excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến]: Định nghĩa

Sử dụng thuộc tính excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến] để kiểm soát các vị trí nội dung của bạn có thể xuất hiện. Ví dụ: bạn có thể sử dụng thuộc tính này nếu muốn sản phẩm xuất hiện trong Chiến dịch quảng cáo hiển thị hình ảnh dùng giải pháp tiếp thị lại động, nhưng không xuất hiện trong Chiến dịch quảng cáo mua sắm. 

Trường hợp sử dụng

Không bắt buộc đối với mỗi sản phẩm

Nếu bạn không muốn để sản phẩm xuất hiện trong một số loại quảng cáo nhất định, hãy sử dụng thuộc tính excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến].

Giá trị được hỗ trợ:

Định dạng

Bạn hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. 

Giá trị được hỗ trợ Shopping Ads [Quảng cáo mua sắm], Shopping Actions [Mua sắm Trực tiếp], Display Ads [Quảng cáo hiển thị], Local Shopping [Mua sắm tại địa phương], Surfaces across Google [Các nền tảng của Google], Local surfaces across Google [Các nền tảng của Google tại địa phương]
Trường lặp lại
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản Display Ads [Quảng cáo hiển thị]
Nguồn cấp dữ liệu XML <g:excluded_destination>Quảng cáo hiển thị</g:excluded_destination>

Các trường lặp lại

Văn bản

Để gửi nhiều điểm đến mà bạn không muốn đưa vào, hãy gửi thuộc tính này nhiều lần, mỗi lần cho một điểm đến (nên làm). Ví dụ:

Sản phẩm Giường chỉnh hình dành cho chó
title [tiêu_đề] Giường chỉnh hình cỡ XXL dành cho chó
excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến] Quảng cáo hiển thị hình ảnh
excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến] Quảng cáo mua sắm
excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến] Shopping Actions
 

Bạn cũng có thể phân tách từng điểm đến bằng dấu phẩy ( , ):

Display Ads [Quảng cáo hiển thị], Shopping Ads [Quảng cáo mua sắm], Shopping Actions [Mua sắm Trực tiếp]

XML

Để gửi nhiều điểm đến mà bạn không muốn đưa vào trong nguồn cấp dữ liệu XML, hãy đưa vào một thuộc tính riêng cho từng điểm đến được loại trừ:

<g:excluded_destination>Quảng cáo hiển thị</g:excluded_destination>
<g:excluded_destination>Quảng cáo mua sắm</g:excluded_destination>
<g:excluded_destination>Mua sắm Trực tiếp</g:excluded_destination>

Để biết thêm thông tin về định dạng API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Không có yêu cầu tối thiểu hoặc phương pháp hay nhất cho thuộc tính này. Hãy lưu ý rằng bạn vẫn cần tuân theo các nguyên tắc định dạng nếu không sẽ không thể sử dụng các thông tin mình gửi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố