Wartości maksymalne i ograniczenia systemu

Zrozumienie limitów dotyczących m.in. elementów zamówienia, kreacji i grup zysku

Aby zagwarantować stabilne działanie systemu, Google Ad Manager wymusza stosowanie tych ograniczeń:

Monitorowanie wartości maksymalnych i limitów w sieci

 1. Zaloguj się w usłudze Google Ad Manager.
 2. Kliknij Administracja a potem Ustawienia globalne a potem Limity.

Limity, po których następuje liczba w nawiasie, odnoszą się do całej sieci. Te bez liczby w nawiasie to limity lokalne, podane dla wygody użytkownika. Jeśli limit w tabeli nie odpowiada limitowi w tym artykule, w jego przypadku może obowiązywać wyjątek.

Jeśli w Twojej sieci działają zespoły, panel Limity mogą przeglądać tylko osoby należące do zespołu „Wszystkie elementy”.

Limity dotyczące zamówień, elementów zamówienia, kreacji i grup zysku

Zamówienia

  Limit
Liczba elementów zamówienia w jednym zamówieniu
(niezależnie od ich stanu i łącznie z elementami zarchiwizowanymi)
450
Liczba znaków w nazwie zamówienia 255

Oferty pakietowe

  Limit
Liczba elementów zamówienia w ofercie pakietowej na ofertę pakietową
(niezależnie od ich stanu i łącznie z elementami zarchiwizowanymi)
150

Elementy zamówienia

  Limit
Łączna liczba elementów zamówienia na sieć
(niezależnie od ich stanu i łącznie z nieaktywnymi oraz usuniętymi elementami)
600 000
Aktywne elementy zamówienia 61 000
Liczba kreacji na element zamówienia 260
Liczba kryteriów kierowania na element zamówienia 800
Liczba znaków w nazwie elementu zamówienia 255
Etykiety 51

Kreacje

  Limit
Łączna liczba kreacji w sieci 1 000 000
Rozmiar zasobu kreacji 1 milion bajtów
Minimalny rozmiar zasobu kreacji wideo 4000 bajtów
Maksymalny rozmiar zasobu kreacji wideo 512 MB2
Długość zasobu kreacji wideo Więcej niż 1 sekunda
Łączna liczba stylów natywnych na format reklamy natywnej 500
Zamienniki makr dopasowania do wzorca 100 na kreację

Ograniczenia liczby wyświetleń

  Limit
Wyświetlenia 511
Minuty 120
Godziny 48
Dni 14
Tygodnie 26
Miesiące 6

Grupy zysku

  Limit
Liczba grup zysku w sieci Ad Managera 100
Liczba grup zysku, które możesz edytować lub kopiować zbiorczo 10
Liczba sieci reklamowych z zapośredniczeniem na grupę zysku 20
Liczba par klucz-wartość w wyrażeniu kierującym w grupie zysku 5 kluczy, 100 wartości
Liczba kryteriów w wyrażeniu kierującym w grupie zysku 1000
Maksymalna liczba kryteriów kierowania w elemencie zamówienia 800

1. Jeśli wybierzesz etykietę podrzędną z etykietą nadrzędną, jest ona zliczana jako 1 etykieta. Dowiedz się więcej o dziedziczeniu etykiet.
2. Maksymalny rozmiar zasobu kreacji wideo różni się w zależności od umowy na korzystanie z Ad Managera. Dowiedz się więcej o dostępności funkcji Video Solutions.

Limity wykorzystania elementów zamówienia

Elementów zamówienia możesz używać do zarządzania zamówieniami. Każdy typ elementu zamówienia jest przeznaczony do określonego celu. Dzięki tym wymaganiom możemy zagwarantować, że wszystkie równoważne źródła ofert reklamowych są traktowane jednakowo, i mamy możliwość wprowadzania zmian, które przynoszą korzyści wszystkim wydawcom.

Elementów zamówienia możesz używać tylko do opisanych tutaj celów, a każde inne użycie jest traktowane jako nieprawidłowe działanie – wyjątek stanowi sytuacja, gdy masz podpisany aneks do umowy z Google, z którego wynikają inne uprawnienia.

 • Elementy zamówienia typu sponsorowanie i standardowe elementy zamówienia mogą być używane tylko do reprezentowania gwarantowanych ofert. Możesz na przykład użyć ich do reprezentowania bezpośredniej umowy z reklamodawcą ze stałą ceną i gwarantowanymi zasobami reklamowymi.
 • Zbiorcze elementy zamówienia oraz elementy zamówienia typu priorytet ceny i sieć mogą być używane tylko do reprezentowania niegwarantowanych ofert. Możesz na przykład użyć ich do reprezentowania zewnętrznych sieci reklamowych lub giełd.
 • Elementów zamówienia autoreklamy możesz używać do reprezentowania ofert tylko wtedy, gdy jesteś właścicielem konta Ad Managera oraz produktu lub usługi, które reklamujesz.

Pamiętaj o tych zasadach dotyczących wyświetlania reklam i umożliwiających egzekwowanie wymagań związanych z elementami zamówienia:

 • Zbiorcze elementy zamówienia oraz elementy zamówienia typu priorytet ceny i sieć, które nie konkurują o cenę w ujednoliconej aukcji (np. elementy zamówienia ze stawką zerową i bez wartości CPM), są traktowane jak elementy zamówienia autoreklamy.
 • Każdego typu elementu zamówienia można używać do reprezentowania ofert, które nie generują przychodów (np. pro bono).

Aktywne elementy zamówienia

Liczba aktywnych elementów zamówienia obejmuje kreacje z kierowaniem na poziomie kreacji i dowolny element zamówienia, który:

 • może być realizowany,
 • ma stan „Gotowe” lub „Emitowane”,
 • ma datę rozpoczęcia dzisiejszą lub wcześniejszą,
 • ma datę zakończenia dzisiejszą lub późniejszą.

Aby uniknąć przekroczenia tego limitu, rozważ dezaktywowanie elementów zamówienia, które są aktywne, ale nie wyświetlają reklam.

Dowiedz się więcej o znajdowaniu elementów zamówienia w usłudze Ad Manager.

Liczba kryteriów kierowania na element zamówienia

To, co widać w wyrażeniach kierujących, pomniejsza dopuszczalną liczbę tych kryteriów.

 • Kierowanie na miejsca docelowe: każde miejsce docelowe jest liczone jako 1 kryterium kierowania, nawet jeśli zawiera więcej niż 1 jednostkę reklamową.
 • Kierowanie na dzień lub porę dnia: jeśli korzystasz z kierowania na dzień lub porę dnia, ciągłe aktywne bloki w każdym dniu tygodnia są liczone jako 1 kryterium i pomniejszają dostępny limit.

  Na przykład element zamówienia aktywny codziennie od 15:00 do 19:00 jest liczony jako 7 kryteriów kierowania (1 parametr kierowania razy 7 dni). Jeśli masz element zamówienia aktywny w przedziałach od 11:00 do 13:00 oraz od 14:00 do 17:00 w dni robocze, jest on liczony jako 10 kryteriów kierowania (2 aktywne bloki codziennie przez 5 dni).

 • Pary klucz-wartość: każda para klucz-wartość jest zliczana jako jedno kryterium kierowania. Jeśli wyrażenie korzysta z typów dopasowania (np. klucz to nie ~wartość*), każdy klucz odpowiadający wartości w typie dopasowania jest zliczany jako 1 kryterium kierowania i tym samym zmniejsza limit.
 • Domeny użytkownika: każda domena użytkownika jest zliczana jako 1 kryterium kierowania.

Ograniczenie liczby wyświetleń nie pomniejsza dostępnego limitu kryteriów kierowania.

Wyświetl przykłady

Przykład

 • Kierowanie elementów zamówienia:

  • Jednostka reklamowa: 300x250Web
  • Pary klucz-wartość: (cat=Education AND art_id=123) OR color=blue OR env=test OR clubcode=XYZ
  • Obszar geograficzny: United States
 • Liczba:
  Jednostka reklamowa (1) + pary klucz-wartość (5) + obszar geograficzny (1) = 7 kryteriów kierowania

Przykład

 • Kierowanie elementów zamówienia:

  • Miejsce docelowe: BannerROS
  • Pary klucz-wartość: (cat=Education OR cat=Sports OR cat=Business) AND (color=blue OR color=green) AND (topic is not ~politics*)
  • Dzień lub pora dnia: 3pm-7pm each day of the week
 • Liczba:
  Miejsce docelowe (1) + kryteria niestandardowe (6) + dzień lub pora dnia (7) = 14 kryteriów kierowania

Sieci reklamowe z zapośredniczeniem

Podczas wyświetlania wybieranych jest maksymalnie 10 sieci w łańcuchu zapośredniczenia wysyłanym do pakietu SDK. Tworzenie dłuższych łańcuchów może zwiększyć czas oczekiwania, bo wymagane są dodatkowe wywołania sekwencyjne.

Jednostki reklamowe, pary klucz-wartość, oznaczanie tagami i zasoby reklamowe

Jednostki reklamowe

  Limit
Liczba aktywnych jednostek reklamowych 99 998
Kody jednostek reklamowych 100 znaków

Miejsca docelowe

  Limit
Liczba jednostek reklamowych na miejsce docelowe 1000
Liczba aktywnych jednostek na sieć 60 000

Pary klucz-wartość

  Limit
Liczba znaków na klucz 20
Liczba znaków na wartość 40
Liczba aktywnych wartości na sieć 2 500 000
Liczba aktywnych kluczy (dynamicznych lub wstępnie zdefiniowanych) na sieć 200
Liczba aktywnych wartości (dynamicznych lub wstępnie zdefiniowanych) na klucz 100 000
Pary klucz-wartość dostępne w raportach 30 000
Wymiary niestandardowe 10
Liczba par klucz-wartość wymiaru niestandardowego (jeśli nie masz Google Ad Managera 360, limit wynosi 5000) 20 000

Ustawienia sieci

  Limit
Liczba reguł etykietowania dotyczących ograniczenia liczby wyświetleń jednostki reklamowej 10

Zabezpieczenia

  Limit
Liczba reklamodawców/marek na zabezpieczenie 200
Liczba kupujących na zabezpieczenie 200
Liczba kategorii ogólnych na zabezpieczenie 200
Liczba adresów URL reklamodawców na zabezpieczenie 25 000
Liczba jednostek reklamowych na wykluczenie konkurencji 800
Liczba zabezpieczeń na sieć 300

Odbiorcy

  Limit
Łączna liczba własnych segmentów na sieć, w tym segmenty aktywne i nieaktywne oraz segmenty rozszerzenia liczby odbiorców 20 000

Oznaczanie tagami

  Limit
Żądania tagów wydawcy Google (GPT) i pakietu IMA SDK 15 360 znaków
Żądanie bez tagów 4096 znaków
Liczba żądań architektury z pojedynczym żądaniem (SRA) 30 boksów reklamowych na żądanie

Adresy URL

  Limit
Adresy URL generowane w trakcie wyświetlania reklam, np. przez makra 2048 znaków

Ujednolicone reguły cenowe

  Limit
Liczba aktywnych ujednoliconych reguł cenowych 200
Liczba cen minimalnych na regułę 5
Liczba reklamodawców na regułę 50
Liczba rozmiarów na regułę 250

 

Kody jednostek reklamowych

 • Kod jednostki reklamowej może mieć najwyżej 100 znaków i musi być niepowtarzalny.
 • Dozwolone są tylko litery, cyfry, podkreślenia, łączniki, kropki, gwiazdki, ukośniki, ukośniki odwrotne, wykrzykniki, lewe nawiasy kątowe, dwukropki i nawiasy okrągłe.

Oznaczanie tagami i pary klucz-wartość

Adres URL żądania reklamy ma limit znaków w zależności od typu tagu, co może ograniczać liczbę par klucz-wartość.

Tagi wydawcy Google używają metody HTTP GET, aby wysyłać żądania reklam. Ogranicza to liczbę bajtów, które można przekazać w każdym żądaniu. Tagi reklamy mogą mieć najwyżej 15 360 znaków na jedno żądanie.

W żądaniu SRA (architektura z pojedynczym żądaniem) możesz uwzględnić maksymalnie 30 boksów reklamowych. Jeśli używasz żądań SRA, ogranicz liczbę boksów reklamowych w żądaniach i upewnij się, że wywołujesz funkcję defineSlot() tylko przy jednoczesnym wywołaniu funkcji display().

Dynamiczne wstawianie reklam (DAI)

Dynamiczne wstawianie reklam (DAI) jest skalowalne odpowiednio do milionów widzów, którzy oglądają telewizję na żywo. Aby zabezpieczyć infrastrukturę Google, Google DAI wyznacza limity, które można modyfikować, kontaktując się z zespołem ds. kont.

Przygotuj się do obsługi dużych wydarzeń na żywo i sprawdź, czy wdrożone zostały Sprawdzone metody dotyczące zapasowych strumieni DAI oraz zapoznaj się z postem na blogu dotyczącym używania dynamicznego wstawiania reklam w usłudze Ad Manager w przypadku wydarzeń na żywo.

    Domyślny limit
Liczba żądań pliku manifestu na sekundę Łączna liczba wszystkich pochodzących od klienta żądań pliku manifestu na sekundę. Na tę liczbę wpływ mają docelowy czas trwania pliku manifestu oraz multipleksowane/demultipleksowane pliki audio i typ playlisty HLS/DASH. 25 000
Rozmiar pliku manifestu Rozmiar nieskompresowanego pliku manifestu. Na ten rozmiar ma wpływ długość okna DVR i docelowy czas trwania. 1 MiB
Transmisje na żywo Łączna liczba transmisji na żywo, które nie zostały zarchiwizowane 500
Wyświetlanie bloków reklamowych Całkowita liczba niezarchiwizowanych profili kodujących DAI 250 na sieć

25 na transmisję na żywo

Raporty

    Limit
Raportowanie Liczba wymiarów w raporcie 10 wymiarów
Liczba danych w raporcie Brak limitu*
Dostępność danych Do 3 lat
Dostępność danych (w raportach Dane historyczne Ad Exchange) Do 2 lat
Okres przechowywania zapisanego raportu 40 dni
Liczba równocześnie generowanych raportów na sieć 30
Przenoszenie danych Okres przechowywania pliku w pamięci 60 dni

* Nie ma limitu liczby danych, które możesz dodać do raportu, ale większa ich liczba wydłuży czas przetwarzania.

Eksportowanie raportów

Opcje eksportowania raportów w formacie Excela (XLS i XLSX) są wyłączone w tych dwóch sytuacjach:
 • Przekroczono limit liczby wierszy – 65 000 w pliku XLS lub 1 000 000 w pliku XLSX.
 • Raport zawiera wyjątkowo dużo danych niezależnie od liczby wierszy – na przykład nadmierną liczbę kolumn.

Administrowanie zespołami i siecią

    Limit
Zespoły Liczba elementów na zespół 3000
Pola niestandardowe Liczba pól niestandardowych na lokalizację 30
Liczba wartości na rozwijane pole niestandardowe 300

Ograniczenia szybkości tworzenia elementów

Ad Manager monitoruje sieci, by zapobiegać niekontrolowanemu tworzeniu zamówień, elementów zamówienia, kreacji, jednostek reklamowych, miejsc docelowych i reklamodawców spowodowanemu błędami technicznymi. Jeśli jest to konieczne, by chronić Twoją sieć, Ad Manager włącza tymczasowy limit tworzenia nowych elementów.

Jeśli na przykład zewnętrzny program łączący się z Twoją siecią przez interfejs API Ad Managera tworzy tysiące nowych zamówień w bardzo krótkim czasie, prawdopodobnie jest to błąd. Możemy nakładać takie tymczasowe ograniczenia, nawet jeśli szybkie tworzenie elementów nie powoduje naruszenia podanych wyżej limitów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
148
false