Wprowadzanie użytkowników w błąd

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy dla wygody użytkowników. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Użytkownicy usługi Display & Video 360 muszą przestrzegać tych zasad Google Ads. Dodatkowe ograniczenia znajdziesz w Centrum pomocy Display & Video 360.

Chcemy, by użytkownicy ufali reklamom wyświetlanym na naszej platformie, dlatego wymagamy, by były one przejrzyste i uczciwe oraz zapewniały odbiorcom informacje niezbędne do podejmowania przemyślanych decyzji. Reklamy lub strony docelowe, które oszukują użytkowników przez pominięcie istotnych informacji lub podawanie mylących informacji o produktach, usługach lub firmach, są niedozwolone.

Poniżej możesz zobaczyć przykłady treści, których należy unikać w reklamach. Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Niedopuszczalne praktyki biznesowe

Nie zezwalamy na:

Oszukiwanie użytkowników polegające na ukrywaniu lub niewłaściwym podawaniu informacji o firmie, produkcie lub usłudze reklamodawcy

Wybrane przykłady:

 • podszywanie się pod marki lub firmy poprzez odwoływanie się do ich treści w reklamach, adresach URL, miejscach docelowych lub fałszywe przedstawianie się jako marka lub firma podczas interakcji z użytkownikami
 • Wyłudzanie od użytkowników pieniędzy lub informacji za pośrednictwem fikcyjnej firmy, która nie ma odpowiednich kwalifikacji ani możliwości dostarczania reklamowanych produktów lub usług
 • wprowadzające w błąd reklamowanie usług, które mogą zagrażać zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu użytkownikaudawanie, że świadczy się usługi o znaczeniu krytycznym, co prowadzi do opóźnień w skorzystaniu z leczenia lub pomocy medycznej przez użytkownika

Miejsca docelowe reklam wykorzystujące techniki „phishingu” do zbierania informacji o użytkownikach

Wybrane przykłady:: witryny, które nakłaniają użytkowników do ujawnienia danych osobowych przez naśladowanie zaufanego podmiotu, takiego jak przeglądarka lub bank

Uwaga: możemy podjąć działania wobec konta reklamodawcy na podstawie upomnień prawnych, rozliczeń lub orzeczeń dotyczących praktyk biznesowych reklamodawcy lub bezpośrednich skarg od firm i innych podmiotów dotyczących podszywania się pod inne osoby.

Bardzo poważnie traktujemy naruszenia tych zasad i uważamy je za rażące. Rażące naruszenia są niezgodne z prawem lub znacząco szkodzą naszym użytkownikom. Aby ustalić, czy reklamodawca lub jego miejsce docelowe naruszają zasady, możemy analizować informacje z różnych źródeł, takich jak reklama, strona internetowa, konta i źródła zewnętrzne.Jeśli stwierdzimy naruszenie tych zasad, natychmiast zawiesimy Twoje konta Google Ads bez wcześniejszego ostrzeżenia, a Ty na zawsze stracisz możliwość reklamowania swoich produktów za pośrednictwem tej usługi. Jeśli uważasz, że zaszła pomyłka i nie naruszasz naszych zasad, prześlij odwołanie i wyjaśnij, dlaczego tak sądzisz. Przywracamy konta tylko w wyjątkowych przypadkach, jeśli jest ku temu dobry powód, dlatego dopilnuj, aby przesłane odwołanie było szczegółowe, poprawne i wyczerpujące. Dowiedz się więcej o zawieszonych kontach.

Zorganizowane nieuczciwe praktyki

Nie zezwalamy na:

Niedozwolone Współpracę z innymi witrynami i kontami oraz przedstawianie nieprawdziwych informacji i ukrywanie informacji na temat swojej tożsamości lub innych istotnych informacji o sobie, w przypadku gdy treści odnoszą się do polityki, kwestii społecznych lub spraw istotnych dla opinii publicznej.

Niedozwolone Kierowanie treści dotyczących polityki, kwestii społecznych lub spraw istotnych dla opinii publicznej na użytkowników z innego kraju, jeśli wydawca zataja lub fałszuje informacje o swoim kraju pochodzenia lub inne istotne informacje o sobie

Bardzo poważnie traktujemy naruszenia tych zasad i uważamy je za rażące. Rażące naruszenia są niezgodne z prawem lub znacząco szkodzą naszym użytkownikom. Aby ustalić, czy reklamodawca lub jego miejsce docelowe naruszają zasady, możemy analizować informacje z różnych źródeł, takich jak reklama, strona internetowa, konta i źródła zewnętrzne.Jeśli stwierdzimy naruszenie tych zasad, natychmiast zawiesimy Twoje konta Google Ads bez wcześniejszego ostrzeżenia, a Ty na zawsze stracisz możliwość reklamowania swoich produktów za pośrednictwem tej usługi. Jeśli uważasz, że zaszła pomyłka i nie naruszasz naszych zasad, prześlij odwołanie i wyjaśnij, dlaczego tak sądzisz. Przywracamy konta tylko w wyjątkowych przypadkach, jeśli jest ku temu dobry powód, dlatego dopilnuj, aby przesłane odwołanie było szczegółowe, poprawne i wyczerpujące. Dowiedz się więcej o zawieszonych kontach.

Przedstawianie nieprawdziwych informacji

Nie zezwalamy na:

Niedozwolone Publikowanie wprowadzających w błąd danych lub ukrywanie istotnych informacji o swojej tożsamości lub kwalifikacjach

Wybrane przykłady: sugerowanie powiązania z inną osobą, organizacją, produktem lub usługą bez ich wiedzy lub poparcia; specjalista ds. marketingu afiliacyjnego reklamujący usługi prawne bez poinformowania klienta, że nie świadczy usług prawnych; nielicencjonowany kontraktor, który twierdzi, że jest licencjonowanym dostawcą, brak możliwości zrealizowania reklamowanej usługi lub dostarczenia reklamowanego produktu ze względu na brak kwalifikacji

Niedozwolone Niewłaściwa nazwa firmy lub nazwa, która nie reprezentuje odpowiednio reklamowanej firmy lub nie pozwala odróżnić jej od podobnych firm

Wybrane przykłady: podawanie nieprawdziwych informacji o firmie w czasie rozmów z użytkownikami

Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Dowiedz się więcej o zawieszonych kontach.

Nieuczciwe praktyki cenowe

Nie zezwalamy na:

Brak jednoznacznych i widocznych informacji o modelu płatności lub pełnych kosztach, jakie poniesie użytkownik

Wybrane przykłady: nieujawnianie ceny, kosztów dostawy oraz innych informacji związanych z płatnościami; stopy procentowe; kary za opóźnione płatności lub koszt odnawiania subskrypcji; używanie w rozszerzeniach połączeń numerów płatnych według specjalnej taryfy, zawyżanie kwot wyceny, by wykorzystać użytkowników znajdujących się w trudnej sytuacji

Reklamowanie płatnych produktów lub usług jako bezpłatnych

Wybrane przykłady: promowanie aplikacji jako bezpłatnych, gdy użytkownik musi zapłacić za ich pobranie

 1. Sprawdź reklamę i jej miejsce docelowe pod kątem brakujących ważnych informacji. Oto przykłady:
  • Model płatności i informacje rozliczeniowe: zadbaj o to, by w witrynie lub aplikacji czytelnie i jasno były podane pełne informacje o kosztach, jakie poniesie użytkownik, a także o całym procesie płatności.Podczas dokonywania oceny jasności i czytelności informacji zwracamy uwagę na następujące kwestie:
   • Widoczność i klarowność informacji o cenie (użytkownicy przed skorzystaniem z danej usługi powinni mieć dostęp do informacji o cenie, dlatego nieumieszczanie jej lub ukrywanie na stronie docelowej jest niewłaściwe).
   • Sposób, w jaki strona internetowa została zaprojektowana – czy pozwala ona klientom łatwo znaleźć i zinterpretować dane o kosztach, które poniosą, lub czy informacja o cenie została ukryta, a dane o potencjalnych kosztach są trudne do odczytania (na przykład wyświetlanie informacji o cenie szarą czcionką na szarym tle, używanie bardzo małej czcionki lub umieszczanie innych elementów nad ważnymi informacjami).
   • Sposób przedstawienia struktury opłat (na przykład schemat wyjaśniający, w jaki sposób ustalany jest koszt danej usługi, powinien być jak najbardziej jasny i przystępny).
    Konkretny przykład: jeśli pobierasz od użytkowników opłaty za połączenia z numerem premium, informacje o kosztach (takich jak cena za połączenie lub cena za minutę połączenia) powinny być jasne i łatwo dostępne.
  • Instalacje aplikacji: pamiętaj, by usunąć z reklamy wszelkie treści, które mogą błędnie przekonywać użytkowników, że Twoją aplikację można pobrać za darmo, jeżeli tak nie jest.
 2. Rozwiąż problem z miejscem docelowym reklamy. Dodaj wymagane informacje. Jeśli nie możesz poprawić miejsca docelowego reklamy, zaktualizuj reklamę, podając nowe miejsce docelowe, które będzie zgodne z tymi zasadami.
 3. Wprowadź zmiany w reklamie. Dodaj wymagane informacje. Jeśli Twoja reklama jest zgodna z zasadami, ale zmieniło się miejsce docelowe reklamy, zmodyfikuj i zapisz reklamę. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia.

Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Dowiedz się więcej o zawieszonych kontach.

Reklamy typu clickbait

Nie zezwalamy na:

Reklamy, które wykorzystują metodę clickbait lub sensacyjne teksty i zdjęcia, by zwiększyć ruch

Przykłady: reklamy, które mają ujawniać tajemnice, skandale lub inne sensacyjne informacje o reklamowanych produktach lub usługach; reklamy zawierające komunikaty typu clickbait, np. „Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej”, „Nie uwierzysz, co się stało” lub podobne wyrażenia, które mają zachęcić użytkownika do kliknięcia reklamy i zapoznania się z jej pełnym kontekstem; reklamy produktów lub usług zawierające zdjęcia wyraźnie zmienionych i powiększonych części ciała, zdjęcia policyjne przestępców lub zdjęcia z wypadków lub katastrof; reklamy dotyczące istotnych zmian w ludzkim ciele wykorzystujące zdjęcia „przed i po”

Reklamy, które odwołują się do trudnych zdarzeń z życia, takich jak śmierć, wypadki, choroba, aresztowanie lub bankructwo, by wywołać w odbiorcy strach, poczucie winy lub inne silne negatywne emocje i skłonić go do natychmiastowego działania

Przykłady: reklamy nakłaniające użytkownika do zakupu albo zasubskrybowania produktu lub usługi albo zaprzestania korzystania z produktu lub usługi, co ma pozwolić mu uniknąć szkód; reklamy produktów lub usług wykorzystujące obrazy przedstawiające silny stres, ból, strach lub szok
Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Dowiedz się więcej o zawieszonych kontach.

Projekty reklam wprowadzające w błąd

Nie zezwalamy na:

Niedozwolone Reklamy, które utrudniają użytkownikowi rozpoznanie, że wchodzi w interakcję z reklamą

Wybrane przykłady: reklamy przypominające ostrzeżenia systemowe, ostrzeżenia witryny lub komunikaty o błędach; reklamy udające wiadomości, okna dialogowe, menu lub powiadomienia o żądaniu; hostowane reklamy, których nie da się odróżnić od innych treści; reklamy przedstawiające funkcje, które nie działają (np. przycisk zamykania, pola do wpisywania tekstu czy opcje wyboru); przyciski pobierania lub instalacji albo ikony w reklamach graficznych; reklamy z przezroczystym tłem, obrazami podzielonymi na fragmenty, obrazami powielonymi w obrębie tej samej reklamy i obrazami sprawiającymi wrażenie, że reklam jest więcej; animacje poruszającego się kursora i klikania przycisku; reklamy wykorzystujące ukryte techniki, by zatuszować reklamowy charakter przekazu

Uwaga: animowane reklamy oraz reklamy z Galerii reklam mogą zawierać elementy przypominające animowane funkcje i ikony, pod warunkiem że funkcje te działają lub są dostępne na stronie docelowej.

Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Dowiedz się więcej o zawieszonych kontach.

Zmanipulowane treści

Nie zezwalamy na:

Niedozwolone Manipulowanie mediami w celu oszukania innych lub wprowadzenia ich w błąd

Wybrane przykłady: fałszowanie multimediów związanych z polityką, kwestiami społecznymi lub sprawami publicznymi

Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Dowiedz się więcej o zawieszonych kontach.

Nie zezwalamy na:

Używanie fałszywych twierdzeń lub twierdzeń, które kuszą użytkownika obietnicą nieprawdopodobnych wyników (nawet jeśli takie wyniki są teoretycznie możliwe)

Twierdzenia dotyczące zdrowia i odchudzania
 • Używanie nieuzasadnionych twierdzeń dotyczących leków na nieuleczalne schorzenia

  Wybrane przykłady: „cudowne leki” na dolegliwości zdrowotne, takie jak artretyzm, cukrzyca, choroba Alzheimera lub rak; produkty będące „panaceum” na kilka chorób

  Uwaga: w przypadku twierdzeń i opinii na temat ochrony zdrowia egzekwowanie tych zasad może wymagać odniesienia się do lokalnych przepisów.

 • Twierdzenia dotyczące nierealistycznej utraty wagi uzyskanej w określonym przedziale czasu lub wymagającej niewielkiego wysiłku

  Wybrane przykłady: produkty lub programy radykalnego odchudzania

  Wybrany przykład: reklama produktu odchudzającego, która obiecuje utratę 5 kilogramów w ciągu miesiąca bez żadnych restrykcji żywieniowych

 • Treści promujące szkodliwe twierdzenia dotyczące zdrowia oraz treści dotyczące trwającego w danym momencie kryzysu zdrowotnego, które są sprzeczne z konsensusem naukowym

  Wybrane przykłady: promowanie postawy antyszczepionkowej, zaprzeczanie istnieniu schorzeń, takich jak AIDS lub COVID-19, terapia zmieniająca orientację seksualną

Uwaga: jeśli gwarantujesz określone wyniki, zapewnij łatwy dostęp do przejrzystych zasad zwrotu pieniędzy. Opinie, w których mowa o uzyskaniu określonych wyników, muszą zawierać widoczne wyłączenie odpowiedzialności z informacjami o braku gwarancji i o możliwości wystąpienia innych wyników. Gdy opinie i rekomendacje wskazują na powtarzalność osiąganych wyników, dodaj linki do sprawozdania z weryfikacji dokonanej przez firmę zewnętrzną lub odpowiednie i łatwe do znalezienia deklaracje wyłączenia odpowiedzialności.

Twierdzenia dotyczące produktów finansowych lub programów wzbogacenia się
 • Niemożliwe do spełnienia obietnice wysokich zysków finansowych przy minimalnym ryzyku, wysiłku lub inwestycji

  Wybrane przykłady: programy obiecujące możliwość szybkiego wzbogacenia się, gwarantowanie zysków lub obiecywanie nierealistycznych lub zawyżonych zysków z reklamowanych produktów inwestycyjnych, prezentowanie produktów inwestycyjnych jako nieobciążonych ryzykiem lub bagatelizowanie ryzyka związanego z inwestycją

Twierdzenia związane z polityką, kwestiami społecznymi lub sprawami istotnymi dla opinii publicznej
 • Twierdzenia, które zawierają ewidentną nieprawdę i mogą negatywnie wpłynąć na udział w procesie wyborczym lub demokratycznym oraz na zaufanie społeczne w tych kwestiach

  Wybrane przykłady: informacje o procedurach głosowania, możliwości startowania w wyborach ze względu na wiek lub miejsce urodzenia kandydata; informacje o wynikach wyborów lub o udziale w spisach sprzeczne z oficjalnymi danymi rządowymi; nieprawdziwe twierdzenia, że osoba publiczna zginęła lub uczestniczyła w wypadku

 • Twierdzenia sprzeczne z konsensusem naukowym dotyczącym zmian klimatycznych
Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Dowiedz się więcej o zawieszonych kontach.

Niska trafność

Nie zezwalamy na:

Reklamy, które nie mają związku z miejscem docelowym

Wybrane przykłady: reklama z funkcją wstawiania słowa kluczowego bez trafnego „domyślnego” słowa kluczowego; tytuł reklamy bez związku z jej treścią; reklama bez wyraźnego wskazania, że miejsce docelowe jest stroną wyników wyszukiwania; reklama nie wskazuje poprawnie, co użytkownik zobaczy na stronie docelowej; stosowanie zbyt ogólnych słów kluczowych lub spamowanie za pomocą słów kluczowych

Uwaga: jeśli używasz w reklamach funkcji wstawienia słowa kluczowego, zadbaj o to, by domyślny tekst reklamy był jasny i zrozumiały.

Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Dowiedz się więcej o zawieszonych kontach.

Niedostępne oferty

Nie zezwalamy na:

Obiecywanie produktów, usług lub ofert promocyjnych, których nie można łatwo znaleźć w miejscu docelowym

Wybrane przykłady: promowanie produktów, których reklamodawca nie ma w magazynie; promowanie przedawnionych ofert; podawanie nieprawdziwych cen; umieszczenie w reklamie wezwania do działania, którego nie można łatwo wykonać w miejscu docelowym

Wybrany przykład: tekst reklamy brzmi: „Tablety od 120 zł”, ale po kliknięciu reklamy użytkownik nie znajduje żadnego tabletu w cenie 120 zł

Uwaga: nie twórz reklam konkretnych produktów lub promocji, jeśli nie planujesz ich regularnie aktualizować. Jeśli na przykład tworzysz reklamę jednodniowej promocji, pamiętaj, aby ją zaktualizować lub usunąć następnego dnia, kiedy oferta nie będzie już dostępna dla klientów. Jeśli Twój asortyment lub ceny często się zmieniają, możesz skorzystać z dynamicznych reklam w wyszukiwarce, dzięki czemu reklamy będą tworzone automatycznie na podstawie zawartości witryny.

Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Dowiedz się więcej o zawieszonych kontach.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania dotyczące zasad, skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
73067
false
false