excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến]: Định nghĩa

Sử dụng thuộc tính excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến] để kiểm soát các vị trí nội dung của bạn có thể xuất hiện. Ví dụ: bạn có thể sử dụng thuộc tính này nếu muốn sản phẩm xuất hiện trong Chiến dịch quảng cáo hiển thị hình ảnh dùng giải pháp tiếp thị lại động, nhưng không xuất hiện trong Chiến dịch quảng cáo mua sắm. 

Thời điểm sử dụng

Tùy chọn cho mỗi sản phẩm

Nếu bạn không muốn để sản phẩm xuất hiện trong một số loại quảng cáo nhất định, hãy sử dụng thuộc tính excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến].

Giá trị được hỗ trợ:

Định dạng

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn gửi. 

Giá trị được hỗ trợ

Shopping Ads [Quảng cáo mua sắm]Shopping ActionsDisplay Ads [Quảng cáo hiển thị hình ảnh], Local Shopping [Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất], Surfaces across Google [Các nền tảng của Google]

Trường lặp lại
 
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

Display Ads [Quảng cáo hiển thị hình ảnh]

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:excluded_destination>Quảng cáo hiển thị hình ảnh</g:excluded_destination>

Để biết thông tin về API định dạng, vui lòng xem Content API cho Google Mua sắm.

Nguyên tắc

Không có yêu cầu tối thiểu hoặc phương pháp hay nhất cho thuộc tính này. Hãy lưu ý rằng bạn vẫn cần tuân theo các nguyên tắc định dạng nếu không sẽ không thể sử dụng các thông tin mình gửi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?