[GA4] Chọn chế độ cài đặt mô hình phân bổ

Chọn mô hình phân bổ báo cáo và khoảng thời gian chuyển đổi cho tài sản.

Phân bổ là hoạt động chỉ định giá trị đóng góp cho lượt chuyển đổi cho các quảng cáo, lượt nhấp và yếu tố trong lộ trình hoàn tất một lượt chuyển đổi của người dùng. Nếu có vai trò Người chỉnh sửa đối với một tài sản Google Analytics 4, bạn có thể điều chỉnh 4 chế độ cài đặt ảnh hưởng đến hoạt động phân bổ cho tài sản của mình: mô hình phân bổ báo cáo, những kênh đủ điều kiện nhận giá trị đóng góp cho các lượt chuyển đổi trên web được chia sẻ với Google Ads, và khoảng thời gian chuyển đổi cho (1) sự kiện chuyển đổi thu nạp người dùng và (2) mọi sự kiện chuyển đổi khác.

Nội dung trong bài viết này:

Giới thiệu về mô hình phân bổ báo cáo

Mô hình phân bổ có thể là một quy tắc, một bộ quy tắc hoặc thuật toán dựa trên dữ liệu giúp xác định cách chỉ định giá trị đóng góp cho lượt chuyển đổi cho các điểm tiếp xúc trên lộ trình chuyển đổi. Trong phần Cài đặt mô hình phân bổ, bạn có thể chọn mô hình phân bổ dựa trên dữ liệu, Mô hình dựa trên quy tắc trên kênh có tính phí và kênh tự nhiên (chẳng hạn như mô hình Giảm dựa trên thời gian trên kênh có tính phí và kênh tự nhiên) hoặc mô hình Lượt nhấp cuối cùng trên kênh có tính phí của Google. Tìm hiểu thêm qua bài viết Giới thiệu về tính năng phân bổ và cách lập mô hình phân bổ.

Lưu ý: Kể từ tháng 11 năm 2023, mô hình phân bổ theo lượt nhấp đầu tiên, mô hình phân bổ tuyến tính, mô hình phân bổ mức giảm dựa trên thời gian và mô hình phân bổ dựa trên vị trí sẽ không còn hoạt động nữa. Tìm hiểu thêm qua bài viết Giới thiệu về các mô hình không dùng nữa.

Sử dụng mục Mô hình phân bổ trong báo cáo để chọn mô hình phân bổ mà bạn muốn dùng để tính toán giá trị đóng góp cho lượt chuyển đổi trong các báo cáo trong tài sản Analytics, cũng như trong các báo cáo lượt chuyển đổi của bất kỳ dự án Firebase nào đã liên kết. Việc thay đổi mô hình phân bổ sẽ áp dụng cho cả dữ liệu trong quá khứ và trong tương lai.

Những thay đổi này sẽ được thể hiện trong tất cả những báo cáo sử dụng phương diện lưu lượng truy cập ở phạm vi sự kiện (ví dụ: Nguồn, Phương tiện, Chiến dịchNhóm kênh mặc định). Các báo cáo bị ảnh hưởng bao gồm báo cáo Thông tin chi tiết về lượt chuyển đổi và Dữ liệu khám phá. Trong Dữ liệu khám phá, bạn có thể thấy danh sách đầy đủ các phương diện tương thích với mô hình phân bổ. Các phương diện lưu lượng truy cập trong phạm vi phiên hoạt động và ở phạm vi người dùng (chẳng hạn như Nguồn dẫn đến phiên hoạt động hoặc Phương tiện của người dùng đầu tiên) sẽ không bị ảnh hưởng khi bạn thay đổi mô hình phân bổ báo cáo.

Lưu ý: Các mô hình phân bổ được ra mắt vào những ngày khác nhau (đọc bên dưới). Điều này có nghĩa là nếu chọn một phạm vi ngày bao gồm khung thời gian trước "ngày bắt đầu" cho một mô hình, thì bạn sẽ không thấy toàn bộ dữ liệu.

  • Mô hình phân bổ dựa trên dữ liệu trên kênh có tính phí và kênh tự nhiên: Ngày 1 tháng 11 năm 2021
  • Mô hình phân bổ dựa trên quy tắc trên kênh có tính phí và kênh không tính phí: Ngày 14 tháng 6 năm 2021

Dựa trên mô hình phân bổ bạn chọn, những chỉ số sau đây sẽ thay đổi khi được sử dụng cùng với phương diện lưu lượng truy cập ở phạm vi sự kiện: Số lượt chuyển đổi, Tổng doanh thu, Doanh thu từ giao dịch mua hàngTổng doanh thu từ quảng cáo. Khi chuyển sang một mô hình phân bổ không theo lượt nhấp cuối cùng, bạn có thể thấy số thập phân hoặc "giá trị đóng góp rất nhỏ" lần đầu trong các cột này. Điều này là do hệ thống sẽ phân bổ giá trị đóng góp của một lượt chuyển đổi nhất định cho các lượt tương tác với quảng cáo dẫn đến lượt chuyển đổi đó, theo mô hình phân bổ bạn chọn.

Ví dụ
Bạn chọn mô hình phân bổ Tuyến tính. Một người dùng đi theo lộ trình từ khoá 1 > từ khoá 2 rồi chuyển đổi. Trong trường hợp này, mỗi từ khoá sẽ hiển thị giá trị 0,5 trong cột Lượt chuyển đổi đối với lượt chuyển đổi đó.
Mô hình phân bổ báo cáo mà bạn chọn ở cấp tài sản không ảnh hưởng đến các báo cáo Quảng cáo > Phân bổ. Bất kỳ người dùng nào có vai trò Người xem đều có thể điều chỉnh mô hình phân bổ trong các báo cáo So sánh mô hìnhLộ trình chuyển đổi.

Giới thiệu về những kênh có thể nhận giá trị đóng góp cho lượt chuyển đổi được chia sẻ với Google Ads

Bạn có thể nhập lượt chuyển đổi Google Analytics vào tài khoản Google Ads được liên kết. Chế độ cài đặt này cho phép bạn chọn những kênh đủ điều kiện nhận giá trị đóng góp cho lượt chuyển đổi trên web được chia sẻ với Google Ads.

  • Kênh có tính phí của Google: Chỉ những kênh có tính phí của Google Ads mới đủ điều kiện nhận giá trị đóng góp cho lượt chuyển đổi.
  • Kênh có tính phí và kênh tự nhiên: Kênh có tính phí và kênh tự nhiên đều đủ điều kiện nhận giá trị đóng góp cho lượt chuyển đổi, nhưng chỉ giá trị đóng góp được chỉ định cho các kênh của Google Ads mới xuất hiện trong tài khoản Google Ads.

Những thay đổi đối với chế độ cài đặt này sẽ áp dụng từ thời điểm thay đổi trở đi và áp dụng cho tất cả các tài khoản Google Ads được liên kết. Điều này có thể ảnh hưởng đến các lượt chuyển đổi mà bạn nhập vào Google Ads để đặt giá thầu và báo cáo. Có thể mất vài ngày để những thay đổi đối với chế độ cài đặt này được thể hiện trong các báo cáo và chiến dịch của bạn trên Google Ads. Chế độ cài đặt này không ảnh hưởng đến báo cáo trong Google Analytics 4.

Tìm hiểu thêm về cách nhập lượt chuyển đổi vào Google Ads.

Giới thiệu về khoảng thời gian chuyển đổi

Lượt chuyển đổi có thể xảy ra sau nhiều ngày hoặc nhiều tuần kể từ khi một người tương tác với quảng cáo của bạn.

Khoảng thời gian chuyển đổi xác định khoảng thời gian tính từ khi một điểm tiếp xúc đủ điều kiện nhận giá trị đóng góp được phân bổ. Ví dụ: nếu khoảng thời gian chuyển đổi là 30 ngày, thì hệ thống chỉ phân bổ những lượt chuyển đổi xảy ra vào ngày 30 tháng 1 cho những điểm tiếp xúc xảy ra từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 1.

Khoảng thời gian chuyển đổi áp dụng cho tất cả mô hình phân bổ và loại chuyển đổi. Những thay đổi đối với khoảng thời gian chuyển đổi sẽ áp dụng từ thời điểm thay đổi trở đi và được thể hiện trong tất cả báo cáo của tài sản Analytics.

Đối với Sự kiện chuyển đổi thu nạp người dùng (first_openfirst_visit), khoảng thời gian chuyển đổi mặc định là 30 ngày. Bạn có thể chuyển thành 7 ngày nếu muốn phân bổ theo cách khác.

Đối với tất cả các sự kiện chuyển đổi khác, khoảng thời gian chuyển đổi mặc định là 90 ngày. Bạn cũng có thể chọn 30 ngày hoặc 60 ngày.

Lưu ý: Khoảng thời gian chuyển đổi đã chọn cũng sẽ áp dụng cho mô hình phân bổ phiên.

Chọn chế độ cài đặt mô hình phân bổ

Để chọn mô hình phân bổ và khoảng thời gian chuyển đổi cho một tài sản Google Analytics 4, bạn phải có vai trò Người chỉnh sửa hoặc Quản trị viên đối với tài sản đó.

  1. Trên trang Quản trị, trong mục Hiển thị dữ liệu, hãy nhấp vào Cài đặt mô hình phân bổ.
  2. Trong Mô hình phân bổ trong báo cáo, hãy chọn một mô hình phân bổ trong trình đơn thả xuống. Tìm hiểu thêm qua bài viết Giới thiệu về mô hình phân bổ trong báo cáo.
  3. Trong mục Khoảng thời gian chuyển đổi, hãy chọn khoảng thời gian chuyển đổi cho sự kiện chuyển đổi thu nạp người dùng và tất cả các sự kiện chuyển đổi khác. Tuỳ chọn Tất cả các sự kiện chuyển đổi khác cũng kiểm soát chế độ cài đặt mô hình phân bổ của phiên hoạt động.
  4. Nhấp vào Lưu.

Các chế độ cài đặt mô hình phân bổ này không ảnh hưởng đến những mô hình phân bổ được chọn trong các báo cáo của mục Quảng cáo. Bất kỳ ai cũng có thể chọn mô hình phân bổ phù hợp với mục đích sử dụng cá nhân trong các báo cáo của mục Quảng cáo. Khi bạn chọn một mô hình phân bổ trong phần Quảng cáo, lựa chọn đó không ảnh hưởng đến cách dữ liệu hiển thị với người dùng khác hoặc cách tính toán dữ liệu trong những báo cáo ở bên ngoài phần Quảng cáo.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính