[GA4] מאפיינים ומדדים מותאמים אישית

המידע במאמר הזה רלוונטי לכל מי שרוצה ליצור מאפיינים ומדדים מותאמים אישית באמצעות פרמטרים של אירועים.
הנושאים במאמר:

סקירה כללית

אתם יכולים להגדיר מאפיינים ומדדים מותאמים אישית שמקבלים את הערכים שלהם מהפרמטרים של האירועים שאתם אוספים עבור הנכס.

דוגמה

אתם אוספים את האירוע הבא בכל פעם שמבקר באתר שלכם קורא מאמר:

  gtag('event','read_article', {‎
  ‎"author":"Bill Q",‎
  ‎"title":"How to Build a Backpack",‎
  ‎"number_of_pages":2,‎
‎});‎

ניתן ליצור מאפיין מחבר שמקבל את הערכים שלו מהפרמטר author ומדד Article_Length שמקבל את הערך שלו מהפרמטר number_of_pages.

שיטות מומלצות

לפני שמגדירים מאפיינים ומדדים מותאמים אישית, כדאי לנצל את מלוא היתרונות של המאפיינים והמדדים שנאספו באמצעות אירועים שנאספים באופן אוטומטי, אירועי מדידה משופרת, ואירועים מומלצים.

אם יש לכם נכס רגיל, כדאי להימנע מיצירה של מאפיינים מותאמים אישית בעלי עוצמה גבוהה. מאפיינים בעלי עוצמה גבוהה הם מאפיינים שיש להם יותר מ-500 ערכים ייחודיים ליום. המאפיינים האלה עשויים לפגוע בדוחות ולגרום לצבירה של נתונים בשורה (אחר). לדוגמה, לגבי מאפיין בעל עוצמה גבוהה כמו מזהה משתמש (כלומר כשרוצים לאסוף מזהה לכל משתמש נפרד), משתמשים ב תכונה User-ID.

ההיקף ברמת האירוע וברמת המשתמש

אתם יכולים להגדיר מאפיינים מותאמים אישית ברמת האירוע או ברמת המשתמש.

 • היקף ברמת האירוע: בדוגמה הקודמת, הייתם יוצרים את המאפיין author ברמת האירוע.
 • היקף ברמת המשתמש: אתם יכולים להגדיר מאפיינים מותאמים אישית ברמת המשתמש כדי לזהות מאפיינים קבועים של משתמשים או מאפיינים שמשתנים באיטיות, כמו "spender=true"‏, "profession=engineer" או "favorite_team=Real Madrid".

יש להשתמש תמיד בהיקף ברמת האירוע עבור מדדים מותאמים אישית.

המגבלות

אפשר ליצור עד:

 • 50 מאפיינים מותאמים אישית ברמת האירוע ו-50 מדדים מותאמים אישית לכל נכס.
 • 25 מאפיינים מותאמים אישית בעלי שם ייחודי ברמת המשתמש לכל נכס.

אם הגעתם למכסה אבל אתם צריכים ליצור מאפיינים או מדדים מותאמים אישית חדשים, אתם יכולים להעביר לארכיון את אלה שאינכם משתמשים בהם יותר.

כדי לראות את המספר הכולל של המאפיינים והמדדים המותאמים אישית שיצרתם, נכנסים אל הגדרה > הגדרות מותאמות אישית בתפריט הניווט הימני, ואז לוחצים על פרטי המכסה בפינה השמאלית העליונה.

הערה: חלק מהמאפיינים המותאמים אישית לא זמינים בדוחות כשמשלבים אותם עם מידע דמוגרפי. ייתכן שתיתקלו במגבלות סף או במגבלות של אי-תאימות בדוחות או ב-API כשתבקשו מאפיינים מותאמים אישית עם נתונים דמוגרפיים.

יצירת מאפיין מותאם אישית

כדי ליצור מאפיינים מותאמים אישית, צריך הרשאת 'עריכה'.
 1. בתפריט הניווט הימני, לוחצים על הגדרה > הגדרות מותאמות אישית.
 2. לוחצים על יצירת מאפיינים מותאמים אישית.
 3. מזינים את שם המאפיין. לא ניתן להשתמש במקפים בשם המאפיין, אבל אפשר להשתמש בקווים תחתונים או ברווחים.
 4. בוחרים היקף בתפריט הנפתח (רמת האירוע או רמת המשתמש).
 5. מזינים תיאור למאפיין המותאם אישית.
 6. בוחרים מהרשימה פרמטר אירוע (היקף ברמת האירוע) או מאפיין משתמש (היקף ברמת המשתמש) או מזינים את השם של פרמטר/נכס שתאספו בעתיד.
 7. לוחצים על שמירה.
במהלך 48 השעות הראשונות יופיע הערך (not set) במאפיין המותאם אישית.

יצירת מדד מותאם אישית

כדי ליצור מדדים מותאמים אישית, צריך הרשאת 'עריכה'.
 1. בתפריט הניווט הימני, לוחצים על הגדרה > הגדרות מותאמות אישית.
 2. לוחצים על יצירת מדדים מותאמים אישית.
 3. מזינים את שם המדד. לא ניתן להשתמש במקפים בשם המדד, אבל אפשר להשתמש בקווים תחתונים או ברווחים.
 4. מזינים תיאור למדד המותאם אישית.
 5. בוחרים פרמטר אירוע מהרשימה או מזינים את השם של הפרמטר שתאספו בעתיד.
 6. בוחרים יחידת מידה מהתפריט הנפתח.
  כשבוחרים באפשרות מטבע כיחידת המידה, צריך להגדיר גם את המדד המותאם אישית כמדד של עלות או הכנסה בקטע סוג הנתונים. כשמגדירים את המדד המותאם אישית בתור מדד של עלות או הכנסה, אפשר להגביל את הגישה אליו כשמגדירים הרשאות משתמשים שמגבילות את הגישה למדדי עלות או הכנסה.
 7. לוחצים על שמירה.
ייתכן שיחלפו 24-48 שעות לפני שהמדדים המותאמים אישית יאוכלסו בנתונים.

עריכה של מאפיין או מדד מותאמים אישית

כדי לערוך מאפיינים ומדדים מותאמים אישית, צריך הרשאת 'עריכה'.
 1. בתפריט הניווט הימני, לוחצים על הגדרה > הגדרות מותאמות אישית.
 2. בשורה של המאפיין או המדד, לוחצים על הסמל אפשרויות נוספות ואז על עריכה.
 3. מבצעים את השינויים הרצויים ולוחצים על שמירה.

העברה לארכיון של מאפיין או מדד מותאמים אישית

אם אתם צריכים ליצור מאפיינים או מדדים מותאמים אישית חדשים אבל הגעתם למכסה, אפשר להעביר לארכיון מאפיינים או מדדים שאתם כבר לא משתמשים בהם כדי לפנות מקום.

העברה של מאפיינים או מדדים מותאמים אישית לארכיון משפיעה על הקהלים, הניתוחים או הפלחים שמבוססים על המאפיינים או המדדים האלה.

לא ניתן לבטל את השינוי הזה ולא ניתן לשחזר את הנתונים שיועברו לארכיון.
 1. בתפריט הניווט הימני, לוחצים על הגדרה > הגדרות מותאמות אישית.
 2. בשורה של המאפיין או המדד, לוחצים על הסמל אפשרויות נוספות ואז על העברה לארכיון.
  תופיע רשימה של ישויות אחרות ב-Analytics (למשל קהלים או ניתוחים) שמשתמשות בהגדרה המותאמת אישית.
קהלים

אם תעבירו לארכיון מאפיין או מדד מותאמים אישית שנעשה בהם שימוש בהגדרה של קהל, הגדרת הקהל הזו לא תהיה חוקית יותר ולא יצטברו בקהל משתמשים חדשים.

הנתונים ההיסטוריים של הקהל יישמרו, אבל לא ייווצרו נתונים חדשים כל עוד הגדרת הקהל לא חוקית.

לא ניתן לייצא קהלים לא חוקיים למוצרים אחרים (לדוגמה, אל Google Ads או אל Google Optimize).

אם כבר ייצאתם את הקהל למוצרים אחרים, הקהל ימשיך לפעול כצפוי. אבל, מאחר שלא נצברים משתמשים חדשים לקהל, ספירת המשתמשים תרד ככל שמשך החברות יפוג עבור משתמשים קיימים – עד שהקהל לא יכלול משתמשים.

אם קהל מסוים כולל מאפיין או מדד מותאמים אישית שהועברו לארכיון, מופיע סמל אזהרה ליד שם הקהל ברשימת הקהלים:

כשעורכים את הגדרת הקהל, תופיע הודעה נוספת שהקהל כולל מאפיין או מדד מותאמים אישית שהועברו לארכיון:

לא ניתן לערוך את תנאי הקהל. כדי ליצור גרסה של הקהל ללא המאפיין או המדד המותאמים אישית שהועברו לארכיון, צריך ליצור קהל חדש לגמרי.
ניתוחים ופלחים

סמלי אזהרה הדומים לאלה של קהלים שהועברו לארכיון מופיעים בכלי הניתוחים לצד פלחים או ניתוחים שכוללים מאפיינים או מדדים מותאמים אישית שהועברו לארכיון. בנוסף, ברשימות המאפיינים והמדדים בכלי הניתוחים, הגדרות מותאמות אישית שהועברו לארכיון מסומנות בסמל אזהרה.

כמו במקרה של קהלים – ניתוחים ופלחים עם הגדרות מותאמות אישית שהועברו לארכיון הם לא חוקיים ולא ייטענו.

אם תסירו את ההגדרה המותאמת אישית שהועברה לארכיון, הניתוח או הפלח ייטענו.

ההגדרות המותאמות אישית שהועברו לארכיון מופיעות ברשימות המאפיינים והמדדים (עם אזהרה), אבל לא ניתן להוסיף אותן לניתוחים או לפלחים.

הוצאה משימוש של דוחות על פרמטרים מותאמים אישית

כשמשתמשים במאפיינים ומדדים מותאמים אישית ברמת האירוע, המערכת מציינת פרמטרים שמשויכים למאפיינים ולמדדים ברמת הנכס כולו, כך שאפשר ליצור מאפיין או מדד יחיד על סמך פרמטר ולדווח עליו במספר לא מוגבל של אירועים. בעבר, בדוחות על פרמטרים מותאמים אישית, הפרמטרים צוינו עבור אירועים נפרדים. לכן, אם רציתם לדווח על אותו פרמטר עבור חמישה אירועים שונים, הייתם צריכים להשתמש בחמישה מתוך המגבלה של 100 מאפיינים ומדדים מותאמים אישית.

לאחר ההוצאה משימוש של הדוחות על פרמטרים מותאמים אישית, מערכת Analytics שמרה את הנתונים ההיסטוריים שהצטברו ברמת האירוע, והנתונים החדשים שנצברים מתווספים בצורה חלקה אל הנתונים ההיסטוריים האלה. במקרים שבהם פרמטר נרשם עבור כמה אירועים, מערכת Analytics מבחינה בין המופעים של הפרמטר על ידי הקצאת שם של מאפיין או מדד שכולל את שם האירוע שמוקצה אליו נכון לאותו זמן (למשל, "custom_dimension_name [event_name]").

כדי לא לחרוג מהמגבלה, השיטה המומלצת היא להסיר עותקים כפולים של מאפיינים ומדדים מותאמים אישית שנרשמו בכמה אירועים.

מאפיינים מותאמים אישית ברמת המשתמש חוסכים לכם את הצורך לחשוב על 'משבצות'. מאפייני המשתמשים הופכים לכינויים של משבצות למאפיינים מותאמים אישית ברמת המשתמש. כך המפתחים יכולים להתמקד במעקב אחרי נקודות על הגרף עם שמות משמעותיים, מבלי לשייך כל נקודה למספר משבצת שרירותי.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false
false