Finančné produkty a služby

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Používatelia služby Display & Video 360 musia dodržiavať tieto pravidlá služby Google Ads. Ďalšie obmedzenia nájdete v centre pomoci služby Display & Video 360.

Ak chcete, aby sa zobrazovali titulky vo vašom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videa vyberte ikonu nastavení Obrázok ikony nastavení služby YouTube, potom vyberte Titulky a napokon požadovaný jazyk.


Chceme, aby používatelia mali adekvátne informácie a mohli sa informovane rozhodovať vo finančných otázkach. Naše pravidlá sú vytvorené tak, aby používatelia získali informácie na zváženie nákladov súvisiacich s finančnými produktmi a službami a aby boli chránení pred škodlivými a nečestnými praktikami. Na účely týchto pravidiel definujeme finančné produkty a služby ako také, ktoré súvisia so správou alebo investovaním peňazí a kryptomien, a to vrátane prispôsobeného poradenstva.

Pri propagácii finančných produktov a služieb musíte dodržiavať štátne a miestne nariadenia pre všetky oblasti, na ktoré zacieľujú vaše reklamy. Musíte napríklad sprístupniť konkrétne informácie, ktoré vyžadujú miestne právne predpisy. Od inzerentov sa očakáva, že si sami preštudujú miestne nariadenia týkajúce sa všetkých oblastí, na ktoré zacieľujú svoje reklamy.

Nižšie nájdete požiadavky pravidiel týkajúce sa finančných služieb, osobných úverov a určitých obmedzených finančných produktov. Keďže sa oblasti online reklamy a regulácie naďalej vyvíjajú, budeme tieto pravidlá priebežne aktualizovať pridávaním ďalších pokynov pre konkrétne produkty. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Porušenia pravidiel uvedených nižšie nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Prečítajte si viac o pozastavených účtoch.

Zverejnenie informácií o finančných produktoch a službách

Finančné produkty a služby môžu byť veľmi zložité a niekedy aj ťažko pochopiteľné. Vďaka sprístupneniu informácií sa zvyšuje transparentnosť a spotrebitelia získavajú cenné informácie, na základe ktorých sa môžu informovane rozhodovať.

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

červená značka x neuvedenie správnych kontaktných údajov určujúcich fyzickú adresu propagovanej firmy;

červená značka x nezverejnenie súvisiacich poplatkov;

Poznámka: Požadované informácie nesmú byť zverejnené v podobe textu, ktorý sa zobrazí po prechode kurzorom, ani sprístupnené prostredníctvom iného odkazu alebo karty. Musia byť jasne a okamžite viditeľné bez potreby kliknutia či umiestnenia kurzora myši na konkrétne miesto.

červená značka x nezahrnutie odkazov na akreditáciu alebo schválenie treťou stranou pri tvrdeniach alebo náznakoch týkajúcich sa vzťahu spriazneného subjektu, a to najmä v prípade, že slúži na zlepšenie reputácie webu.

Príklady (neúplný zoznam): dôkaz o vzťahu s vládou, hodnotenia tretích strán

Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Osobné úvery

Na účely týchto pravidiel definujeme osobné pôžičky ako prípady, v ktorých jednotlivec, organizácia alebo subjekt jednorazovo požičia peniaze individuálnemu spotrebiteľovi, avšak nie na účely financovania nákupu dlhodobého majetku alebo vzdelávania. Spotrebitelia osobných pôžičiek potrebujú informácie o kvalite, vlastnostiach, poplatkoch, rizikách a výhodách pôžičkových produktov, aby sa mohli informovane rozhodovať o tom, či si vezmú pôžičku.

Príklady (neúplný zoznam): fínske pôžičky, pôžičky so záložným právom, záložne.

Nepatria sem: hypotekárne úvery, pôžičky na kúpu auta, študentské pôžičky, revolvingové úvery (napríklad kreditné karty, osobné úverové linky).

Inzerenti osobných pôžičiek musia na cieľovom webe alebo v aplikácii výrazným spôsobom zverejniť ďalšie informácie. Vďaka sprístupneniu informácií sa zvyšuje transparentnosť a spotrebitelia získavajú cenné informácie, aby sa mohli rozhodovať informovane.

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

 červená značka x neuvedenie minimálnej a maximálnej doby splácania;

červená značka x neuvedenie maximálnej ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN), ktorá všeobecne zahŕňa úrokovú sadzbu plus poplatky a ďalšie náklady za rok, alebo inej podobnej sadzby vypočítanej v súlade s miestnymi zákonmi;

červená značka x neuvedenie typického príkladu celkových nákladov pôžičky vrátane všetkých príslušných poplatkov;

červená značka x propagáciu osobných pôžičiek s povinnosťou splatiť celú sumu najneskôr do 60 dní od dátumu poskytnutia pôžičky. Tieto pravidlá sa vzťahujú na inzerentov poskytujúcich pôžičky priamym spôsobom, na subjekty generujúce potenciálnych zákazníkov a na tých, ktorí zabezpečujú kontakt medzi spotrebiteľmi a veriteľmi tretej strany.

Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Osobné úvery s vysokou ročnou percentuálnou mierou nákladov

Používateľov chceme chrániť pred klamlivými alebo škodlivými finančnými produktmi, ako sú osobné pôžičky s veľmi vysokými nákladmi. V niektorých prípadoch uplatňujeme obmedzenia pre jednotlivé krajiny. Tieto obmedzenia odrážajú podmienky na miestnom trhu.

Spojené štáty
Produkt Povolené?
Osobné pôžičky s RPMN vo výške 36 % alebo viac

červená značka x Nepovolené

V Spojených štátoch nepovoľujeme reklamy na osobné pôžičky s ročnou percentuálnou mierou nákladov (RPMN) vo výške 36 % alebo viac. Inzerenti osobných pôžičiek v Spojených štátoch musia uvádzať maximálnu RPMN vypočítanú podľa zákona Truth in Lending Act (TILA).

Tieto pravidlá sa vzťahujú na inzerentov poskytujúcich pôžičky priamym spôsobom, na subjekty generujúce potenciálnych zákazníkov a na tých, ktorí zabezpečujú kontakt medzi spotrebiteľmi a veriteľmi tretej strany.

Tip

Predpisy TILA nájdete v časti 1026 oddielu 12 zbierky federálnych vyhlášok (CFR). Popis poplatkov, ktoré sú zahrnuté do výpočtu poplatkov za finančné produkty a ktoré sú z neho vylúčené, nájdete v sekcii 1026.4. Výpočet RPMN revolvingového úveru nájdete v sekcii 1026.14. Výpočet RPMN uzavretého úveru nájdete v sekcii 1026.22.

Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Zmena úveru

V záujme ochrany spotrebiteľov pred klamlivými a škodlivými praktikami nie je v reklamách na weby a aplikácie týkajúce sa hypotekárnych úverov alebo zabavenia nehnuteľnosti povolené:

červená značka x garantovať zmenu úveru alebo ochranu pred zabavením;

červená značka x účtovať poplatok vopred, ak nejde o službu poskytovanú právnickou firmou;

červená značka x žiadať používateľov o prevod alebo zrieknutie sa vlastníckych práv na nehnuteľnosti alebo ponúkať kúpu domu za nižšiu než trhovú cenu;

červená značka x žiadať používateľov o obídenie veriteľa a o vykonávanie platieb priamo danej firme alebo inej tretej strane;

červená značka x vyzývať používateľov, aby nekontaktovali veriteľa, právneho zástupcu, úverového poradcu či poradcu pre bývanie.

Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Binárne opcie

Vzhľadom na značné riziko finančnej straty pri obchodovaní s binárnymi opciami nie sú povolené nasledujúce možnosti:
 
červená značka x Reklamy na binárne opcie alebo obdobné finančné produkty
 
Príklady (neúplný zoznam): reklamy na digitálne opcie, binárne opcie, digitálne opcie 100, opcie s fixnou návratnosťou, opcie na princípe „všetko alebo nič“
 
červená značka x Sprostredkovateľ binárnych opcií: webové stránky ponúkajú len binárne opcie. Vrátane signálov alebo softvéru pre binárne opcie bez ďalších finančných produktov.
 
červená značka x Informačné či vzdelávacie webové stránky alebo blogy zamerané na binárne opcie: vzdelávacie webové stránky alebo blogy o binárnych opciách a podobných produktoch.

Komplexné špekulatívne finančné produkty

Vzhľadom na prirodzenú komplikovanosť a riziká spojené s obchodovaním s nasledujúcimi typmi finančných produktov povoľujeme reklamu na ne len za vymedzených okolností.

Nasledujúce komplexné špekulatívne finančné produkty je možné inzerovať len za predpokladu, že inzerent je licenciovaným poskytovateľom alebo agregátorom, produkty a reklamy sú v súlade s miestnymi právnymi predpismi aj odvetvovými normami a účet je certifikovaný spoločnosťou Google.

No issues detected and positive check mark icon Kontrakty na rozdiel (CFD), stávkovanie na rozpätie vo finančníctve, kontrakty rolling spot forex a podobné formy špekulatívnych produktov

Ak spĺňate uvedené požiadavky, požiadajte o certifikáciu v príslušných schválených krajinách. Ak chcete inzerovať vo viac ako jednej krajine, odošlite žiadosť pre každú krajinu alebo skupinu krajín zvlášť.
Schválené krajiny

Reklamy na komplexné špekulatívne finančné produkty sú povolené v nasledujúcich krajinách:

Austrália,
Rakúsko,
Brazília,
Bulharsko,
Kanada,
Chorvátsko,
Cyprus,
Česko,
Estónsko,
Fínsko,
Nemecko,
Grécko,
Hongkong,
Maďarsko,
Island,

Indonézia,
Írsko,
Izrael,
Taliansko,
Japonsko,
Keňa,
Lotyšsko,
Litva,
Luxembursko,
Malta,
Malajzia,
Holandsko,
Nový Zéland,
Nórsko,
Poľsko,

Portugalsko,
Rumunsko,
Rusko,
Singapur,
Slovensko,
Slovinsko,
Južná Afrika,
Švédsko,
Švajčiarsko,
Taiwan,
Turecko,
Spojené arabské emiráty,
Spojené kráľovstvo,
Spojené štáty.

Nepovoľujeme:

červená značka x Ciele reklám, ktoré poskytujú signály pre obchodovanie s komplexnými špekulatívnymi finančnými produktmi

Príklady (neúplný zoznam): signály týkajúce sa obchodovania, tipy alebo informácie o špekulatívnom obchodovaní; webové stránky spriaznených subjektov so súvisiacim obsahom alebo recenziami maklérov

Služby na zlepšenie úverového hodnotenia

Chceme, aby sa spotrebitelia mohli informovane rozhodovať o službách, ktoré im majú pomôcť zlepšiť zlé úverové hodnotenie. Keďže chceme používateľov chrániť pred škodlivými praktikami, nepovoľujeme:

 červená značka x Reklamy na služby zlepšenia úverového hodnotenia

Tieto pravidlá sa vzťahujú na inzerentov, ktorí ponúkajú služby zlepšenia úverového hodnotenia priamo, osoby ponúkajúce služby generovania potenciálnych zákazníkov a na tých, ktorí zabezpečujú kontakt medzi spotrebiteľmi a službami tretích strán na zlepšenie úverového hodnotenia.

Služby správy záväzkov

Chceme, aby spotrebitelia robili informované rozhodnutia, pokiaľ ide o služby, ktoré im majú pomôcť vyriešiť nadmerný dlh. Na ochranu používateľov pred klamlivými alebo škodlivými praktikami povoľujeme reklamy na nasledujúce služby správy záväzkov iba vo vybraných krajinách a iba v prípade, že (1) dané služby a reklamy sú v súlade s miestnymi zákonmi a odvetvovými normami a (2) účet je certifikovaný Googlom:

No issues detected and positive check mark icon Reklamy na služby vyrovnávania dlhov ponúkajúce vyjednanie nižšej paušálnej sumy s veriteľmi, ktorá sa bude považovať za úplnú platbu
No issues detected and positive check mark icon Reklamy na služby správy záväzkov, ktoré ponúkajú vyjednať u veriteľov nižšie pravidelné platby, úrokové sadzby alebo poplatky

Tieto pravidlá sa vzťahujú na inzerentov, ktorí tieto služby správy záväzkov ponúkajú priamo, osoby ponúkajúce služby generovania potenciálnych zákazníkov a na tých, ktorí zabezpečujú kontakt medzi spotrebiteľmi a službami tretích strán na správu záväzkov.

Ak spĺňate uvedené požiadavky, požiadajte o certifikáciu. Ak chcete inzerovať vo viac ako jednej krajine, odošlite samostatnú žiadosť pre každú krajinu.

Schválené krajiny

Austrália
Brazília
Japonsko
Južná Afrika
Južná Kórea
Kanada
Nemecko
Spojené kráľovstvo
Spojené štáty
Španielsko

Overenie pre oblasť finančných služieb pre konkrétne krajiny

Ak chcú inzerenti inzerovať finančné služby v určitých krajinách, musia absolvovať proces overenia. V prípade väčšiny inzerentov bude tento proces okrem iného zahŕňať uvedenie informácií o type finančných služieb, ktoré poskytujú, o tom, či majú na ich poskytovanie licenciu, a uvedenie ich registračného čísla. Ďalšie informácie o podmienkach pre konkrétne krajiny nájdete nižšie.

Reklama na finančné služby v Austrálii, Brazílii, Francúzsku, Nemecku, Indii, Indonézii, Portugalsku, Singapure, Španielsku, na Taiwane, v Taliansku a Turecku

Ak chcú inzerenti zobrazovať reklamy na finančné služby akéhokoľvek druhu v Austrálii, Brazílii, Francúzsku, Nemecku, Indii, Indonézii, Portugalsku, Singapure, Španielsku, na Taiwane, v Taliansku a Turecku, musia byť overení spoločnosťou Google. Pre každú zacielenú krajinu je overenie potrebné vykonať osobitne.

Inzerenti v oblasti nefinančných služieb zacieľujúci na publiká, ktoré zrejme hľadajú finančné služby, musia absolvovať proces overenia uvedený nižšie, aby zabránili negatívnemu vplyvu na svoje kampane.

V prípade väčšiny inzerentov ide o proces pozostávajúci z dvoch krokov, ktorý zahŕňa: (1) získanie overenia prostredníctvom spoločnosti G2, ktorá je naším externým partnerom pre zabezpečenie dodržiavania pravidiel, a (2) požiadanie spoločnosti Google o overenie pre oblasť finančných služieb.

  1. Overenie, ktoré vykonáva spoločnosť G2: inzerenti by mali vyplniť formulár overenia na webových stránkach spoločnosti G2. V rámci procesu overenia, ktorý realizuje spoločnosť G2, spoločnosť G2 požiada inzerentov okrem iného o poskytnutie informácií o type finančných služieb, ktoré poskytujú, o tom, či majú licenciu na ich poskytovanie, a o uvedenie ich registračného čísla. Inzerenti musia preukázať, že príslušný národný regulačný úrad v oblasti finančných služieb im priamo udelil oprávnenie vykonávať činnosť v oblasti finančných služieb alebo že sa na nich na základe výnimky táto požiadavka nevzťahuje.
  2. Overenie, ktoré vykonáva spoločnosť Google: po získaní overenia od spoločnosti G2 budú musieť inzerenti požiadať spoločnosť Google o overenie pre oblasť finančných služieb pomocou jedinečného overovacieho kódu, ktorý dostali od spoločnosti G2.

Ak chcú inzerenti absolvovať overenie pre oblasť finančných služieb a zobrazovať reklamy na finančné služby v krajinách uvedených vyššie, budú povinní absolvovať aj proces overenia inzerenta. Inzerenti dostanú automatický e‑mail a upozornenie v účte s informáciou o tom, či musia tento proces absolvovať. Overenie inzerenta budú môcť inzerenti absolvovať až po prijatí tohto upozornenia.

Inzerenti môžu byť požiadaní o opätovné overenie svojej identity alebo obchodnej činnosti, ak dôjde k významným zmenám v ich účte Google Ads vrátane zmien v platobnom profile. Zobrazovanie reklám na finančné služby v danom účte bude až do úspešného absolvovania overenia inzerenta pozastavené.

Obmedzená oprávnenosť

Upozorňujeme, že ak chcú inzerenti propagovať služby na správu pohľadávok v súvislosti s finančnými produktmi alebo službami, ako sú služby kompenzácie podvodov, musia byť poskytovateľom finančných služieb s licenciou na správu pohľadávok, orgánom verejnej správy, neziskovou organizáciou alebo poskytovateľom právnych služieb, respektíve konať v mene týchto subjektov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o typoch inzerentov a ich príslušných žiadostiach vrátane konkrétnych výnimiek, navštívte stránky overenia pre oblasť finančných služieb pre Austráliu, Brazíliu, Francúzsko, Nemecko, Indiu, Indonéziu, Taliansko, Portugalsko, Singapur, Španielsko, Taiwan a Turecko.

Ďalšie informácie o relevantných národných regulačných úradoch v oblasti finančných služieb a dátumoch začatia presadzovania nájdete na stránke Overenie pre oblasť finančných služieb: príslušné regulačné úrady a dátumy začatia presadzovania.

Reklama na finančné služby v Spojenom kráľovstve

Ak chcú inzerenti zobrazovať v Spojenom kráľovstve reklamy na finančné služby akéhokoľvek druhu vrátane zobrazovania reklám používateľom v Spojenom kráľovstve, ktorí zrejme hľadajú finančné služby, musia byť overení spoločnosťou Google. V rámci procesu overenia musia inzerenti preukázať, že majú autorizáciu od Úradu pre dohľad nad finančným trhom v Spojenom kráľovstve alebo sa na nich vzťahuje jedna z výnimiek uvedených na stránke overenia pre oblasť finančných služieb v Spojenom kráľovstve. Upozorňujeme, že táto požiadavka sa týka finančných služieb, ktoré Úrad pre dohľad nad finančným trhom v Spojenom kráľovstve reguluje, aj tých, ktoré nereguluje.

Overenie môžu iniciovať inzerenti, prípadne môže inzerenta o absolvovanie procesu overenia požiadať spoločnosť Google. Účty inzerentov, ktorí v rámci prideleného času nedokončia 2. krok overenia, pozastavíme. Ďalšie informácie o overení pre oblasť finančných služieb v Spojenom kráľovstve

Reklamy súvisiace s produktmi v rozsahu našich pravidiel pre komplexné špekulatívne finančné produkty, hazardné hry, kryptomeny, zlepšenie úverového hodnotenia a binárne opcie sa riadia príslušnými pravidlami, nie týmito pravidlami, a to v rozsahu, v akom sa týkajú konkrétne Spojeného kráľovstva. V súvislosti s týmito službami inzerenti nie sú oprávnení absolvovať overenie inzerentov v oblasti nefinančných služieb, na ktorých sa vzťahuje výnimka. Od inzerentov sa očakáva, že preskúmajú jednotlivé uvedené pravidlá, ako aj všetky ostatné príslušné pravidlá, a budú ich dodržiavať.

* Reklamy v týchto kategóriách možno zacieliť na používateľov v Spojenom kráľovstve hľadajúcich finančné služby v prípade, že spĺňajú podmienky jednotlivých pravidiel a prejdú overením, ak to spoločnosť Google vyžaduje.

Potrebujete pomoc?

Ak máte otázky o našich pravidlách, kontaktujte podporu služby Google Ads.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
11453502851982340015
true