Automatické aktualizace zboží

Vaše produktová data mohou být nepřesná nebo neaktivní například kvůli prodlevám mezi aktualizací informací na vašem webu a aktualizací odeslaných dat. Díky automatické aktualizaci zboží se tomuto stavu můžete vyhnout, neboť vaše data budou stále aktuální. Pomocí automatické aktualizace zboží může Google upravovat informace o produktech u reklam v Nákupech, ve službě Koupit na Googlu, u reklam na lokálně dostupné zboží a neplacených záznamů produktů na základě označení strukturovaných dat, které nalezneme na vašem webu, a pomocí pokročilých nástrojů na získávání dat. Automatickou aktualizaci zboží v současnosti nabízíme pouze pro atributy price [cena]availability [dostupnost].

Pokud například váš poslední zdroj dat obsahuje položku, která stojí 80 Kč, ale vaše vstupní stránka produktu ji uvádí s cenou 60 Kč, automaticky údaj v reklamách v Nákupech upravíme na hodnotu 60 Kč.

Výhody

Automatická aktualizace zboží zvyšuje spokojenost nakupujících, návštěvnost vašich reklam v Nákupech i míru konverzí, protože uživatelé už přímo v reklamě vidí správnou cenu a také nejsou odkazováni na zboží, které není skladem. Vzhledem k tomu, že vaše produktová data aktualizujeme podle údajů nalezených přímo na vašich vstupních stránkách, tato funkce také minimalizuje nesoulad mezi vašimi reklamami v Nákupech a vaším webem. To pak snižuje riziko pozastavení účtu z důvodu nesrovnalostí v informacích o ceně a dostupnosti. Pokud však dojde k příliš velkému počtu případů nesrovnalostí, automatická aktualizace přestane fungovat a vašemu účtu bude hrozit preventivní zamítnutí položek. Podrobnější informace o preventivním zamítání položek naleznete zde.

Automatické aktualizace zboží budou ve vašem účtu automaticky zapnuty. Pokud se je rozhodnete vypnout, budou položky, u kterých údaje o ceně a dostupnosti v Nákupech Google a na vašem webu nesouhlasí, místo aktualizace dočasně zamítnuty Upravit nastavení automatické aktualizace zboží v účtu.

Upozornění: Pokud je váš účet Merchant Center nakonfigurován jako multiklientský účet, bude každý podúčet používat ve výchozím nastavení parametry nadřazeného účtu. Podúčty mohou také vybrat možnost určit vlastní nastavení.

Automatická aktualizace zboží neslouží jako náhrada vašich zdrojů dat nebo pravidelných aktualizací produktových dat. Jedná se o nástroj na opravu drobných problémů a nepřesností ohledně ceny a dostupnosti u malého procenta vašich položek. Vzhledem k tomu, že nejsme schopni do automatické aktualizace zahrnout všechny položky, je nutné, abyste co nejčastěji odesílali přesná produktová data.

Pokročilé nástroje na získávání dat

Pokročilé nástroje na získávání dat dokážou vyhledat údaje o ceně a dostupnosti na vstupní stránce produktu. Využívají statistické modely v kombinaci se strojovým učením a získávají produktová data nezávisle na značkách strukturovaných dat. Nástroje na získávání dat jsou však pouze doplňkem označení strukturovaných dat podle schema.org; obchodníkům proto doporučujeme schema.org i nadále používat.

Google nezaručuje přesnost prováděných aktualizací. Provádíme však různé kontroly a přijali jsme bezpečnostní opatření, aby nedocházelo k chybám. Další informace naleznete níže v části pojednávající o odstraňování problémů. Můžete si také projít požadavky na vstupní stránky.

Pro službu Koupit na Googlu

Pokud je položka Buy on Google listings [záznamy ve službě Koupit na Googlu] uvedeny jako included_destination [zahrnutá_destinace] a u některých z vašich položek je dostupný atribut link [url], může u těchto položek fungovat automatická aktualizace ceny, pokud je zjištěn menší cenový rozdíl mezi cenou ve zdroji a cenou uvedenou na vstupní stránce, která byla odeslána pomocí atributu link [url].

Pokud je zjištěn výrazný rozdíl v ceně, cena dané položky se automaticky neaktualizuje a položka se bude nadále prodávat v Nákupech Google s původní cenou zdroje.

Podobně platí, že pokud jsou jak hodnoty Shopping ads [reklamy v Nákupech], tak Buy on Google listings [záznamy ve službě Koupit na Googlu] uvedeny jako included_destination [zahrnutá_destinace] pro jakoukoli z vašich položek a je nalezen výrazný rozdíl mezi cenou zdroje a cenou na vstupní stránce, která byla odeslána pomocí atributu link [url], cena se automaticky neaktualizuje a položka bude v reklamách v Nákupech zamítnuta z důvodu nesouladu v ceně. Zboží se však bude moci nadále prodávat v Nákupech na Googlu za původní cenu ve zdroji.

Pomocí zdroje produktových dat nebo rozhraní Content API můžete provádět významné změny cen. Pamatujte, že automatické aktualizace položek lze kdykoli vypnout. Stačí provést úpravy na stránce nastavení ve vašem účtu služby Merchant Center.

Příklad automatické aktualizace zboží

Na níže uvedeném obrázku vidíte, kdy aktualizujeme cenu a dostupnost produktu, v tomto případě s použitím údajů o ceně a zdroje dat ve formátu .txt. Když nahrajete položku (zelená ikona) s cenou 1 $, uživatel (modrá ikona) uvidí tuto cenu. Pokud po nahrání zdroje zjistíme, že cena neodpovídá, provedeme automaticky aktualizaci zboží. Zde jsme zjistili, že na webových stránkách uvádíte cenu 2 $, což neodpovídá údajům v nejnovějším zdroji dat. Od této chvíle se uživateli bude u této položky zobrazovat cena 2$. Při dalším nahrání zdroje dat (čas B) se tato aktualizace přepíše a uživatel nyní uvidí cenu 3 $.

Začínáme s automatickými aktualizacemi zboží

1. Implementujte do svých vstupních stránek platná strukturovaná data.

Když chcete začít používat automatické aktualizace zboží, musíte v první řadě zajistit, abyste měli na vstupních stránkách položek platná strukturovaná data. Pokud vaše vstupní stránky strukturovaná data neobsahují nebo pokud je označení strukturovaných dat neplatné, neúplné nebo nesprávné, použijeme při automatické aktualizaci pokročilé nástroje na získávání dat. Když funkci automatické aktualizace zboží vypnete nebo naše nástroje nebudou schopny informace o ceně či dostupnosti získat, daná položka může být zamítnuta. Další informace o práci se strukturovanými daty najdete zde.

2. Zkontrolujte aktualizované zboží

Pokud automatické aktualizace zboží nevypnete, můžete si aktuální stav automatických aktualizací zobrazit na účtu v části Automatická aktualizace položek, kterou lze najít v nabídce Nástroje a nastavení. Položky, které jsme v nedávné době automaticky aktualizovali, můžete zkontrolovat v přehledu ke stažení na stránce Diagnostika.

Odstraňování problémů s automatickými aktualizacemi zboží

Abychom zajistili, že se aktualizace provádějí správně, můžeme v případě zjištění chyby aktualizace zboží dočasně zastavit. Tyto chyby si můžete zobrazit na stránce Diagnostika v části Produkty ve svém účtu. Jakmile budou všechny chyby opraveny, začneme zboží znovu automaticky aktualizovat.

Upozorňujeme, že před vyřešením případných potíží uvedených v přehledu potřebujeme vstoupit na vaše vstupní stránky a získat strukturovaná data. Může to trvat i pár týdnů.

Následující chyby budou mít za následek dočasné zastavení automatických aktualizací zboží:

Nedostatečná shoda strukturovaných dat a odpovídajících produktových dat

Požadujeme minimální úroveň shody mezi produktovými daty, která odesíláte do Googlu, a označením strukturovaných dat schema.org na vašich vstupních stránkách i údaji, které zjistí naše pokročilé nástroje na získávání dat. Pokud se tyto údaje příliš často liší, přestaneme automaticky aktualizovat zboží, dokud úroveň shody opět nedosáhne požadovaného minima. Chcete-li zlepšit míru shody, doporučujeme častější provádění aktualizace produktových dat pro reklamy v Nákupech.

Poznámka: Velmi často zaznamenáváme nesrovnalosti v prodejní ceně. Pokud je produkt nabízen ve slevě, je třeba, aby byla snížená cena uvedena ve strukturovaných datech i ve vašich produktových datech. Další běžnou příčinou rozporů jsou cenové rozsahy a varianty. Pokud vstupní stránka zobrazuje více variant, můžete pomocí atributu id [id] nebo gtin [gtin] určit, které variantě cena odpovídá.

Nesprávná nebo chybějící data na vstupních stránkách

Aby aktualizace správně fungovaly, porovnáváme u vybraného vzorku nabídek uživatelsky viditelné informace produktů na vašich vstupních stránkách s údaji, které nalezneme v označení strukturovaných dat nebo pomocí našich pokročilých nástrojů na získávání dat. Pokud narazíme na nesrovnalost, přestaneme zboží automaticky aktualizovat.

Neplatná strukturovaná data

Pokud strukturovaná data na vašich vstupních stránkách obsahují neplatnou cenu nebo informace o dostupnosti, může se stát, že nebudeme zboží automaticky aktualizovat. Projděte si uvedené příklady a zkontrolujte, zda obsahují platná strukturovaná data. Při ladění problémů vám může pomoci nástroj na testování strukturovaných dat.

Následující chyba výrazně omezí rozsah, ve kterém budeme moci provádět automatické aktualizace zboží:

Poskytnuta omezená kapacita pro procházení

Automatické aktualizace zboží jsou závislé na našem častém přístupu k vašim vstupním stránkám produktů, abychom mohli údaje pravidelně aktualizovat. Nástroj Google Search Console umožňuje nastavit rychlost, jakou Google prochází vaše webové stránky. Stejné nastavení bude použito pro vstupní stránky uvedené v produktových datech.

Na straně serveru doporučujeme zacházet s požadavky od Googlu (user agent „GoogleBot“ a „AdsBot“) jako s požadavky od běžných uživatelů a nepoužívat žádné brzdění požadavků.

Omezení automatických aktualizací zboží

Zboží nejsme schopni efektivně aktualizovat ve všech případech – závisí to na četnosti aktualizací cen a dostupností na vašem webu. Automatické aktualizace zboží nebudou příliš efektivní, pokud cenu nebo dostupnost většiny položek na webu aktualizujete několikrát denně. To může například zahrnovat případy, kdy se cena pravidelně aktualizuje podle nejaktuálnějšího kurzu měny. V těchto případech doporučujeme použít k aktualizaci produktových dat rozhraní Content API.

Správa automatické aktualizace položek

Automatické aktualizace položek jsou ve výchozím nastavení zapnuté. Automatickou aktualizaci položek můžete kdykoli spravovat na úrovni účtu.

Nastavení automatických aktualizací položek:

  1. Přihlaste se k účtu Merchant Center.
  2. Klikněte na ikonu klíče Tools and setting menu icon [Gear] a poté v Nastavení klikněte na položku Automatická vylepšení.
  3. Na následující stránce můžete povolit automatické aktualizace položek pro atribut price [cena], nebo pro atributy availability [dostupnost] i price [cena]. Automatické aktualizace položek můžete zcela vypnout.

Doporučené postupy pro automatickou aktualizaci položek

Chcete-li zlepšit kvalitu dat i uživatelské prostředí, vyzkoušejte následující postupy:

  • Naplánujte nahrání zdroje nebo provedení aktualizace prostřednictvím rozhraní Content API bezprostředně poté, co aktualizujete webové stránky. Předejdete tím chybám, které vznikají kvůli časovému rozdílu mezi úpravami na webu a aktualizacemi dat v Nákupech.
  • Pokud používáte atribut sale_price [cena_v_akci], musí být správně zadáno časové pásmo a časové období, po které akce platí. K tomu slouží atribut sale_price_effective_date [doba_platnosti_ceny_v_akci]. Po dobu platnosti akce se cena v akci v reklamách v Nákupech Google zobrazuje jako aktuální cena.
  • Pokud používáte místní zdroj produktů nebo zdroj místního produktového inventáře, bude kromě klasického zdroje potřeba zkontrolovat i tyto zdroje a vyhledat a opravit v nich nesprávně uvedené ceny.
  • U produktů prodávaných ve velkém množství je nutné odeslat celkovou cenu za minimální prodávaný počet položek. Ceny na vstupních stránkách musí být uvedeny v měně odpovídající cílové zemi a ve stejné měně jako ve vašich produktových datech.
  • Google prochází vstupní stránky uvedené ve zdroji dat nebo v rozhraní Content API a vyhledává a opravuje případné neshody. Rychlost procházení Google můžete zvýšit, abychom byli schopni pokrýt větší počet položek na vaše webu. Podívejte se, jak změnit rychlost procházení Googlebotem.
  • Automatickou aktualizaci jednotlivých položek vrátíte tak, že znovu nahrajete zdroj dat nebo aktualizujete položku pomocí rozhraní Content API.

Pokročilé: Latence webových stránek

Jednou z možných příčin neaktuálních nebo neaktivních produktových dat je latence – doba, která uplyne od aktualizace na vašem webu do aktualizace odesílaných produktových dat. S tímto obdobím latence při automatických aktualizacích zboží počítáme.

Na následujícím obrázku vidíte, jak může latence ovlivnit aktualizaci vašich položek, v tomto případě při použití údajů o ceně a zdroje dat ve formátu .txt. Žlutý pruh představuje dobu latence před nahráním zdroje. U vašeho produktu se uživatelům například zobrazuje cena 3 $. V době latence (čas C) objevíme nesrovnalost v ceně. Uživatel nyní uvidí cenu 4 $, a to i po nahrání zdroje dat, kde byla uvedena cena 5 $, protože nesrovnalost byla odhalena v rámci doby latence platné pro toto nahrání zdroje. Po dalším nahrání zdroje (čas D) se cena změní na 6 $, protože nesrovnalost nebyla zjištěna v době latence pro toto nahrání zdroje.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory