Bảng thuật ngữ trong báo cáo AdMob

Tìm hiểu thuật ngữ cho biết thông tin mà bạn cần

Dưới đây là tất cả các chỉ số, thứ nguyên và bộ lọc có trong báo cáo AdMob, cùng với thông tin về những loại báo cáo có thể áp dụng. Hãy lọc bảng bằng một hoặc nhiều từ khóa để tìm thuật ngữ báo cáo.

Hãy tìm hiểu cách thêm chỉ số và thứ nguyên vào báo cáo. 
Thuật ngữLoạiLoại báo cáo có thể sử dụng