Finančné produkty a služby

Chceme, aby používatelia mali adekvátne informácie a mohli robiť informované rozhodnutia vo finančných otázkach. Naše pravidlá sú vytvorené tak, aby používatelia získali informácie na zváženie nákladov súvisiacich s finančnými produktmi a službami a aby boli chránení pred škodlivými a nečestnými praktikami. Na účely týchto pravidiel definujeme finančné produkty a služby ako také, ktoré súvisia so správou alebo investovaním peňazí a kryptomien, a to vrátane prispôsobeného poradenstva.

Pri propagácii finančných produktov a služieb musíte dodržiavať štátne a miestne predpisy pre všetky regióny alebo krajiny, na ktoré zacieľujú vaše reklamy. Musíte napríklad sprístupniť informácie, ktoré vyžaduje miestny zákon. Ďalšie informácie nájdete v našom neúplnom zozname požiadaviek podľa krajín.

Nižšie nájdete požiadavky pravidiel týkajúce sa finančných služieb, osobných pôžičiek a určitých obmedzených finančných produktov. Keďže sa oblasti online inzercie a regulácie naďalej vyvíjajú, budeme tieto pravidlá priebežne aktualizovať pridávaním ďalších pokynov pre konkrétne produkty. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Zverejnenie informácií o finančných produktoch a službách

Finančné produkty a služby môžu byť veľmi zložité a niekedy aj ťažko pochopiteľné. Vďaka sprístupneniam informácií sa zvyšuje transparentnosť a spotrebitelia získavajú cenné informácie, aby sa mohli rozhodovať informovane. Reklamu môžeme zamietnuť z týchto dôvodov:

neuvedenie správnych kontaktných údajov určujúcich fyzickú adresu propagovanej firmy;

nezverejnenie súvisiacich poplatkov;

Poznámka: Požadované informácie nesmú byť uverejnené v podobe textu, ktorý sa zobrazí po prechode kurzorom, ani sprístupnené prostredníctvom iného odkazu alebo karty. Musia byť jasne a okamžite viditeľné bez potreby kliknutia či umiestnenia kurzora myši na konkrétne miesto.

nezahrnutie odkazov na akreditáciu alebo schválenie treťou stranou pri tvrdeniach alebo náznakoch týkajúcich sa vzťahu spriazneného subjektu, a to najmä v prípade, že slúži na zlepšenie reputácie webových stránok.

Príklady: dôkaz o vzťahu s vládou, hodnotenia tretích strán

Osobné pôžičky

Na účely týchto pravidiel definujeme osobné pôžičky ako prípady, v ktorých jednotlivec, organizácia alebo subjekt jednorazovo požičia peniaze individuálnemu spotrebiteľovi, avšak nie na účely financovania nákupu dlhodobého majetku alebo vzdelávania. Spotrebitelia osobných pôžičiek potrebujú informácie o kvalite, vlastnostiach, poplatkoch, rizikách a výhodách pôžičkových produktov, aby mohli robiť informované rozhodnutia o tom, či si vezmú pôžičku.

Príklady: fínske pôžičky, pôžičky so záložným právom, záložne

Nepatria sem: hypotekárne úvery, pôžičky na kúpu auta, študentské pôžičky, revolvingové úvery (napríklad kreditné karty, osobné úvery)

Inzerenti osobných pôžičiek musia na cieľových webových stránkach alebo v cieľovej aplikácii výrazným spôsobom zverejniť ďalšie informácie. Vďaka sprístupneniu informácií sa zvyšuje transparentnosť a spotrebitelia získavajú cenné informácie, na základe ktorých môžu robiť informované rozhodnutia. Reklamu môžeme zamietnuť z týchto dôvodov:

neuvedenie minimálnej a maximálnej doby splácania;

neuvedenie maximálnej ročnej percentuálnej úrokovej sadzby, ktorá všeobecne zahŕňa úrokové sadzby plus poplatky a ďalšie náklady na jeden rok, alebo inej podobnej úrokovej sadzby vypočítanej v súlade s miestnymi zákonmi;

neuvedenie typického príkladu celkových nákladov pôžičky vrátane všetkých príslušných poplatkov.

 

Používateľov chceme chrániť pred klamlivými a škodlivými finančnými produktmi. Preto nepovoľujeme propagáciu nasledujúcich produktov:

Osobné pôžičky s povinnosťou splatiť celú sumu najneskôr do 60 dní od dátumu poskytnutia pôžičky (nazývame ich krátkodobé osobné pôžičky). Tieto pravidlá sa vzťahujú na inzerentov poskytujúcich pôžičky priamym spôsobom, na subjekty generujúce potenciálnych zákazníkov a na tých, ktorí zabezpečujú kontakt medzi spotrebiteľmi a veriteľmi tretej strany.

Osobné pôžičky s vysokou ročnou percentuálnou mierou nákladov

Používateľov chceme chrániť pred klamlivými alebo škodlivými finančnými produktmi, ako sú osobné pôžičky s veľmi vysokými nákladmi. V niektorých prípadoch uplatňujeme obmedzenia pre jednotlivé krajiny. Tieto obmedzenia odrážajú podmienky na miestnom trhu.

Spojené štáty
Produkt Povolené?
Osobné pôžičky s RPMN vo výške 36 % alebo viac

Nepovolené

V Spojených štátoch nepovoľujeme reklamy na osobné pôžičky s ročnou percentuálnou mierou nákladov (RPMN) vo výške 36 % alebo viac. Inzerenti osobných pôžičiek v Spojených štátoch musia uvádzať maximálnu RPMN vypočítanú podľa zákona Truth in Lending Act (TILA).

Tieto pravidlá sa vzťahujú na inzerentov poskytujúcich pôžičky priamym spôsobom, na subjekty generujúce potenciálnych zákazníkov a na tých, ktorí zabezpečujú kontakt medzi spotrebiteľmi a veriteľmi tretej strany.

Tip

Predpisy TILA nájdete v časti 1026 oddielu 12 zbierky federálnych vyhlášok (CFR). Popis poplatkov, ktoré sú zahrnuté do výpočtu poplatkov za finančné produkty a ktoré sú z neho vylúčené, nájdete v sekcii 1026.4. Výpočet RPMN revolvingového úveru nájdete v sekcii 1026.14. Výpočet RPMN uzavretého úveru nájdete v sekcii 1026.22.

Zmena úveru

Chceme, aby v súvislosti s hypotekárnymi úvermi a zabavením nehnuteľnosti spotrebitelia robili informované rozhodnutia. S cieľom chrániť spotrebiteľov pred klamlivými alebo škodlivými praktikami môžeme z nasledujúcich dôvodov zamietnuť reklamy na webové stránky a aplikácie týkajúce sa hypotekárnych úverov alebo zabavenia:

garancia zmeny úveru alebo ochrany pred zabavením;

účtovanie poplatku vopred, ak nejde o službu poskytovanú právnickou firmou;

žiadanie používateľov o prevod alebo zrieknutie sa vlastníckych práv na nehnuteľnosti alebo ponúkanie kúpy domu za nižšiu než trhovú cenu;

žiadanie používateľov o obídenie veriteľa a o vykonávanie platieb priamo danej spoločnosti alebo inej tretej strane;

vyzývanie používateľov, aby nekontaktovali veriteľa, právneho zástupcu, úverového poradcu či poradcu pre bývanie.

Binárne opcie

Vzhľadom na značné riziko finančnej straty pri obchodovaní s binárnymi opciami nie sú povolené nasledujúce reklamy:
 
 Reklamy na binárne opcie alebo podobné finančné produkty
 
Príklady: reklamy na digitálne opcie, binárne opcie, digitálne opcie 100, opcie s fixnou návratnosťou, opcie na princípe „všetko alebo nič“

Komplexné špekulatívne finančné produkty

Vzhľadom na prirodzenú komplikovanosť a riziká spojené s obchodovaním s nasledujúcimi typmi finančných produktov povoľujeme reklamu na ne len za vymedzených okolností.

Nasledujúce komplexné špekulatívne finančné produkty je možné inzerovať len za predpokladu, že inzerent je licencovaným poskytovateľom alebo agregátorom, produkty a reklamy sú v súlade s miestnymi právnymi predpismi i odvetvovými normami a účet je certifikovaný spoločnosťou Google.

Rozdielové zmluvy (CFD), stávkovanie na rozpätie (spread betting) vo finančníctve, transakcie rolling spot forex a podobné formy špekulatívnych produktov

Ak spĺňate uvedené požiadavky, požiadajte o certifikáciu. Ak chcete inzerovať vo viac ako jednej krajine, odošlite žiadosť pre každú krajinu alebo skupinu krajín zvlášť.   Schválené krajiny

Reklamy na komplexné špekulatívne finančné produkty sú povolené v nasledujúcich krajinách:

Austrália,
Rakúsko, Bulharsko, Kanada, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Grécko, Hongkong, Maďarsko,
Island,
Írsko, Taliansko, Japonsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portugalsko,
Rumunsko,
Rusko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Južná Afrika, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taiwan, Turecko, Spojené arabské emiráty, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty.

 

Nie sú povolené:

 Reklamy zacielené na neplnoletých alebo neschválené krajiny
 

 Ciele reklám, ktoré poskytujú signály pre obchodovanie s komplexnými špekulatívnymi finančnými produktmi

Príklady: signály týkajúce sa obchodovania, tipy alebo informácie o špekulatívnom obchodovaní; webové stránky spriaznených subjektov so súvisiacim obsahom alebo recenziami maklérov

Služby na zníženie dlhu

Chceme, aby spotrebitelia robili informované rozhodnutia, pokiaľ ide o služby, ktoré im majú pomôcť zlepšiť zlé úverové hodnotenie. Keďže chceme používateľov chrániť pred škodlivými praktikami, nepovoľujeme:

 Reklamy na služby zlepšenia úverového hodnotenia

Tieto pravidlá sa vzťahujú na inzerentov, ktorí ponúkajú služby zlepšenia úverového hodnotenia priamo, osoby ponúkajúce služby generovania potenciálnych zákazníkov a na tých, ktorí zabezpečujú kontakt medzi spotrebiteľmi a službami tretích strán na zlepšenie úverového hodnotenia.

Služby správy záväzkov

Chceme, aby spotrebitelia robili informované rozhodnutia, pokiaľ ide o služby, ktoré im majú pomôcť vyriešiť nadmerný dlh. Na ochranu používateľov pred klamlivými alebo škodlivými praktikami povoľujeme reklamy na nasledujúce služby správy záväzkov iba vo vybraných krajinách a iba v prípade, že (1) dané služby a reklamy sú v súlade s miestnymi zákonmi a odvetvovými normami a (2) účet je certifikovaný Googlom:

 Reklamy na služby vyrovnávania dlhov ponúkajúce vyjednanie nižšej paušálnej sumy s veriteľmi, ktorá sa bude považovať za úplnú platbu
 Reklamy na služby správy záväzkov, ktoré ponúkajú vyjednať u veriteľov nižšie pravidelné platby, úrokové sadzby alebo poplatky

Tieto pravidlá sa vzťahujú na inzerentov, ktorí tieto služby správy záväzkov ponúkajú priamo, osoby ponúkajúce služby generovania potenciálnych zákazníkov a na tých, ktorí zabezpečujú kontakt medzi spotrebiteľmi a službami tretích strán na správu záväzkov.

Ak spĺňate uvedené požiadavky, požiadajte o certifikáciu. Ak chcete inzerovať vo viac ako jednej krajine, odošlite samostatnú žiadosť pre každú krajinu.

Schválené krajiny
Austrália
Japonsko Južná Afrika Južná Kórea Španielsko Spojené kráľovstvo USA

Kryptomeny

Vzhľadom na komplexnú a neustále sa vyvíjajúcu povahu nariadení, ktoré sa týkajú kryptomien a súvisiacich produktov a služieb, povoľujeme reklamu na ne len za vymedzených okolností.
 
Nasledujúce položky sú povolené:
 
Produkty a služby týkajúce sa ťažby kryptomeny, pokiaľ je pred povolením alebo iným sprístupnením akéhokoľvek používania výpočtových zdrojov od používateľa získaný výslovný súhlas
 
Príklad: hardvérové produkty navrhnuté na ťažbu kryptomeny, služby ťažby kryptomeny založené na cloude, sprievodcovia ťažbou kryptomeny
 
Nasledujúce produkty a služby týkajúce sa kryptomeny je možné inzerovať len za predpokladu, že inzerent je licencovaným poskytovateľom, produkty a reklamy sú v súlade s miestnymi zákonmi a odvetvovými normami a účet je certifikovaný spoločnosťou Google.
 

Kryptoburzy

Ak spĺňate uvedené požiadavky, požiadajte o certifikáciu. Ak chcete inzerovať vo viac ako jednej krajine, odošlite samostatnú žiadosť pre každú krajinu.

Schválené krajiny

Reklamy na kryptoburzy sú povolené v nasledujúcich krajinách:

Japonsko,
USA.


Nie sú povolené:

 Reklamy na prvotné verejné ponuky digitálnych mien, predaj tokenov kryptomien alebo iná propagácia nákupu alebo predaja kryptomien či súvisiacich produktov, prípadne obchodovania s nimi (s výnimkou prípadov výslovne povolených vyššie)
 
Príklady: reklamy na predpredaj prvotných verejných ponúk digitálnych mien, reklamy propagujúce nákup alebo predaj konkrétnych kryptomien, kryptopeňaženky
 

 Ciele reklám, ktoré slúžia na agregáciu alebo porovnávanie vydavateľov kryptomien alebo súvisiacich produktov

Príklady: signály týkajúce sa obchodovania s kryptomenami, poradenstvo pre obchodovanie alebo investovanie v súvislosti s kryptomenami, agregátory alebo webové stránky spriaznených subjektov so súvisiacim obsahom alebo recenziami maklérov

Prečítajte si, ako opraviť zamietnutú reklamu alebo zamietnuté rozšírenie.

 

Potrebujete pomoc?

V prípade otázok o našich pravidlách kontaktujte podporu služby Google Ads.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?