[GA4] Skapa, redigera och arkivera målgrupper

Den här artikeln är avsedd för webbplats- och/eller appägare som vill skapa målgrupper för rapportering i Analytics och exportera till annonsplattformar för remarketing.

Genom att använda målgrupper kan du dela upp användarna efter hur viktiga de är för ditt företag. Du kan segmentera efter dimensioner, mätvärden och händelser för att täcka in de flesta användargrupper.

När Analytics får ny data om användare utvärderas deras målgruppsmedlemskap på nytt för att säkerställa att de fortfarande uppfyller målgruppskriterierna. Om de senaste uppgifterna indikerar att de inte längre uppfyller kriterierna tas de bort från målgrupperna.

Om du länkar ditt Analytics-konto till Google Ads och behåller standardalternativet Aktivera anpassade annonser blir dina målgrupper tillgängliga i det delade biblioteket i Google Ads och du kan använda dem i dina annonskampanjer. Du kan rikta remarketing mot befintliga och tidigare användare och skapa liknande målgrupper för nya användare.

Användarlistorna i Ads som motsvarar dina målgrupper fylls i förväg med upp till 30 dagars data när denna data är tillgänglig.

Innehåll i artikeln:

Hanteringstabell

Tabellen visar både fördefinierade och anpassade målgrupper. Följande målgrupper är fördefinierade:

 • Alla användare: personer som någon gång har öppnat din app eller besökt din webbplats.
 • Köpare: användare som har slutfört ett köp.

Klicka på en målgrupp i tabellen för att se en detaljerad rapport om målgruppen. Användarmätvärdena i rapporten räknar antalet användare som var aktiva under datumintervallet i rapporten (till skillnad från det totala antalet användare i målgruppen).

Duplicera, redigera, arkivera, tillämpa på instrumentpaneler

Klicka på åtgärdsmeny längst till höger på en rad för att duplicera, redigera, arkivera eller tillämpa målgruppen på instrumentpanelen.

 

Du måste ha rollen Marknadsförare (inte en redigerarroll) för egendomen där du vill skapa målgruppen.

Du kan skapa högst 100 målgrupper per egendom.

Du kan publicera en målgrupp till ett obegränsat antal destinationer.

Du kan publicera högst 100 målgrupper till Analytics.

Skapa en målgrupp

Du skapar en målgrupp genom att ange villkor baserat på den dimensions-, mätvärdes- och händelsedata som du samlar in från en egendom. Efter att du har skapat en målgrupp fylls den automatiskt med användare som uppfyller villkoren.

Introduktion till målgrupper i Google Analytics

När du skapar en ny målgrupp kan det ta 24–48 timmar innan den samlar på sig nya användare. När en ny användare uppfyller målgruppskriterierna kan det i allmänhet ta ett par dagar innan den nya användaren inkluderas i målgruppen.

Omfattning

När du anger villkoren anger du även omfattningen för när villkoren måste vara uppfyllda: över alla sessioner, i en enda session eller i en enda händelse. Du kan ange högst tio villkor.

Statisk kontra dynamisk utvärdering

Du kan ange villkor för statisk och dynamisk utvärdering. Statisk utvärdering inkluderar användare som någon gång har uppfyllt villkoret. Dynamisk utvärdering inkluderar användare när de uppfyller villkoret och utesluter dem när de inte gör det.

Tidsbegränsade mätvärden

Villkoren kan även användas med tidsbegränsade mätvärden. Du kan ange att ett mätvärdesvillkor kan vara sant under någon punkt under användarens livstid eller att det måste vara sant under ett specifikt antal dagar (till exempel mer än fem dagar under en sjudagarsperiod).

Sekvenser

Med sekvenser kan du ange i vilken ordning villkoren måste uppfyllas – följs indirekt av (när som helst efter föregående steg), följs direkt av (omedelbart efter föregående steg) eller under en viss tidsperiod. Du kan även ange omfattningen av hela sekvensen.

När du har skapat en målgrupp

Efter att du har skapat en målgrupp fylls den automatiskt med användare som uppfyller villkoren.

När du skapar en målgrupp lägger Analytics till alla användare som har uppfyllt målgruppskriterierna under de senaste 30 dagarna. Det här gäller endast för Google Ads-målgrupper.

 

När du definierar en målgrupp uppdateras översiktskortet med antalet användare som uppfyllde kriterierna under de senaste 30 dagarna. Det ger dig en uppfattning om den potentiella målgruppsstorleken.

Skapa

Så här skapar du en målgrupp:

 1. Gå till Administratör. Under Datavisning klickar du på Målgrupper.
 2. Klicka på Ny målgrupp.
 3. Du kan skapa en målgrupp på tre sätt:

Bilden nedan visar de olika kontroller du kan använda när du bygger upp en målgrupp.

Skapa en ny målgrupp

 1. Klicka på Ny målgrupp.
 2. Klicka på Skapa en anpassad målgrupp.
 3. Ange ett namn på och en beskrivning av målgruppen. Namnet och beskrivningen gör att du kan identifiera målgruppen i hanteringstabellen.
 4. Klicka på Lägg till nytt villkor för att lägga till användare som uppfyller villkoren baserat på dimensioner, mätvärden och händelser. Exempel: ålder är något av 18–24, 25–34.

  Se exempel på hur du kan använda den här delen av målgruppsverktyget.

  • Ange villkorets omfattning. Välj ett alternativ i menyn högst upp till höger:
   • Över alla sessioner: Alla villkor måste uppfyllas under användarens livstid.
   • Inom samma session: Alla villkor måste uppfyllas inom samma session. (Läs mer om hur sessioner beräknas.)
   • Inom samma händelse: Alla villkor måste uppfyllas i en enda händelse.
  • Dimensioner
   • Villkoren stöder statisk och dynamisk utvärdering av dimensioner. Välj När som helst för att inkludera användare som har uppfyllt villkoret någon gång (statisk utvärdering). Om du inte väljer det här alternativet blir användarutvärderingen för en målgrupp dynamisk. Användare läggs till i målgruppen när de uppfyller villkoren och tas bort när de inte längre gör det.
  • Mätvärden
   • Mer information om hur du använder prediktiva mätvärden finns i Prediktiva målgrupper.
   • Du kan använda tidsbegränsade mätvärden som villkor. Exempel: LTV > 5 under en sjudagarsperiod
   • Välj alternativet Tidsperiod om du vill räkna användare under en viss period jämfört med hela livstiden.
  • Händelser
   • Villkoren stöder dynamiska tillbakablickar efter händelser när omfattningen är I alla sessioner och du väljer parametern event_count.
    • Slå på Tidsperiod.
     Välj antingen
     När som helst (villkoret är sant om tröskelvärdet event_count har överskridits någon gång)
     eller
     Senaste tidsperioden (villkoret är sant om tröskelvärdet event_count har överskridits under det senaste antalet dagar som du anger).
     Ange antalet dagar i tidsperioden.
  • Lägg till ELLER eller OCH vid behov.
 5. Klicka på Lägg till villkorsgrupp för att lägga till ytterligare ett villkor.
 6. Klicka på Lägg till sekvens för att lägga till användare som uppfyller villkoren i en viss ordning och eventuellt inom en viss tidsperiod. Exempel: Steg 1: first_open, Steg 2: in_app_purchase

  Se exempel på hur du kan använda den här delen av målgruppsverktyget.

  • Ange sekvensens omfattning: Över alla sessioner, Inom samma session.
  • Ställ in Tidsbegränsning och ange under vilken tidsperiod hela sekvensen måste inträffa (till exempel 30 minuter).
  • Ange omfattningen för steg 1: Över alla sessioner, Inom samma session eller Inom samma händelse.
  • Ange villkoret för steg 1.
  • Klicka på Lägg till steg för varje ytterligare steg som ska ingå i sekvensen.
   • Välj följs indirekt av om steget ska kunna inträffa vid något tillfälle efter föregående steg.
   • Välj följs direkt av om steget måste inträffa omedelbart efter föregående steg.
   • Välj Inom för att ange maxtiden mellan stegen.
   • Ange stegets omfattning.
 7. Klicka på Lägg till grupp att utesluta för att skapa ett villkor för uteslutning av specifika användare.

  Välj Uteslut tillfälligt användare när för att utesluta användare från målgruppen under perioder då de uppfyller villkoret.

  Välj Uteslut permanent användare när för att utesluta användare från målgruppen om de har uppfyllt villkoret någon gång.

  Användare utvärderas först enligt INKLUDERA-villkoren och sedan enligt UTESLUT-villkoren. Om personerna uppfyller UTESLUT-villkoren läggs de inte till i målgruppen.

  Se exempel på hur du kan använda denna del av målgruppsverktyget.
 8. Medlemskapets varaktighet: Högst 540 dagar/18 månader från det att användaren senast lades till i målgruppen.

  Återställ vid ny aktivitet: När alternativet är aktiverat begränsas medlemskapets varaktighet till 14 månader för målgruppen.
  När alternativet är inaktiverat åsidosätts målgruppens varaktighet till 14 månader (eller två månader framåt i tiden när aktiveringstiden (TTL) för användaruppgifter har implementerats och kunden uttryckligen väljer två månader).
 9. Varje gång en användare beter sig på ett sätt som uppfyller kriterierna för att ingå i målgruppen återställs medlemskapets varaktighet till det fulla värdet för detta alternativ.

  För målgrupper som har exporterats till andra produkter har lagringsinställningarna i GA inte längre företräde. I stället tillämpas policyerna för den mottagande produkten.
 10. Klicka på Spara för att spara villkoren och skapa målgruppen.

Använda en mall

Målgruppsmallar är delvis förinställda målgrupper som identifierar en uppsättning dimensioner och/eller värden som utgör basen för generella målgrupper för app- och webbaserade företag.

Mallen Demografi innehåller exempelvis dimensionerna Ålder, Kön, Språk, Intresse-id:n och Plats som du kan använda för att definiera en målgrupp som du är intresserad av. Med hjälp av mallen kan du ange värden på de operatorer och dimensioner som definierar målgruppen, till exempel:

 • Ålder matchar exakt 18–24
 • Kön matchar exakt kvinnor
 • osv.

Ge målgruppsdefinitionen ett namn och klicka på Spara.

Välja en föreslagen målgrupp

I Analytics kan du också välja ett antal helt förinställda målgrupper som du kan redigera eller använda som de är. Dessa föreslagna målgrupper baseras på de kategorier du anger för dina appar i Apples App Store och i Google Play samt på den branschkategori du anger när du ställer in en egendom. Läs mer

Till exempel definieras målgruppen Nyligen aktiva användare så här:

 • Ta med användare när (händelse =) user_engagement

Du kan använda målgruppen som den är eller lägga till villkor och sekvenser och ändra medlemskapets varaktighet vid behov.

Använd standardnamnet eller skriv ett nytt namn och klicka på Spara.

Mer information om hur du använder föreslagna prediktiva målgrupper finns i Prediktiva målgrupper.

Dela målgrupper med Google Ads för användning i remarketinglistor för sökannonser (RLSA)

Om du har länkat ditt Analytics-konto till Google Ads och behåller standardalternativet Aktivera anpassade annonser delas målgrupperna automatiskt med Google Ads och används i remarketinglistor för sökannonser.

Från det att målgruppen skapas fylls den på med användare som uppfyller villkoren för målgruppen baserat på de händelser som registreras på deras enheter. När du definierar nya målgrupper kan det ta lite tid innan listorna fylls.

Tänk på att målgruppens storlek normalt skiljer sig från storleken på remarketinglistan. Detta beror vanligtvis på att spårnings-id:n inte kan skickas till remarketinglistor i Google Ads förrän Google Ads-konton har länkats.

Dela målgrupper med Display & Video 360 och Search Ads 360

När du länkar Analytics till Display & Video 360 eller Search Ads 360 exporteras dina Analytics-målgrupper automatiskt om du har aktiverat Google-signaler i Analytics-egendomen och du behåller standardlänkinställningen att aktivera anpassade annonser.

Redigera en målgrupp

När du har skapat en målgrupp kan du endast redigera namnet och beskrivningen.

Så här redigerar du en målgrupp:

 1. Gå till Administratör. Under Datavisning klickar du på Målgrupper.
 2. Klicka på Mer > Redigera på raden för målgruppen.
 3. Redigera namnet eller beskrivningen.
 4. Klicka på Spara.

Arkivera en målgrupp

Om du har nått maxgränsen på 100 målgrupper och behöver skapa nya kan du arkivera målgrupper som inte längre är relevanta och sedan skapa nya. När du arkiverar en målgrupp kan det ta upp till 48 timmar innan du kan skapa en målgrupp med samma namn.

När du arkiverar en målgrupp tas den bort permanent. Du kan inte komma åt eller återställa arkiverade målgrupper.

Så här arkiverar du en målgrupp:

 1. Gå till Administratör. Under Datavisning klickar du på Målgrupper.
 2. Klicka på Mer > Arkivera på raden för målgruppen.

Exempel på detaljerade steg

Steg 4: Lägg till nya villkor

När du skapar ett villkor börjar du med att ställa in omfattningen.

Välj sedan den data du vill använda som villkor. Klicka på Lägg till nytt villkor för att se en lista över dimensioner, mätvärden och händelser.

Dimensioner

Dimensioner anges efter kategori.

När du väljer en dimension väljer du även en operator och anger värdet på dimensionen. Om du till exempel väljer Ålder väljer du antingen ingår i eller ingår inte i som operator och anger en av åldersgrupperna som värde.

Du kan också välja När som helst om målgruppen ska innehålla användare som har uppfyllt villkoret någon gång.

Operatorerna varierar beroende på vilken dimension du väljer. Om du till exempel väljer speldimensionen Virtuell valuta är de tillgängliga operatorerna börjar med, slutar med, innehåller, exakt matchade och ingår i.

När du anger ett värde på en dimension med dessa operatorer anger du vanligtvis värdet genom att skriva text i fältet Värde. Du kan också välja ett värde från ett objekt, som en kalender eller lista. Om du måste ange text visar Analytics kända värden efter hand som du skriver. Du kan välja ett av dessa alternativ om det är lämpligt.

Mätvärden

När du väljer ett mätvärde utvärderas villkoret utifrån en jämförelse av användarens data med mätvärdet. Precis som med dimensioner ska du välja en operator och ange ett värde.

För att en användare exempelvis ska inkluderas i målgruppen måste personens livstidsvärde vara större än (>) det värde du anger.

Med alternativet Under en valfri ___-dagarsperiod kan du antingen ange om det sammanlagda värdet på mätvärdet uppfyller villkoret eller om värdet uppfyller villkoret under ett visst antal dagar. Om du till exempel utgår från all data om användaren, överstiger mätvärdets sammanlagda värde 100 eller uppnåddes 100 under en sjudagarsperiod? Om du inte väljer det här alternativet används det sammanlagda värdet. Om du väljer alternativet måste värdet ha uppnåtts under en period som matchar antalet dagar i den angivna tidsramen.

Händelser

Du kan välja bland alla händelser som du samlar in, till exempel first_visit.

När du väljer en händelse ska du också välja en av händelseparametrarna.

Numeriska parametervärden

Om du väljer en händelseparameter som har ett numeriskt värde ska du välja en jämförelseoperator (till exempel <, >, =) och ange det önskade numeriska värdet (till exempel > 0).

Om den numeriska parametern är event_count och omfattningen är Över alla sessioner kan du även ange om det sammanlagda värdet matchar villkoret eller om värdet matchade villkoret under en definierad tidsperiod.

Slå av reglaget för Tidsperiod (det är inaktiverat som standard) om du vill att det sammanlagda värdet ska motsvara villkoret.

Så här anger du att värdet matchade villkoret under en definierad tidsperiod:

 1. Slå på Tidsperiod.
 2. Ange antal dagar.
 3. Välj Senaste tidsperiod om du bara vill ta med användare vars parametervärde uppfyllde villkoret under de senaste N dagarna (till exempel senaste sju dagarna).

  Välj När som helst om du vill ta med användare vars parametervärde har någon gång har uppfyllt villkoret under en N-dagarsperiod (till exempel en sjudagarsperiod).
Textparametervärden

Om du väljer en parameter som ”content” som har ett textvärde och genererar en dimension i Analytics ska du välja en av de tillgängliga operatorerna börjar med, slutar med, innehåller, exakt matchade och ingår i. Ange sedan önskat textvärde.

Om du behöver lägga till fler villkor kan du klicka på Lägg till villkorsgrupp och definiera villkoren enligt föregående steg.

Om du behöver ta bort ett villkor håller du muspekaren över villkoret och klickar på X.

Återgå till steg 4

Steg 6: Lägg till sekvenser

Om det är nödvändigt för målgruppsdefinitionen att användarbeteendet sker i en viss ordning kan du lägga till en eller flera sekvenser.

När du definierar en sekvens ska du börja med att ange omfattningen för hela sekvensen.

Om stegen i sekvensen måste inträffa inom en viss tid ska du aktivera tidsbegränsningen och ange tiden.

Ange omfattningen för det första steget i sekvensen.

Skapa villkoren för steget enligt samma metoder som du använde i steg 4.

Klicka på Lägg till steg om du vill lägga till ytterligare ett steg i sekvensen.

När du lägger till ett steg i en sekvens ska du välja något av följande:

 • följs indirekt av (nästa steg sker när som helst efter föregående steg)
  eller
 • följs omedelbart av (nästa steg sker omedelbart efter föregående steg)

Återgå till steg 6

Steg 7: Lägg till en grupp som du vill utesluta

Du kan definiera villkor som utesluter användare antingen tillfälligt eller permanent.

Om du till exempel skapar en målgrupp med högt värderade köpare per månad kan du utesluta användare när deras mätvärde för livstidsvärde (LTV) understiger 100 under en 30-dagarsperiod.

Om målgruppen innehåller användare i en viss åldersgrupp (till exempel 18–24) kan du utesluta dem permanent när de inte längre ingår i åldersgruppen (till exempel när de ingår i åldersgruppen 25–34).

Du använder en sekvens för att utföra denna ändring av medlemskapet. Användarna inkluderas när deras ålder ingår i en åldersgrupp som du definierar och utesluts så fort de inte längre ingår i åldersgruppen.

Relaterade resurser

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny