Di chuyển tài sản

Nội dung trong bài viết này:

Giới thiệu về việc di chuyển tài sản

Nếu cần sắp xếp lại các tài sản trong Analytics, bạn có thể di chuyển các tài sản (cùng với luồng dữ liệu) từ tài khoản này sang tài khoản khác.

Việc di chuyển tài sản cho phép bạn thay đổi cách triển khai Analytics cho phù hợp với tình hình kinh doanh của mình. Bạn có thể tổ chức lại sau khi hợp nhất, sau khi tái cơ cấu nội bộ, sau khi thuê đại lý mới.

Bạn sẽ di chuyển tài sản từ một tài khoản nguồn sang một tài khoản đích.

Khi bạn di chuyển một tài sản, có một số đặc điểm của tài sản được di chuyển cùng với tài sản đó (ví dụ: mã thẻ, chế độ cài đặt tài sản, luồng dữ liệu, dữ liệu báo cáo, chế độ tích hợp cấp tài sản) và một số đặc điểm của tài sản đó vẫn ở trong tài khoản nguồn (ví dụ: nhật ký thay đổi). Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết ở phần tiếp theo của bài viết này.

Để di chuyển tài sản, bạn cần có vai trò Quản trị viên và Người chỉnh sửa cho cả tài khoản nguồn và tài khoản đích.

Những điều cần lưu ý

Tài khoản nguồn

Nếu tài khoản nguồn không còn chứa tài sản sau khi bạn di chuyển, thì bạn có thể xoá tài khoản nguồn. Tài khoản nguồn trống vẫn bị tính vào số tài khoản Analytics tối đa bạn có thể có.

Gắn thẻ

Mã theo dõi (ví dụ: G-123ABC) không thay đổi, do đó, bạn không cần phải gắn thẻ lại bất cứ thứ gì.

Tài khoản nguồn không sử dụng lại mã theo dõi, vì vậy, mã theo dõi vẫn là mã duy nhất trong toàn bộ hệ thống Analytics.

Quyền đối với tài sản

Khi di chuyển tài sản, bạn có hai phương thức xử lý quyền:

 • Thay thế các quyền hiện tại đối với tài sản bằng các quyền của tài khoản đích. Tài sản sẽ kế thừa các quyền từ tài khoản đích.
 • Giữ nguyên quyền hiện tại đối với tài sản. Các quyền hiện tại đối với tài sản sẽ được sao chép cùng với tài sản đó. Những người dùng có quyền truy cập cấp tài khoản trong tài khoản nguồn sẽ có quyền truy cập cấp tài sản trong tài khoản đích.

Dữ liệu báo cáo

Tất cả dữ liệu báo cáo liên kết với tài sản đều được di chuyển (chứ không phải sao chép) sang tài khoản đích.

Các chế độ cài đặt tài sản cũng như cấu hình và đối tượng được liên kết

Các chế độ cài đặt tài sản vẫn giữ nguyên khi bạn di chuyển tài sản, đồng thời các chế độ cài đặt và đối tượng được liên kết khác như chế độ tuỳ chỉnh hoạt động theo dõi (ví dụ: User-ID), Đối tượng tái tiếp thị và Thuộc tính động, Định nghĩa tuỳ chỉnh, Nhập dữ liệu và Bảng tuỳ chỉnh cũng giữ nguyên.

Luồng dữ liệu

Tất cả luồng dữ liệu liên kết với tài sản đều được di chuyển và tất cả chế độ cài đặt luồng dữ liệu vẫn giữ nguyên.

Tài khoản được liên kết và chế độ tích hợp

Mọi tài khoản mà bạn đã liên kết với một tài sản (ví dụ: Google Ads, AdSense), cũng như mọi chế độ tích hợp với các nền tảng khác (như Firebase hoặc BigQuery) sẽ giữ nguyên khi bạn di chuyển tài sản.

Nếu đã liên kết tài sản Analytics với một tài khoản bằng Google Ad Manager, thì bạn không được di chuyển tài sản này. Nếu bạn muốn di chuyển tài sản này, hãy liên hệ với người đại diện bộ phận hỗ trợ Google Marketing Platform trước tiên để huỷ liên kết với Ad Manager. Sau đó, bạn có thể liên kết lại khi di chuyển xong.

Nếu bạn muốn huỷ liên kết chế độ tích hợp Analytics 360 và Ad Manager để di chuyển một tài sản, thì xin lưu ý rằng việc huỷ liên kết sẽ đóng tất cả những đối tượng đã xuất bản sang các tài khoản đích được liên kết đó và bạn hiện không thể mở lại những đối tượng đó từ Analytics.

Nhật ký thay đổi

Khi bạn di chuyển một tài sản, mọi nhật ký thay đổi được liên kết với tài sản đó trước khi di chuyển vẫn sẽ thuộc về tài khoản nguồn. Những thay đổi sau khi di chuyển được ghi lại trong tài khoản đích.

Thanh toán

Chức năng Thanh toán chỉ áp dụng cho các tài sản Analytics 360. Chức năng Thanh toán không bị gián đoạn miễn là tài sản vẫn giữ nguyên trạng thái 360.

Tài sản phụ

Nếu muốn di chuyển một tài sản nguồn, trước tiên, bạn cần phải xoá tất cả các tài sản phụ của nó.

Bạn không thể di chuyển tài sản phụ vì tài sản phụ dựa vào tài sản nguồn để lấy tất cả dữ liệu.

Tìm hiểu thêm về cách xoá tài sản phụ

Tìm hiểu thêm về tài sản phụ

Tài sản tổng hợp

Nếu muốn di chuyển một tài sản tổng hợp, trước tiên, bạn cần phải xoá tất cả các tài sản nguồn của nó.

Nếu muốn di chuyển tài sản nguồn, trước tiên, bạn cần phải xoá nó khỏi tài sản tổng hợp

Tìm hiểu thêm về cách xoá tài sản nguồn

Tìm hiểu thêm về tài sản tổng hợp

Khi bạn không thể di chuyển tài sản

Bạn không thể di chuyển tài sản trong một số trường hợp:

 • Tài khoản nguồn và tài khoản đích thuộc các tổ chức Google Marketing Platform khác nhau.
 • Tài khoản nguồn không thuộc tổ chức Google Marketing Platform, còn tài khoản đích thì có.
  Hãy liên hệ với quản trị viên của tổ chức để liên kết tài khoản nguồn và tài khoản đích đến cùng một tổ chức.
 • Cấp dịch vụ của tài sản được đặt thành 360 và mối liên kết giữa tài khoản với tổ chức chưa được xác minh. Hãy liên hệ với quản trị viên của tổ chức để:
 • Bạn không có vai trò Quản trị viên và Người chỉnh sửa đối với tài khoản đích.
 • Tài sản đó đã được liên kết với Google Ad Manager.
  Hãy liên hệ với người đại diện bộ phận hỗ trợ Google Marketing Platform của bạn để huỷ liên kết tài sản. Bạn có thể liên kết lại sau khi di chuyển tài sản.
  Nếu bạn đang di chuyển tài sản đến một tài khoản đích của một pháp nhân khác không sở hữu tài khoản nguồn này, bạn phải ký hợp đồng liên kết mới.
 • Hệ thống đang xử lý một hoặc nhiều báo cáo chưa được lấy mẫu cho tài sản.
  Hãy chờ cho đến khi hệ thống xử lý xong báo cáo chưa được lấy mẫu, rồi thử di chuyển lại tài sản.
 • Tài khoản đích đã có số lượng tài sản tối đa (50 tài sản theo mặc định).

Cách di chuyển tài sản

 1. Trong mục Tài sản trên trang Quản trị viên, hãy nhấp vào Thông tin về tài sản.
 2. Nhấp vào Di chuyển tài sản.
 3. Chọn tài khoản đích.
 4. Chọn chế độ cài đặt quyền:
  • Giữ nguyên quyền hiện tại đối với tài sản. Tập hợp quyền truy cập hiện tại của người dùng được sao chép cùng với tài sản và tài sản sẽ không kế thừa các quyền từ tài khoản đích.
  • Thay thế các quyền hiện tại đối với tài sản bằng các quyền của tài khoản đích. Tài sản sẽ kế thừa các quyền từ tài khoản đích.
 5. Nhấp vào Di chuyển.
 6. Xác nhận việc xử lý dữ liệu, rồi nhấp vào Lưu.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính