Всичко за спирането на профили в Google Ads

Отнасяме се много сериозно към законовите изисквания и безопасността на потребителите. Поради това действия на рекламодателите, които излагат на риск потребителите, Google или партньорите ни, могат да доведат до спиране на профила.

Рекламодателите, чиито профили са спрени, ще получат известие в профила и по имейл. Имайте предвид следното:

  • Спрените профили не могат да показват реклами или да създават ново съдържание. Рекламодателите обаче продължават да имат достъп до тях и до свързаните отчети.
  • Възможно е да бъдат спрени профилите, свързани със спрения (напр. такива, които използват същия имейл адрес или начин на плащане или са свързани със същия профил на мениджър).
  • Възможно е да бъдат спрени профилите в Merchant Center, свързани със спрени профили в Google Ads.
  • Новите профили, които рекламодателят се опита да създаде, може да бъдат спрени.

Защо спираме профили 

Правилата на Google Ads и Общите условия имат за цел да подпомогнат осигуряването на безопасна и положителна практическа работа за потребителите и рекламодателите. Профилите може да бъдат спрени, ако установим груби нарушения на тези правила или на Общите условия. Има и други причини за временното спиране на профил. За повече подробности вижте информацията по-долу.  

 

Разгъване на всички Свиване на всички Спиране поради нарушения на правилата на Google Ads или Общите условия
Отнасяме се изключително сериозно към нарушенията на правилата по-долу и ги смятаме за груби. 
Профилите, които нарушават тези правила, може да бъдат спрени и да не бъдат допускани да рекламират повече с нас. Ако смятате, че е станала грешка и не сте нарушили правилата ни, моля, изпратете обжалване. Възстановяваме профили само при наличие на неоспорими аргументи, затова е важно да отделите време, за да представите обстоятелствата изчерпателно, точно и честно.

Заобикаляне на системите

Искаме рекламите в Мрежата на Google да бъдат полезни, разнообразни, подходящи и безопасни за потребителите. Не допускаме реклами, съдържание или дестинации, които се опитват да измамят или заобиколят процедурите ни по преглед на рекламите.Профилите, извършващи описаните по-долу действия, може да бъдат спрени.

Не се допуска Участие в практики, които се опитват да заобиколят или да окажат влияние върху системите и процесите за рекламиране на Google

Пример: Прикриване (показване на различно съдържание на определени потребители, включително Google, от това на други), което има за цел или води до намеса в системите за проверка на Google, или прикрива или се опитва да прикрие неспазване на правилата на Google Ads (например пренасочване към неспазващо правилата съдържание посредством динамичен DNS за подмяна на страници или рекламно съдържание, или манипулиране на съдържание на сайта или ограничаване на достъпа до толкова много от целевите Ви страници, че да е трудно да се извърши смислен преглед на рекламата, сайта или профила Ви)

Конкретен пример: Платена услуга за телефонен указател многократно добавя и премахва ключови думи в съдържателната мрежа, свързани с бизнеси, които не са партньори, и/или с правителствени служби (което е в нарушение на правилата за продажба на безплатни артикули) след одобряването на реклама. Платена услуга за телефонен указател променя целевата си страница, така че да замени номер без допълнителна такса, свързан с одобрена реклама, с такъв с допълнителна такса.   

Забележка: Прикриването не включва предоставянето на персонализиране на съдържание, което добавя действителна стойност за определени потребители, като например различни езикови версии на едно и също съдържание. Стига офертата да е като цяло същата, промяната в съдържанието продължава да спазва правилата на Google Ads и Google има възможност да прегледа вариант на съдържанието 

Пример: Повтарящи се нарушения на правилата в няколко от профилите Ви, включително създаването на нови домейни или профили за публикуване на реклами, подобни на реклами, които не са били одобрени (за това или друго правило на Google Ads)

Ако се установи, че профилът Ви многократно е участвал в манипулирането на рекламни текстове, както е описано по-долу, той може да бъде спрян. 

Not allowed Манипулиране на рекламния текст в опит за заобикаляне на автоматичните проверки на системата

Примери: Неправилно изписване на забранени думи или фрази с цел избягване на неодобрение на реклама, манипулиране на защитени със запазена марка термини в рекламния текст с цел избягване на ограниченията, свързани с използването на съответната търговска марка

Научете повече за тези правила.

Фалшифицирани стоки

Google Ads забранява продажбата или популяризирането с цел продажба на фалшифицирани стоки. Фалшифицираните стоки съдържат запазена марка или лого, идентични или по същество неразличими от запазената марка на друго лице. Те наподобяват марковите характеристики на стоката в опит да се представят като истински продукт на собственика на търговската марка. Тези правила важат за съдържанието на рекламата и уебсайта или приложението Ви. 

Профилът Ви може да бъде спрян, ако съдържание в рекламата, уебсайта или приложението Ви популяризира фалшифицирани стоки, като например следните типове продукти.

Продукти, описани като подражание, дубликат, имитация, копие, репродукция, фалшификат, огледално копие или с подобни термини, когато става въпрос за търговска марка в опит да се представят като истински продукти на собственика на марката

Продукти, които не са истински, имитиращи характеристики на търговска марка в опит да се представят за истински продукти на собственика на марката

Пример: неавтентични продукти, които имат етикети или лога на търговски марки

Научете повече за тези правила.

Популяризиране на неупълномощени аптеки

Профили, популяризиращи неупълномощени аптеки, може да бъдат спрени. Това включва, без изброяването да е изчерпателно, предлагане на лекарствени средства, отпускани с рецепта, или насочване към местоположения, където нямате лиценз за популяризиране на такова съдържание.

Научете повече за тези правила.

Неприемливи бизнес практики

Отнасяме се много сериозно към непочтените бизнес практики и ги считаме за грубо нарушение на правилата ни. Ако установим такива практики в профила Ви, той може да бъде спрян. На рекламодатели или сайтове, които прилагат такива практики, не се разрешава да рекламират с нас отново, затова, моля, не рискувайте, а бъдете открити за продукта, бизнеса или услугата, които популяризирате. Обърнете внимание, че при определянето дали даден рекламодател или дестинация нарушава това правило, може да прегледаме информация от няколко източника, включително рекламата, уебсайта и профилите Ви, както и от трети страни. Ако смятате, че това е грешка и не сте нарушили правилата ни, изпратете обжалване и обяснете защо. Възстановяваме профили само при наличие на неоспорими аргументи, затова е важно да отделите време, за да представите обстоятелствата изчерпателно, точно и честно. Научете повече за спрените профили.

 

Укриване или погрешно заявяване на информация за бизнеса, продукта или услугата

Примери: Убеждаване на потребители да предоставят пари или информация под фалшив или неясен претекст; представяне на фалшива самоличност, име на бизнеса или информация за връзка; насочване на съдържание във връзка с политика, социални проблеми или въпроси от обществено значение към потребители в държава, различна от Вашата, ако представите невярно или скриете държавата си на произход или други съществени подробности за себе си

Дестинации на рекламите, където се използват техники на „фишинг“ за събиране на информация от потребителите

Научете повече за тези правила. 

Нечестно предимство

Искаме рекламите в мрежата на Google да бъдат полезни, разнообразни, подходящи и безопасни за потребителите.  Ако профилът Ви прилага някоя от практиките, описани по-долу, може да бъде спрян.

Използване на мрежата на Google за получаване на нечестно предимство в трафика пред други участници в търга

Примери: Партньори, които рекламират в Google Ads в нарушение на приложимите правила за партньорски програми, популяризиращи същото или подобно съдържание от няколко профила за същите или подобни заявки, като се опитват да показват повече от една реклама наведнъж за бизнеса, приложението или сайта Ви.

Забележка: Ключовите думи трябва да съответстват на вероятните намерения на целевата аудитория, a всеки уебсайт или приложение, които популяризирате, трябва да предлагат собствена стойност за потребителите. Избягвайте например да популяризирате подобни продукти и цени в свързани дестинации.

Научете повече за тези правила. 

Многократни нарушения

Ако рекламодател многократно нарушава правилата на Google Ads за рекламиране, профилът може да бъде спрян.

Спирания поради проблеми с таксуването и плащането
Профилът Ви може да бъде спрян поради някоя от причините по-долу.

Злоупотреба с промоционален код

Ако опитате да продадете промоционални кодове или да използвате повече от един промоционален код в профил, профилът може да бъде спрян. За повече информация вижте общите условия за промоционалните кодове за конкретни държави

Ако смятате, че е станала грешка, моля, изпратете обжалване.

Искане за възстановяване на плащане

Ако поискате от банката си или компанията, издала кредитната Ви карта, да анулират плащане на легитимно салдо в Google Ads (т.нар. искане за възстановяване на плащане), профилът Ви може да бъде спрян. 

За да бъде прекратено спирането: 

  1. Извършете плащане в Google Ads.
  2. Изпратете обжалване

Забележка: Ако плащате за Google Ads чрез банкова сметка (т.нар. директен дебит), заедно с обжалването трябва да изпратите доказателство за плащането. Ще трябва да качите копие на банковото си извлечение или екранна снимка на онлайн банковата си сметка, съдържаща следните данни: Вашето име, информация за плащането, извършено към Google, и текущото салдо в сметката Ви.

Подозрителни плащания

Ако установим подозрителни или измамнически плащания в профила Ви, може да ограничим максималната стойност на разходите му или да го спрем.
Ако смятате, че е станала грешка, моля, изпратете обжалване.

Неплатено салдо

Ако за профила Ви има едно или повече неплатени салда, той може да бъде спрян временно.

За да бъде прекратено спирането

  1. Извършете плащане в Google Ads.
  2. Изпратете обжалване

Забележка: Ако плащате за Google Ads чрез банкова сметка (т.нар. директен дебит), заедно с обжалването трябва да изпратите доказателство за плащането. Ще трябва да качите копие на банковото си извлечение или екранна снимка на онлайн банковата си сметка, съдържаща следните данни: Вашето име, информация за плащането, извършено към Google, и текущото салдо в сметката Ви.

Временно спиране поради неупълномощен достъп до профила

Ако установим, че неупълномощен потребител се опитва да осъществи достъп до профила Ви в Google Ads, временно ще спрем профила, за да Ви защитим срещу неупълномощени таксувания. 

За да бъде прекратено спирането: Попълнете този формуляр и ще Ви помогнем да обезопасите профила си, за да можете да показвате реклами отново.

Спазване на правилата на Google Ad Grants
Профилът Ви в Google Ad Grants може да бъде спрян поради неспазване на правилата на тази програма. 
За да бъде прекратено спирането: Моля, прегледайте програмните правила, за да разберете дали можете да поискате повторно активиране.

Как да заявите възстановяване на средства

Ако профилът Ви е спрян и отговаряте на условията за възстановяване на средства, винаги можете да закриете профила и да получите възстановените средства.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си