[GA4] Vytváření, úpravy a archivace publik

Tento článek je určen vlastníkům webů a aplikací, kteří chtějí vytvářet publika kvůli přehledům Analytics a exportovat je kvůli remarketingu v reklamních platformách.

Publika umožňují segmentovat uživatele způsobem, který je pro vaši firmu důležitý. Segmentovat lze na základě dimenzí, metrik nebo událostí a pracovat tak můžete v podstatě s jakoukoli podmnožinou uživatelů.

Jak služba Analytics získává o uživatelích nová data, probíhá průběžné vyhodnocování publik a kontrola, zda uživatelé stále splňují daná kritéria. Když nejnovější údaje naznačují, že již kritéria nesplňují, jsou z daných publik odstraněni.

Pokud propojíte účet Analytics se službou Google Ads a ponecháte výchozí nastavení Povolit personalizovanou inzerci, budou publika k dispozici ve sdílené knihovně ve službě Google Ads a budete je moci využít v reklamních kampaních. Můžete používat remarketing zaměřený na stávající nebo dřívější uživatele a vytvářet podobné segmenty publika k nalezení nových uživatelů.

Seznamy uživatelů v Google Ads se předvyplní údaji za posledních 30 dnů (pokud jsou k dispozici).

Obsah tohoto článku:

Tabulka pro správu

V tabulce jsou uvedena přednastavená a vaše personalizovaná publika. Přednastavená jsou tato publika:

 • Všichni uživatelé: Uživatelé, kteří alespoň jednou spustili vaši aplikaci nebo navštívili váš web.
 • Nakupující: Uživatelé, kteří uskutečnili nákup.

Kliknutím na publikum v tabulce zobrazíte jeho podrobný přehled. Uživatelské metriky v tomto přehledu počítají uživatele, kteří byli aktivní v období použitém pro přehled (na rozdíl od počítání celkového počtu uživatelů v publiku).

Duplikování, úpravy, archivace a vložení na hlavní panel

Pokud chcete publikum duplikovat, upravit nebo archivovat, případně je vložit na hlavní panel, klikněte na ikonu nabídka akcí na pravé straně řádku.

 

Ve službě, ve které chcete publikum vytvořit, potřebujete roli marketingového specialisty (nikoli roli editora).

V jedné službě může být nejvýše 100 publik.

Publikum lze použít v neomezeném počtu cílů.

Ve službě Analytics můžete použít nejvýše 100 publik.

Vytvoření publika

Publikum vytvoříte tak, že nastavíte podmínky na základě dimenze, metriky a údajů o událostech, které shromažďujete ze služby. Do vytvořeného publika budou přibývat uživatelé, kteří od okamžiku jeho vytvoření vyhovují stanoveným podmínkám.

Úvod do publik v Google Analytics

Po vytvoření nového publika může trvat 24–48 hodin, než do něj noví uživatelé začnou přibývat. Obecně platí, že když nový uživatel kritériím pro zařazení do publika vyhovuje, může trvat jeden až dva dny, než bude do publika zařazen.

Rozsah

Při nastavování podmínek definujete rozsah, ve kterém musí být splněny: pro všechny relace, v jedné relaci nebo v jedné události. Můžete nastavit maximálně 10 podmínek.

Statické vs. dynamické vyhodnocení

Podmínky mohou být vyhodnocovány staticky nebo dynamicky. Statické vyhodnocení zahrnuje všechny uživatele, kteří danou podmínku alespoň jednou splnili. Dynamické vyhodnocení uživatele začlení, když podmínku splní, a vyloučí, když ji splňovat přestane.

Metriky v časových oknech

Podmínky podporují i metriky v časových oknech: je možné určit, že podmínka metriky může být splněna v libovolném okamžiku za celou dobu existence uživatele, nebo po konkrétní počet dní (např. > 5 během libovolných 7 dní).

Sekvence

Sekvence umožňují definovat pořadí, ve kterém musí být podmínky splněny: nepřímo následovány nějakým krokem (kdykoli po předchozím kroku), přímo následovány nějakým krokem (bezprostředně po předchozím kroku) nebo za určité období. U sekvencí také můžete zadat rozsah pro celou sekvenci.

Po vytvoření publika

Do vytvořeného publika budou přibývat uživatelé, kteří od okamžiku jeho vytvoření vyhovují stanoveným podmínkám.

Když publikum vytvoříte, přidá do něj služba Analytics všechny uživatele, kteří během posledních 30 dní vyhovovali kritériím pro zařazení do publika. To platí pouze pro publika Google Ads.

 

Při definování publika se počet těchto uživatelů na kartě se souhrnem průběžně aktualizuje, takže máte jasnou představu o jeho potenciální velikosti.

Vytvoření

Publikum vytvoříte takto:

 1. Na stránce Administrátor v části Zobrazení dat klikněte na Publika.
 2. Klikněte na položku Nové publikum.
 3. Máte tři možnosti:

Na obrázku níže jsou označeny ovládací prvky, které jsou při vytváření publika potřeba.

Vytvoření nového publika

 1. Klikněte na položku Nové publikum.
 2. Klikněte na Vytvoření vlastního publika.
 3. Zadejte název a popis publika. Tento název a popis vám umožní identifikovat publikum v tabulce pro správu.
 4. Kliknutím na Přidat novou podmínku můžete přidávat uživatele, kteří splňují podmínky založené na dimenzích, metrikách a událostech. Například: Věk odpovídá rozsahu 18–24 nebo 25–34.

  Podívejte se na příklady použití této části nástroje pro vytváření segmentů publika.

  • Nastavte rozsah podmínky. Z nabídky v pravém horním rohu vyberte jednu z těchto možností:
   • V rámci všech relací: všechny podmínky musí být splněny během existence uživatele.
   • V rámci stejné relace: všechny podmínky musí být splněny v jedné relaci (další informace o počítání relací).
   • V rámci jedné události: všechny podmínky musí být splněny v jedné události.
  • Dimenze
   • Podmínky podporují statické a dynamické vyhodnocení dimenzí. Možnost Kdykoli vyberte, pokud chcete zahrnout uživatele, kteří podmínku splnili kdykoli (statické hodnocení). Pokud tuto možnost nevyberete, je hodnocení uživatele pro publikum dynamické: uživatelé jsou přidáváni k publiku, když splňují podmínky, a odstraňováni, když je již nesplňují.
  • Metriky
   • Informace o tom, jak pracovat s prediktivními metrikami, najdete v článku Prediktivní publika.
   • Podmínky podporují metriky v časových oknech. Příklad: LTV > 5 během libovolných 7 dní
   • Možnost Časové období vyberte v případě, že chcete použít počet v určitém časovém okně (tedy nikoli počet za celou dobu existence).
  • Události
   • Podmínky podporují dynamickou hloubku pohledu u událostí, pokud je nastaven rozsah V rámci všech relací a pokud máte vybrán parametr event_count.
    • Zapněte přepínač Časové období.
     Vyberte jednu z těchto možností:
     V jakémkoli okamžiku (podmínka je platná, pokud byl limit event_count někdy překročen
     ) nebo
     Zcela nedávno (podmínka je platná, pokud byl limit event_count překročen během zadaného počtu posledních dnů).
     Zadejte délku časového období (počet dní).
  • Podle potřeby přidejte logické operátory NEBO (OR) či A (AND).
 5. Pokud chcete přidat další podmínku, klikněte na Přidat skupinu podmínek.
 6. Kliknutím na Přidat sekvenci můžete přidat uživatele splňující podmínky, které byly splněny v určitém pořadí, a případně v určitém časovém období. Příklad: Krok 1: first_open, krok 2: in_app_purchase.

  Podívejte se na příklady použití této části nástroje pro vytváření segmentů publika.

  • Nastavte rozsah sekvence: V rámci všech relací, V rámci stejné relace.
  • Nastavte Časové omezení na ZAPNUTO a určete období, ve kterém se musí odehrát celá sekvence (např. 30 minut).
  • Nastavte rozsah kroku 1: v rámci všech relací, v rámci jedné relace, v rámci stejné události.
  • Nakonfigurujte podmínku pro krok 1.
  • Klikněte na tlačítko Přidat krok pro každý další krok, který chcete zahrnout do sekvence.
   • Vyberte možnost je nepřímo následován krokem, pokud k dalšímu kroku může dojít kdykoli po předchozím kroku.
   • Možnost je přímo následován krokem vyberte, pokud k dalšímu kroku musí dojít bezprostředně po předchozím kroku.
   • Možnost v rozmezí vyberte, pokud chcete definovat maximální dobu mezi kroky.
   • Nastavte rozsah tohoto kroku.
 7. Kliknutím na Přidat skupinu k vyloučení můžete vytvořit podmínku, která určité uživatele vyloučí.

  Pokud chcete uživatele ze segmentu vyloučit pouze na dobu, kdy příslušnou podmínku splňují, vyberte možnost Dočasně vyloučit uživatele, když.

  Jestliže ze segmentu chcete trvale vyloučit všechny uživatele, kteří podmínku někdy splnili, vyberte možnost Trvale vyloučit uživatele, když.

  U uživatelů se nejprve vyhodnocují podmínky, které zahrnují do publika, a až pak podmínky vylučující z publika. Pokud splňují podmínky pro vyloučení, nejsou do publika zařazeni.

  Podívejte se na příklady použití této části nástroje pro vytváření segmentů publika.
 8. Délka trvání členství: maximálně 540 dní / 18 měsíců od doby, kdy byl uživatel do publika naposledy přidán.

  Resetování při nové aktivitě: pokud tuto možnost zapnete, bude délka trvání členství omezena na 14 měsíců.
  Jestliže ji vypnete, nebude se k omezení délky trvání členství přihlížet. To se týká jak omezení na 14 měsíců, tak i omezení na 2 měsíce (pokud si zákazník tuto délku po zavedení TTL údajů o uživateli v budoucnu sám nastaví).
 9. Kdykoli bude u uživatele zaznamenáno chování, které odpovídá kritériím pro zahrnutí do publika, bude délka trvání jeho členství resetována do maximální hodnoty této možnosti.

  U publik, která exportujete do jiných služeb, již nebudou nastavení uchovávání dat z GA používána. Místo nich budou uplatňovány zásady cílové služby.
 10. Klikněte na Uložit. Tím se podmínky uloží a vytvoří se publikum.

Použití šablony

Šablony publika jsou částečně konfigurovaná publika, která již mají stanovenou sadu dimenzí nebo metrik a tvoří základ široce použitelných publik pro firmy zabývající se aplikacemi a činnostmi na webu.

Šablona Demografické údaje například obsahuje dimenze Věk, Pohlaví, Jazyk, ID zájmů a Lokalita. Ty pak můžete použít k definování konkrétního publika, o které máte zájem. Pomocí této šablony zadáte operátory a hodnoty dimenzí definující požadované publikum, např.:

 • Věk přesně odpovídá řetězci 18–24
 • Pohlaví přesně odpovídá řetězci žena
 • atd.

Po dokončení definice publika zadejte název a klikněte na tlačítko Uložit.

Výběr doporučeného publika

Služba Analytics také nabízí řadu plně nakonfigurovaných publik, která můžete použít tak, jak jsou, nebo je v případě potřeby upravit. Tato doporučená publika jsou založena na kategoriích, které jste pro své aplikace vybrali na Google Play a v obchodě App Store společnosti Apple, a na kategorii odvětví, kterou jste zvolili při konfiguraci služby. Další informace

Například publikum Uživatelé aktivní v poslední době je definováno takto:

 • Zahrnout uživatele, když (událost =) user_engagement

Publikum můžete použít tak, jak je, nebo můžete podle potřeby přidat podmínky nebo sekvence, případně změnit dobu trvání členství.

Použijte výchozí název nebo zadejte nový název a klikněte na tlačítko Uložit.

Informace o práci s navrhovanými prediktivními publiky najdete v článku Prediktivní publika.

Sdílení publik s Google Ads pro účely remarketingových seznamů pro reklamy ve vyhledávání (RLSA)

Pokud jste propojili účet Analytics se službou Google Ads a ponechali výchozí nastavení Povolit personalizovanou inzerci, jsou publika automaticky sdílena se službou Google Ads, aby mohla být používána v remarketingových seznamech pro reklamy ve vyhledávání.

V publiku se shromažďují uživatelé, kteří splňují zadaná kritéria, a to od okamžiku jeho vytvoření. Slouží k tomu události zaznamenávané jejich zařízeními. Při definování nových publik může nějakou dobu trvat, než se seznamy naplní.

Velikost publika se obvykle liší od velikosti remarketingového seznamu. Příčinou obvykle je, že ID měření nelze posílat do remarketingových seznamů služby Google Ads, dokud není provedeno propojení s účty Google Ads.

Sdílení publik se službami Display & Video 360 a Search Ads 360

Pokud propojíte Analytics se službou Display & Video 360 nebo Search Ads 360, mohou se vaše publika Analytics do těchto služeb exportovat automaticky. Podmínkou je, že máte v Analytics aktivovány signály Google a používáte výchozí nastavení propojení s povolenou personalizovanou inzercí.

Úprava publika

Po vytvoření publika můžete upravit pouze jeho název a popis.

Postupujte takto:

 1. Na stránce Administrátor v části Zobrazení dat klikněte na Publika.
 2. V řádku daného publika klikněte na možnost Možnosti > Upravit.
 3. Upravte název nebo popis.
 4. Klikněte na Uložit.

Archivace publika

Pokud jste dosáhli limitu 100 publik a potřebujete vytvořit další, můžete archivovat publika, která pro vás už nejsou relevantní, a vytvořit nová. Po archivaci může trvat až 48 hodin, než bude možné vytvořit publikum se stejným názvem.

Archivací publikum trvale odstraníte. K archivovaným publikům nemáte přístup ani je nemůžete obnovit.

Postup archivování publika:

 1. Na stránce Administrátor v části Zobrazení dat klikněte na Publika.
 2. V řádku daného publika klikněte na Možnosti > Archivovat.

Podrobné příklady jednotlivých kroků

Krok 4: Přidání nových podmínek

Prvním krokem vytváření podmínky je určení rozsahu.

Pak vyberte data, která mají být základem podmínky. Kliknutím na možnost Přidat novou podmínku otevřete seznam dimenzí, metrik a událostí.

Dimenze

Dimenze jsou seřazeny podle kategorie.

Po vybrání dimenze zvolíte operátor a zadáte hodnotu dimenze. Pokud například zvolíte věk, budou jako operátor k dispozici možnosti je jedno z a není jedno z. Jako hodnotu vyberete jednu z věkových skupin.

Jestliže chcete, aby publikum zahrnovalo uživatele, kteří podmínku splnili kdykoli v minulosti, vyberte možnost Kdykoli.

Nabízené operátory se mění v závislosti na zvolené dimenzi. Pokud například vyberete dimenzi Virtuální měna, budou k dispozici operátory začíná na, končí na, obsahuje přesně odpovídá a je jedno z.

Jako hodnotu pro dimenzi s těmito operátory zpravidla do pole Hodnota zadáte text. Je však také možné hodnotu vybrat z ovládacího prvku, například kalendáře nebo seznamu. Pokud musíte zadat text, bude služba Analytics při psaní zobrazovat známé hodnoty, z nichž případně můžete vybrat.

Metriky

Pokud vyberete metriku, bude vyhodnocení podmínky probíhat formou porovnání uživatelových dat se zadanou hodnotou metriky. Stejně jako u dimenzí je třeba zvolit operátor a zadat hodnotu.

Podmínkou zahrnutí uživatele do publika například může být, aby jeho celková hodnota byla větší (>) než vámi uvedená hodnota.

Možnost V libovolném ___denním období umožňuje vybrat, zda musí podmínce vyhovět úhrnná hodnota metriky nebo její hodnota za určený počet dní. Například přesáhla hodnota metriky, na základě všech údajů o daném uživateli, hodnotu 100 v celkovém úhrnu nebo za libovolných sedm dní? Když tuto možnost nevyberete, použije se úhrnná hodnota metriky. Pokud ano, musí být hodnoty dosaženo během libovolného období, jehož délka odpovídá zadanému počtu dní.

Události

Můžete vybrat kteroukoli z vámi shromažďovaných událostí, například first_visit.

Po vybrání události je třeba zvolit jeden z jejích parametrů.

Číselné hodnoty parametrů

Pokud vyberete parametr události, který má číselnou hodnotu, zvolte srovnávací operátor (např. <, >, =) a zadejte číselnou hodnotu, kterou chcete použít (např. > 0).

Jestliže jde o číselný parametr počet_událostí a rozsah je V rámci všech relací, můžete také určit, zda má podmínce vyhovět úhrnná hodnota nebo hodnota dosažená za uvedené časové období.

Pokud chcete, aby podmínka pracovala s úhrnnou hodnotou, vypněte přepínač Časové období (ve výchozím nastavení je vypnutý).

Pokud chcete určit, zda hodnota odpovídala vaší podmínce během definovaného časového období:

 1. Zapněte přepínač Časové období.
 2. Zadejte počet dní.
 3. Jestli chcete, aby publikum zahrnovalo pouze uživatele, jejichž hodnota parametru podmínku splňovala v posledních N dnech (např. v posledních 7 dnech), vyberte možnost Zcela nedávno.

  Pokud chcete zahrnout uživatele, jejichž hodnota parametru danou podmínku splňovala během kteréhokoli N-denního (např. 7denního) období, vyberte možnost Kdykoli.
Textové hodnoty parametrů

Pokud zvolíte parametr, který má textovou hodnotu a generuje v Analytics dimenzi, například obsah, je třeba vybrat některý z operátorů začíná na, končí na, obsahuje, přesně odpovídá a je jedno z a zadat požadovanou textovou hodnotu.

Jestliže potřebujete přidat další podmínky, klikněte na možnost Přidat skupinu podmínek a nové podmínky definujte podle výše uvedených kroků.

Když chcete podmínku odstranit, umístěte na ni kurzor a klikněte na X.

Zpět na krok 4

Krok 6: Přidání sekvencí

Pokud je pro definici publika nutné, aby uživatel udělal několik věcí v pevně daném pořadí, můžete přidat jednu nebo více sekvencí.

Prvním krokem vytváření sekvence je určení rozsahu celé sekvence.

Jestliže musí sekvence proběhnout za určitou dobu, zapněte časový limit a nastavte jeho hodnotu.

Nastavte rozsah prvního kroku sekvence.

Stanovte podmínky pro tento krok. Postup je stejný jako v kroku 4.

Jestliže chcete do sekvence přidat další krok, klikněte na Přidat krok.

Při přidávání kroku je třeba vybrat z těchto možností:

 • je nepřímo následován krokem (další krok nastane kdykoli po předchozím kroku),
  nebo
 • je přímo následován krokem (další krok následuje bezprostředně po předchozím kroku).

Zpět na krok 6

Krok 7: Přidání skupiny k vyloučení

Lze stanovit podmínky, při jejichž splnění je uživatel dočasně nebo trvale vyloučen.

Když například vytvoříte publikum zákazníků s vysokou měsíční útratou, můžete z něj uživatele vylučovat, jakmile jejich metrika Celková hodnota (LTV) za 30denní období klesne pod 100.

Nebo pokud se publikum skládá z uživatelů z konkrétní věkové skupiny (např. 18–24), můžete trvale vyloučit uživatele, kteří do této skupiny přestanou patřit (tedy přejdou do skupiny 25–34).

K takové změně členství lze použít sekvenci: Když uživatel na začátku požadovanému věkovému rozsahu odpovídá, je do publika zahrnut. Jakmile pak jeho věk rozsah věkové skupiny překročí, je naopak z publika vyloučen.

Související zdroje

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka