[GA4] איך בוחרים הגדרות שיוך (Attribution)

בחירת מודל שיוך (Attribution) לדיווח וחלון המרות לנכס.

שיוך (Attribution) הוא ייחוס קרדיט על המרות למודעות, לקליקים ולגורמים שונים לאורך נתיב ההמרות של המשתמש. אם יש לכם תפקיד עריכה בנכס Google Analytics 4, אתם יכולים לשנות 4 הגדרות שמשפיעות על השיוך בנכס: מודל השיוך לדיווח, הערוצים שעומדים בדרישות לקבלת קרדיט על המרות באתר ששותפו עם Google Ads, וחלונות ההמרות של (1) אירועי המרה מסוג צירוף משתמשים ושל (2) כל שאר אירועי ההמרה.

הנושאים במאמר:

מידע על מודל השיוך (Attribution) בדוחות

מודל השיוך יכול להיות כלל, קבוצת כללים או אלגוריתם מבוסס-נתונים. על פי המודל שבוחרים נקבעת השיטה שבה הקרדיט על ההמרות משויך לנקודות המגע עם הלקוחות בנתיבי ההמרות. בהגדרות השיוך אפשר לבחור שיוך מבוסס-נתונים (DDA), מודלים מבוססי-כללים בערוצים אורגניים ובתשלום, כמו דעיכה לאורך זמן בערוצים אורגניים ובתשלום, או את המודל קליק אחרון בערוצי Google בתשלום. מידע נוסף על שיוך ועל יצירת מודל שיוך

הערה: החל מנובמבר 2023 אין יותר גישה למודלים של השיוך (Attribution) מסוג קליק ראשון, לינארי, דעיכה לאורך זמן ומבוסס-מיקום. מידע נוסף על מודלים שהוצאו משימוש

בקטע מודל השיוך (Attribution) בדוחות אפשר לבחור את מודל השיוך שבו רוצים להשתמש כדי לחשב את הקרדיט על ההמרות בדוחות בנכס Analytics, וכן בדוחות ההמרות של כל פרויקט Firebase מקושר. שינוי מודל השיוך יחול גם על נתונים היסטוריים וגם על נתונים עתידיים.

השינויים האלה יבואו לידי ביטוי בכל הדוחות שמתבססים על מאפייני תנועה ברמת האירוע, לדוגמה: מקור, אמצעי הגעה לאתר, קמפיין וקבוצת ערוצים שמוגדרת כברירת מחדל. הדוחות שמושפעים מהשינויים כוללים את דוחות פרטי ההמרות ואת הדוחות בכלי הניתוחים. בכלי הניתוחים אפשר לראות רשימה מלאה של המאפיינים שתואמים לשיוך. מאפייני תנועה ברמת המשתמש וברמת הסשן, כמו סשן – מקור או נקודת הצירוף של המשתמש – אמצעי הגעה לאתר, לא מושפעים מהשינויים במודל השיוך בדוחות.

הערה: השקנו את המודלים של השיוך בתאריכים שונים (התאריכים מפורטים בהמשך). פירוש הדבר הוא שאם תבחרו טווח תאריכים שכולל פרק זמן שחל לפני 'תאריך ההתחלה' של מודל מסוים, יוצגו לכם נתונים חלקיים.

  • שיוך מבוסס-נתונים (DDA) בערוצים אורגניים ובתשלום: 1 בנובמבר 2021
  • מודלים מבוססי-כללים בערוצים אורגניים ובתשלום: 14 ביוני 2021

בהתאם למודל השיוך שתבחרו, תבחינו בשינויים במדדים הבאים כשתשתמשו בהם עם מאפייני תנועה ברמת האירוע: המרות, סה"כ הכנסות, הכנסות מרכישות וסך ההכנסות מפרסום. אם תעברו למודל שיוך שאינו לקליק האחרון, יכול להיות שתבחינו לראשונה בעמודות האלה בספרות אחרי הנקודה העשרונית או "קרדיט חלקי". הסיבה לכך היא שהקרדיט על המרה מחולק בין האינטראקציות עם המודעות שהובילו אליה, בהתאם למודל השיוך שנבחר.

דוגמה
אתם בוחרים במודל לינארי. משתמש מתקדם בנתיב מילת מפתח 1 > מילת מפתח 2 ולאחר מכן משלים המרה. במקרה הזה כל מילת מפתח תקבל את הערך 0.5 בעמודה המרות בשביל ההמרה הזו.
הדוחות פרסום > שיוך (Attribution) לא מושפעים ממודל השיוך לדיווח שנבחר ברמת הנכס. כל משתמש שיש לו הרשאת צפייה יכול להתאים את מודל השיוך בדוחות השוואה בין מודלים ונתיבי המרות.

מידע על ערוצים שיכולים לקבל קרדיט על המרות ששותפו עם Google Ads

ניתן לייבא המרות מ-Google Analytics לחשבונות Google Ads מקושרים. ההגדרה הזו מאפשרת לכם לבחור אילו ערוצים יכולים לקבל קרדיט על המרות באתר ששותפו עם Google Ads.

  • ערוצי Google בתשלום: רק ערוצים בתשלום ב-Google Ads יכולים לקבל קרדיט על המרות.
  • ערוצים אורגניים וערוצים בתשלום: ערוצים אורגניים וערוצים בתשלום יכולים לקבל קרדיט על המרות, אבל רק קרדיט שהוקצה לערוצי Google Ads יופיע בחשבונות Google Ads שלכם.

השינויים בהגדרה הזו יחולו מרגע השינוי ואילך על כל חשבונות Google Ads המקושרים, וייתכן שהם ישפיעו על ההמרות שתייבאו ל-Google Ads לצורכי בידינג ודיווח. יכול להיות שיחלפו כמה ימים עד שהשינויים האלה יבואו לידי ביטוי בקמפיינים ובדוחות ב-Google Ads. ההגדרה הזו לא משפיעה על הדוחות ב-Google Analytics 4.

מידע נוסף על ייבוא המרות ל-Google Ads

מידע על חלון המרות

המרות יכולות להתרחש ימים או שבועות אחרי האינטראקציה של המשתמש עם המודעה.

חלון ההמרות קובע עד כמה אפשר לחזור אחורה בזמן כדי לשייך קרדיט על המרה לנקודת מגע מסוימת עם הלקוח. לדוגמה, אם מגדירים חלון המרות של 30 יום, המערכת תשייך את הקרדיט על המרות שהתרחשו ב-30 בינואר רק לנקודות מגע עם הלקוח שהתרחשו בין 1 ל-30 בינואר.

חלון ההמרות מתייחס לכל המודלים של השיוך (Attribution) ולכל סוגי ההמרות. השינויים שמבצעים בחלון ההמרות נכנסים לתוקף מאותו רגע ואילך, והם יבואו לידי ביטוי בכל הדוחות בנכס Analytics.

לאירועי המרה מסוג צירוף משתמשים (first_open ו-first_visit), חלון ההמרות מוגדר כברירת מחדל ל-30 יום. אפשר לעבור לחלון של 7 ימים אם יש לכם צורכי שיוך שונים.

לכל אירועי ההמרה האחרים, חלון ההמרות מוגדר כברירת מחדל ל-90 יום. אפשר לבחור גם 30 יום או 60 יום.

הערה: חלון ההמרות שתבחרו יחול גם על הגדרות השיוך של הסשנים.

בחירת הגדרות השיוך

כדי לבחור מודל שיוך וחלון המרות בנכס Google Analytics 4, צריכה להיות לכם הרשאת עריכה או הרשאת אדמין בנכס הזה.

  1. בדף ניהול, בקטע תצוגת נתונים לוחצים על הגדרות שיוך (Attribution).
  2. בקטע מודל השיוך (Attribution) בדוחות, בוחרים מודל שיוך מהתפריט הנפתח. מידע נוסף על מודלים של שיוך (Attribution) בדוחות
  3. בקטע חלון המרות, בוחרים את חלונות ההמרות של אירועי המרה מסוג צירוף משתמשים ושל כל שאר אירועי ההמרה. באמצעות האפשרות כל שאר אירועי ההמרה אפשר גם לשנות את הגדרות השיוך של סשנים.
  4. לוחצים על שמירה.

להגדרות השיוך האלה אין השפעה על המודלים של שיוך שנבחרו בדוחות בקטע 'פרסום'. כל אחד יכול לבחור מודלים של שיוך לשימוש אישי בדוחות בקטע 'פרסום'. כשבוחרים מודל שיוך בקטע 'פרסום', אין לכך השפעה על האופן שבו משתמשים אחרים רואים את הנתונים, או על אופן החישוב של הנתונים בדוחות שמחוץ לקטע 'פרסום'.

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי
8404361968115521306
true
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true