[GA4] Създаване, редактиране и архивиране на аудитории

Тази статия е предназначена за собственици на уебсайтове и/или приложения, които искат да създават аудитории за отчитане в Анализ и за експортиране към рекламни платформи за ремаркетинг.

Аудиториите Ви дават възможност да сегментирате потребителите си по начини, които са важни за бизнеса Ви. Можете да сегментирате по величини, показатели и събития, за да включите практически всеки поднабор от потребители.

Когато Анализ получава нови данни за потребителите, членствата им в аудитории се преразглеждат, за да се провери дали все още отговарят на критериите на аудиториите. Ако последните данни посочват, че вече не отговарят, се премахват.

Ако свържете профила си в Анализ с Google Ads и запазите стандартната опция за Активиране на персонализираното рекламиране, аудиториите Ви ще са налице във Вашата „Споделена библиотека“ в Google Ads и можете да ги използвате в рекламните си кампании. Можете да осъществявате ремаркетинг спрямо съществуващи или предишни потребители, както и да създадете подобни аудитории, за да търсите нови потребители.

Потребителските списъци в Google Ads, съответстващи на аудиториите Ви, предварително се попълват с данни за последните 30 дни, когато такива са налице.

В тази статия:

Таблица за управление

В таблицата се изброяват предварително зададените аудитории и тези, които сте персонализирали. Следните аудитории са предварително зададени:

 • Всички потребители: потребителите, които изобщо някога са стартирали приложението Ви или са посетили уебсайта Ви.
 • Купувачи: потребителите, които са извършили покупка в приложението или посредством електронна търговия.

Кликнете върху аудитория в таблицата, за да видите подробен отчет за нея. Показателите за потребителите в отчета броят активните потребители през периода от време, който използвате за отчета (вместо общия брой потребители в аудиторията).

Дублиране, редактиране, архивиране, прилагане към таблата за управление

Кликнете върху action menu в десния край на реда, за да дублирате, редактирате, архивирате или приложите аудиторията към таблото за управление.

 

Трябва да имате роля на редактор за собствеността, в която искате да създадете аудиторията.

Съществува ограничение от 100 аудитории за собственост.

Можете да публикувате аудитория в неограничен брой дестинации.

В Анализ можете да публикувате максимум 100 аудитории.

Създаване на аудитория

Създавате аудитория, като задавате условия въз основа на данните за величините, показателите и събитията, които събирате от дадена собственост. След като създадете аудитория, тя натрупва потребители, които отговарят на условията от този момент нататък.

Когато създадете нова аудитория, натрупването на потребители може да отнеме от 24 до 48 часа.

Обхват

Когато задавате условия, задавате обхвата, в който условията трябва да бъдат изпълнени: във всички сесии, в една сесия или в едно събитие.

Статична спрямо динамична оценка

Условията поддържат статична и динамична оценка. Статичната оценка включва потребителите, ако условието някога е било вярно за тях. Динамичната оценка включва потребителите, когато отговарят на условието, и ги изключва, когато не отговарят.

Показатели с времеви прозорец

Условията също така поддържат показатели с времеви прозорец: можете да посочите, че условието за показател може да бъде вярно през всеки момент от целия период на потребителя или че трябва да е вярно през определен брой дни (напр. > 5 през който и да е 7-дневен период).

Поредици

Поредиците Ви позволяват да посочите реда, в който трябва да се изпълняват условията: последвано непряко от (по всяко време след предходната стъпка), последвано пряко от (незабавно след предходната стъпка) или в рамките на определен период от време. Поредиците също Ви позволяват да посочите обхват за цялата поредица.

След като създадете аудитория

След като създадете аудитория, тя натрупва потребители, които отговарят на условията от този момент нататък.

Когато създавате аудитория, която се експортира в Google Ads, Анализ добавя всички потребители, които са отговаряли на критериите на аудиторията през последните 30 дни (ако приемем, че разполагате с данни за поне 30 дни).

Докато определяте аудиторията си, картата с обобщение се актуализира с броя потребители, които са отговаряли на критериите през последните 30 дни, така че да имате представа за потенциалния размер на аудиторията.

Създаване

За да създадете аудитория:

 1. Вляво кликнете върху Конфигуриране > Аудитории > Нова аудитория.
 2. Разполагате с три опции за създаване на аудитория:

 

Изображението по-долу идентифицира различните контроли, които използвате при създаването на аудитория.

 

Създаване на нова аудитория

 1. Кликнете върху Нова аудитория.
 2. Кликнете върху Създаване на персонализирана аудитория.
 3. Въведете име и описание за новата аудитория. Те ще Ви помогнат да я откриете в таблицата за управление.
 4. Кликнете върху Добавяне на ново условие, за да добавите потребители, които отговарят на условия въз основа на величини, показатели и събития. Например: „Възраст“ е едното от „18 – 24“ или „25 – 34“.
  • Задайте обхвата на условието. Използвайте менюто горе вдясно, за да изберете опция:
   • за всички сесии: всички условия трябва да бъдат изпълнени за целия период на потребителя;
   • В рамките на същата сесия: всички условия трябва да бъдат изпълнени в рамките на една и съща сесия (научете повече за начина на изчисляване на сесиите);
   • В рамките на същото събитие: всички условия трябва да бъдат изпълнени в рамките на едно събитие.
  • Величини
   • Условията поддържат статична и динамична оценка на величините. Изберете В който и да е момент от времето, за да включите потребители, които все някога са отговаряли на условието (статична оценка). Ако не изберете тази опция, оценката на потребителите за аудитория е динамична: потребителите се добавят към аудитория, когато отговарят на условията, и се премахват, когато спрат да отговарят.
  • Показатели
   • Условията поддържат показатели за времеви прозорци. Например: LTV > 5 през който и да е 7-дневен период
   • Изберете опцията Период от време, за да използвате отброяване за времеви прозорец спрямо отброяване за целия период.
   За информация относно работата с предвиждащи показатели прегледайте Аудитории с предвиждане.
  • Събития
   • Условията поддържат динамичен ретроспективен преглед за събития, когато обхватът е Във всички сесии и изберете параметъра event_count.
    • Параметърът event_count поддържа само оператора за по-голямо (>). Въведете прагова стойност. Потребителите, за които броят на събитията е по-голям от нея, ще бъдат включени в аудиторията.
    • Забележка: За да включите потребители, за които броят на събитията е по-малък от конкретна стойност, използвайте опцията Добавяне на група за изключване и посочете най-високата прагова стойност (>) за event_count. Потребителите, за които броят на събитията е под праговата стойност, ще бъдат включени в аудиторията, а потребителите с брой събития над нея ще бъдат изключени.
    • Включете превключвателя за „Период от време“.
     Изберете едно от следните:
     В който и да е момент във времето (условието е вярно, ако прагът за event_count е бил надхвърлен, независимо кога)
     или
     Най-скорошният период от време (условието е вярно, ако прагът за event_count е бил надхвърлен през посочения от Вас брой изминали дни). (Понастоящем тази опция е налице само в ограничена бета-версия.)
     Въведете броя дни за периода от време.
  • Добавете условия „ИЛИ“ или „И“, ако е необходимо.

  Вижте примери за използването на тази част от съставителя на аудитории.

 5. Кликнете върху Добавяне на група условия, за да добавите друго условие.
 6. Кликнете върху Добавяне на последователност, за да добавяте потребители, отговарящи на условия, които се случват в определен ред, а по избор – в рамките на конкретен период от време. Например: Стъпка 1: first_open, Стъпка 2: in_app_purchase.
  • Задайте обхвата на последователността: „Във всички сесии“, „В рамките на същата сесия“.
  • Задайте Времево ограничение на ВКЛ. и определете периода от време, в който трябва да се случи пълната поредица (напр. 30 минути).
  • Задайте обхвата на Стъпка 1: „За всички сесии“, „В рамките на същата сесия“, „В рамките на същото събитие“.
  • Конфигурирайте условието за Стъпка 1.
  • Кликнете върху Добавяне на стъпка за всяка допълнителна стъпка, която искате да включите в поредицата.
   • Изберете е последвано непряко от, ако допълнителната стъпка може да се случи по всяко време след предходната стъпка.
   • Изберете е последвано пряко от, ако допълнителната стъпка трябва да се случи незабавно след предходната.
   • Изберете В рамките на, за да определите максималната продължителност от време между стъпките.
   • Задайте обхвата на стъпката.

  Вижте примери за използването на тази част от съставителя на аудитории.

 7. Кликнете върху Добавяне на група за изключване, за да създадете условие, което изключва конкретни потребители.

  Изберете Временно изключване на потребители, когато, за да изключвате потребители от аудиторията в рамките на периоди от време, когато отговарят на условието.

  Изберете Окончателно изключване на потребители, когато, за да изключвате потребители от аудиторията, ако потребителят някога е отговарял на условието.

  Потребителите първо се оценяват по условията за ВКЛЮЧВАНЕ и след това – по евентуалните условия за ИЗКЛЮЧВАНЕ. Ако отговарят на условията за ИЗКЛЮЧВАНЕ, не се добавят към аудиторията.

  Вижте примери за използването на тази част от съставителя на аудитории.
 8. Продължителност на членството: Въведете броя дни, за които потребителите остават в аудиторията (1 – 540).

  Изберете „Задаване на максимално ограничение“, за да използвате максималната продължителност в системите, които дават възможност за членство над 540 дни (напр. Google Анализ, Съобщения в облака на Firebase).

  Всеки път, когато поведението на даден потребител отговаря на критериите за включване в аудиторията, продължителността на членството на този потребител се задава отново до пълната стойност на тази опция.
 9. Кликнете върху Запазване, за да запазите условията и да създадете аудиторията.

Използване на шаблон

Шаблоните за аудитории са частично конфигурирани аудитории, които вече посочват набор от величини и/или показатели, оформящи основата за широко приложими аудитории за бизнеси, базирани на приложения или на мрежата.

Например шаблонът Демографски данни включва величините „Възраст“, „Пол“, „Език“, „Идентификатори на интереси“ и „Местоположение“, които можете да използвате, за да дефинирате конкретна аудитория, която Ви интересува. Използвайки този шаблон, предоставяте стойностите на операторите и величините, които определят желаната от Вас аудитория, напр.:

 • „Възрастта съвпада точно с 18 – 24“;
 • „Полът съвпада точно с жена“;
 • и т.н.

След като попълните определението за аудиторията, въведете име и кликнете върху Запазване.

Избор на предложена аудитория

Анализ предлага и няколко напълно конфигурирани аудитории, които можете да използвате без промяна или да ги промените според нуждите си. Тези предложени аудитории са въз основа на категориите, които сте посочили за приложенията си в App Store на Apple и в Google Play, както и на отрасловата категория, която сте посочили при конфигурирането на собственост. Научете повече

Например аудиторията Наскоро активни потребители е определена по следния начин:

 • Включване на потребителите, когато (event =) user_engagement

Можете да използвате аудиторията без промяна или да добавите условия и поредици, или пък да промените продължителността на членството според нуждите си.

Използвайте зададеното по подразбиране име или въведете ново, след което кликнете върху Запазване.

За информация относно работата с предложените аудитории с предвиждане вижте Аудитории с предвиждане.

Споделяне на аудитории с Google Ads за използване в списъци за ремаркетинг за реклами в мрежата за търсене (RLSA)

Ако сте свързали профила си в Анализ с Google Ads и запазите стандартната опция за Активиране на персонализирано рекламиране, аудиториите Ви автоматично се споделят с Google Ads за използване в списъци за ремаркетинг за реклами в мрежата за търсене.

Аудиторията натрупва потребители, които отговарят на посочените критерии от момента на създаване нататък, по силата на събитията, регистрирани от устройствата им. Когато определяте нови аудитории, може да отнеме известно време, преди списъците да се попълнят.

Обърнете внимание, че размерът на аудиторията обикновено се различава от размера на списъка за ремаркетинг. Това е така, защото обикновено идентификаторите за проследяване не могат да се изпращат в списъци за ремаркетинг в Google Ads, докато профилите в Google Ads са свързани.

Споделяне на аудитории с Display & Video 360 и Search Ads 360

Когато свържете Анализ с Display & Video 360 или Search Ads 360, аудиториите Ви в Анализ автоматично се експортират, ако сте активирали сигналите от Google в собствеността в Анализ и ако запазите основната настройка за връзката, така че персонализираното рекламиране да е активирано.

Редактиране на аудитория

След като създадете аудитория, можете да редактирате само името и описанието.

За да редактирате аудитория:

 1. Вляво кликнете върху Конфигуриране > Аудитории.
 2. В реда за аудиторията кликнете върху Още Редактиране.
 3. Редактирайте името или описанието.
 4. Кликнете върху Запазване.

Архивиране на аудитория

Ако сте достигнали лимита си от 100 аудитории и трябва да създадете нова, можете да архивирате тези, които вече не са уместни, и след това да създадете нова аудитория.

За да архивирате аудитория:

 1. Вляво кликнете върху Конфигуриране > Аудитории.
 2. В реда за тази аудитория кликнете върху Още > Архивиране.

Подробни примери на стъпките

Стъпка 4: Добавяне на нови условия

Когато създавате условие, започнете със задаването на обхвата.

 

След това изберете данните, които искате да бъдат основата за условието. Кликнете върху Добавяне на ново условие, за да отворите списък с величини, показатели и събития.

Величини

Величините са изброени по категория.

 

Когато изберете величина, избирате и оператор, и посочвате стойността за величината. Ако изберете например Възраст, трябва да изберете също така или е едно от, или не е едно от като оператор и да посочите една от възрастовите групи като стойност.

 

Можете също да изберете В който и да е момент от времето, ако искате аудиторията да включва потребители, които някога са отговаряли на условието.

Операторите се променят в зависимост от избраната от Вас величина. Ако например изберете величината за игри Виртуална валута, наличните оператори са започва с(ъс), завършва с(ъс), съдържа, съвпада точно с(ъс) и е едно от.

Когато посочвате стойност за дадена величина с тези оператори, обикновено предоставяте стойността чрез въвеждане на текст в полето „Стойност“, въпреки че може да имате възможност да изберете стойност от контрола, като календар или списък. Ако трябва да въведете текст, Google Анализ ще показва всички известни стойности, докато пишете, и можете да изберете една от тях, ако е уместно.

Показатели

Когато изберете показател, условието се оценява спрямо сравнение между данните на потребителите и стойността на показателя. Както при величините, избирате оператор и посочвате стойност.

 

Например, за да бъде включена в аудиторията стойността за целия период на потребителя, тя трябва да е по-голяма от (>) стойността, която сте посочили.

Опцията В който и да е период от ___ дни Ви позволява да посочите дали кумулативната стойност на показателя отговаря на условието, или дали стойността на показателя в рамките на конкретен брой дни отговаря на условието. Въз основа на всички данни за потребителя например кумулативната стойност на показателя надвишава ли 100 или била ли е по-голяма от 100 през произволен 7-дневен период? Ако не изберете опцията, ще се използва кумулативната стойност на показателя. Ако изберете опцията, стойността трябва да е възникнала през произволен период, който съответства на посочения от Вас брой дни.

Събития

Можете да изберете всяко от събитията, които събирате, например first_visit.

Когато изберете събитие, избирате и един от параметрите за него.

Числени стойности на параметрите

Ако изберете параметър на събитието с числена стойност, изберете оператор за сравнение (напр. <, >, =) и въведете числената стойност, която искате да използвате (напр. > 0). Обърнете внимание, че параметърът event_count поддържа само оператора за по-голямо (>).

 

Ако численият параметър е event_count и обхватът е Във всички сесии, можете също да посочите дали кумулативната стойност изпълнява условието Ви, или дали стойността е изпълнявала условието Ви през определен период от време.

За да бъде условието изпълнено от кумулативната стойност, изключете превключвателя за Период от време (по подразбиране е изключен).

За да посочите, че стойността е съвпадала с условието Ви за определен период от време:

 1. Включете превключвателя за Период от време.
 2. Въведете броя дни.
 3. Изберете Най-скорошният период от време, ако искате да включите само потребители, чиято стойност на параметъра е отговаряла на условието през последните N дни (напр. през последните 7 дни).

  Изберете В който и да е момент от времето, ако искате да включите потребители, чиято стойност на параметъра някога е отговаряла на условието за период от N дни (например произволен период от 7 дни).
Текстови стойности на параметрите

Ако изберете параметър с текстова стойност, например „съдържание“, който генерира величина в Анализ, изберете един от наличните оператори започва с(ъс), завършва с(ъс), съдържа, съвпада точно с(ъс) или е едно от и въведете текстовата стойност, която искате да използвате.

 

Ако трябва да добавите още условия, кликнете върху Добавяне на група условия и определете условията според предходните стъпки.

 

Ако трябва да премахнете условие, задръжте курсора на мишката върху условието и кликнете върху X.

 

Връщане към стъпка 4

Стъпка 6: Добавяне на последователности

Ако за определянето на аудиторията е необходимо поведението на потребителите да се случва в определен ред, можете да добавите една или повече последователности.

Когато определяте последователност, започнете с настройването на обхвата на цялата последователност.

 

Ако стъпките на последователността трябва да се случат в рамките на определен период от време, трябва да включите времевото ограничение и да зададете времето.

 

Задайте обхвата на първата стъпка от последователността.

 

Създайте условията за стъпката, използвайки същите методи като в стъпка 4.

Кликнете върху „Добавяне на стъпка“, за да добавите друга стъпка към последователността.

 

Когато добавяте друга стъпка към последователност, избирате едно от следните:

 • е последвано непряко от (следващата стъпка се случва по всяко време след предходната стъпка).
  или
 • е последвано пряко от (следващата стъпка се случва непосредствено след предходната стъпка).

 

Връщане към стъпка 6

Стъпка 7: Добавяне на група за изключване

Можете да определите условия за временно или постоянно изключване на потребители.

Ако например създадете аудитория от купувачи с висока месечна стойност, можете да изключвате потребители винаги когато показателят за стойност за целия период (LTV) падне под 100 за период от 30 дни.

 

Или, ако аудиторията Ви включва потребители от конкретна възрастова група (напр. 18 – 24), може да искате да ги изключите за постоянно, когато вече не са в тази възрастова група (напр. когато навлязат във възрастова група 25 – 34).

 

Трябва да използвате последователност, за да извършите тази промяна в членството: потребителите се включват, когато възрастта им първоначално е в рамките на определената от Вас възрастова група, и след това се изключват, когато вече не са в тази възрастова група.

 

Назад към стъпка 7

Защо аудиториите Ви може да не се попълват в Google Ads

Ако аудиториите, които експортирате в Google Ads, не се попълват, опитайте някои от следните методи за диагностика, за да откриете проблеми.

Потвърдете, че сте активирали ремаркетинга в Google Ads

https://support.google.com/analytics/answer/9313634

Прегледайте картата за източника на аудитории в Google Ads

В Google Ads > Мениджър на аудитории > Източници на аудитории проверете картата за Google Анализ (GA4) и Firebase, за да се уверите, че потребителите, които сте определили за аудиторията си, задействат събитията в сайта или приложението Ви. Ако потребители, които отговарят на определението на аудиторията Ви, не задействат събития, те няма да бъдат добавени към аудиторията в Google Ads.

Проверете отчета за аудиториите в Анализ

В Анализ кликнете върху Аудитории вляво и в показалия се списък кликнете върху въпросната аудитория, за да разберете дали достатъчен брой потребители, които отговарят на определението на аудиторията, се ангажират със сайта или приложението Ви. Ако не е така, прегледайте определението за аудиторията, както е описано в следващата секция.

Прегледайте определението за аудиторията в Анализ

Ако сте задали твърде тясно определение на аудиторията си, може да не получавате желания брой потребители. Ако например сте определили аудиторията да включва само потребители с Идент. № на пазарен интерес = Медии и развлечения/Книги, бихте могли да разширите определението, така че да включва по-широкия идентификационен номер Медии и развлечения. Друга възможност е да разширите географските параметри от Идент. № на града = Град А до Идент. № на града = Град A или град Б.

Проверете дали сте изключили събитията или характеристиките на потребителя от персонализирането на рекламите.

Ако сте изключили събития или характеристики на потребителя от персонализирането на рекламите, аудиториите въз основа на тези данни няма да бъдат експортирани от Анализ към рекламните Ви платформи, включително Google Ads.

Проверете дали сте изключили географските региони от персонализирането на рекламите.

Ако сте деактивирали персонализирането на рекламите за конкретен регион, потребителите от този регион, които ще бъдат добавени към аудиторията Ви в Анализ, няма да бъдат добавени към списъците Ви за ремаркетинг в рекламните платформи, към които експортирате аудитории, включително Google Ads.

Ако използвате рекламни продукти на Google Marketing Platform на сайта си, уверете се, че уеб страниците Ви задават „бисквитката“ за ремаркетинг

Ако аудиторията Ви е конфигурирана да използва демографски данни и такива за интереси, уеб страницата Ви трябва да зададе „бисквитката“ на DoubleClick, за да може Анализ да извлече тези данни за потребителите.

За да потвърдите, че страницата задава „бисквитката“, използвайте инструментите за програмисти в браузъра си, за да се уверите, че страницата осъществява извиквания на мрежата на https://stats.g.doubleclick.net. Следният пример показва как да използвате инструментите за програмисти в Chrome.

 1. В Chrome отворете уеб страницата (напр. www.example.com).
 2. Отворете инструментите за програмисти в Chrome (кликнете върху Още > Още инструменти > Инструменти за програмисти).
 3. Отворете раздела Мрежа и изберете Запазване на регистрационния файл, за да можете да записвате извикванията на мрежата.
 4. Опреснете уеб страницата.
 5. В раздела Мрежа потърсете екземпляри на мрежи за https://stats.g.doubleclick.net, които включват /collect с някой от следните параметри:
  • t=dc (doubleclick.net за дисплейни реклами)
  • t=ga-audience (google.com за реклами в мрежата за търсене)

Ако тези извиквания са налице, аудиторията Ви трябва да се попълва според очакваното.

Научете повече за това как рекламните продукти на Google Marketing Platform използват „бисквитки“.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false
false