[GA4] Vytváranie vlastných dimenzií a metrík

Google Analytics predvolene zhromažďuje niektoré informácie o vašich používateľoch a ich aktivite. Tie potom zobrazuje prostredníctvom dimenzií a metrík.

Keď Analytics predvolene nezhromažďuje údaje, ktoré sú dôležité pre vašu firmu, môžete na svoj web alebo do aplikácie pridať vlastné parametre udalostí a vlastnosti používateľov, ktoré ich zhromažďujú. Potom pridajte údaje do vlastných dimenzií a metrík, aby ste ich mohli zobraziť v službe Analytics.

Osvedčené postupy

Skôr než vytvoríte vlastné dimenzie a metriky:

 • Použite dimenzie a metriky, ktoré Analytics vypĺňa predvolene. Ďalšie informácie
 • Ak máte štandardné vlastníctvo v službe Google Analytics 4, nevytvárajte vlastné dimenzie s vysokou kardinalitou. Sú to dimenzie s viac ako 500 jedinečnými hodnotami za deň, ktoré môžu negatívne ovplyvniť reporty a spôsobiť agregáciu údajov v riadku (iné). Napríklad v prípade dimenzie s vysokou kardinalitou, ako je identifikátor používateľa (t. j. ak chcete zhromažďovať identifikátor pre každého jedinečného používateľa), použite funkciu User‐ID.

Úrovne

Môžete vytvoriť vlastnú dimenziu s niektorou z týchto úrovní:

 • Vlastné dimenzie na úrovni udalosti opisujú akciu, ktorú niekto vykoná, a vychádzajú z parametrov udalosti. Hodnota vlastnej dimenzie na úrovni udalosti sa môže meniť, keď niekto vykoná rôzne akcie na vašom webe alebo v aplikácii.
 • Vlastné dimenzie na úrovni používateľa opisujú osobu, ktorá vykonáva akciu, a vychádzajú z vlastností používateľa. Hodnota vlastnej dimenzie na úrovni používateľa sa mení občas, keď niekto použije váš web alebo aplikáciu.

Pre vlastné metriky musíte vždy použiť úroveň udalosti.

Limity

Ak ste dosiahli niektorý z týchto limitov a potrebujete vytvoriť ďalšie vlastné dimenzie alebo metriky, archivujte tie, ktoré nepoužívate:

Položka Štandardné limity vlastníctva Limity vlastníctva v službe 360
Vlastné dimenzie na úrovni udalosti 50 125
Vlastné dimenzie na úrovni používateľa 25 100
Všetky vlastné metriky 50 125

Ak chcete zobraziť počet vlastných dimenzií a metrík, ktoré ste vytvorili:

 1. Na ľavom navigačnom paneli prejdite do sekcie Konfigurovať > Vlastné definície.
 2. Kliknite na Informácie o kvóte v pravom hornom rohu.

Niektoré vlastné dimenzie nie sú v reportoch k dispozícii v kombinácii s demografickými údajmi. Ak budete požadovať vlastné dimenzie s demografickými údajmi, môžete zaznamenať obmedzenia alebo nekompatibilitu.

Vytvorenie vlastných dimenzií

Ak chcete vytvárať vlastné dimenzie, musíte mať rolu redaktora.

 1. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na Konfigurovať > Vlastné definície.
 2. Kliknite na Vytvoriť vlastné dimenzie.
 3. Zadajte názov vlastnej dimenzie.
  V názve nemôžete používať spojovníky. Môžete však používať podčiarkovníky a medzery.
 4. Vyberte úroveň pre vlastnú dimenziu. Ďalšie informácie
 5. Zadajte opis pre vlastnú dimenziu.
 6. Vyberte parameter udalosti alebo vlastnosť používateľa zo zoznamu, respektíve zadajte názov parametra udalosti alebo vlastnosti používateľa, ktoré budete zhromažďovať.
 7. Kliknite na Uložiť.

Počas prvých 48 hodín sa pre vlastnú dimenziu bude zobrazovať hodnota (nenastavené).

Vytvorenie vlastných metrík

Ak chcete vytvárať vlastné metriky, musíte mať rolu redaktora.

 1. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na Konfigurovať > Vlastné definície.
 2. Kliknite na Vytvoriť vlastné metriky.
 3. Zadajte názov vlastnej metriky.
  V názve nemôžete používať spojovníky. Môžete však používať podčiarkovníky a medzery.
 4. Zadajte opis pre vlastnú dimenziu.
 5. Zo zoznamu vyberte parameter udalosti alebo zadajte názov parametra, ktorý budete zhromažďovať.
 6. V rozbaľovacej ponuke vyberte mernú jednotku.
  Ak ako mernú jednotku vyberiete možnosť Mena, aj vlastnú metriku musíte v sekcii Typ údajov identifikovať ako metriku ceny alebo výnosov. Keď identifikujete vlastnú metriku ako metriku ceny alebo výnosov, môžete k nej obmedziť prístup pri konfigurácii rolí používateľa, ktoré obmedzujú prístup k metrikám ceny alebo výnosov.
 7. Kliknite na Uložiť.

Vyplnenie vlastných metrík môže trvať 24 až 48 hodín.

Úprava vlastných dimenzií a metrík

Ak chcete upravovať vlastné dimenzie alebo metriky, musíte mať rolu redaktora.

 1. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na Konfigurovať > Vlastné definície.
 2. V riadku danej dimenzie alebo metriky kliknite na Viac > Upraviť.
 3. Vykonajte požadované zmeny. Potom kliknite na Uložiť.

Archivácia vlastnej dimenzie alebo metriky

Ak dosiahnete limit kvóty, môžete archivovať vlastné dimenzie alebo metriky, ktoré nepoužívate, aby ste mohli vytvoriť ďalšie vlastné dimenzie a metriky.

Archivácia vlastnej dimenzie alebo metriky ovplyvňuje všetky publiká, prieskumy alebo segmenty, ktoré sú založené na archivovanej vlastnej dimenzii alebo metrike.

Túto zmenu nie je možné vrátiť späť a zodpovedajúce údaje nemožno obnoviť.

Ak chcete archivovať vlastnú dimenziu alebo metriku:

 1. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na Konfigurovať > Vlastné definície.
 2. V riadku danej vlastnej dimenzie alebo metriky kliknite na Viac > Archivovať.

Zobrazí sa zoznam ďalších položiek v službe Analytics (napr. publík, prieskumov), ktoré danú vlastnú definíciu používajú.

Publiká

Keď archivujete vlastnú dimenziu alebo metriku, ktorá sa používa v definícii publika, táto definícia publika sa stane neplatnou a publikum už nebude zhromažďovať žiadnych nových používateľov.

Historické údaje o publiku sa zachovajú, ale keď bude publikum neplatné, nevygenerujú sa žiadne nové údaje.

Neplatné publiká nemôžete exportovať do iných služieb (napr. do služieb Google Ads a Optimalizácia Google).

Ak ste už publikum exportovali do iných služieb, bude naďalej fungovať očakávaným spôsobom. Keďže však už publikum nezhromažďuje nových používateľov, počet používateľov bude klesať. Dôvodom je postupné uplynutie platnosti trvania členstva existujúcich používateľov, až kým publikum nebude obsahovať žiadnych používateľov.

Ak publikum obsahuje archivovanú vlastnú dimenziu alebo metriku, vedľa názvu publika v zozname publika sa zobrazí ikona upozornenia:

Keď definíciu publika upravíte, zobrazí sa ďalšia správa o tom, že publikum obsahuje archivovanú vlastnú dimenziu alebo metriku:

Podmienky publika sa nedajú upraviť. Ak chcete vytvoriť verziu publika bez archivovanej vlastnej dimenzie alebo metriky, musíte vytvoriť úplne nové publikum.
Prieskumy a segmenty

Pre prieskumy alebo segmenty obsahujúce archivované vlastné dimenzie alebo metriky sa v Prieskumoch zobrazujú ikony upozornení podobné ikonám archivovaných publík. Archivované vlastné definície sú okrem toho v zoznamoch dimenzií a metrík v Prieskumoch označené ikonou upozornenia.

Rovnako ako pri publikách sú aj prieskumy a segmenty s archivovanými vlastnými definíciami neplatné a nenačítajú sa.

Ak archivovanú vlastnú definíciu odstránite, prieskum alebo segment sa načíta.

Hoci sa archivované vlastné definície zobrazujú v zoznamoch dimenzií a metrík (s upozornením), nemôžete ich pridávať do prieskumov ani segmentov.

Ukončenie podpory prehľadov vlastných parametrov

V prípade vlastných dimenzií a metrík na úrovni udalosti sa parametre určujú pre dimenzie a metriky v rámci vlastníctva. Môžete teda vytvoriť jednu dimenziu alebo metriku na základe parametra a reportovať tento parameter pre ľubovoľný počet udalostí. V prípade reportov vlastných parametrov boli parametre predtým určené pre jednotlivé udalosti. Ak ste teda chceli vytvoriť report rovnakého parametra pre päť rôznych udalostí, museli ste použiť päť parametrov z kvóty 100 vlastných dimenzií a metrík.

Podpora prehľadov vlastných parametrov bola ukončená, ale služba Analytics zachovala historické agregované hodnoty na úrovni udalosti. Nové agregované hodnoty plynulo rozširujú tieto historické údaje. Ak bol parameter registrovaný pre viaceré udalosti, Analytics ich rozlišuje priradením názvu dimenzie alebo metriky, ktorý obsahuje momentálne priradený názov udalosti (napr. „názov_vlastnej_dimenzie [názov_udalosti]“).

Osvedčeným postupom je odstrániť duplicitné vlastné dimenzie a metriky, ktoré boli registrované pre viaceré udalosti, aby ste neprekročili kvótu.

Vďaka vlastným dimenziám na úrovni používateľa nemusíte premýšľať o „priestoroch“. Vlastnosti používateľov sa stanú aliasmi pre priestory vlastných dimenzií na úrovni používateľa, čo umožňuje vývojárom sústrediť sa na sledovanie zmysluplne pomenovaných údajových bodov bez toho, aby museli spájať každý údajový bod s ľubovoľným číslom priestoru.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false
false