Zarządzanie właścicielami, użytkownikami i uprawnieniami

Możesz być właścicielem lub użytkownikiem usługi. Każda z tych ról ma przypisane inne prawa i możliwości. Tylko właściciel usługi może przyznawać uprawnienia innym użytkownikom.

Na stronie Ustawienia Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia w Search Console możesz przeglądać konta użytkowników i nimi zarządzać.

ZARZĄDZAJ UŻYTKOWNIKAMI I UPRAWNIENIAMI

Uprawnienia

Każdy użytkownik usługi w Search Console ma przypisane któreś z tych uprawnień:

 • Właściciel: ma pełną kontrolę nad usługami w Search Console. Może dodawać i usuwać użytkowników, konfigurować ustawienia, wyświetlać dowolne dane i korzystać ze wszystkich narzędzi. Do usługi musi być przypisany co najmniej 1 zweryfikowany właściciel. W przeciwnym wypadku żaden użytkownik nie będzie miał do niej dostępu. Istnieją 2 typy właścicieli z tymi samymi uprawnieniami:
  • Właściciel zweryfikowany: osoba, która potwierdziła własność usługi za pomocą tokena (np. pliku HTML przesłanego do witryny). Aby dodać lub usunąć właściciela zweryfikowanego, musisz dodać do witryny token lub go z niej usunąć.
  • Właściciel wyznaczony: osoba ze statusem właściciela przypisanym przez właściciela zweryfikowanego bez użycia tokena weryfikacyjnego (np. pliku HTML lub tagu). Aby dodać lub usunąć właściciela wyznaczonego, właściciel dowolnego typu musi dodać lub usunąć nowego właściciela na ekranie zarządzania użytkownikami w Search Console.
 • Użytkownik z pełnym dostępem: ma uprawnienia do przeglądania wszystkich danych i może wykonywać niektóre działania.
 • Użytkownik z ograniczonym dostępem: ma proste uprawnienia do przeglądania większości danych.
 • Powiązane usługi: to osoby lub konta, które mogą wykonywać określone działania w imieniu Twojej witryny i mają dostęp do niektórych danych. W przeciwieństwie do właścicieli i użytkowników witryny powiązane usługi nie mogą bezpośrednio otwierać ani wyświetlać konta i danych w Search Console, ale mają uprawnienia do wykonywania innych zadań. Te zadania i uprawnienia różnią się w zależności od typu powiązania (np. Chrome Web Store). Więcej informacji o powiązaniach
Szczegóły uprawnień
Funkcja Właściciel Użytkownik z pełnym dostępem Użytkownik z ograniczonym dostępem
Dodawanie/usuwanie właścicieli usług    
Dodawanie użytkowników    
Zablokowane adresy URL
Zmiana adresu Tylko wyświetlanie Tylko wyświetlanie
Marker danych  
Zrzekanie się linków  
Stan w indeksie Tylko wyświetlanie
Powiązanie z kontem Google Analytics    
Powiązanie z kontem Merchant Center Tylko wyświetlanie
Linki
Skuteczność
Ustawienia usługi (szybkość indeksowania) Tylko wyświetlanie
Otrzymywanie wiadomości 1
Prośba o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia  
Usuwanie adresów URL Tylko wyświetlanie
Raport o stanie wyników z elementami rozszerzonymi
Udostępnianie linków do raportów  
Dostawa i zwroty  
Przesyłanie mapy witryny  
Sprawdzenie adresu URL Tylko pobieranie
Zarządzanie użytkownikami Szczegóły Szczegóły
Weryfikowanie poprawek  
Wyświetlanie wszystkich raportów

 

1 Użytkownicy z ograniczonym dostępem otrzymują tylko te wiadomości, które ich dotyczą.

Utrata jedynego zweryfikowanego właściciela witryny

Jeśli z Twojego zespołu odszedł jedyny zweryfikowany właściciel witryny, musisz poddać weryfikacji swoje prawo własności do niej, aby nadal mieć do niej dostęp (lub go odzyskać).

Jeśli przejmujesz witrynę od innego właściciela, po zweryfikowaniu własności możesz cofnąć weryfikację poprzednich właścicieli, usuwając ich token weryfikacyjny (np. usuwając tag HTML z witryny w przypadku właścicieli zweryfikowanych przy użyciu tagu HTML). Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat dodawania i usuwania właścicieli.

Dodawanie i usuwanie użytkowników oraz wyznaczonych właścicieli

Ograniczenia:

 • Użytkownicy z pełnym lub ograniczonym dostępem albo powiązane usługi: usługa może mieć maksymalnie 100 użytkowników niebędących właścicielami.
 • Właścicieli wyznaczonych można dodawać, dopóki w usłudze nie będzie łącznie 500 właścicieli – zweryfikowanych i wyznaczonych. Oznacza to, że jeśli usługa ma 200 właścicieli zweryfikowanych i 300 wyznaczonych, nie można do niej dodawać nowych właścicieli.
 • Nie ma ograniczenia dotyczącego liczby właścicieli zweryfikowanych na usługę. Oznacza to, że jeśli usługa ma już 500 właścicieli dowolnego typu, nadal można weryfikować dodatkowych właścicieli.

Aby dodawać lub usuwać innych użytkowników, musisz być właścicielem usługi (lub usługi nadrzędnej).

Dodawanie nowego użytkownika lub właściciela wyznaczonego

 1. Otwórz usługę w Search Console.
 2. Otwórz stronę Użytkownicy i uprawnienia w ustawieniach usługi (Ustawienia Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia). Ta strona jest widoczna tylko dla właściciela usługi.
 3. Kliknij Dodaj użytkownika.
  1. Wpisz nazwę konta Google (adres e-mail) nowego użytkownika.
   • Użytkownicy muszą mieć aktywne konto Google.
   • Jako użytkownika nie można dodać e-maila grupowego.
  2. Wybierz poziom uprawnień, jaki chcesz przyznać użytkownikowi (jego rolę).
  3. Zapisz zmiany.
Jeśli podczas dodawania nowego użytkownika pojawia się błąd „Tego użytkownika można dodać tylko jako właściciela”, oznacza to, że jest on już właścicielem usługi nadrzędnej i dlatego automatycznie ma prawo własności do określonej usługi. Tę osobę możesz dodać tylko jako właściciela tej usługi podrzędnej. Dodanie jej jako użytkownika z pełnym lub ograniczonym dostępem spowoduje ograniczenie uprawnień w tej usłudze podrzędnej, co jest niedozwolone.

Usuwanie użytkownika lub właściciela wyznaczonego

 1. Otwórz usługę w Search Console.
 2. Otwórz stronę Użytkownicy i uprawnienia w ustawieniach usługi (Ustawienia Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia). Ta strona jest widoczna tylko dla właściciela usługi.
 3. Wybierz menu Ikona Więcej ustawień obok użytkownika, którego chcesz usunąć, i kliknij Odbierz dostęp. Zmiana powinna zacząć obowiązywać bardzo szybko. Jeśli zobaczysz ostrzeżenie, że użytkownik może odzyskać dostęp, oznacza to, że użytkownik był właścicielem zweryfikowanym i ma co najmniej 1 token własności, który może wykorzystać do odzyskania dostępu do tej usługi. Aby uniemożliwić użytkownikowi odzyskanie dostępu, usuń tokeny wymienione w powiadomieniu. Tę listę możesz też znaleźć, klikając Nieużywane tokeny własności na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Dodawanie lub usuwanie właścicieli zweryfikowanych

Dodawanie właściciela zweryfikowanego

 • Dodawanie siebie jako właściciela zweryfikowanego
  1. Przejdź proces weryfikacji, aby potwierdzić, że witryna jest Twoją własnością.
 • Aby dodać inną osobę jako właściciela zweryfikowanego, musisz dodać do usługi jej token weryfikacyjny:
  1. Poproś użytkownika, aby rozpoczął proces weryfikacji i wygenerował token osobisty (plik HTML, tag HTML lub dowolny inny, którego chcesz użyć).
  2. Umieść osobisty token w odpowiednim dla niego miejscu (np. poproś użytkownika o weryfikacyjny plik HTML, a następnie prześlij ten plik do witryny).
  3. Poproś użytkownika, aby otworzył usługę w Search Console i kliknij Zweryfikuj.

Usuwanie właściciela zweryfikowanego

Jeśli wszyscy właściciele zweryfikowani zostaną usunięci, po okresie prolongaty wszyscy pozostali użytkownicy i właściciele wyznaczeni utracą dostęp do usługi. Powiązane z usługą dane będą dalej gromadzone, jednak nikt nie będzie mieć do nich dostępu do momentu, aż ktoś zostanie zweryfikowany jako właściciel usługi.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby usunąć właściciela wyznaczonego. Po zakończeniu tego procesu wyświetli się wyskakujące okienko z listą wszystkich tokenów weryfikacyjnych tego użytkownika w tej usłudze. Tę listę możesz też znaleźć, klikając Nieużywane tokeny własności na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
 2. Usunięty właściciel automatycznie utraci dostęp do usługi.
 3. Usuń wszystkie tokeny weryfikacyjne tego użytkownika w tej usłudze. Jeśli tego nie zrobisz, usunięty właściciel będzie mógł ponownie zweryfikować swoje prawo własności (jeśli tak się stanie, wszyscy obecni właściciele zostaną o tym powiadomieni). Gdy usuniesz właściciela w poprzednim kroku, zobaczysz listę powiązanych z nim tokenów. Znajdziesz je też na liście nieużywanych tokenów w danej usłudze. Jeśli właściciel używał kilku metod weryfikacji, musisz usunąć wszystkie tokeny tej osoby.

Nie rozpoznajesz właściciela?

Jeśli nie rozpoznajesz jakiegoś właściciela, mogło dojść do ataku hakera. Haker może dodać token usuniętej osoby, dlatego najlepiej otwórz stronę web.dev i spróbuj samodzielnie zabezpieczyć swoją witrynę lub skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo witryny i poproś ją o pomoc.

Zmiana uprawnień istniejącego już użytkownika

Wymagania:

 • Aby zmieniać uprawnienia innego użytkownika, musisz być właścicielem.
 • Możesz zmieniać uprawnienia dowolnego właściciela niezweryfikowanego.

Aby zmienić poziom uprawnień innego użytkownika:

 1. Otwórz usługę w Search Console.
 2. Otwórz stronę Użytkownicy i uprawnienia w ustawieniach usługi (Ustawienia Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia). Ta strona jest widoczna tylko dla właściciela usługi.
 3. Wybierz menu Ikona Więcej ustawień obok użytkownika, którego chcesz usunąć, i kliknij Zmień uprawnienia. Jeśli ta opcja jest nieaktywna, oznacza to, że użytkownik jest właścicielem zweryfikowanym. Możesz usunąć właściciela zweryfikowanego, ale nie możesz ograniczyć jego uprawnień.
 4. Wybierz nowy poziom uprawnień i zapisz zmianę. Zmiana powinna zacząć obowiązywać bardzo szybko. Jeśli użytkownik nie widzi zmiany, która go dotyczy, poproś go o odświeżenie strony w przeglądarce.
Określanie poziomu uprawnień – własnego lub innych osób

Określanie własnego poziomu uprawnień

 • Otwórz stronę Ustawienia (kliknij ikonę ustawień Ustawienia w panelu nawigacji).
 • Aby zobaczyć swoje uprawnienia, znajdź wiersz Weryfikacja własności. Jeśli jesteś właścicielem, możesz kliknąć wiersz, aby wyświetlić szczegóły weryfikacji.

Określanie poziomu uprawnień innej osoby

 1. Aby określić poziom dostępu innej osoby, musisz być właścicielem.
 2. Otwórz stronę Użytkownicy i uprawnienia w ustawieniach usługi (Ustawienia Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia). Ta strona jest widoczna tylko dla właściciela usługi.
 3. Znajdź odpowiedniego użytkownika. W wierszu Uprawnienia będzie widoczny poziom uprawnień każdego użytkownika. Jeśli użytkownik jest wymieniony jako właściciel i zweryfikowany, oznacza to, że jest właścicielem zweryfikowanym. Jeśli użytkownik jest wymieniony jako właściciel bez określenia zweryfikowany, oznacza to, że jest właścicielem wyznaczonym.
Ustalanie metod weryfikacji własności

Jeśli jesteś właścicielem zweryfikowanym, możesz ustalić metody weryfikacji użyte zarówno w Twoim przypadku, jak i w przypadku innych właścicieli zweryfikowanych.

W Twoim przypadku:

 1. Otwórz stronę Własność w ustawieniach usługi (Ustawienia > Weryfikacja własności).
 2. Aby zobaczyć użyte metody, kliknij wiersz Weryfikacja własności w tabeli ustawień usługi. Jeśli chcesz zobaczyć szczegółowe informacje o konkretnych użytych tokenach, skorzystaj z Search Console zgodnie z opisem poniżej.

W przypadku innego użytkownika (albo żeby wyświetlić szczegóły Twojego tokena):

 1. Otwórz stronę Użytkownicy i uprawnienia w ustawieniach usługi (Ustawienia Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia).
 2. Znajdź odpowiedniego użytkownika.
 3. Kliknij ikonę Ikona Więcej ustawień (więcej) obok nazwy użytkownika, o którego Ci chodzi.
 4. Kliknij Szczegóły weryfikacji własności, aby wyświetlić informacje o tokenach i metodach weryfikacji tego właściciela.
Znajdowanie (i usuwanie) nieużywanych tokenów weryfikacji własności
Weryfikacja własności zazwyczaj wymaga umieszczenia tokena unikalnego dla użytkownika w określonej lokalizacji powiązanej z usługą w Search Console.
Gdy usuniesz właściciela z usługi w Search Console, nie będzie on już miał do niej dostępu, ale jego tokeny weryfikacyjne nie zostaną usunięte ani unieważnione. Dopóki token weryfikacyjny użytkownika pozostanie w usłudze, usunięty właściciel może ponownie zweryfikować swoje prawo własności do tej usługi.
Możesz wyświetlić listę pozostałych nieużywanych tokenów własności właścicieli zweryfikowanych, którzy zostali usunięci z usługi. Dopóki tokeny pozostaną aktywne, użytkownik powiązany z określonym tokenem będzie mógł ponownie zweryfikować własność usługi i odzyskać do niej dostęp. Jeśli usunięty właściciel ponownie zweryfikuje prawo własności, wszyscy obecni właściciele otrzymają powiadomienie.
Aby wyświetlić listę nieużywanych tokenów weryfikacji własności:
 1. Otwórz stronę Użytkownicy i uprawnienia w ustawieniach usługi (Ustawienia Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia).
 2. Kliknij Nieużywane tokeny własności, aby zobaczyć pozostałe tokeny danej usługi i powiązanego z nią użytkownika.
 3. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij token na liście.
Aby usunąć te tokeny:
Usuwając tokeny, zachowaj ostrożność. Tego samego tokena weryfikacyjnego można używać do weryfikacji własności w różnych usługach (takich jak Search Console, Merchant Center, Google Workspace itp.). Usunięcie tych tokenów może mieć negatywny wpływ na inne korzystające z nich usługi. Dowiedz się więcej o tym, jak zweryfikować własność witryny.
Kliknij token na liście, aby zobaczyć, jak go usunąć. Więcej informacji:
 • Przesłanie pliku HTML: znajdź plik HTML powiązany z użytkownikiem w katalogu głównym witryny. Plik będzie miał długą nazwę alfanumeryczną i 1 wiersz tekstu zawierający ciąg „google-site-verification”. Usuń ten tag. Pamiętaj, aby usunąć tylko tag przypisany do osoby, którą chcesz usunąć.
 • Tag HTML: poszukaj tagu użytkownika w kodzie źródłowym strony głównej. Tag wygląda mniej więcej tak: <meta name="google-site-verification" content="jakaś wartość" />. Musisz go usunąć ze źródłowego kodu HTML strony. Pamiętaj, aby usunąć tylko tag powiązany z użytkownikiem, którego chcesz usunąć.
 • Dostawca nazwy domeny: musisz znaleźć i usunąć rekord DNS powiązany z użytkownikiem.
 • Konto Google Analytics: aby trwale wyłączyć ten mechanizm weryfikacji dla tego użytkownika, musisz przełączyć konta Google Analytics dla tej witryny albo cofnąć uprawnienia do edycji przyznane tej osobie na koncie Google Analytics w tej witrynie. Aby sprawdzić, które konto Google Analytics jest używane dla tej witryny, sprawdź wyrenderowane źródło strony (w Chrome kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zbadaj) i wyszukaj frazę „UA-” lub „G-” w kodzie strony, który powinien odpowiadać Twojemu kontu Google Analytics.
 • Konto Menedżera tagów Google: aby trwale wyłączyć tę metodę weryfikacji dla tego użytkownika, musisz przełączyć konta Menedżera tagów Google używane w tej witrynie albo usunąć przysługujące tej osobie uprawnienia administratora i uprawnienia do publikacji na powiązanym koncie Menedżera tagów Google.
 • Konto w Witrynach Google lub Bloggerze: właściciel strony w Witrynach Google lub usłudze Blogger będzie zawsze miał dostęp do powiązanej usługi w Search Console. Aby całkowicie usunąć dostęp, właściciel strony w Witrynach Google lub Bloggerze musi zostać przełączony (ponieważ strona w Witrynach Google lub Bloggerze może mieć tylko 1 właściciela).
Wyświetlanie historii zdarzeń związanych z własnością
Możesz wyświetlić historię zdarzeń związanych z własnością, np. dodanych i usuniętych właścicieli, udane i nieudane próby weryfikacji oraz przypadki, w których wcześniej rozpoznawany token weryfikacyjny został usunięty.
Aby wyświetlić historię zdarzeń związanych z własnością usługi:
 1. Otwórz stronę Użytkownicy i uprawnienia w ustawieniach usługi (Ustawienia Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia).
 2. Kliknij Historia własności.

 

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne