Flytta en egendom

Innehåll i artikeln:

Flytta egendomar

Om du behöver strukturera om dina egendomar i Analytics kan du flytta dem (och deras dataflöden) från ett konto till ett annat.

Du kan flytta egendomar när du behöver anpassa Analytics-implementeringen efter förändringar i verksamheten. Du kanske till exempel omstrukturerar efter en sammanslagning eller intern omorganisation eller efter att du anlitar en ny byrå.

Du flyttar en egendom från ett källkonto till ett målkonto.

När du flyttar en egendom flyttas vissa aspekter tillsammans med egendomen (till exempel tagg-id, egendomsinställningar, dataflöden, rapportdata och integreringar på egendomsnivå). Andra aspekter av egendomen behålls i källan (till exempel ändringshistorik). Vi beskriver detta närmare i nästa avsnitt i den här artikeln.

För att kunna flytta en egendom måste du ha rollerna Administratör och Redigerare för både käll- och målkontot.

Viktigt att tänka på

Källkonto

Om källkontot inte längre innehåller några egendomar efter flytten kan du radera det. Också tomma källkonton räknas in i maxgränsen för hur många Analytics-konton du får ha.

Taggning

Spårnings-id (till exempel G-123ABC) ändras inte, så du behöver inte tagga om någonting.

Källkontot återanvänder inte id:t, så id:t förblir unikt i hela Analytics-miljön.

Egendomsbehörigheter

När du flyttar en egendom kan du hantera behörigheter på något av två följande sätt:

 • Ersätt befintliga behörigheter till egendomen med behörigheterna i målkontot. Egendomen ärver behörigheter från målkontot.
 • Behåll befintliga behörigheter till egendomen. Befintliga behörigheter till egendomen kopieras tillsammans med egendomen. Användare som har åtkomst på kontonivå i källkontot får åtkomst på egendomsnivå i målkontot.

Rapportdata

All rapportdata som är kopplad till egendomen flyttas (den kopieras inte) till målkontot.

Egendomsinställningar samt tillhörande konfigurationer och objekt

Egendomsinställningarna förblir oförändrade när du flyttar en egendom, liksom övriga inställningar och tillhörande objekt som spårningsanpassningar (till exempel User-ID), remarketingmålgrupper och dynamiska attribut, anpassade definitioner, dataimporter och anpassade tabeller.

Dataflöden

Alla dataflöden som är kopplade till egendomen flyttas och alla inställningar för dataflöden förblir oförändrade.

Länkade konton och integreringar

Alla konton som du har länkat till en egendom (som Google Ads och AdSense) och alla integreringar med andra plattformar (som Firebase och BigQuery) förblir oförändrade när du flyttar egendomen.

Om du har länkat din Analytics-egendom till ett Google Ad Manager-konto kanske du inte kan flytta den. Kontakta den supportansvariga för Google Marketing Platform om att ta bort länken till Ad Manager. Skapa sedan en ny länk efter flytten.

Behöver du ta bort länken i integreringen mellan Analytics 360 och Ad Manager för att kunna flytta en egendom? Tänk på att detta leder till att alla målgrupper som är publicerade i de länkade målkontona stängs, och du kan för närvarande inte öppna dem igen från Analytics.

Ändringshistorik

När du flyttar en egendom behålls ändringshistoriken som var kopplad till egendomen före flytten i källkontot. Ändringar efter flytten registreras i målkontot.

Fakturering

Fakturering gäller endast Analytics 360-egendomar. Faktureringen fortsätter utan avbrott så länge egendomen behåller sin 360-status.

Underordnade egendomar

Om du vill flytta en källegendom måste du först ta bort alla underordnade egendomar.

Det går inte att flytta en underordnad egendom eftersom den är beroende av den data som hämtas från källegendomen.

Läs mer om hur du tar bort underordnade egendomar

Läs mer om underordnade egendomar

Egendomar för samlad visning

Om du vill flytta en egendom för samlad visning måste du först ta bort alla dess källegendomar.

Om du vill flytta en källegendom måste du först ta bort den från egendomen för samlad visning.

Läs mer om hur du tar bort källegendomar

Läs mer om egendomar för samlad visning

När du inte kan flytta en egendom

Det finns några situationer då du inte kan flytta en egendom:

 • Källkontot och målkontot tillhör olika organisationer i Google Marketing Platform.
 • Källkontot tillhör inte en organisation i Google Marketing Platform, men målkontot gör det.
  Kontakta en organisationsadministratör om du vill länka källkontot till samma organisation som målkontot.
 • Servicenivån för egendomen är inställd på 360 och kontolänken till organisationen har inte verifierats. Kontakta en organisationsadministratör och gör något av följande:
 • Du har inte rollerna Administratör och Redigerare för målkontot.
 • Egendomen är länkad till Google Ad Manager.
  Kontakta den supportansvariga för Google Marketing Platform om att ta bort länken till egendomen. Du kan lägga till länken igen när flytten är klar.
  Om du flyttar egendomen till ett målkonto som ägs av en annan juridisk person än källkontot måste du underteckna ett nytt länkningsavtal.
 • En eller flera rapporter utan urval bearbetas för egendomen.
  Vänta tills behandlingen av rapporterna är klar och försök sedan genomföra flytten igen.
 • Målkontot har redan maximalt antal egendomar (50 som standard).

Flytta en egendom

 1. Klicka på Information om egendomen under Egendom i Administratör.
 2. Klicka på Flytta egendom.
 3. Välj målkontot.
 4. Välj behörighetsinställningar:
  • Behåll befintliga behörigheter till egendomen. Befintliga användarbehörigheter kopieras tillsammans med egendomen, och egendomen ärver inte behörigheter från målkontot.
  • Ersätt befintliga behörigheter till egendomen med behörigheterna i målkontot. Egendomen ärver behörigheter från målkontot.
 5. Klicka på Flytta.
 6. Bekräfta databehandling och klicka på Spara.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
13663517527605636517
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
69256