Finančné produkty a služby

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Používatelia služby Display & Video 360 musia dodržiavať tieto pravidlá služby Google Ads. Ďalšie obmedzenia nájdete v centre pomoci služby Display & Video 360.

Chceme, aby používatelia mali adekvátne informácie a mohli sa informovane rozhodovať vo finančných otázkach. Naše pravidlá sú vytvorené tak, aby používatelia získali informácie na zváženie nákladov súvisiacich s finančnými produktmi a službami a aby boli chránení pred škodlivými a nečestnými praktikami. Na účely týchto pravidiel definujeme finančné produkty a služby ako také, ktoré súvisia so správou alebo investovaním peňazí a kryptomien, a to vrátane prispôsobeného poradenstva.

Pri propagácii finančných produktov a služieb musíte dodržiavať štátne a miestne nariadenia pre všetky regióny alebo krajiny, na ktoré zacieľujú vaše reklamy. Musíte napríklad sprístupniť informácie, ktoré vyžaduje miestny zákon. Viac informácií nájdete v našom neúplnom zozname požiadaviek podľa krajín. Pripomíname však, že od inzerentov sa očakáva, že si sami preštudujú miestne nariadenia týkajúce sa všetkých oblastí, na ktoré zacieľujú ich reklamy.

Nižšie nájdete požiadavky pravidiel týkajúce sa finančných služieb, osobných pôžičiek a určitých obmedzených finančných produktov. Keďže sa oblasti online inzercie a regulácie naďalej vyvíjajú, budeme tieto pravidlá priebežne aktualizovať pridávaním ďalších pokynov pre konkrétne produkty. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Porušenia pravidiel uvedených nižšie nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Prečítajte si viac o pozastavených účtoch.

Zverejnenie informácií o finančných produktoch a službách

Finančné produkty a služby môžu byť veľmi zložité a niekedy aj ťažko pochopiteľné. Vďaka sprístupneniu informácií sa zvyšuje transparentnosť a spotrebitelia získavajú cenné informácie, na základe ktorých sa môžu informovane rozhodovať.

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

neuvedenie správnych kontaktných údajov určujúcich fyzickú adresu propagovanej firmy;

nezverejnenie súvisiacich poplatkov;

Poznámka: Požadované informácie nesmú byť zverejnené v podobe textu, ktorý sa zobrazí po prechode kurzorom, ani sprístupnené prostredníctvom iného odkazu alebo karty. Musia byť jasne a okamžite viditeľné bez potreby kliknutia či umiestnenia kurzora myši na konkrétne miesto.

nezahrnutie odkazov na akreditáciu alebo schválenie treťou stranou pri tvrdeniach alebo náznakoch týkajúcich sa vzťahu spriazneného subjektu, a to najmä v prípade, že slúži na zlepšenie reputácie webu.

Príklady (neúplný zoznam): dôkaz o vzťahu s vládou, hodnotenia tretích strán

Osobné pôžičky

Na účely týchto pravidiel definujeme osobné pôžičky ako prípady, v ktorých jednotlivec, organizácia alebo subjekt jednorazovo požičia peniaze individuálnemu spotrebiteľovi, avšak nie na účely financovania nákupu dlhodobého majetku alebo vzdelávania. Spotrebitelia osobných pôžičiek potrebujú informácie o kvalite, vlastnostiach, poplatkoch, rizikách a výhodách pôžičkových produktov, aby sa mohli informovane rozhodovať o tom, či si vezmú pôžičku.

Príklady (neúplný zoznam): fínske pôžičky, pôžičky so záložným právom, záložne.

Nepatria sem: hypotekárne úvery, pôžičky na kúpu auta, študentské pôžičky, revolvingové úvery (napríklad kreditné karty, osobné úverové linky).

Inzerenti osobných pôžičiek musia na cieľovom webe alebo v aplikácii výrazným spôsobom zverejniť ďalšie informácie. Vďaka sprístupneniu informácií sa zvyšuje transparentnosť a spotrebitelia získavajú cenné informácie, aby sa mohli rozhodovať informovane.

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

neuvedenie minimálnej a maximálnej doby splácania;

neuvedenie maximálnej ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN), ktorá všeobecne zahŕňa úrokovú sadzbu plus poplatky a ďalšie náklady za rok, alebo inej podobnej sadzby vypočítanej v súlade s miestnymi zákonmi;

neuvedenie typického príkladu celkových nákladov pôžičky vrátane všetkých príslušných poplatkov;

propagáciu osobných pôžičiek s povinnosťou splatiť celú sumu najneskôr do 60 dní od dátumu poskytnutia pôžičky. Tieto pravidlá sa vzťahujú na inzerentov poskytujúcich pôžičky priamym spôsobom, na subjekty generujúce potenciálnych zákazníkov a na tých, ktorí zabezpečujú kontakt medzi spotrebiteľmi a veriteľmi tretej strany.

Osobné pôžičky s vysokou ročnou percentuálnou mierou nákladov

Používateľov chceme chrániť pred klamlivými alebo škodlivými finančnými produktmi, ako sú osobné pôžičky s veľmi vysokými nákladmi. V niektorých prípadoch uplatňujeme obmedzenia pre jednotlivé krajiny. Tieto obmedzenia odrážajú podmienky na miestnom trhu.

Spojené štáty
Produkt Povolené?
Osobné pôžičky s RPMN vo výške 36 % alebo viac

Nepovolené

V Spojených štátoch nepovoľujeme reklamy na osobné pôžičky s ročnou percentuálnou mierou nákladov (RPMN) vo výške 36 % alebo viac. Inzerenti osobných pôžičiek v Spojených štátoch musia uvádzať maximálnu RPMN vypočítanú podľa zákona Truth in Lending Act (TILA).

Tieto pravidlá sa vzťahujú na inzerentov poskytujúcich pôžičky priamym spôsobom, na subjekty generujúce potenciálnych zákazníkov a na tých, ktorí zabezpečujú kontakt medzi spotrebiteľmi a veriteľmi tretej strany.

Tip

Predpisy TILA nájdete v časti 1026 oddielu 12 zbierky federálnych vyhlášok (CFR). Popis poplatkov, ktoré sú zahrnuté do výpočtu poplatkov za finančné produkty a ktoré sú z neho vylúčené, nájdete v sekcii 1026.4. Výpočet RPMN revolvingového úveru nájdete v sekcii 1026.14. Výpočet RPMN uzavretého úveru nájdete v sekcii 1026.22.

Zmena úveru

V záujme ochrany spotrebiteľov pred klamlivými a škodlivými praktikami nie je v reklamách na weby a aplikácie týkajúce sa hypotekárnych úverov alebo zabavenia nehnuteľnosti povolené:

garantovať zmenu úveru alebo ochranu pred zabavením;

účtovať poplatok vopred, ak nejde o službu poskytovanú právnickou firmou;

žiadať používateľov o prevod alebo zrieknutie sa vlastníckych práv na nehnuteľnosti alebo ponúkať kúpu domu za nižšiu než trhovú cenu;

žiadať používateľov o obídenie veriteľa a o vykonávanie platieb priamo danej firme alebo inej tretej strane;

vyzývať používateľov, aby nekontaktovali veriteľa, právneho zástupcu, úverového poradcu či poradcu pre bývanie.

Binárne opcie

Vzhľadom na značné riziko finančnej straty pri obchodovaní s binárnymi opciami nie sú povolené nasledujúce reklamy:
 
 reklamy na binárne opcie alebo podobné finančné produkty
 
Príklady (neúplný zoznam): reklamy na digitálne opcie, binárne opcie, digitálne opcie 100, opcie s fixnou návratnosťou, opcie na princípe „všetko alebo nič“

Komplexné špekulatívne finančné produkty

Vzhľadom na prirodzenú komplikovanosť a riziká spojené s obchodovaním s nasledujúcimi typmi finančných produktov povoľujeme reklamu na ne len za vymedzených okolností.

Nasledujúce komplexné špekulatívne finančné produkty je možné inzerovať len za predpokladu, že inzerent je licencovaným poskytovateľom alebo agregátorom, produkty a reklamy sú v súlade s miestnymi právnymi predpismi i odvetvovými normami a účet je certifikovaný spoločnosťou Google.

Rozdielové zmluvy (CFD), stávkovanie na rozpätie (spread betting) vo finančníctve, transakcie rolling spot forex a podobné formy špekulatívnych produktov

Ak spĺňate uvedené požiadavky, požiadajte o certifikáciu. Ak chcete inzerovať vo viac ako jednej krajine, odošlite žiadosť pre každú krajinu alebo skupinu krajín zvlášť.  
Schválené krajiny

Reklamy na komplexné špekulatívne finančné produkty sú povolené v nasledujúcich krajinách:

Austrália,
Rakúsko,
Brazília,
Bulharsko,
Kanada,
Chorvátsko,
Cyprus,
Česko,
Dánsko,
Estónsko,
Fínsko,
Nemecko,
Grécko,
Hongkong,
Maďarsko,
Island,
Indonézia,
Írsko,
Izrael,
Taliansko,
Japonsko,
Lotyšsko,
Litva,
Luxembursko,
Malta,
Malajzia,
Holandsko,
Nový Zéland,
Nórsko,
Poľsko,
Portugalsko,
Rumunsko,
Rusko,
Singapur,
Slovensko,
Slovinsko,
Južná Afrika,
Španielsko,
Švédsko,
Švajčiarsko,
Taiwan,
Turecko,
Spojené arabské emiráty,
Spojené kráľovstvo,
Spojené štáty.

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

 

Reklamy zacielené na neplnoletých alebo neschválené krajiny

Ciele reklám, ktoré poskytujú signály pre obchodovanie s komplexnými špekulatívnymi finančnými produktmi

Príklady (neúplný zoznam): signály týkajúce sa obchodovania, tipy alebo informácie o špekulatívnom obchodovaní; weby spriaznených subjektov so súvisiacim obsahom alebo recenziami maklérov

Služby na zníženie dlhu

Chceme, aby spotrebitelia robili informované rozhodnutia, pokiaľ ide o služby, ktoré im majú pomôcť zlepšiť zlé úverové hodnotenie. Keďže chceme používateľov chrániť pred škodlivými praktikami, nepovoľujeme:

 Reklamy na služby zlepšenia úverového hodnotenia

Tieto pravidlá sa vzťahujú na inzerentov, ktorí ponúkajú služby zlepšenia úverového hodnotenia priamo, osoby ponúkajúce služby generovania potenciálnych zákazníkov a na tých, ktorí zabezpečujú kontakt medzi spotrebiteľmi a službami tretích strán na zlepšenie úverového hodnotenia.

Služby správy záväzkov

Chceme, aby spotrebitelia robili informované rozhodnutia, pokiaľ ide o služby, ktoré im majú pomôcť vyriešiť nadmerný dlh. Na ochranu používateľov pred klamlivými alebo škodlivými praktikami povoľujeme reklamy na nasledujúce služby správy záväzkov iba vo vybraných krajinách a iba v prípade, že (1) dané služby a reklamy sú v súlade s miestnymi zákonmi a odvetvovými normami a (2) účet je certifikovaný Googlom:

 Reklamy na služby vyrovnávania dlhov ponúkajúce vyjednanie nižšej paušálnej sumy s veriteľmi, ktorá sa bude považovať za úplnú platbu
 Reklamy na služby správy záväzkov, ktoré ponúkajú vyjednať u veriteľov nižšie pravidelné platby, úrokové sadzby alebo poplatky

Tieto pravidlá sa vzťahujú na inzerentov, ktorí tieto služby správy záväzkov ponúkajú priamo, osoby ponúkajúce služby generovania potenciálnych zákazníkov a na tých, ktorí zabezpečujú kontakt medzi spotrebiteľmi a službami tretích strán na správu záväzkov.

Ak spĺňate uvedené požiadavky, požiadajte o certifikáciu. Ak chcete inzerovať vo viac ako jednej krajine, odošlite samostatnú žiadosť pre každú krajinu.

Schválené krajiny

Austrália
Brazília
Japonsko
Južná Afrika
Južná Kórea
Kanada
Nemecko
Spojené kráľovstvo
Spojené štáty
Španielsko

Kryptomeny

Vzhľadom na komplexnú a neustále sa vyvíjajúcu povahu nariadení, ktoré sa týkajú kryptomien a súvisiacich produktov a služieb, povoľujeme reklamu na ne len za vymedzených okolností.
 
Nasledujúce možnosti sú povolené:
 
produkty a služby týkajúce sa ťažby kryptomeny, pokiaľ je pred povolením alebo iným sprístupnením akéhokoľvek používania výpočtových zdrojov od používateľa získaný výslovný súhlas.
 
Príklad (neúplný zoznam): hardvérové produkty navrhnuté na ťažbu kryptomeny, služby ťažby kryptomeny založené na cloude, sprievodcovia ťažbou kryptomeny
 
Nasledujúce produkty a služby týkajúce sa kryptomeny je možné inzerovať len za predpokladu, že inzerent je licencovaným poskytovateľom, produkty a reklamy sú v súlade s miestnymi právnymi predpismi i odvetvovými normami a účet je certifikovaný Googlom.
 

Kryptoburzy

Ak spĺňate uvedené požiadavky, požiadajte o certifikáciu. Ak chcete inzerovať vo viac ako jednej krajine, odošlite samostatnú žiadosť pre každú krajinu.

Schválené krajiny

Reklamy na kryptoburzy sú povolené v nasledujúcich krajinách:

Japonsko,
Spojené štáty.


Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

 Reklamy na prvotné ponuky kryptomien, predaj tokenov kryptomien alebo inú propagáciu nákupu alebo predaja kryptomien či súvisiacich produktov, prípadne obchodovania s nimi (s výnimkou prípadov výslovne povolených vyššie)
 
Príklady (neúplný zoznam): reklamy na prvotné ponuky kryptomeny pred predajom, reklamy propagujúce nákup alebo predaj konkrétnych kryptomien, kryptopeňaženky
 

 Ciele reklám, ktoré slúžia na agregáciu alebo porovnávanie vydavateľov kryptomien alebo súvisiacich produktov

Príklady (neúplný zoznam): signály týkajúce sa obchodovania s kryptomenami, poradenstvo pre obchodovanie alebo investovanie v súvislosti s kryptomenami, agregátory alebo weby spriaznených subjektov so súvisiacim obsahom alebo recenziami maklérov

Prečítajte si, ako opraviť zamietnutú reklamu alebo zamietnuté rozšírenie.

 

Reklama na finančné služby v Spojenom kráľovstve

Od inzerentov, ktorí sa zaoberajú propagáciou finančných služieb v Spojenom kráľovstve, sa bude vyžadovať, aby na žiadosť Googlu vykonali program overenia obchodnej činnosti. Inzerenti dostanú upozornenie a na odoslanie formulára overenia budú mať 21 dní.
 

Potrebujete pomoc?

Ak máte otázky o našich pravidlách, kontaktujte podporu služby Google Ads.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?