volném průzkumu můžete také data různými způsoby vizualizovat. Najdete zde například pruhové grafy, výsečové grafy, spojnicové grafy, bodové grafy a zeměpisné mapy. Další informace

Průzkum kohorty

Skupinová analýza. Získejte statistiky o chování a výkonu skupin uživatelů sdílejících společné atributy. Další informace

Průzkum cesty

Analýza konverzních cest. Vizualizujte kroky uživatelů vedoucí k dokončení úlohy na webu nebo v aplikaci a zjistěte, jak můžete optimalizovat uživatelský dojem a zjistit, která publika mají obzvlášť dobré nebo naopak špatné výsledky. Další informace

Překryv segmentů

Analýza překryvu segmentů. Zjistěte, jak spolu navzájem souvisí různé segmenty uživatelů. Pomohou vám najít nové segmenty založené na komplexních podmínkách. Další informace

Průzkum uživatelů

Analýza průzkumníka uživatele.Podívejte se na uživatele, kteří patří do vámi vytvořených nebo importovaných segmentů. Můžete se v něm podívat na podrobné údaje až na úrovni jednotlivých uživatelských aktivit. Další informace

Průzkum trasy

Analýza trasy. Vizualizujte trasy uživatelů, kteří interagují s vaším webem a aplikací. Další informace

Celý životní cyklus uživatele

Analýza celé doby existence uživatele. Zkoumejte chování uživatelů a jejich hodnotu pro vaše podnikání za celou dobu, kdy jsou vašimi zákazníky. Další informace

 

Proměnné

Panel na levé straně nabízí přístup k dimenzím, metrikám a segmentům, které můžete v průzkumu použít. Na panelu Proměnné lze také změnit časový rámec průzkumu.

Nastavení karty

Možnosti v Nastavení karty slouží ke konfiguraci aktuálně vybrané karty. Vyberte techniku, přidejte položky z panelu Proměnné a nakonfigurujte příslušné možnosti.

Orientace v editoru průzkumů

Analysis editor interface map

 1. 1 Vraťte se do hlavní nabídky Průzkumů.
 2. 2 Zvolte účet Google Analytics a službu pro průzkum.
 3. 3Záhlaví Google Marketing Platform. Zde si můžete prohlédnout oznámení, přepínat mezi organizacemi, získat nápovědu, poslat nám své názory a spravovat účet.
 4. 4Panel Proměnné. Nabízí dimenze, metriky a segmenty, které můžete v průzkumu použít. Pokud chcete panel minimalizovat, klikněte vpravo na tlačítko Minimize icon. Pokud chcete panel obnovit, klikněte na tlačítko Maximalizovat dole.
 5. 5Nastavení karty. Zde můžete nastavit techniku průzkumu a konfigurovat právě zobrazenou vizualizaci. Pokud chcete přidat dimenze a metriky, případně použít segmenty, klikněte na příslušné cílové plochy. Dimenze, metriky a segmenty také můžete na Nastavení karty přetáhnout z panelu Proměnné.
 6. 6Karty. Na kartách se zobrazují vaše vizualizace. Jeden průzkum může obsahovat až 10 vizualizací. Novou kartu přidáte kliknutím na Add new item icon..
 7. 7Panel nástrojů. Zde můžete vrátit zpět provedené změny nebo opakovat operaci, dále exportovat data a také zjistit další informace o průzkumu.
 8. 8Segmenty. Segmenty jsou množiny uživatelů. Pokud chcete segment použít, dvakrát na něj klikněte, nebo jej přetáhněte z panelu Proměnné na panel Nastavení karty. Pokud chcete vytvořit nový segment, klikněte na tlačítko Add new item icon..
 9. 9Výběr vizualizace. Umožňuje změnit vzhled právě vybrané techniky. Například volnou techniku můžete zobrazit jako tabulku, výsečový graf nebo spojnicový graf. Některé techniky nicméně podporují pouze jeden způsob vizualizace.
 10. 10Dimenze. Tomu, co chcete analyzovat, se říká dimenze. Požadované dimenze přidejte do oddílu Rozdělení v Nastavení karty.
 11. 11Rozdělení, hodnoty a další možnosti konfigurace. Tato část umožňuje přizpůsobit průzkum a může se lišit v závislosti na konkrétní technice.
 12. 12Vizualizace. Zobrazuje vaše data podle aktuálního Nastavení karty. Pokud chcete s daty pracovat, klikněte pravým tlačítkem na nějaký datový bod ve vizualizaci.
 13. 13Metriky. Jde o hodnoty uvedené v průzkumu. Požadované metriky přidejte do sekce Hodnoty na panelu Nastavení karty.
 14. 14Filtry. Zaměřte se na data, která jsou pro vás nejdůležitější. Filtrovat můžete podle dimenzí, podle metrik, případně podle obou.

Vytvoření průzkumu

 1. Kliknutím na Ikona vytvoření vytvoříte prázdný průzkum. Můžete také použít šablonu, čímž postup urychlíte.
 2. Vyberte techniku, která se použije při zkoumání dat.
 3. Ve sloupci Proměnné (nalevo) přidejte položky do sekcí Dimenze a Metriky.
 4. Přidané dimenze a metriky přetáhněte z panelu Proměnné na panel Nastavení karty.
  Možnosti v Nastavení karty se liší podle technik a umožňují vám určit, která data se budou zobrazovat.
 5. Pokud chcete s daty pracovat, najeďte na ně myší a klikněte.
 6. Přidejte segmenty a filtry. Tím určíte, která data se budou zobrazovat.
 7. Vytvořte ze svých dat nové segmenty a exportujte je do remarketingových publik.

Níže se o vytváření a úpravách průzkumů dozvíte více.

Vytvoření průzkumu z přehledu

 1. Otevřete přehled.
 2. Klikněte na tlačítko porovnání.
 3. Klikněte na Prozkoumat.

Přidávání technik do průzkumu

Techniky určují způsob analýzy údajů. V novém prázdném průzkumu je výchozí technikou volná tabulka. Můžete ale přidat další karty s jinými (nebo stejnými) technikami:

 1. Nahoře klikněte na Add new item icon..
 2. Vyberte techniku, kterou chcete na nové kartě použít.
 3. Kliknutím na název karty jej můžete upravit.

Pokud chcete některou kartu duplikovat nebo ji z průzkumu odstranit, klikněte na šipku dolů vpravo od jejího názvu.

Přidávání dimenzí, metrik a segmentů do panelu Proměnné

Pojmem proměnná označujeme v Průzkumech dimenze, metriky a segmenty pocházející z vašeho účtu Google Analytics. Zobrazují se na panelech Proměnné a Nastavení karet. Nově vytvořené průzkumy mají výchozí sadu proměnných. Můžete přidat další proměnné, které lze využít v průzkumu a také při předběžném načítání dat k urychlení vizualizace.

 1. Na kartě Proměnné klikněte vpravo vedle DIMENZÍ, METRIK nebo SEGMENTŮ na Add new item icon..
 2. Ze seznamu vyberte požadované položky a klikněte na IMPORTOVAT.

Požadovanou dimenzi nebo metriku najdete rychleji přes vyhledávací pole.

V rámci průzkumu lze použít až 20 dimenzí a 20 metrik. Pokud chcete nějaké pole odstranit a uvolnit prostor pro jiná, umístěte ukazatel myši na toto pole na panelu Proměnné a klikněte na X.

Přidání dat do Nastavení karty

Přidáním proměnné do Nastavení karty použijete její data na techniku na aktuální kartě. Pokud chcete přidat data do technicky, máte tyto možnosti:

 • Dvakrát klikněte na proměnnou. Vybraná proměnná bude použita v Nastavení karty ve výchozím umístění. Pokud například dvakrát kliknete na určitou dimenzi, použije se v sekci ŘÁDKY ve volném průzkumu, nebo v sekci DIMENZE DETAILNÍHO PŘEHLEDU v průzkumu cesty.
 • Přetáhněte proměnnou z panelu Proměnné do Nastavení karty. Když začnete proměnnou přetahovat, zvýrazní se místa, kam ji můžete přetáhnout.
 • V Nastavení karet klikněte na cílové místo a pak požadovanou proměnnou vyberte ze seznamu.

Nastavení období

Ve výchozím nastavení služby v Google Analytics 4 uchovávají údaje za 2 měsíce. Pokud to chcete změnit, přejděte do sekce Administrátor a pak v sekci Shromažďování a úprava dat klikněte na Uchovávání dat. Další informace o uchovávání dat

Pokud chcete změnit období průzkumu, postupujte následovně:

 1. V horní části panelu Proměnné klikněte na aktuálně vybrané období.
 2. Vyberte si z předvoleb, případně pomocí kalendáře nastavte vlastní období.
 3. Klikněte na OK.

Sdílení a export průzkumu

Když poprvé vytvoříte průzkum, uvidíte jej pouze vy. Pokud své statistiky chcete sdílet s kolegy, postupujte takto:

Vpravo nahoře klikněte na Sdílet průzkum Sdílení analýzy. Abyste mohli průzkum sdílet, musíte mít ve službě alespoň roli analytika.

Sdílené analýzy si může zobrazit každý, kdo má ve službě roli čtenáře. Upravovat je ale nemůže. Pokud chcete sdílený průzkum upravit, musíte ho duplikovat nebo zkopírovat. 

Export dat z jiných nástrojů:

 1. Vpravo nahoře klikněte na Exportovat data Export dat.
 2. Vyberte formát exportu:
  1. Tabulky Google
  2. TSV (hodnoty oddělené tabulátorem),
  3. CSV (hodnoty oddělené čárkami),
  4. PDF,
  5. PDF (všechny karty).

Při exportu do formátu Tabulky Google, TSV nebo CSV jsou exportována všechna data dostupná ve vybrané vizualizaci. Může jít o více údajů, než kolik je právě zobrazeno. Při exportu do souboru PDF jsou uložena pouze data právě zobrazená ve vizualizaci.

Omezení průzkumů

Nástroj Průzkumy má tato omezení:

 • Pro jednoho uživatele a jednu službu můžete vytvořit až 200 samostatných průzkumů.
  • Pro jednu službu lze vytvořit až 500 sdílených průzkumů.
 • V jednom průzkumu lze použít až 10 segmentů.
 • Na jednu kartu můžete použít až 10 filtrů.

Vzorkování a datová omezení

Pomocí nástroje Průzkumy můžete rychle odesílat vlastní dotazy u velkého množství dat. Pokud ale konkrétní dotaz v průzkumu zahrnuje více než 10 milionů událostí, může dojít k tomu, že budou vaše průzkumy založeny na vzorcích údajů.

Kvůli ochraně soukromí uživatelů platí pro průzkumy a přehledy datová omezení. Jestliže průzkum zahrnuje demografické údaje nebo údaje vycházející ze signálů Google, mohou být data filtrována tak, aby neumožňovala identifikaci jednotlivých uživatelů.

Pokud se na průzkum vztahuje vzorkování nebo datová omezení, změní se ikona v pravém horním rohu Průzkumů ze zelené na žlutou. Popisek zobrazuje informace o datech v průzkumu.

Nekompatibilní žádost

Pokud průzkum obsahuje nekompatibilní kombinaci dimenzí, metrik nebo obojího, zobrazí se ikona nekompatibilní žádosti spolu s výzvou k její aktualizaci.

Incompatible request.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka