Publikačné pravidlá

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Používatelia služby Display & Video 360 musia dodržiavať tieto pravidlá služby Google Ads. Ďalšie obmedzenia nájdete v centre pomoci služby Display & Video 360.

Spoločnosť Google vyžaduje, aby všetky reklamy, podklady a ciele reklám spĺňali prísne odborné a publikačné štandardy, čím sa zabezpečí dobrý dojem používateľov. Povoľujeme iba reklamy, ktoré sú jasné, vyzerajú profesionálne a odkazujú používateľa na obsah, ktorý je relevantný, užitočný a ľahko sa s ním pracuje.

Below are some examples of what to avoid in your ads.

Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Štýl a pravopis

Nepovoľujeme:

červená značka x Reklamy alebo podklady, ktoré nepoužívajú všeobecne prijímaný pravopis alebo gramatiku

Príklady: „Kvety u nás kupovať“ alebo „Kupujte kveti u nás“ namiesto „Kupujte kvety u nás“

Poznámka: Niektoré výrazy chránené ochrannou známkou, názvy značiek alebo názvy výrobkov používajú neštandardnú gramatiku, pravopis, interpunkciu alebo veľké písmená. Ak chcete takéto názvy používať v reklamách, musíte najskôr požiadať o kontrolu a dokázať, že neštandardné výrazy sa na vašich webových stránkach alebo v aplikácii zobrazujú konzistentne.

červená značka x Reklamy alebo podklady, ktoré sú nezrozumiteľné alebo nedávajú zmysel

Príklady: nezmyselný alebo príliš všeobecný reklamný text, príliš všeobecné alebo nejasné propagácie, skrátený alebo neúplný reklamný text

červená značka x Reklamy alebo podklady, ktoré presahujú povolený počet znakov pre jazyky s dvojnásobnou šírkou znakov

Poznámka: Povolené počty znakov pre text sa líšia v závislosti od toho, či sa text zobrazuje v jazyku s bežnou alebo dvojnásobnou šírkou znakov. Jazyky s dvojnásobnou šírkou znakov, ako sú čínština, japončina a kórejčina, používajú znaky dvojnásobnej šírky, ktoré zaberajú dvakrát toľko miesta ako znaky bežnej šírky. Povolené počty znakov v týchto jazykoch sú preto o polovicu nižšie v porovnaní s ostatnými jazykmi.

červená značka x Reklamy alebo podklady, ktoré nie sú v súlade so zrozumiteľným a informatívnym štýlom prezentácie výsledkov vyhľadávania na Googli

Príklady: reklamy s odrážkami alebo číslovanými zoznamami; reklamy obsahujúce všeobecnú výzvu na akciu (napríklad „kliknite tu“), ktorá sa môže použiť v ľubovoľnej reklame

Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Interpunkcia a symboly

Nepovoľujeme:

červená značka x Interpunkčné znamienka alebo symboly použité nesprávnym spôsobom alebo na účely, na ktoré nie sú určené

Príklady: výkričníky v nadpise reklamy; opakované interpunkčné znamienka alebo symboly; symboly, čísla a písmená, ktoré sa nepoužívajú v súlade s ich skutočným významom alebo účelom, napríklad používanie znaku ^ vo význame „nahor“; neštandardné používanie horných indexov; neštandardné symboly alebo znaky, napríklad hviezdičky; odrážky a tri bodky; nadmerné alebo zbytočné používanie čísel, symbolov alebo interpunkcie, napríklad kve+y, kv3ty, Kvety!!!, k*v*e*t*y, K.V.E.T.Y; používanie dvoch alebo viacerých výkričníkov alebo otáznikov v reklamnom texte

Poznámka: Za určitých okolností sú neštandardné interpunkčné znamienka a symboly povolené. Ochranné známky, názvy značiek alebo výrobkov, ktoré používajú neštandardnú interpunkciu alebo symboly konzistentne v celom cieli reklamy, môžu byť na použitie v reklamách schválené. Povolené sú tiež symboly používané bežne prijateľným spôsobom, ako napríklad na hodnotenie hotelov pomocou hviezdičiek (5* hotel) alebo uvedenie, že sa uplatňujú právne podmienky. Ak chcete použiť takéto typy interpunkčných znamienok alebo symbolov, musíte požiadať o kontrolu.

červená značka x Neplatné alebo nepodporované znaky

Príklady: emodži, jednobajtové písmo katakana

Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Používanie veľkých písmen

Nepovoľujeme:

červená značka x Veľké písmená použité nesprávnym spôsobom alebo na účely, na ktoré nie sú určené

Príklady: nadmerné alebo neprirodzené používanie veľkých písmen, ako napríklad: KVETY, KveTY, K.V.E.T.Y

Poznámka: Za určitých okolností je neštandardné použitie veľkých písmen povolené. V prípade kódov kupónov, bežných skratiek (napr. PSČ), ochranných známok, názvov značiek a názvov výrobkov môžete požiadať o kontrolu a zistiť tak, či je možné neštandardné použitie veľkých písmen schváliť.

Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Opakovanie

Nepovoľujeme:

červená značka x Neštandardné, zámerne nápadné alebo zbytočne opakované názvy, slová alebo frázy

Poznámka: Tieto pravidlá sa vzťahujú aj na podklady s opakujúcim sa textom, ktorý sa už zobrazuje v reklamnom texte.

Príklady: opakovanie názvu inzerenta alebo opakovanie názvu výrobku

červená značka x Text podkladu, ktorý opakuje slová alebo frázy v rovnakom podklade alebo inom podklade v rovnakej reklamnej skupine, kampani alebo účte

Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Neprijateľné použitie medzier

Nepovoľujeme:

červená značka x Vynechanie medzery alebo pridanie nadbytočných medzier

Príklady: Predaj,kúpte si kvety; kdekúpiťkvety

červená značka x Nadmerné alebo neprirodzené použitie medzier

Príklady: k v e t y, kdekúpiťkvety

Poznámka: Niektoré výrazy chránené ochrannou známkou, názvy značiek alebo názvy výrobkov používajú neštandardné medzery. Ak chcete takéto názvy používať v reklamách, musíte najskôr požiadať o kontrolu a dokázať, že neštandardné výrazy sa na vašich webových stránkach alebo vo vašej aplikácii zobrazujú konzistentne.

Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Telefónne číslo v reklamnom texte

Nepovoľujeme:

červená značka x Uvedenie telefónneho čísla v reklamnom texte

Príklad: pridanie textu „Zavolajte na číslo 1-800-123-4567“ do opisu reklamy

Poznámka: Ak chcete motivovať zákazníkov, aby vám zavolali, nevkladajte číslo do reklamného textu, ale použite odkazy na volanie alebo reklamy iba na volanie. Ak máte v názve spoločnosti skutočné telefónne číslo (napríklad 1-800-PRÍKLAD), požiadajte o kontrolu, či ho môžete použiť v reklamnom texte.

Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Misuse of ad features

Nepovoľujeme:

červená značka x Reklamy alebo podklady, ktoré nepoužívajú funkcie reklamnej jednotky na určený účel

Príklady: reklamy, ktoré neobsahujú propagačný obsah; textové reklamy s chýbajúcim riadkom textu; používanie poľa webovej adresy ako ďalšieho riadka textu; animované reklamy zahŕňajúce hru alebo súťaž, ktorú ľudia hrajú s cieľom vyhrať ceny alebo iné odmeny; reklamy, ktoré nabádajú ľudí, aby vyhrali hru alebo súťaž, prípadne si prevzali ceny kliknutím na reklamu; použitie snímky obrazovky textovej reklamy na simulovanie autentickej textovej reklamy; zviditeľnenie značiek ValueTrack v reklamnom texte; nahrané vlastné reklamy HTML5 s upravenou klikateľnosťou

Poznámka: Zvuk a video sú prijateľné, predvolene však musia byť vypnuté alebo pozastavené.

Poznámka: Reklamy HTML5 nemôžu používať dotykovú oblasť (v aplikácii Google Web Designer) ani funkciu Exitapi.exit() JavaScriptu na úpravu klikateľnosti. Ďalšie informácie o upravenej klikateľnosti

Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Neznáma firma

Nepovoľujeme:

červená značka x Reklamy alebo ciele, ktoré nepomenúvajú výrobky, služby ani osoby, ktoré propagujú

Príklady: neuvedenie názvu výrobku, firmy alebo zobrazenej webovej adresy v reklame; animované reklamy, ktoré v poslednom statickom obrázku (po skončení animácie) zreteľne nezobrazujú identifikačné informácie, ako je názov výrobku alebo spoločnosti, logo či zobrazená webová adresa; reklamy na aplikácie, ktoré v kreatíve alebo na vstupnej stránke nezobrazujú názov aplikácie a zdroj na jej stiahnutie

Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Business name requirements

This policy is applicable to the ads formats that require a business name field.

Nepovoľujeme:

červená značka x Uvádzanie názvu firmy, ktorý neobsahuje doménu, známy názov inzerenta ani propagovanú aplikáciu, ktorú možno stiahnuť

Príklady (neúplný zoznam): používanie firemných názvov, ktoré sú príliš všeobecné alebo založené na polohe, napríklad inštalatér v Mountain View, taxi v New Yorku.

červená značka x Použitie propagačného jazyka v poli názvu firmy

Príklad (neúplný zoznam): „Kúpte si topánky Acme“ alebo „Výpredaj v spoločnosti Acme Home Services“

Keďže názvy firiem sú naozaj rôznorodé, v nasledujúcich prípadoch zoberte do úvahy špeciálne aspekty:

Názvy firiem podľa domény: Ako názov firmy môžete použiť názov svojej domény. Nezabudnite však oddeliť slová medzerami. Ak máte napríklad doménu www.dobrafirma.sk, v reklame by ste mohli použiť názov Dobrá firma.

Predajcovia a autorizovaní predajcovia: Ak ste autorizovaný predajca alebo predajca výrobku či služby, použite príslušné spresňujúce výrazy. Napríklad predajca áut spoločnosti Super Auto v Bratislave by mohol použiť názov firmy Super Auto Bratislava.

Kvalita obrázkov

Nepovoľujeme:

červená značka x Obrázky, ktoré sú orientované nesprávne, prevrátene alebo nezaberajú celý priestor vybratej veľkosti obrázka

červená značka x Obrázky, ktoré sú rozmazané, nejasné, nerozpoznateľné alebo obsahujú nečitateľný text

červená značka x Blikajúce obrázky, obrázky s blikajúcim pozadím alebo inak rozptyľujúce obrázky

Poznámka: Efekty súvisiace s myšou, napríklad grafické prvky reagujúce na pohyb kurzora, sú povolené za predpokladu, že pohyb uskutočňuje používateľ a skončí po piatich sekundách.

červená značka x Reklamy, ktoré sa rozbaľujú mimo rámca alebo inak zasahujú do webových stránok či aplikácie

Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.
If you can’t edit the image to meet these requirements, upload a different image that complies with the policy.

Kvalita videí

Nepovoľujeme:

červená značka x Videá s nečitateľným textom, nízkou kvalitou zvuku alebo rozmazaným, nejasným či nerozpoznateľným obrazom

Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.
If you can’t edit the image to meet these requirements, upload a different image that complies with the policy.

Potrebujete pomoc?

Ak máte otázky o našich pravidlách, kontaktujte podporu služby Google Ads.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
14062827968992157953
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067