Cung cấp miễn phí sách của bạn trên Google Play

Lưu ý quan trọng:

  • Đối tác của Google Play có thể bán sách điện tử và sách nói tại một số quốc gia/khu vực. Không phải tính năng nào được mô tả dưới đây cũng có mặt tại mọi quốc gia/khu vực.
  • Tính năng đặt hàng trước cho phép khách hàng đặt hàng nhưng không đọc được sách của bạn trước ngày phát hành. Vào ngày phát hành, hệ thống sẽ tính phí giao dịch mua cho khách hàng đã đặt trước cuốn sách và họ sẽ truy cập được vào cuốn sách đó.
  • Do các yêu cầu theo luật định, Google không thể cho phép đặt hàng trước ở Ấn Độ. Sách của bạn sẽ có trên Cửa hàng Google Play ở Ấn Độ vào ngày bán.
  • Trước khi bạn tải bất kỳ tệp nào lên, hãy đảm bảo rằng nội dung của bạn tuân thủ nguyên tắc của Google. Nếu bạn định bán sách trên Google Play, hãy xem lại chính sách nội dung dành cho nhà xuất bản đối với sách trên Google Play.
  • Báo cáo bán hàng theo tháng không nhất thiết phải cung cấp thông tin chi tiết khớp với các khoản thanh toán hằng tháng của bạn. Để xem báo cáo tài chính khớp với khoản thanh toán của bạn, hãy truy cập báo cáo thu nhập trên Google Play.

Bạn có thể cung cấp sách miễn phí trên Google Play thông qua quy trình gửi sách thông thường của chúng tôi:

  • Bạn phải cho phép xem trước sách trên Google Sách. Tỷ lệ phần trăm xem trước trên Google Sách là một chế độ cài đặt riêng và không bị ảnh hưởng bởi việc sách của bạn có được cung cấp miễn phí trên Google Play hay không. Nếu bạn muốn người dùng đọc toàn bộ cuốn sách của mình trên Google Sách, hãy thiết lập chế độ xem trước thành 100% trên the "Cài đặt". Bạn cũng có thể cho phép tải sách xuống ngay trên Google Sách.

  • Bạn vẫn phải cung cấp phần cài đặt thông tin thanh toán. Nếu tạo tài khoản sau tháng 7 năm 2014, thì có thể bạn đã cung cấp thông tin thanh toán cần thiết khi đăng ký. Nếu không, bạn cần thiết lập hồ sơ thanh toán bằng địa chỉ doanh nghiệp của mình (đã liên kết với lãnh thổ bán hàng). Nếu cung cấp miễn phí tất cả sách của mình, thì bạn không cần thêm thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang định cấu hình phần cài đặt thông tin thanh toán.

  • Đặt giá niêm yết bằng không cho sách. Bạn có thể làm việc này trong thẻ Giá của cuốn sách. Hãy nhớ chỉ định cả đơn vị tiền tệ và quốc gia hoặc khu vực nơi bạn cung cấp sách miễn phí. Để dễ dàng áp dụng giá bằng 0 cho các quốc gia (hoặc khu vực) khác, hãy bật tính năng quy đổi tiền tệ.

  • Bạn có thể cung cấp sách miễn phí trong một khoảng thời gian có hạn. Bạn có thể nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho các mức giá. Để thiết lập thời hạn áp dụng mức giá, hãy nhấn vào "Hiển thị các chế độ cài đặt bổ sung" bên dưới mức giá. Tuỳ thuộc vào múi giờ của người mua, giá sẽ bắt đầu áp dụng từ 00:00 của ngày bắt đầu và hết hạn vào 23:59 của ngày kết thúc. Nếu bạn muốn bán sách sau thời gian khuyến mãi, hãy nhớ đưa ra mức giá sẽ áp dụng kể từ thời điểm đó.

  • Bạn có thể chọn bật tính năng Quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) trên những cuốn sách được cung cấp miễn phí. Bạn cũng có thể thiết lập phần Quản lý nội dung kỹ thuật số trên thẻ Cài đặt.

Mẹo: Đối với các tài khoản được tạo sau tháng 7 năm 2014, tính năng quy đổi tiền tệ sẽ được bật theo mặc định.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính