[GA4] Vytváranie, úprava a archivácia publík

Tento článok je určený vlastníkom webov alebo aplikácií, ktorí chcú vytvárať publiká pre reporty v službe Analytics a na export do reklamných platforiem na účely remarketingu.

Publiká umožňujú segmentovať používateľov spôsobmi, ktoré sú pre vašu firmu dôležité. Segmentovať môžete podľa dimenzií, metrík a udalostí, čím do publík zahrniete prakticky ľubovoľnú podskupinu používateľov.

Ako Analytics získava nové údaje o používateľoch, ich členstvá v publikách sa znova vyhodnocujú, aby sa zabezpečilo, že naďalej spĺňajú kritériá daných publík. Ak z najnovších údajov vyplýva, že kritériá už nespĺňajú, budú z príslušných publík odobratí.

Ak prepojíte účet Analytics so službou Google Ads a ponecháte zapnutú predvolenú možnosť Povoliť prispôsobenú reklamu, publiká budete mať k dispozícii v zdieľanej knižnici v službe Google Ads a môžete ich používať v reklamných kampaniach. Môžete používať remarketing na existujúcich alebo predchádzajúcich používateľov a môžete vytvoriť podobné publiká na potenciálne získanie nových používateľov.

Zoznamy používateľov v službe Google Ads, ktoré zodpovedajú vašim publikám, sú predvyplnené údajmi za obdobie až 30 dní (keď sú tieto údaje k dispozícii).

Obsah tohto článku:

Tabuľka správy

Tabuľka obsahuje vopred definované publiká a tie, ktoré ste si prispôsobili. Vopred definované sú tieto publiká:

 • Všetci používatelia: používatelia, ktorí už niekedy spustili vašu aplikáciu alebo navštívili váš web.
 • Kupujúci: používatelia, ktorí dokončili nákup.

Ak chcete zobraziť podrobný report pre príslušné publikum, kliknite na publikum v tabuľke. Používateľské metriky v tomto reporte počítajú používateľov aktívnych počas obdobia, ktoré používate pre report (nie celkový počet používateľov v publiku).

Duplikovanie, úprava, archivácia a použitie na informačných paneloch

Ak chcete publikum duplikovať, upraviť, archivovať alebo použiť na informačnom paneli, kliknite na ponuka akcií úplne napravo na riadku.

 

Pre vlastníctvo, v ktorom chcete vytvoriť publikum, potrebujete mať rolu marketingového špecialistu (nie rolu redaktora).

Pre jedno vlastníctvo môže existovať maximálne 100 publík.

Publikum môžete zverejniť v neobmedzenom počte cieľov.

V službe Analytics môžete zverejniť najviac 100 publík.

Vytvorenie publika

Publikum vytvoríte nastavením podmienok na základe dimenzie, metriky a údajov udalosti, ktoré zhromažďujete z vlastníctva. Po vytvorení publika sa v ňom začnú zhromažďovať používatelia, ktorí spĺňajú podmienky od okamihu jeho vytvorenia.

Úvod do publík v službe Google Analytics

Keď vytvoríte nové publikum, zhromaždenie nových používateľov v publiku môže trvať 24 až 48 hodín. Vo všeobecnosti platí, že ak nový používateľ splní kritériá publika, môže trvať jeden alebo dva dni, kým bude zahrnutý do publika.

Rozsah

Pri nastavovaní podmienok nastavíte rozsah, v akom musia byť podmienky splnené: v rámci všetkých relácií, v jednej relácii alebo jednej udalosti. Môžete nastaviť maximálne desať podmienok.

Statické a dynamické hodnotenie

Podmienky podporujú statické a dynamické hodnotenie. Statické hodnotenie zahrnie používateľov, ak príslušnú podmienku splnili aspoň raz. Dynamické hodnotenie zahrnie používateľov, keď spĺňajú podmienku, a vylúči ich, keď ju nespĺňajú.

Časovo ohraničené metriky

Podmienky podporujú aj časovo ohraničené metriky: môžete určiť, že podmienka metriky môže byť splnená v ktoromkoľvek okamihu obdobia životnosti používateľa alebo musí byť splnená v priebehu určitého počtu dní (napr. > 5 počas ľubovoľného 7‑dňového obdobia).

Sekvencie

Sekvencie umožňujú špecifikovať poradie, v akom musia byť splnené podmienky: nepriamo nasledované určitým krokom (kedykoľvek po predchádzajúcom kroku), priamo nasledované určitým krokom (bezprostredne po predchádzajúcom kroku) alebo v rámci určitého obdobia. Sekvencie tiež umožňujú určiť rozsah pre celú sekvenciu.

Po vytvorení publika

Po vytvorení publika sa v ňom začnú zhromažďovať používatelia, ktorí spĺňajú podmienky od okamihu jeho vytvorenia.

Keď vytvoríte publikum, Analytics pridá všetkých používateľov, ktorí za posledných 30 dní splnili kritériá publika. Platí to len pre publiká v službe Google Ads.

 

Po definovaní publika sa karta súhrnu aktualizuje. Bude zobrazovať počet používateľov, ktorí za posledných 30 dní splnili vaše kritériá. Získate tak predstavu o potenciálnej veľkosti publika.

Vytvorenie

Vytvorenie publika:

 1. Na karte Správca kliknite v sekcii Zobrazenie údajov na Publiká.
 2. Kliknite na Nové publikum.
 3. Publikum môžete vytvoriť troma spôsobmi:

Nasledujúci obrázok znázorňuje jednotlivé ovládacie prvky, ktoré môžete použiť pri vytváraní publika.

Vytvorenie nového publika

 1. Kliknite na Nové publikum.
 2. Kliknite na Vytvoriť vlastné publikum.
 3. Zadajte názov a opis publika. Pomocou nich budete môcť identifikovať publikum v tabuľke správy.
 4. Kliknite na Pridať novú podmienku. Pridáte tak používateľov, ktorí spĺňajú podmienky na základe dimenzií, metrík a udalostí. Príklad: používatelia vo veku 18 – 24 alebo 25 – 34 rokov.

  Pozrite si príklady používania tejto časti vytvárania publík.

  • Nastavte úroveň danej podmienky. Vpravo hore vyberte niektorú možnosť z ponuky:
   • V rámci všetkých relácií: všetky podmienky musia byť splnené počas celého obdobia životnosti používateľa.
   • V rámci rovnakej relácie: všetky podmienky musia byť splnené v rámci tej istej relácie (prečítajte si viac o výpočte relácií).
   • V rámci rovnakej udalosti: všetky podmienky musia byť splnené v rámci jednej udalosti.
  • Dimenzie
   • Podmienky podporujú statické a dynamické hodnotenie dimenzií. Vyberte Vždy a zahrniete používateľov, ktorí niekedy splnili danú podmienku (statické hodnotenie). Ak túto možnosť nevyberiete, hodnotenie používateľov pre publikum bude dynamické. Používatelia budú k publiku pridaní po splnení podmienok a odobratí, keď ich už nespĺňajú.
  • Metriky
   • Informácie o používaní prediktívnych metrík nájdete v článku o predpokladaných publikách.
   • Podmienky podporujú časovo ohraničené metriky. Príklad: kumulovaná hodnota > 5 v ľubovoľnom 7‑dňovom období.
   • Ak chcete namiesto počtu za celé obdobie použiť časovo ohraničený počet, vyberte Obdobie.
  • Udalosti
   • Podmienky podporujú dynamické spätné sledovanie udalostí, keď je nastavený rozsah V rámci všetkých relácií a vyberiete parameter event_count.
    • Zapnite prepínač Obdobie.
     Vyberte jednu z týchto možností:
     V ľubovoľnom momente (podmienka je pravdivá, ak bol kedykoľvek prekročený prah event_count)
     alebo
     Najnovšie obdobie (podmienka je pravdivá, ak bol prah event_count prekročený počas zadaného počtu posledných dní).
     Zadajte počet dní obdobia.
  • Podľa potreby pridajte podmienky ALEBO či A.
 5. Ak chcete pridať ďalšiu podmienku, kliknite na Pridať skupinu podmienok.
 6. Kliknite na Pridať sekvenciu. Pridáte tak používateľov, ktorí spĺňajú podmienky v konkrétnom poradí a prípadne aj stanovenom období. Príklad: 1. krok je udalosť first_open a 2. krok udalosť in_app_purchase.

  Pozrite si príklady používania tejto časti vytvárania publík.

  • Nastavte rozsah sekvencie: v rámci všetkých relácií, v rámci rovnakej relácie.
  • Časové obmedzenie nastavte na ZAPNUTÉ a definujte obdobie, v ktorom musí prebehnúť celá sekvencia (napr. 30 minút).
  • Nastavte rozsah pre 1. krok: v rámci všetkých relácií, v rámci rovnakej relácie, v rámci rovnakej udalosti.
  • Konfigurujte podmienku pre 1. krok.
  • Kliknutím na Pridať krok môžete do sekvencie zahrnúť jednotlivé ďalšie kroky.
   • Výberom možnosti po kroku nepriamo nasleduje nastavíte, aby po predchádzajúcom kroku mohol kedykoľvek nasledovať ďalší.
   • Výberom možnosti po kroku priamo nasleduje nastavíte, aby po predchádzajúcom kroku musel bezprostredne nasledovať ďalší.
   • Výberom možnosti v rámci definujete maximálny časový interval medzi krokmi.
   • Nastavte úroveň pre tento krok.
 7. Ak chcete vytvoriť podmienku, ktorá vylučuje konkrétnych používateľov, kliknite na Pridať skupinu na vylúčenie.

  Ak chcete používateľov vylúčiť z publika v období, keď spĺňajú danú podmienku, vyberte Dočasne vylúčiť používateľov, keď.

  Ak chcete používateľov vylúčiť z publika, keď niekedy splnili danú podmienku, vyberte Trvalo vylúčiť používateľov, keď.

  Používatelia sa najprv vyhodnocujú na základe podmienok ZAHRNÚŤ a potom VYLÚČIŤ. Ak spĺňajú podmienky vylúčenia, nie sú zahrnutí do publika.

  Pozrite si príklady používania tejto časti vytvárania publík.
 8. Trvanie členstva: maximálne 540 dní (18 mesiacov) od posledného pridania používateľa do publika.

  Resetovať pri novej aktivite: keď je táto možnosť aktivovaná, trvanie členstva v publiku je obmedzené na 14 mesiacov.
  Keď je deaktivovaná, prepíše sa maximálne trvanie členstva v publiku na 14 mesiacov (alebo 2 mesiace v budúcnosti pri nastavení obdobia platnosti údajov používateľa a vtedy, keď zákazník explicitne vyberie 2 mesiace).
 9. Zakaždým, keď vaše správanie splní podmienky na zahrnutie do daného publika, trvanie vášho členstva sa resetuje na plnú hodnotu tejto možnosti.

  Publiká exportované do iných služieb sa už neriadia nastaveniami uchovávania v službe Google Analytics. Prijímajúca služba uplatní vlastné pravidlá.
 10. Kliknutím na Uložiť uložte svoje podmienky a vytvorte publikum.

Použitie šablóny

Šablóny publika sú čiastočne konfigurované publiká s vopred identifikovanou skupinou dimenzií alebo metrík, ktoré tvoria základ univerzálnych publík pre firmy založené na aplikáciách alebo weboch.

Napríklad šablóna demografických údajov zahŕňa dimenzie veku, pohlavia, jazyka, identifikátorov záujmov a polohy. Pomocou nich môžete definovať konkrétne publikum, o ktoré sa zaujímate. Prostredníctvom tejto šablóny zadávate operátory a hodnoty dimenzií, ktoré definujú požadované publikum. Ide napríklad o:

 • vek v presnom rozmedzí 18 – 24 rokov,
 • pohlavie presne stanovené ako ženské,
 • atď.

Po dokončení definície publika zadajte jeho názov a kliknite na Uložiť.

Výber navrhovaného publika

Analytics poskytuje aj niekoľko plne nakonfigurovaných publík, ktoré môžete použiť v ich súčasnej podobe alebo ich v prípade potreby upraviť. Tieto navrhované publiká sú založené na kategóriách, ktoré zadáte pre svoje aplikácie v obchode App Store spoločnosti Apple a na Google Play, a na kategórii odvetvia, ktoré zadáte pri konfigurácii vlastníctva. Ďalšie informácie

Napríklad publikum s názvom Nedávno aktívni používatelia je definované takto:

 • Zahrnúť používateľov, keď: (udalosť =) user_engagement

Publikum môžete použiť v jeho súčasnej podobe, pridať doň podmienky či sekvencie alebo zmeniť trvanie členstva podľa potreby.

Použite predvolený názov alebo zadajte nový a kliknite na Uložiť.

Informácie o používaní navrhovaných predpokladaných publík nájdete v článku o predpokladaných publikách.

Zdieľanie publík so službou Google Ads na používanie v remarketingových zoznamoch pre reklamy vo vyhľadávaní (RLSA)

Ak ste si prepojili účet Analytics so službou Google Ads a ponecháte zapnutú predvolenú možnosť Povoliť prispôsobenú reklamu, vaše publiká sa budú automaticky zdieľať so službou Google Ads, aby ste ich mohli používať v remarketingových zoznamoch pre reklamy vo vyhľadávaní.

Publikum od svojho vytvorenia zhromažďuje používateľov, ktorí spĺňajú uvedené kritéria. Používa na to udalosti zaznamenané ich zariadeniami. Pri definovaní nových publík môže chvíľu trvať, než sa zoznam zaplní.

Upozorňujeme, že veľkosť publika sa zvyčajne bude líšiť od veľkosti remarketingového zoznamu. Väčšinou je to spôsobené tým, že identifikátory sledovania nie je možné odoslať do remarketingových zoznamov služby Google Ads, kým nie sú účty Google Ads prepojené.

Zdieľanie publík so službami Display & Video 360 a Search Ads 360

Keď prepojíte Analytics so službou Display & Video 360 alebo Search Ads 360, máte aktivované signály Googlu vo vlastníctve v službe Analytics a v rámci predvoleného nastavenia odkazu necháte povolenú prispôsobenú reklamu, vaše publiká v službe Analytics budú automaticky exportované.

Úprava publika

Po vytvorení publika môžete upravovať iba názov a opis.

Ak chcete upraviť publikum, postupujte takto:

 1. Na karte Správca kliknite v sekcii Zobrazenie údajov na Publiká.
 2. V riadku pre príslušné publikum kliknite na Viac > Upraviť.
 3. Upravte názov alebo opis.
 4. Kliknite na Uložiť.

Archivácia publika

Ak ste dosiahli limit 100 publík a potrebujete vytvoriť nové, môžete archivovať tie, ktoré už nie sú relevantné, a potom vytvoriť nové. Po archivácii publika môže trvať až 48 hodín, kým budete môcť vytvoriť publikum s rovnakým názvom.

Archiváciou publika ho natrvalo odstránite. K archivovaným publikám nemáte prístup ani ich nemôžete obnoviť.

Archivácia publika:

 1. Na karte Správca kliknite v sekcii Zobrazenie údajov na Publiká.
 2. V riadku pre toto publikum kliknite na Viac > Archivovať.

Podrobné príklady krokov

4. krok: pridanie nových podmienok

Pri vytváraní podmienky začnite s nastavením rozsahu.

Potom vyberte údaje, ktoré chcete použiť ako základ podmienky. Kliknutím na Pridať novú podmienku otvorte zoznam dimenzií, metrík a udalostí.

Dimenzie

Dimenzie sú zobrazené podľa kategórie.

Pri výbere dimenzie môžete tiež vybrať operátor a zadať hodnotu dimenzie. Ak napríklad vyberiete Vek, vyberte operátor patrí medzi alebo nepatrí medzi a ako hodnotu zadajte jednu z vekových skupín.

Môžete tiež začiarknuť políčko Vždy, ak chcete, aby publikum zahŕňalo používateľov, ktorí niekedy splnili danú podmienku.

Operátory sa menia v závislosti od dimenzie, ktorú vyberiete. Ak napríklad vyberiete dimenziu Virtuálna mena pre kategóriu Hry, dostupné operátory budú začína sa na, končí sa na, obsahuje, presne sa zhoduje a patrí medzi.

Pri zadávaní hodnoty dimenzie pre tieto operátory zvyčajne zadáte text do poľa Hodnota. Niekedy je možné vybrať hodnotu z ovládacieho prvku, ako je kalendár alebo zoznam. Ak musíte zadať text, počas jeho zadávania bude Analytics zobrazovať všetky známe hodnoty. V prípade potreby môžete vybrať jednu z nich.

Metriky

Po výbere metriky sa pomocou podmienky porovnajú údaje používateľa s hodnotou metriky. Podobne ako pri dimenziách vyberiete operátor a zadáte hodnotu.

Ak má byť napríklad používateľ zahrnutý do publika, jeho kumulovaná hodnota musí byť väčšia (>) ako hodnota, ktorú zadáte.

Možnosť V ľubovoľnom ___‑dňovom období umožňuje určiť, či podmienku spĺňa kumulatívna hodnota metriky alebo hodnota metriky v priebehu určitého počtu dní. Príklad: Prekračuje kumulatívna hodnota metriky na základe všetkých údajov používateľa hodnotu 100 alebo prekračovala hodnotu 100 počas ľubovoľného 7‑dňového obdobia? Ak nevyberiete túto možnosť, použije sa kumulatívna hodnota metriky. Ak vyberiete túto možnosť, hodnota sa musela vyskytnúť počas ľubovoľného obdobia zodpovedajúceho počtu dní, ktorý zadáte ako dĺžku obdobia.

Udalosti

Môžete si vybrať ktorúkoľvek z udalostí, ktoré zhromažďujete, napríklad first_visit.

Pri výbere udalosti vyberte aj jeden z jej parametrov.

Číselné hodnoty parametrov

Ak vyberiete parameter udalosti s číselnou hodnotou, vyberte operátor porovnania (napr. <, >, =) a zadajte číselnú hodnotu, ktorú chcete použiť (napr. > 0).

Ak je číselným parametrom event_count a rozsah je V rámci všetkých relácií, môžete určiť aj to, či má podmienku spĺňať kumulatívna hodnota alebo hodnota v priebehu definovaného obdobia.

Ak chcete, aby podmienku spĺňala kumulatívna hodnota, vypnite prepínač Obdobie (predvolene je vypnutý).

Ak chcete určiť, že hodnota musí spĺňať podmienku v priebehu definovaného obdobia:

 1. Zapnite prepínač Obdobie.
 2. Zadajte počet dní.
 3. Ak chcete zahrnúť iba používateľov, ktorých hodnota parametra splnila podmienku počas posledných N dní (napr. posledných 7 dní), vyberte možnosť Najnovšie obdobie.

  Ak chcete zahrnúť používateľov, ktorých hodnota parametra niekedy splnila podmienku počas N‑dňového obdobia (napr. počas ľubovoľného 7‑dňového obdobia), vyberte možnosť Kedykoľvek.
Textové hodnoty parametrov

Ak vyberiete parameter, ako napríklad obsah, ktorý má textovú hodnotu a v službe Analytics generuje dimenziu, vyberte jeden z dostupných operátorov začína sa na, končí sa na, obsahuje, presne sa zhoduje alebo patrí medzi a zadajte textovú hodnotu, ktorú chcete použiť.

Ak potrebujete pridať ďalšie podmienky, kliknite na Pridať skupinu podmienok a definujte podmienky podľa predchádzajúcich krokov.

Ak potrebujete odstrániť podmienku, umiestnite kurzor myši na danú podmienku a kliknite na X.

Späť na 4. krok

6. krok: pridanie sekvencií

Ak si definícia publika vyžaduje, aby správanie používateľov nastalo v určitom poradí, môžete pridať jednu alebo viac sekvencií.

Pri definovaní sekvencie začnite s nastavením rozsahu celej sekvencie.

Ak kroky sekvencie musia nastať v určitom období, zapnite časové obmedzenie a nastavte obdobie.

Nastavte rozsah pre prvý krok sekvencie.

Vytvorte podmienky pre tento krok podobne ako v 4. kroku.

Ak chcete do sekvencie pridať ďalší krok, kliknite na Pridať krok.

Keď do sekvencie pridáte ďalší krok, vyberte jednu z týchto možností:

 • po kroku nepriamo nasleduje (nasledujúci krok nastane kedykoľvek po predchádzajúcom kroku)
  alebo
 • po kroku priamo nasleduje (nasledujúci krok nastane bezprostredne po predchádzajúcom kroku).

Späť na 6. krok

7. krok: pridanie skupiny na vylúčenie

Môžete definovať podmienky, ktoré dočasne alebo trvalo vylúčia používateľov.

Ak napríklad vytvoríte publikum hodnotných mesačných kupujúcich, môžete vylúčiť používateľov vždy, keď počas 30‑dňového obdobia klesne ich metrika kumulovanej hodnoty pod hodnotu 100.

Alebo ak publikum obsahuje používateľov v určitej vekovej skupine (napr. 18 – 24), možno budete chcieť trvalo vylúčiť používateľov, ktorí už v tejto vekovej skupine nie sú (napr. keď prejdú do vekovej skupiny 25 – 34).

Na vykonanie tejto zmeny v členstve môžete použiť sekvenciu: na začiatku sú používatelia zahrnutí, keď je ich vek v definovanej vekovej skupine, a potom budú vylúčení, keď prejdú do inej vekovej skupiny.

Súvisiace zdroje

Prečo sa možno publiká v službe Google Ads nevypĺňajú

Vytváranie nových publík v službe Google Analytics priamo v účte Google Ads

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vyskúšajte tieto ďalšie kroky:

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
13866423210781144973
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
69256