[GA4] Opprett, endre og arkivér målgrupper

Denne artikkelen er myntet på app- og/eller nettstedseiere som ønsker å opprette målgrupper for rapportering i Analytics og eksport til annonseplattformer for remarketing.

Med målgrupper kan du segmentere brukerne dine på måter som er relevante for bedriften din. Du kan segmentere etter dimensjoner, beregninger og hendelser for å inkludere de fleste undergrupper av brukere.

Etter hvert som Analytics får nye data om brukerne, evalueres brukernes inkludering i målgrupper på nytt for å sikre at målgruppekriteriene fortsatt oppfylles. Hvis de mest oppdaterte dataene indikerer at kriteriene ikke lenger innfris, fjernes brukerne fra disse målgruppene.

Hvis du knytter Analytics-kontoen din sammen med Google Ads og beholder standardalternativet Slå på personlig tilpasset annonsering, har du tilgang til målgruppene dine i det delte biblioteket i Google Ads, og du kan bruke dem i annonsekampanjer. Du kan bruke remarketing mot eksisterende eller tidligere brukere og opprette lignende målgrupper for å finne nye potensielle brukere.

Brukerlistene i Google Ads som samsvarer med målgruppene dine, forhåndsutfylles med data fra inntil de siste 30 dagene når de aktuelle dataene er tilgjengelige.

I denne artikkelen:

Administrasjonstabell

I tabellen ser du forhåndsdefinerte målgrupper samt eventuelle egendefinerte målgrupper. Disse målgruppene er forhåndsdefinerte:

 • Alle brukere: alle brukere som noensinne har åpnet appen din eller besøkt nettstedet ditt
 • Kjøpere: alle brukere som har kjøpt noe

Klikk på en målgruppe i tabellen for å se en detaljert rapport om den aktuelle målgruppen. I brukerberegningene i denne rapporten telles brukerne som var aktive i datoperioden du bruker i rapporten (i motsetning til at det totale antallet brukere i målgruppen telles).

Dupliser, rediger, arkiver og ta i bruk målgrupper i oversikter

Klikk på handlingsmeny helt til høyre i en rad for å duplisere, endre, arkivere eller ta i bruk målgruppen i oversikten din.

 

Du må ha rollen som markedsfører (ikke rollen som redigerer) i området der du vil opprette målgruppen.

Du kan ha maksimalt 100 målgrupper per område.

Målgrupper kan publiseres på et ubegrenset antall destinasjoner.

Du kan publisere maksimalt 100 målgrupper i Analytics.

Opprett målgrupper

Du oppretter en målgruppe ved å angi vilkår basert på dataene om dimensjoner, beregninger og hendelser som du samler inn fra et område. Når du har opprettet en målgruppe, fylles gruppen opp med brukere som oppfyller vilkårene fra det aktuelle tidspunktet og fremover.

Innføring i målgrupper i Google Analytics

Det kan ta 24–48 timer før det akkumuleres nye brukere når du oppretter en ny målgruppe. Når en ny bruker oppfyller målgruppekriteriene, kan det vanligvis ta én til to dager før den nye brukeren blir tatt med i målgruppen.

Omfang

Når du angir vilkår, fastsetter du omfanget for når vilkårene må være oppfylt: i alle økter, i én økt eller i én hendelse. Du kan angi maksimalt ti vilkår.

Statisk vs. dynamisk evaluering

Vilkårene har støtte for statisk og dynamisk evaluering. Med statisk evaluering tas brukere med hvis vilkåret på noe som helst tidspunkt har vært sant for dem. Med dynamisk evaluering inkluderes brukere når de oppfyller vilkåret, og de ekskluderes når de ikke gjør det.

Beregninger basert på et tidsvindu

Vilkårene har også støtte for beregninger basert på et tidsvindu: Du kan angi at vilkåret for en beregning skal være sant på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av levetiden til en bruker, eller at det må være sant i løpet av et bestemt antall dager (f.eks. > 5 i en hvilken som helst periode på sju dager).

Sekvenser

Med sekvenser kan du angi rekkefølgen som vilkårene må oppfylles i: etterfølges indirekte av (når som helst etter det forrige trinnet), etterfølges direkte av (rett etter det forrige trinnet) eller innenfor en bestemt tidsramme. Du kan også angi omfang for hele sekvensen og for enkelttrinn i sekvensen.

Etter at du har opprettet målgrupper

Når du har opprettet en målgruppe, fylles gruppen opp med brukere som oppfyller vilkårene fra det aktuelle tidspunktet og fremover.

Når du oppretter en målgruppe, legger Analytics til alle brukere som har oppfylt målgruppekriteriene i løpet av de siste 30 dagene. Dette gjelder bare for Google Ads-målgrupper.

 

Når du definerer målgruppen, blir sammendragskortet oppdatert med antallet brukere som har oppfylt kriteriene dine i løpet av de siste 30 dagene. Du får dermed en viss idé om den potensielle målgruppestørrelsen.

Opprett

Slik oppretter du målgrupper:

 1. Klikk på Målgrupper under DatavisningAdministrator-siden.
 2. Klikk på Ny målgruppe.
 3. Du kan opprette målgrupper på tre måter:

I bildet nedenfor kan du se de ulike kontrollene du må bruke når du skal opprette målgrupper.

Opprett nye målgrupper

 1. Klikk på Ny målgruppe.
 2. Klikk på Opprett en egendefinert målgruppe.
 3. Skriv inn et navn på og en beskrivelse av målgruppen. Du kan bruke navnet og beskrivelsen til å identifisere målgruppen i administrasjonstabellen senere.
 4. Klikk på Legg til et nytt vilkår for å legge til brukere som oppfyller vilkår basert på dimensjoner, beregninger og hendelser. Eksempel: Aldersgruppen er enten 18–24 eller 25–34 år.

  Se eksempler på hvordan du kan bruke denne delen av målgruppebyggeren.

  • Angi omfanget av vilkåret. Velg ønsket alternativ fra menyen øverst til høyre:
   • I alle økter: Alle vilkårene må være innfridd i løpet av tiden brukeren har benyttet seg av appen eller nettstedet på.
   • I den samme økten: Alle vilkårene må være innfridd i den samme økten (finn ut mer om hvordan økter beregnes).
   • I den samme hendelsen: Alle vilkårene må være oppfylt i én hendelse.
  • Dimensjoner
   • Vilkårene har støtte for statisk og dynamisk evaluering av dimensjoner. Velg På et hvilket som helst tidspunkt for å ta med brukere hvis de noen gang har oppfylt vilkåret (statisk evaluering). Hvis du ikke velger dette alternativet, er brukerevalueringen for målgruppen dynamisk. Det vil si at brukere blir lagt til i en målgruppe når de innfrir vilkårene, og de blir fjernet når de ikke lenger innfrir dem.
  • Beregninger
   • Du finner mer informasjon om hvordan du kan jobbe med forutsigende beregninger, i artikkelen Forutsigende målgrupper.
   • I vilkårene støttes tidsbegrensede beregninger. For eksempel: LTV > 5 i en hvilken som helst periode på sju dager
   • Velg Tidsperiode-alternativet for å bruke et tidsbasert antall vs. det totale antallet over hele levetiden.
  • Hendelser
   • I vilkårene støttes dynamiske tilbakeblikk for hendelser hvis omfanget er i alle økter, og du velger event_count-parameteren.
    • Slå på Tidsperiode-bryteren.
     Velg enten:
     På et hvilket som helst tidspunkt (vilkårene er sanne hvis event_count-grensen noensinne ble overskredet)
     eller
     Nylig (vilkårene er sanne hvis event_count-grensen ble overskredet i løpet av et visst antall dager du har angitt).
     Skriv inn antallet dager tidsperioden skal omfatte.
  • Legg til ELLER- eller OG-vilkår etter behov.
 5. Klikk på Legg til en vilkårsgruppe for å legge til et nytt vilkår.
 6. Klikk på Legg til sekvens for å legge til brukere som oppfyller vilkårene som forekommer i en bestemt rekkefølge og eventuelt innenfor en bestemt tidsperiode. Eksempel: trinn 1: first_open, trinn 2: in_app_purchase.

  Se eksempler på hvordan du kan bruke denne delen av målgruppebyggeren.

  • Angi omfanget av sekvensen: Alternativene er «I alle økter» og «I den samme økten».
  • Angi Tidsbegrensning som , og definer tidsperioden som hele sekvensen må forekomme innen (f.eks. 30 min).
  • Angi omfanget av trinn 1: «i alle økter», «i den samme økten» og «i den samme hendelsen».
  • Konfigurer vilkårene for trinn 1.
  • Klikk på Legg til et trinn for hvert ekstra trinn du vil ta med i sekvensen.
   • Velg etterfølges indirekte av hvis tilleggstrinnet kan forekomme når som helst etter det forrige trinnet.
   • Velg etterfølges direkte av hvis tilleggstrinnet må forekomme umiddelbart etter det forrige trinnet.
   • Velg Innen for å definere den maksimale tiden som kan gå mellom trinnene.
   • Angi omfanget av trinnet.
 7. Klikk på Legg til en gruppe som skal ekskluderes for å opprette et vilkår som ekskluderer bestemte brukere.

  Velg Ekskluder brukere midlertidig når for å ekskluderer brukere fra målgruppen i perioder når de oppfyller vilkåret.

  Velg Ekskluder brukere permanent når for å ekskludere brukere fra målgruppen hvis de noen gang har oppfylt vilkåret.

  Brukerne evalueres først basert på vilkårene for inkludering og deretter basert på vilkårene for ekskludering. Hvis de oppfyller vilkårene for ekskludering, blir de ikke lagt til i målgruppen.

  Se eksempler på hvordan du kan bruke denne delen av målgruppebyggeren.
 8. Varighet av medlemskap: Maks. 540 dager / 18 måneder fra datoen da brukeren sist ble lagt til i målgruppen.

  Tilbakestill ved ny aktivitet: Når alternativet er slått på, er målgruppens varighet av inkludering begrenset til 14 måneder.
  Når alternativet er slått av, overstyres maksimumsvarigheten for målgruppen til 14 måneder (eller to måneder frem i tid når TTL for brukerdata blir lansert og kunden uttrykkelig velger to måneder).
 9. Hver gang du gjør noe slik at kriteriet for å bli tatt med i målgruppen innfris, blir varigheten av medlemskap tilbakestilt til dette alternativets maksimale verdi.

  For målgrupper som eksporteres til andre produkter, har ikke innstillingene for oppbevaring i GA lenger kontrollen. Produktet målgruppene eksporteres til, tar i bruk sine egne retningslinjer.
 10. Klikk på Lagre for å lagre vilkårene og opprette målgruppen.

Bruk en mal

Målgruppemaler er delvis konfigurerte målgrupper som allerede identifiserer et sett med dimensjoner og/eller beregninger som danner grunnlaget for gjeldende målgrupper for app- og nettbaserte bedrifter.

Demografi-malen omfatter for eksempel dimensjonene for alder, kjønn, språk, interesse-ID og sted, som du kan bruke til å definere bestemte målgrupper du er interessert i. Med denne malen oppgir du operatørene og dimensjonsverdiene som definerer målgruppen du ønsker, for eksempel:

 • aldersgruppen samsvarer eksakt med 18–24
 • kjønn samsvarer eksakt med «kvinne»
 • osv.

Når du er ferdig med å definere målgruppen, skriver du inn et navn, og klikker på Lagre.

Velg en foreslått målgruppe

I Analytics finner du også en rekke ferdigkonfigurerte målgrupper som du kan bruke slik de er, eller redigere ved behov. Disse foreslåtte målgruppene er basert på kategoriene du angir for appene dine i Apple App Store og Google Play, og på bransjekategorien du angir når du konfigurerer et område. Finn ut mer.

Eksempelvis er målgruppen Nylig aktive brukere definert slik:

 • Inkluder brukere når (hendelse =) user_engagement

Du kan bruke målgruppen som den er, legge til vilkår eller sekvenser, eller redigere varigheten av inkludering etter behov.

Bruk standardnavnet, eller skriv inn et nytt navn, og klikk så på Lagre.

Du finner mer informasjon om hvordan du kan jobbe med forutsigende målgrupper, i artikkelen Forutsigende målgrupper.

Del målgrupper med Google Ads for bruk i remarketinglister for søkeannonser (RLSA)

Hvis du har knyttet Analytics-kontoen din sammen med Google Ads og beholdt standardalternativet Slå på personlig tilpasset annonsering, deles målgruppene dine automatisk med Google Ads for bruk i remarketinglister for søkeannonser.

En målgruppe samler brukere som oppfyller de angitte kriteriene fra og med det øyeblikket målgruppen er opprettet, basert på hendelsene som loggføres av enhetene deres. Når du definerer nye målgrupper, kan det ta litt tid før listene fylles ut.

Merk deg at målgruppestørrelsen vanligvis ikke tilsvarer størrelsen på remarketinglisten. Dette skyldes vanligvis at sporings-ID-er ikke kan sendes til Google Ads-remarketinglister før Google Ads-kontoene er knyttet sammen.

Del målgrupper med Display & Video 360 og Search Ads 360

Når du knytter Analytics sammen med Display & Video 360 eller Search Ads 360, blir Analytics-målgruppene dine automatisk eksportert hvis du har aktivert Google-signaler i Analytics-området og hvis du beholder standardinnstillingen for tilknytning for å slå på personlig tilpasset annonsering.

Endre målgrupper

Etter at du har opprettet en målgruppe, kan du bare endre navnet og beskrivelsen.

Slik kan du endre målgrupper:

 1. Klikk på Målgrupper under DatavisningAdministrator-siden.
 2. Klikk på Mer i raden for målgruppen > Rediger.
 3. Endre navnet eller beskrivelsen.
 4. Klikk på Lagre.

Arkivér målgrupper

Hvis du har nådd grensen på 100 målgrupper, og du har behov for nye, kan du arkivere de som ikke lenger er relevante, og så opprette nye. Når du har arkivert en målgruppe, kan det ta opptil 48 timer før du kan opprette en målgruppe med samme navn.

Når du arkiverer en målgruppe, fjernes den for godt. Du kan ikke få tilgang til eller gjenopprette arkiverte målgrupper.

Slik kan du arkivere målgrupper:

 1. Klikk på Målgrupper under DatavisningAdministrator-siden.
 2. Klikk på Mer i raden for den aktuelle målgruppen > Arkivér.

Detaljerte eksempler på fremgangsmåter

Trinn 4: Legg til nye vilkår

Når du skal opprette et vilkår, må du først angi omfanget.

Velg så hvilke data som skal være vilkårets grunnlag. Klikk på Legg til et nytt vilkår for å åpne en liste over hendelser, dimensjoner og beregninger.

Dimensjoner

Dimensjonene er oppført etter kategori.

Når du velger en dimensjon, må du også velge en operator og angi dimensjonsverdien. Hvis du for eksempel velger Aldersgruppe, må du også velge enten er en av eller er ikke en av som operatoren og én av aldersgruppene som verdien.

Du kan også velge På et hvilket som helst tidspunkt hvis du vil at målgruppen skal omfatte brukere som noensinne har innfridd vilkåret.

Hvilke operatorer som benyttes, kommer helt an på dimensjonen du velger. Hvis du for eksempel velger gamingdimensjonen Virtuell valuta, er dette de tilgjengelige operatorene: begynner med, slutter med, inneholder, samsvarer nøyaktig med og er en av.

Når du spesifiserer en verdi for en dimensjon som har disse operatorene, oppgir du som regel denne verdien ved å skrive inn tekst i Verdi-feltet. Du kan imidlertid også få muligheten til å velge ønsket verdi fra en kontroll, for eksempel en liste eller kalender. Hvis du selv må skrive inn tekst, viser Analytics eventuelle kjente verdier mens du skriver, og du kan velge fra disse forslagene om rett verdi vises.

Beregninger

Når du velger en beregning, blir innfrielse av vilkåret vurdert med utgangspunkt i hvordan brukerens data er, sammenlignet med beregningsverdien. Her – akkurat som med dimensjoner – må du velge en operator og oppgi ønsket verdi.

Vi tar et eksempel: For at brukeren skal tas med i målgruppen, må denne personens levetidsverdi være større enn (>) verdien du oppgir.

Med alternativet i en hvilken som helst periode på ___ dager kan du angi om den kumulative verdien av beregningen skal innfri vilkåret, eller om verdien av beregningen i løpet av et bestemt antall dager skal innfri vilkåret. Vi tar et eksempel: Basert på alle dataene om brukeren, skal den kumulative verdien av beregningen overskride 100, eller overskred den 100 i løpet av en periode på sju dager? Hvis du ikke velger alternativet, brukes den kumulative verdien av beregningen. Med dette alternativet valgt må verdien ha forekommet i løpet av en hvilken som helst periode som samsvarer med antallet dager du oppga som tidsrom.

Hendelser

Du kan velge blant alle hendelsene du samler inn, for eksempel first_visit.

Når du velger en hendelse, må du også velge én av hendelsesparameterne.

Numeriske parameterverdier

Hvis du velger en hendelsesparameter som har en numerisk verdi, må du velge en sammenlignende operator (f.eks. <, >, =) og skrive inn den numeriske verdien du vil bruke (f.eks. > 0).

Hvis den numeriske parameteren er event_count, og omfanget er i alle økter, kan du også spesifisere hvorvidt den kumulative verdien skal samsvare med vilkåret ditt, eller om det skal finnes samsvar mellom verdien og vilkåret i løpet av en angitt tidsperiode.

Hvis du vil at den kumulative verdien skal samsvare med vilkåret ditt, må du slå av bryteren for Tidsperiode (den er slått av som standard).

Sånn kan du angi at verdien samsvarte med vilkåret ditt i løpet av en definert tidsperiode:

 1. Slå på Tidsperiode-bryteren.
 2. Oppgi antallet dager.
 3. Velg Nylig hvis du bare vil ta med brukere som har hatt parameterverdier som har innfridd vilkåret i løpet av de siste N dagene (f.eks. de siste 7 dagene).

  Velg Når som helst hvis du vil ta med brukere som har hatt parameterverdier som noensinne har innfridd vilkåret i løpet av en periode på N dager (f.eks. en hvilken som helst periode på 7 dager).
Parametere med tekstverdier

Hvis du velger en innholdsparameter som har en tekstverdi og genererer en dimensjon i Analytics, må du velge en av disse operatorene: begynner med, slutter med, inneholder, samsvarer nøyaktig med eller er en av. Deretter må du oppgi den aktuelle tekstverdien.

Hvis du har behov for å legge til flere vilkår, kan du klikke på Legg til en vilkårsgruppe og definerer vilkårene i tråd med de foregående trinnene.

Hvis du har behov for å fjerne et vilkår, må du holde markøren over vilkåret og klikke på X.

Gå tilbake til trinn 4

Trinn 6: Legg til sekvenser

Hvis det i tråd med definisjonen av målgruppen kreves at brukeratferden skal forekomme i en bestemt rekkefølge, kan du legge til én sekvens eller flere sekvenser.

Når du skal definere en sekvens, må du først angi omfanget for sekvensen i sin helhet.

Hvis trinnene i sekvensen må fullføres innenfor et gitt tidsrom, må du slå på tidsbegrensningen og angi ønsket tidsrom.

Angi omfanget av det første trinnet i sekvensen.

Opprett vilkårene for trinnet med de samme metodene du brukte i trinn 4.

Klikk på «Legg til et trinn» for å legge til et nytt trinn til i sekvensen.

Når du legger til et nytt trinn i en sekvens, må du velge

 • etterfølges indirekte av (det neste trinn forekommer når som helst etter det forrige trinnet)
  eller
 • etterfølges direkte av (det neste trinnet forekommer umiddelbart etter det forrige trinnet)

Gå tilbake til trinn 6

Trinn 7: Legg til en gruppe som skal ekskluderes

Du kan definere vilkår som ekskluderer brukere enten midlertidig eller permanent.

Hvis du for eksempel oppretter en målgruppe av kjøpere med et høyt månedlig forbruk, kan du ekskludere brukere når enn levetidsverdien (LTV) deres faller under 100 i løpet av en periode på 30 dager.

Hvis målgruppen derimot omfatter brukere i en bestemt aldersgruppe (f.eks. 18–24 år), kan det være lurt å ekskludere dem for godt når de blir for gamle (f.eks. når de går inn i aldersgruppen 25–34 år).

Med en sekvens kan du få til denne endringen i medlemskap: Brukere tas med når alderen til å begynne med inngår i aldersgruppen du definerer, og de ekskluderes når som helst etter at de når en alder over denne aldersgruppen.

Relaterte ressurser

Årsaker til at målgrupper ikke fylles ut i Google Ads

Opprett nye Google Analytics-målgrupper rett fra Google Ads-kontoer

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
16150473973116228375
true