Předstírání identity

Chceme, aby uživatelé měli k reklamám na naší platformě důvěru. Proto musí být jasné a pravdivé a musí jim poskytovat informace, které potřebují ke správnému rozhodování. Nepovolujeme reklamy ani cílové weby, které matou uživatele tím, že neobsahují relevantní informace nebo obsahují zavádějící informace o produktech, službách nebo firmách.

Níže uvádíme několik chyb, kterých byste se měli v reklamách vyvarovat. Přečtěte si, co se stane, pokud porušíte naše zásady.

Chybějící informace

Není povoleno:

Nezveřejnění modelu plateb a celkových nákladů, které bude uživatel hradit, jasným a srozumitelným způsobem

Příklady: ceny, náklady na dopravu a další informace související s fakturací, provize, pokuty za opožděnou platbu, opakující se předplatné nebo poplatky za odběr, používání čísel s prémiovou sazbou v rozšířeních o volání

Neuvedení legitimních informací umožňujících fyzicky kontaktovat firmu poskytující finanční služby, vynechání věcných podrobností o krátkodobých půjčkách nebo o produktech zaměřených na změny podmínek půjčky a exekuce

Příklady: Banka, která nezobrazuje svou fyzickou adresu, úvěrová společnost, která neoznamuje měsíční úrokovou sazbu nebo výši penále za pozdní platbu

Požadavky týkající se finančních služeb

Vynechání podstatných (tj. důležitých a relevantních) informací při žádostech o dary pro charitativní nebo politické organizace

Příklady: neuvedení registračního čísla charity u dobročinných darů, nezveřejnění informace, zda jsou politické dary osvobozeny od daní

Odstraňování problémů: Chybějící informace
 1. Zkontrolujte reklamu a její cíl a zjistěte, jestli v nich nechybí důležité informace. Několik příkladů:
  • Údaje o platebním modelu a fakturaci: Ujistěte se, jestli váš web či aplikace jasně a zřetelně uvádějí celkovou částku, kterou uživatel zaplatí, a také jak probíhá fakturace. Jasnost a jednoznačnost můžeme posuzovat z těchto hledisek: 
   • Zda jsou informace o cenách pro uživatele viditelné a transparentní (např. nemít informace o cenách na vstupní stránce nebo je skrývat je špatný začátek, protože uživatelé by měli mít tyto informace k dispozici dříve, než začnou službu používat).
   • Zda zákazníci snadno zjistí a pochopí, jaké náklady jim vzniknou, nebo zda je stránka naopak rozvržena tak, aby informace o cenách skrývala a pro zákazníky bylo obtížné pochopit, co budou platit (např. jsou-li ceny šedým písmem na šedém pozadí, velmi malým písmem nebo do těchto důležitých údajů zasahují jiné prvky stránky).
   • Zda je struktura poplatků snadno srozumitelná (např. vzorec vysvětlující, jak bude cena za službu počítána, by měl být co nejjednodušší). 
    Konkrétní příklad: Při účtování s využitím telefonního čísla s prémiovou sazbou je třeba uživatelům jasně a výrazně sdělit cenu za hovor nebo za minutu hovoru. 
  • Dary: Pokud v reklamě nebo na vstupní stránce žádáte dary osvobozené od daně, dejte jasně najevo svůj status osvobození od daňové povinnosti, včetně čísla dobročinné organizace. Například v USA je osvobození od daňové povinnosti indikováno statusem 501(c)(3) nebo 501(c)(4).
  • Instalace aplikace: Z reklamní kreativy je třeba odstranit jakýkoli obsah, který by nepravdivě uváděl, že je aplikace ke stažení zdarma.
 2. Zkontrolujte cíl reklamy. Uveďte všechny požadované údaje. Pokud cíl reklamy nemůžete opravit, aktualizujte reklamu uvedením nového cíle, který dané zásady splňuje.
 3. Upravte reklamu. Uveďte všechny požadované údaje. Pokud vaše reklama dané zásady již splňuje, ale změnili jste její cíl, pak reklamu upravte a uložte. Reklama i její cíl tak budou znovu odeslány ke kontrole.

  Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. U reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle.

Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte svoji reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Nedostupné nabídky

Není povoleno:

Slibování produktů, služeb nebo propagačních nabídek, které nelze snadno najít na cílové stránce

Příklady: propagace produktů, které nejsou skladem, propagace nabídek, které již nejsou aktivní, propagace s využitím nesprávné ceny, reklama obsahující výzvu k akci, která není na cílové stránce snadno dostupná

Konkrétní příklad: reklama obsahuje text „Kupte si tablet za 999 Kč“, ale po kliknutí na ni uživatel žádný tablet za 999 Kč nenajde

Poznámka: Nevytvářejte reklamy na konkrétní nabídky, pokud tyto reklamy nemůžete v návaznosti na změnu zásob nebo nabídky aktualizovat. Když například vytvoříte reklamu na jednodenní slevovou akci, nezapomeňte druhý den, kdy už nabídka neplatí, reklamu změnit nebo smazat. Pokud se inventář či ceny na vašem webu často mění, můžete si nastavit dynamické reklamy ve vyhledávání. Reklamy se tak budou zobrazovat automaticky podle aktuálního obsahu webu.

Zavádějící obsah

Není povoleno:

Nepovoleno Uvádění nepravdivých informací ohledně identity nebo kvalifikace

Příklady: vysokoškolský student označující sebe sama za vystudovaného právníka, instalatér bez licence, který tvrdí, že licenci má

Nepovoleno Používání nepravdivých výroků nebo výroků, které uživatele lákají na nepravděpodobné výsledky (i takové, které jsou potenciálně možné) a označují je za pravděpodobné a očekávatelné, nebo používání prokazatelně nepravdivých výroků, které by mohly výrazně oslabit účast nebo důvěru ve volební nebo demokratický proces

Příklady: zázračné léky na zdravotní neduhy, produkty nebo programy na extrémní hubnutí, způsoby rychlého zbohatnutí nebo slibování velkého finančního výnosu při minimální námaze či investici; informace o procedurách veřejného hlasování, vhodnosti politického kandidáta na základě věku nebo místa narození, výsledcích voleb nebo sčítání lidu, které jsou v rozporu s oficiálními státními zdroji; nepravdivá prohlášení o úmrtí nějaké všeobecně známé osoby nebo o její účasti na nehodě

Konkrétní příklad: reklama na prostředek na hubnutí, která tvrdí, že můžete sníst, co chcete, a přesto za měsíc zhubnete o 5 kg

Poznámka: Pokud nabízíte záruku určitých výsledků, mějte jasný a snadno dostupný postup vrácení peněz. Pokud zobrazujete reference s tvrzeními o konkrétních výsledcích, přidejte zároveň viditelné odmítnutí odpovědnosti, ve kterém je uvedeno, že negarantujete konkrétní výsledky a že se výsledky mohou lišit. Pokud z referencí a osvědčení vyplývá, že výsledky mají být typické, použijte odkazy na potvrzení třetí stranou nebo příslušná viditelná odmítnutí odpovědnosti. V případě tvrzení týkajících se zdravotního stavu, včetně obsahu různých dobrozdání, doporučení či svědectví, můžeme při vynucování těchto zásad ustoupit místním regulačním směrnicím.

Nepovoleno Uvádění klamných informací o vztazích s jinou osobou, organizací, produktem nebo službou

Příklady: zavádějící použití nebo napodobování oficiálních vládních webů, známek, pečetí nebo názvů institucí

Konkrétní příklad: inzerent napodobuje rozvržení a vzhled oficiálního webu vládní instituce

Nepovoleno Reklamy, které uživatele uvádějí v omyl nebo klamou, aby je přiměly k interakci

Příklady: Reklamy které se podobají systémovým nebo webovým upozorněním či chybovým zprávám, reklamy napodobující oznámení, dialogová okna, nabídky nebo oznámení o žádosti, hostované reklamy, které se nedají snadno odlišit od ostatního obsahu, reklamy zobrazující nefunkční prvky (například tlačítko pro zavření, pole pro zadání textu nebo přepínač s několika možnostmi), tlačítka pro stažení nebo instalaci v grafických reklamách, reklamy s průhledným pozadím, segmentované obrázky, obrázky obsahující více kopií sama sebe v jedné reklamě nebo obrázky, které působí jako více reklam, pohyblivé a klikající šipky

Poznámka: Animované reklamy a reklamy z Galerie reklam smějí znázorňovat falešné animované prvky nebo ikony, pokud jsou tyto prvky funkční nebo dostupné na vstupní stránce.

Nepovoleno Uvedení názvu firmy, který není názvem domény, zavedeným jménem inzerenta ani názvem propagované aplikace ke stažení

Odstraňování problémů: Zavádějící obsah
 1. Zkontrolujte reklamu a její cíl a najděte zavádějící obsah.

  Pokud používáte reklamy na aplikace, zkontrolujte, zda vaše stránka pro instalaci aplikace přesně uvádí obsah a funkce aplikace i informace o všem, co aplikace případně vyžaduje (například jiné aplikace, periferní zařízení nebo senzory). Vyžadované doplňkové aplikace musí být dostupné v příslušném obchodu s aplikacemi a musí splňovat naše zásady.

 2. Zkontrolujte cíl reklamy. Odstraňte veškerý obsah, který porušuje dané zásady. Pokud cíl reklamy nemůžete opravit, aktualizujte reklamu uvedením nového cíle, který dané zásady splňuje.
 3. Upravte reklamu. Odstraňte veškerý obsah, který není povolen. Pokud vaše reklama dané zásady již splňuje, ale změnili jste její cíl, pak reklamu upravte a uložte. Reklama i její cíl tak budou znovu odeslány ke kontrole.
Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte svoji reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Nejasná souvislost

Není povoleno:

Propagace, která není pro danou cílovou stránku relevantní

Příklady: reklama s funkcí vkládání klíčových slov bez relevantního „výchozího“ klíčového slova; nadpis reklamy není relevantní vzhledem k textu reklamy; z reklamy není zřejmé, že cílovou stránkou je stránka s výsledky vyhledávání; reklama neobsahuje správnou informaci o tom, co se uživateli na cílové stránce zobrazí; používání příliš obecných klíčových slov nebo spamování na principu klíčových slov

Poznámka: Používáte-li vkládání klíčových slov, měl by výchozí text vaší reklamy být jasný a srozumitelný.

Nepřijatelné obchodní praktiky

Není povoleno:

Uvádění nepravdivých informací o firmě, produktu nebo službě, popřípadě skrývání těch pravdivých

Příklady: Lákání peněz nebo informací z uživatelů pod lživými nebo nejasnými záminkami; uvádění falešné totožnosti, názvu firmy nebo kontaktních údajů; směrování obsahu o politice, sociálních otázkách a záležitostech veřejného zájmu na uživatele v jiné než vaší zemi, pokud zamlčíte nebo nepravdivě uvedete zemi svého původu a další podstatné informace o vás

Cílové stránky reklamy, které používají phishing ke shromažďování informací o uživatelích

Nekalé obchodní praktiky bereme velmi vážně a považujeme je za obzvlášť závažné porušení našich zásad. Pokud ve vašem účtu takové praktiky zaznamenáme, můžeme ho pozastavit. Inzerentům či webovým stránkám využívajícím takovéto praktiky už nepovolíme inzerci prostřednictvím našich služeb, proto ohledně propagovaného produktu, firmy nebo služby buďte maximálně obezřetní. Při posuzování, zda určitý inzerent nebo cílová stránka porušuje tyto zásady, můžeme zohlednit informace z mnoha různých zdrojů, včetně vaší reklamy, webových stránek, účtů a informačních zdrojů třetích stran. Pokud jste přesvědčeni, že došlo k omylu a že jste zásady neporušili, podejte odvolání se zdůvodněním. Účty obnovujeme pouze v přesvědčivých případech podložených poctivými a přesnými argumenty. Je proto důležité, abyste odvolání neuspěchali a důkladně si promysleli jeho obsah. Další informace o pozastavených účtech.

 

Potřebujete poradit?

Máte-li k našim zásadám dotazy, kontaktujte podporu Google Ads.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?