[GA4] Crear, editar i arxivar públics

Aquest article està adreçat als propietaris de llocs web o d'aplicacions que volen crear públics per generar informes a Analytics i fer exportacions a plataformes d'anuncis per al remàrqueting.

Els públics permeten segmentar els usuaris segons els criteris que són importants per a l'empresa. Podeu segmentar-los per dimensions, mètriques i esdeveniments, de manera que s'inclogui pràcticament qualsevol subconjunt d'usuaris.

A mesura que Analytics obté dades noves sobre els usuaris, la pertinença d'aquests usuaris a públics determinats es torna a avaluar per comprovar que continuïn complint els criteris de públic definits. Si les dades més recents indiquen que ja no els compleixen, es treuen dels públics en qüestió.

Si enllaceu el compte d'Analytics a Google Ads i manteniu l'opció predeterminada com a Activa la publicitat personalitzada, els públics estaran disponibles a la Biblioteca compartida de Google Ads i podreu utilitzar-los a les campanyes d'anuncis. Podeu fer remàrqueting per arribar als usuaris anteriors o actuals i crear públics similars per identificar usuaris nous potencials.

Les llistes d'usuaris d'Ads que corresponen als vostres públics s'emplenen prèviament amb un màxim de 30 dies de dades, si se'n disposa.

Contingut d'aquest article:

Taula de gestió

A la taula s'hi mostren els públics predefinits i els que heu personalitzat. Aquests són els públics predefinits:

 • Tots els usuaris: usuaris que han iniciat l'aplicació o han visitat el lloc web algun cop.
 • Compradors: usuaris que han fet alguna compra des de l'aplicació o una compra de comerç electrònic.

Feu clic en un públic de la taula per veure'n un informe detallat. Les mètriques d'usuari d'aquest informe compten els usuaris que estaven actius en l'interval de dates seleccionat (en lloc de comptar el nombre total d'usuaris del públic).

Duplicar, editar i arxivar públics o aplicar-los a taulers

A l'extrem dret d'una fila, feu clic a action menu per duplicar, editar o arxivar un públic o bé aplicar-lo al vostre tauler.

 

Cal tenir la funció d'editor per a la propietat en què voleu crear el públic.

Hi ha un límit de 100 públics per propietat.

Podeu publicar un públic en un nombre il·limitat de destinacions.

A Analytics podeu publicar un màxim de 100 públics.

Crear un públic

Podeu crear un públic definint condicions basades en la dimensió, la mètrica i les dades d'esdeveniment que recolliu d'una propietat. Un cop l'hàgiu creat, acumularà els usuaris que compleixin les condicions especificades en endavant.

Quan creeu un públic, pot tardar entre 24 i 48 hores a acumular usuaris.

Abast

En definir les condicions, heu d'establir l'abast de quan s'han de complir: en totes les sessions, en una sola sessió o en un sol esdeveniment.

Avaluació estàtica en front de dinàmica

Les condicions admeten l'avaluació estàtica i la dinàmica. L'avaluació estàtica inclou els usuaris si la condició ha estat certa en algun moment. L'avaluació dinàmica inclou els usuaris quan compleixen la condició corresponent i els exclou quan no.

Mètriques amb períodes de temps determinats

Les condicions també admeten mètriques amb períodes de temps determinats: podeu especificar que la condició d'una mètrica pugui ser certa en qualsevol moment del temps de vida d'un usuari o durant un nombre de dies concret (p. ex., és més gran que 5 en qualsevol període de 7 dies).

Seqüències

Les seqüències permeten especificar l'ordre en què s'han de complir les condicions: seguides indirectament de (en qualsevol moment després del pas anterior), seguides directament de (immediatament després del pas anterior) o dins d'un període de temps concret. Les seqüències també us permeten especificar l'abast de la seqüència sencera.

Després de crear un públic

Un cop l'hàgiu creat, acumularà els usuaris que compleixin les condicions especificades en endavant.

Quan creeu un públic que s'exporta a Google Ads, Analytics afegeix qualsevol usuari que hagi complert els criteris del públic en els 30 darrers dies (sempre que tingueu com a mínim 30 dies de dades).

A mesura que definiu el vostre públic, la fitxa de resum s'anirà actualitzant amb el nombre d'usuaris que han complert els criteris del públic en els 30 darrers dies, perquè us pugueu fer una idea de la mida potencial del públic.

Crear

Per crear un públic:

 1. A l'esquerra, feu clic a Configura > Públics > Públic nou.
 2. Teniu tres opcions per crear un públic:

 

A la imatge següent s'identifiquen els diversos controls que s'utilitzen per crear un públic.

 

Crear un públic

 1. Feu clic a Públic nou.
 2. Feu clic a Crea un públic personalitzat.
 3. Introduïu un nom i una descripció per al públic per tal de poder identificar-lo a la taula de gestió.
 4. Feu clic a Afegeix una condició nova per afegir usuaris que compleixin condicions basades en dimensions, mètriques i esdeveniments. Per exemple: l'edat és un valor comprès entre 18 i 24 o entre 25 i 34.
  • Definiu l'abast de la condició. Utilitzeu el menú de la part superior dreta per triar una opció:
   • En totes les sessions: totes les condicions s'han de complir durant el temps de vida de l'usuari.
   • A la mateixa sessió: totes les condicions s'han de complir dins la mateixa sessió. Més informació sobre com es calculen les sessions
   • Al mateix esdeveniment: totes les condicions s'han de complir en un sol esdeveniment.
  • Dimensions
   • Les condicions admeten l'avaluació de dimensions estàtica i dinàmica. Seleccioneu En qualsevol punt per incloure usuaris si han complert la condició en algun moment (avaluació estàtica). Si no seleccioneu aquesta opció, s'avaluaran els usuaris dels públics de manera dinàmica; els usuaris s'afegiran quan compleixin les condicions i es trauran quan ja no les compleixin.
  • Mètriques
   • Les condicions admeten mètriques amb períodes de temps determinats. Per exemple: LTV és més gran que 5 en qualsevol període de 7 dies.
   • Seleccioneu l'opció Període de temps per utilitzar períodes de temps determinats en lloc de tot el temps de vida dels usuaris.
   Per obtenir informació sobre com podeu treballar amb mètriques predictives, consulteu l'article Públics predictius.
  • Esdeveniments
   • Les condicions admeten la consulta retroactiva dinàmica dels esdeveniments quan l'abast és En totes les sessions i seleccioneu el paràmetre event_count.
    • El paràmetre event_count només admet l'operador superior a (>). Introduïu un valor del llindar. Els usuaris amb un recompte d'esdeveniments superior a aquest valor s'inclouran al públic.
    • Nota: per incloure usuaris amb un recompte d'esdeveniments inferior a un valor concret, utilitzeu l'opció Afegeix un grup per excloure i especifiqueu el valor del llindar superior (>) per a event_count. Els usuaris amb un recompte d'esdeveniments inferior al valor del llindar s'inclouran al públic, i els usuaris amb un recompte d'esdeveniments superior a aquest valor se n'exclouran.
    • Activeu l'interruptor de l'opció Període de temps.
     Seleccioneu una de les opcions següents:
     En qualsevol moment (la condició és certa si el llindar de event_count s'ha superat en algun moment)
     or
     Període de temps més recent (la condició és certa si el llindar deevent_count s'ha superat durant el nombre de dies anteriors que especifiqueu). Actualment, aquesta opció només està disponible en versió beta limitada.
     Introduïu el nombre de dies del període de temps.
  • Afegiu les condicions O o I que calguin.

  Consulteu exemples d'ús d'aquesta part del creador de públics.

 5. Feu clic a Afegeix un grup de condicions per afegir una altra condició.
 6. Feu clic a Afegeix una seqüència per afegir usuaris que compleixin condicions que es produeixen en un ordre específic i, opcionalment, en un període de temps concret. Per exemple: pas 1, first_open; pas 2, in_app_purchase.
  • Establiu l’abast de la seqüència: En totes les sessions o A la mateixa sessió.
  • Establiu Restricció de temps en ACTIVAT i definiu el període de temps en què s'ha de produir tota la seqüència (p. ex., 30 minuts).
  • Establiu l'abast per al pas 1: En totes les sessions, A la mateixa sessió o Al mateix esdeveniment.
  • Configureu la condició per al pas 1.
  • Feu clic a Afegeix un pas per a cada pas addicional que vulgueu incloure a la seqüència.
   • Seleccioneu va seguit indirectament de si el pas addicional es pot produir en qualsevol moment després del pas anterior.
   • Seleccioneu va seguit directament de si el pas addicional s'ha de produir immediatament després del pas anterior.
   • Seleccioneu En per definir el temps màxim entre els passos.
   • Definiu l'abast del pas.

  Consulteu exemples d'ús d'aquesta part del creador de públics.

 7. Feu clic a Afegeix un grup per excloure per crear una condició que exclogui usuaris concrets.

  Seleccioneu Exclou temporalment usuaris quan per excloure els usuaris del públic durant els períodes en què compleixin la condició.

  Seleccioneu Exclou permanentment usuaris quan per excloure els usuaris del públic si compleixen la condició en algun moment.

  En primer lloc, els usuaris s'avaluen segons les condicions del tipus Inclou i, en segon lloc, per qualsevol condició de tipus Exclou. Si compleixen les condicions de tipus Exclou, no s'afegeixen al públic.

  Consulteu exemples d'ús d'aquesta part del creador de públics.
 8. Durada de la pertinença: introduïu el nombre de dies durant els quals voleu que els usuaris formin part del públic (entre 1 i 540).

  Seleccioneu "Assigna el límit màxim" per utilitzar la durada màxima corresponent als sistemes que admetin més de 540 dies (p. ex., Google Analytics o Firebase Cloud Messaging).

  Cada cop que el comportament d'un usuari compleix els criteris per afegir-lo a un públic, es restableix el valor total de durada de la pertinença de l'usuari.
 9. Feu clic a Desa per desar les vostres condicions i crear el públic.

Utilitzar una plantilla

Les plantilles de públic estan configurades parcialment per a públics que ja s'identifiquen amb un conjunt de dimensions o mètriques que formen la base d'un públic que es pot aplicar àmpliament a empreses basades en aplicacions i en web.

Per exemple, la plantilla Dades demogràfiques inclou les dimensions Edat, Sexe, Idioma, Identificador d'interès i Ubicació, que podeu utilitzar per definir un públic concret que us interessi. Amb aquesta plantilla, heu de proporcionar els operadors i els valors de dimensió que defineixen el públic que voleu, per exemple:

 • L'edat coincideix exactament amb 18-24.
 • El sexe coincideix exactament amb dona.
 • Etcètera.

Després de finalitzar la definició del públic, assigneu-li un nom i feu clic a Desa.

Seleccionar un públic suggerit

Analytics també ofereix una sèrie de públics totalment configurats que podeu fer servir tal com són o modificar si cal.

Per exemple, el públic Usuaris actius recentment es defineix de la manera següent:

 • Inclou usuaris quan (esdeveniment =) user_engagement

Podeu utilitzar el públic sense modificar-lo, afegir-hi condicions o seqüències, o canviar-ne la durada de la pertinença segons us convingui.

Utilitzeu el nom predeterminat o escriviu-ne un de nou i, tot seguit, feu clic a Desa.

Per obtenir informació sobre com podeu treballar amb els públics predictius suggerits, consulteu l'article Públics predictius.

Compartir públics amb Google Ads per utilitzar-los en llistes de remàrqueting per a anuncis de cerca (RLSA)

Si heu enllaçat el compte d'Analytics a Google Ads i manteniu l'opció predeterminada com a Activa la publicitat personalitzada, els públics es compartiran automàticament amb Google Ads i podreu utilitzar-los a les llistes de remàrqueting per a anuncis de cerca.

A partir d'aquest moment, els públics acumularan usuaris que compleixin els criteris especificats segons els esdeveniments que es registrin als seus dispositius. En definir públics nous, les llistes poden tardar una mica a emplenar-se.

Tingueu en compte que la mida del públic acostuma a ser lleugerament diferent de la mida de la llista de remàrqueting, perquè els identificadors de seguiment no es poden enviar a les llistes de remàrqueting de Google Ads fins que els comptes de Google Ads no s'han enllaçat.

Compartir públics amb Display & Video 360 i Search Ads 360

Quan enllaceu Analytics amb Display & Video 360 o Search Ads 360, els públics d'Analytics s'exporten automàticament si heu activat Google signals a la propietat d'Analytics i si manteniu la configuració d'enllaços predeterminada per activar la publicitat personalitzada.

Editar un públic

Després de crear un públic, només podeu editar-ne el nom i la descripció.

Per editar un públic:

 1. A l'esquerra, feu clic a Configura > Públics.
 2. A la fila del públic, feu clic a Més > Edita.
 3. Modifiqueu-ne el nom o la descripció.
 4. Feu clic a Desa.

Arxivar un públic

Si heu arribat al límit de 100 públics i necessiteu crear-ne més, podeu arxivar els que ja no siguin rellevants i crear-ne d'altres.

Per arxivar un públic:

 1. A l'esquerra, feu clic a Configura > Públics.
 2. A la fila d'aquest públic, feu clic a Més > Arxiva.

Exemples de passos detallats

Pas 4: afegiu condicions noves

Quan creeu una condició, comenceu per establir l'abast.

 

A continuació, trieu les dades que vulgueu com a base de la condició. Feu clic a Afegeix una condició nova per obrir una llista de dimensions, mètriques i esdeveniments.

Dimensions

Les dimensions es mostren per categoria.

 

Si trieu una dimensió, també heu de triar un operador i especificar el valor de la dimensió. Per exemple, si escolliu Edat, també heu de triar pertany a o no pertany a i especificar un dels intervals d'edat com a valor.

 

També podeu seleccionar En qualsevol moment si voleu que el públic inclogui usuaris que hagin complert la condició en algun moment.

Els operadors canvien en funció de la dimensió que trieu. Per exemple, si escolliu la dimensió Tipus de moneda virtual de la categoria Videojocs, els operadors disponibles són comença per, acaba amb, conté, coincideix exactament amb i pertany a.

Quan especifiqueu un valor per a una dimensió amb aquests operadors, normalment el proporcioneu introduint text al camp Valor, però també podeu seleccionar un valor d'un control com ara un calendari o una llista. Si heu d'introduir text, Analytics mostrarà els valors coneguts a mesura que escriviu i podeu seleccionar-ne un si escau.

Mètriques

Quan trieu una mètrica, la condició s'avalua per comparació de les dades de l'usuari amb el valor de la mètrica. Tal com passa amb les dimensions, heu de triar un operador i especificar un valor.

 

Per exemple, perquè un usuari s'inclogui al públic, el seu valor del temps de vida ha de ser superior (>) al valor que especifiqueu.

L'opció en qualsevol període de ___ dies us permet especificar si la condició l'ha de complir el valor acumulatiu de la mètrica o bé el valor de la mètrica durant un nombre concret de dies. Per exemple, segons totes les dades de l'usuari, ha de ser superior a 100 el valor acumulatiu de la mètrica o bé el valor de la mètrica durant qualsevol període de 7 dies? Si no seleccioneu l'opció, s'utilitza el valor acumulatiu de la mètrica. Si seleccioneu l'opció, s'ha d'haver assolit el valor durant un període de temps que coincideixi amb el nombre de dies que especifiqueu.

Esdeveniments

Podeu triar qualsevol dels esdeveniments que recolliu, com ara first_visit.

Si escolliu un esdeveniment, també heu de triar un dels paràmetres d'esdeveniment.

Valors numèrics de paràmetre

Si trieu un paràmetre d'esdeveniment que té un valor numèric, seleccioneu un operador comparatiu (p. ex., <, >, =) i introduïu el valor numèric que voleu utilitzar (p. ex., > 0). Tingueu present que el paràmetre event_count només admet l'operador superior a (>).

 

Si el paràmetre numèric és event_count i l'abast és En totes les sessions, també podeu especificar si el valor acumulatiu coincideix amb la condició o bé si hi ha coincidit durant un període de temps definit.

Perquè la condició coincideixi amb el valor acumulatiu, desactiveu l'opció Període de temps (l'interruptor està desactivat de manera predeterminada).

Per especificar que la condició coincideixi amb el valor d'un període de temps definit:

 1. Activeu l'interruptor de l'opció Període de temps.
 2. Introduïu el nombre de dies.
 3. Seleccioneu Període de temps més recent si voleu incloure només els usuaris el valor de paràmetre dels quals hagi complert la condició durant els N dies més recents (p. ex., els 7 dies més recents).

  Seleccioneu En qualsevol moment si voleu incloure els usuaris el valor de paràmetre dels quals hagi complert la condició durant un període d'N dies (per exemple, en qualsevol període de 7 dies).
Valors de paràmetres de text

Si trieu un paràmetre, com ara "contingut", que tingui un valor de text i generi una dimensió a Analytics, heu de triar un dels operadors disponibles (comença per, acaba amb, conté, coincideix exactament amb o pertany a) i introduir el valor de text que vulgueu utilitzar.

 

Si heu d'afegir més condicions, feu clic a Afegeix un grup de condicions i definiu les condicions segons els passos anteriors.

 

Si voleu treure una condició, passeu el cursor per sobre de la condició i feu clic a la X.

 

Torna al pas 4

Pas 6: afegiu seqüències

Si per a la definició del públic és necessari que el comportament de l'usuari es produeixi en un ordre concret, podeu afegir una o més seqüències.

Quan definiu una seqüència, comenceu per establir l'abast de tota la seqüència.

 

Si els passos de la seqüència s'han de produir dins d'un període de temps concret, activeu la restricció de temps i definiu el període.

 

Definiu l'abast del primer pas de la seqüència.

 

Creeu les condicions del pas mitjançant els mateixos mètodes que heu utilitzat al pas 4.

Feu clic a Afegeix un pas per afegir un altre pas a la seqüència.

 

Si afegiu un altre pas a la seqüència, heu de seleccionar una de les opcions següents:

 • va seguit indirectament de (el pas següent es produeix en qualsevol moment després del pas anterior)
  o bé
 • va seguit directament de (el pas següent es produeix immediatament després del pas anterior)

 

Torna al pas 1

Pas 7: afegiu un grup per excloure

Podeu definir condicions que excloguin usuaris de manera temporal o permanent.

Si, per exemple, creeu un públic amb compradors mensuals de valor alt, podeu excloure els usuaris en qualsevol moment en què la seva mètrica de valor del temps de vida (LTV) sigui inferior a 100 durant un període de 30 dies.

 

O, si el públic inclou usuaris d'un interval d'edat concret (p. ex., 18-24), podeu excloure'ls de manera permanent quan ja no coincideixin amb aquesta franja d'edat (p. ex., quan passin a ser de la franja 25-34).

 

Heu d'utilitzar una seqüència per dur a terme aquest canvi en la pertinença: els usuaris s'inclouen al públic quan la seva edat pertany inicialment al grup d'edat que definiu i després s'exclouen quan deixa de ser així.

 

Torna al pas 7

Per què és possible que els públics no s'emplenin a Google Ads

Si els públics que exporteu a Google Ads no s'emplenen, proveu alguns dels mètodes de diagnòstic següents per detectar problemes.

Verificar que s'ha activat el remàrqueting de Google Ads

https://support.google.com/analytics/answer/9313634

Consultar la targeta de fonts de públic a Google Ads

A Google Ads > Gestor de públics > Fonts de públic, consulteu la targeta corresponent a Google Analytics (GA4) i Firebase per assegurar-vos que els usuaris que heu identificat per al vostre públic estiguin activant esdeveniments al vostre lloc web o aplicació. Si els usuaris que encaixen amb la definició del públic no estan activant esdeveniments, no s'afegiran al públic de Google Ads.

Consultar l'informe de públics a Analytics

A Analytics, feu clic a l'opció Públics que hi ha a l'esquerra i, a la llista que es mostra, feu clic al públic en qüestió per veure si el nombre d'usuaris que coincideixen amb la definició del vostre públic i que interaccionen amb el vostre lloc o la vostra aplicació és suficient. Si no és així, reviseu la definició del públic tal com es descriu a la secció següent.

Revisar la definició de públics a Analytics

Si heu definit un públic massa restringit, és possible que no obtingueu el nombre d'usuaris que voleu. Per exemple, si heu definit el públic perquè només inclogui usuaris amb l'identificador d'interès al mercat = Multimèdia i entreteniment/Llibres, podeu revisar-lo perquè inclogui usuaris amb l'identificador més genèric Multimèdia i entreteniment. També podeu ampliar els paràmetres geogràfics d'Identificador de ciutat = Ciutat A a Identificador de ciutat = Ciutat A o Ciutat B.

Veure si s'han exclòs esdeveniments o propietats d'usuari de la personalització d'anuncis

Si heu exclòs esdeveniments o propietats d'usuari de la personalització d'anuncis, els públics que es basin en aquestes dades no s'exportaran d'Analytics a les vostres plataformes publicitàries, com ara Google Ads.

Veure si s'han exclòs regions geogràfiques de la personalització d'anuncis

Si heu desactivat la personalització d'anuncis per a una regió específica, els usuaris d'aquesta regió que s'afegirien al vostre públic a Analytics no s'afegiran a les llistes de remàrqueting de les plataformes publicitàries a què els exporteu, inclòs Google Ads.

Si utilitzeu productes publicitaris de Google Marketing Platform al vostre lloc web, assegureu-vos que les pàgines web estiguin establint la galeta de remàrqueting.

Si el públic està configurat per utilitzar dades demogràfiques i d'interessos, la pàgina web ha d'establir la galeta de DoubleClick perquè Analytics pugui recuperar aquestes dades sobre els usuaris.

Per verificar que la pàgina estableixi la galeta, utilitzeu les eines per a desenvolupadors del navegador per assegurar-vos que la pàgina faci crides de la xarxa a https://stats.g.doubleclick.net. L'exemple següent mostra com podeu utilitzar les eines per a desenvolupadors de Chrome.

 1. A Chrome, obriu la pàgina web (p. ex., www.example.com).
 2. Obriu les eines per a desenvolupadors de Chrome (feu clic a Més > Més eines > Eines per a desenvolupadors).
 3. Obriu la pestanya Xarxa i seleccioneu Conserva el registre per capturar les crides de la xarxa.
 4. Actualitzeu la pàgina web.
 5. A la pestanya Xarxa, cerqueu instàncies de crides de la xarxa a https://stats.g.doubleclick.net que incloguin /collect amb qualsevol dels paràmetres següents:
  • t=dc (doubleclick.net per a anuncis de display)
  • t=ga-audience (google.com per a anuncis de cerca)

Si hi ha aquestes crides, el vostre públic hauria d'emplenar-se de la manera prevista.

Obteniu més informació sobre com els productes publicitaris de Google Marketing Platform utilitzen les galetes.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?
false
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
Cerca al Centre d'ajuda
true
69256
false
false