Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thanh toán

Tài khoản thanh toán

Tài khoản thanh toán của bạn lưu giữ những thông tin thanh toán quan trọng như thu nhập, nhật ký giao dịch, cách bạn nhận tiền thanh toán và nhiều thông tin khác. Trong tài khoản thanh toán, bạn có thể kiểm tra số dư, thêm phương thức thanh toán và quản lý các chế độ cài đặt thông tin thanh toán. Tài khoản thanh toán được kết nối với tài khoản AdSense hoặc AdSense cho YouTube (nếu có) thông qua hồ sơ thanh toán của bạn.

Nhà sáng tạo AdSense cho YouTube

Nếu có một tài khoản AdSense cho YouTube, bạn sẽ có một tài khoản thanh toán riêng cho thu nhập từ YouTube. Nếu kiếm tiền từ cả AdSense và YouTube, bạn có 2 tài khoản thanh toán riêng biệt (mỗi tài khoản cho một sản phẩm). Các tài khoản thanh toán AdSense và YouTube của bạn tích luỹ thu nhập một cách độc lập. Đối với mỗi tài khoản thanh toán, bạn có thể:

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết: AdSense cho YouTube.

Truy cập vào tài khoản thanh toán

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense hoặc AdSense cho YouTube.
  2. Nhấp vào Thanh toán, rồi nhấp vào Thông tin thanh toán.
    Lưu ý: Để chuyển sang một tài khoản thanh toán khác, hãy nhấp vào trình đơn thả xuống rồi chọn một tài khoản thanh toán khác.

    Ví dụ về thông tin thanh toán trong Google AdSense.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
10424444451683558904
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
157