Finančné produkty a služby

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Používatelia služby Display & Video 360 musia dodržiavať tieto pravidlá služby Google Ads. Ďalšie obmedzenia nájdete v centre pomoci služby Display & Video 360.

Chceme, aby používatelia mali adekvátne informácie a mohli sa informovane rozhodovať vo finančných otázkach. Naše pravidlá sú vytvorené tak, aby používatelia získali informácie na zváženie nákladov súvisiacich s finančnými produktmi a službami a aby boli chránení pred škodlivými a nečestnými praktikami. Na účely týchto pravidiel definujeme finančné produkty a služby ako také, ktoré súvisia so správou alebo investovaním peňazí a kryptomien, a to vrátane prispôsobeného poradenstva.

Pri propagácii finančných produktov a služieb musíte dodržiavať štátne a miestne nariadenia pre všetky regióny alebo krajiny, na ktoré zacieľujú vaše reklamy. Musíte napríklad sprístupniť informácie, ktoré vyžaduje miestny zákon. Viac informácií nájdete v našom neúplnom zozname požiadaviek podľa krajín. Pripomíname však, že od inzerentov sa očakáva, že si sami preštudujú miestne nariadenia týkajúce sa všetkých oblastí, na ktoré zacieľujú ich reklamy.

Nižšie nájdete požiadavky pravidiel týkajúce sa finančných služieb, osobných pôžičiek a určitých obmedzených finančných produktov. Keďže sa oblasti online inzercie a regulácie naďalej vyvíjajú, budeme tieto pravidlá priebežne aktualizovať pridávaním ďalších pokynov pre konkrétne produkty. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Porušenia pravidiel uvedených nižšie nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Prečítajte si viac o pozastavených účtoch.

Zverejnenie informácií o finančných produktoch a službách

Finančné produkty a služby môžu byť veľmi zložité a niekedy aj ťažko pochopiteľné. Vďaka sprístupneniu informácií sa zvyšuje transparentnosť a spotrebitelia získavajú cenné informácie, na základe ktorých sa môžu informovane rozhodovať.

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

neuvedenie správnych kontaktných údajov určujúcich fyzickú adresu propagovanej firmy;

nezverejnenie súvisiacich poplatkov;

Poznámka: Požadované informácie nesmú byť zverejnené v podobe textu, ktorý sa zobrazí po prechode kurzorom, ani sprístupnené prostredníctvom iného odkazu alebo karty. Musia byť jasne a okamžite viditeľné bez potreby kliknutia či umiestnenia kurzora myši na konkrétne miesto.

nezahrnutie odkazov na akreditáciu alebo schválenie treťou stranou pri tvrdeniach alebo náznakoch týkajúcich sa vzťahu spriazneného subjektu, a to najmä v prípade, že slúži na zlepšenie reputácie webu.

Príklady (neúplný zoznam): dôkaz o vzťahu s vládou, hodnotenia tretích strán

Osobné pôžičky

Na účely týchto pravidiel definujeme osobné pôžičky ako prípady, v ktorých jednotlivec, organizácia alebo subjekt jednorazovo požičia peniaze individuálnemu spotrebiteľovi, avšak nie na účely financovania nákupu dlhodobého majetku alebo vzdelávania. Spotrebitelia osobných pôžičiek potrebujú informácie o kvalite, vlastnostiach, poplatkoch, rizikách a výhodách pôžičkových produktov, aby sa mohli informovane rozhodovať o tom, či si vezmú pôžičku.

Príklady (neúplný zoznam): fínske pôžičky, pôžičky so záložným právom, záložne.

Nepatria sem: hypotekárne úvery, pôžičky na kúpu auta, študentské pôžičky, revolvingové úvery (napríklad kreditné karty, osobné úverové linky).

Inzerenti osobných pôžičiek musia na cieľovom webe alebo v aplikácii výrazným spôsobom zverejniť ďalšie informácie. Vďaka sprístupneniu informácií sa zvyšuje transparentnosť a spotrebitelia získavajú cenné informácie, aby sa mohli rozhodovať informovane.

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

neuvedenie minimálnej a maximálnej doby splácania;

neuvedenie maximálnej ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN), ktorá všeobecne zahŕňa úrokovú sadzbu plus poplatky a ďalšie náklady za rok, alebo inej podobnej sadzby vypočítanej v súlade s miestnymi zákonmi;

neuvedenie typického príkladu celkových nákladov pôžičky vrátane všetkých príslušných poplatkov;

propagáciu osobných pôžičiek s povinnosťou splatiť celú sumu najneskôr do 60 dní od dátumu poskytnutia pôžičky. Tieto pravidlá sa vzťahujú na inzerentov poskytujúcich pôžičky priamym spôsobom, na subjekty generujúce potenciálnych zákazníkov a na tých, ktorí zabezpečujú kontakt medzi spotrebiteľmi a veriteľmi tretej strany.

Osobné pôžičky s vysokou ročnou percentuálnou mierou nákladov

Používateľov chceme chrániť pred klamlivými alebo škodlivými finančnými produktmi, ako sú osobné pôžičky s veľmi vysokými nákladmi. V niektorých prípadoch uplatňujeme obmedzenia pre jednotlivé krajiny. Tieto obmedzenia odrážajú podmienky na miestnom trhu.

Spojené štáty
Produkt Povolené?
Osobné pôžičky s RPMN vo výške 36 % alebo viac

Nepovolené

V Spojených štátoch nepovoľujeme reklamy na osobné pôžičky s ročnou percentuálnou mierou nákladov (RPMN) vo výške 36 % alebo viac. Inzerenti osobných pôžičiek v Spojených štátoch musia uvádzať maximálnu RPMN vypočítanú podľa zákona Truth in Lending Act (TILA).

Tieto pravidlá sa vzťahujú na inzerentov poskytujúcich pôžičky priamym spôsobom, na subjekty generujúce potenciálnych zákazníkov a na tých, ktorí zabezpečujú kontakt medzi spotrebiteľmi a veriteľmi tretej strany.

Tip

Predpisy TILA nájdete v časti 1026 oddielu 12 zbierky federálnych vyhlášok (CFR). Popis poplatkov, ktoré sú zahrnuté do výpočtu poplatkov za finančné produkty a ktoré sú z neho vylúčené, nájdete v sekcii 1026.4. Výpočet RPMN revolvingového úveru nájdete v sekcii 1026.14. Výpočet RPMN uzavretého úveru nájdete v sekcii 1026.22.

Zmena úveru

V záujme ochrany spotrebiteľov pred klamlivými a škodlivými praktikami nie je v reklamách na weby a aplikácie týkajúce sa hypotekárnych úverov alebo zabavenia nehnuteľnosti povolené:

garantovať zmenu úveru alebo ochranu pred zabavením;

účtovať poplatok vopred, ak nejde o službu poskytovanú právnickou firmou;

žiadať používateľov o prevod alebo zrieknutie sa vlastníckych práv na nehnuteľnosti alebo ponúkať kúpu domu za nižšiu než trhovú cenu;

žiadať používateľov o obídenie veriteľa a o vykonávanie platieb priamo danej firme alebo inej tretej strane;

vyzývať používateľov, aby nekontaktovali veriteľa, právneho zástupcu, úverového poradcu či poradcu pre bývanie.

Binárne opcie

Vzhľadom na značné riziko finančnej straty pri obchodovaní s binárnymi opciami nie sú povolené nasledujúce reklamy:
 
 reklamy na binárne opcie alebo podobné finančné produkty
 
Príklady (neúplný zoznam): reklamy na digitálne opcie, binárne opcie, digitálne opcie 100, opcie s fixnou návratnosťou, opcie na princípe „všetko alebo nič“

Komplexné špekulatívne finančné produkty

Vzhľadom na prirodzenú komplikovanosť a riziká spojené s obchodovaním s nasledujúcimi typmi finančných produktov povoľujeme reklamu na ne len za vymedzených okolností.

Nasledujúce komplexné špekulatívne finančné produkty je možné inzerovať len za predpokladu, že inzerent je licencovaným poskytovateľom alebo agregátorom, produkty a reklamy sú v súlade s miestnymi právnymi predpismi i odvetvovými normami a účet je certifikovaný spoločnosťou Google.

Rozdielové zmluvy (CFD), stávkovanie na rozpätie (spread betting) vo finančníctve, transakcie rolling spot forex a podobné formy špekulatívnych produktov

Ak spĺňate uvedené požiadavky, požiadajte o certifikáciu. Ak chcete inzerovať vo viac ako jednej krajine, odošlite žiadosť pre každú krajinu alebo skupinu krajín zvlášť.  
Schválené krajiny

Reklamy na komplexné špekulatívne finančné produkty sú povolené v nasledujúcich krajinách:

Austrália,
Rakúsko,
Brazília,
Bulharsko,
Kanada,
Chorvátsko,
Cyprus,
Česko,
Dánsko,
Estónsko,
Fínsko,
Nemecko,
Grécko,
Hongkong,
Maďarsko,
Island,
Indonézia,
Írsko,
Izrael,
Taliansko,
Japonsko,
Lotyšsko,
Litva,
Luxembursko,
Malta,
Malajzia,
Holandsko,
Nový Zéland,
Nórsko,
Poľsko,
Portugalsko,
Rumunsko,
Rusko,
Singapur,
Slovensko,
Slovinsko,
Južná Afrika,
Španielsko,
Švédsko,
Švajčiarsko,
Taiwan,
Turecko,
Spojené arabské emiráty,
Spojené kráľovstvo,
Spojené štáty.

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

 

Reklamy zacielené na neplnoletých alebo neschválené krajiny

Ciele reklám, ktoré poskytujú signály pre obchodovanie s komplexnými špekulatívnymi finančnými produktmi

Príklady (neúplný zoznam): signály týkajúce sa obchodovania, tipy alebo informácie o špekulatívnom obchodovaní; weby spriaznených subjektov so súvisiacim obsahom alebo recenziami maklérov

Služby na zníženie dlhu

Chceme, aby spotrebitelia robili informované rozhodnutia, pokiaľ ide o služby, ktoré im majú pomôcť zlepšiť zlé úverové hodnotenie. Keďže chceme používateľov chrániť pred škodlivými praktikami, nepovoľujeme:

 Reklamy na služby zlepšenia úverového hodnotenia

Tieto pravidlá sa vzťahujú na inzerentov, ktorí ponúkajú služby zlepšenia úverového hodnotenia priamo, osoby ponúkajúce služby generovania potenciálnych zákazníkov a na tých, ktorí zabezpečujú kontakt medzi spotrebiteľmi a službami tretích strán na zlepšenie úverového hodnotenia.

Služby správy záväzkov

Chceme, aby spotrebitelia robili informované rozhodnutia, pokiaľ ide o služby, ktoré im majú pomôcť vyriešiť nadmerný dlh. Na ochranu používateľov pred klamlivými alebo škodlivými praktikami povoľujeme reklamy na nasledujúce služby správy záväzkov iba vo vybraných krajinách a iba v prípade, že (1) dané služby a reklamy sú v súlade s miestnymi zákonmi a odvetvovými normami a (2) účet je certifikovaný Googlom:

 Reklamy na služby vyrovnávania dlhov ponúkajúce vyjednanie nižšej paušálnej sumy s veriteľmi, ktorá sa bude považovať za úplnú platbu
 Reklamy na služby správy záväzkov, ktoré ponúkajú vyjednať u veriteľov nižšie pravidelné platby, úrokové sadzby alebo poplatky

Tieto pravidlá sa vzťahujú na inzerentov, ktorí tieto služby správy záväzkov ponúkajú priamo, osoby ponúkajúce služby generovania potenciálnych zákazníkov a na tých, ktorí zabezpečujú kontakt medzi spotrebiteľmi a službami tretích strán na správu záväzkov.

Ak spĺňate uvedené požiadavky, požiadajte o certifikáciu. Ak chcete inzerovať vo viac ako jednej krajine, odošlite samostatnú žiadosť pre každú krajinu.

Schválené krajiny

Austrália
Brazília
Japonsko
Južná Afrika
Južná Kórea
Kanada
Nemecko
Spojené kráľovstvo
Spojené štáty
Španielsko

Kryptomeny

Vzhľadom na komplexnú a neustále sa vyvíjajúcu povahu nariadení, ktoré sa týkajú kryptomien a súvisiacich výrobkov a služieb, povoľujeme reklamu na ne len za vymedzených okolností.
 
Nasledujúce možnosti sú povolené:
 
Obchodná činnosť, ktorá nemá súvis s nákupom, držbou alebo výmenou kryptomien (s výhradou iných pravidiel služby Google Ads)
Príklady: firmy prijímajúce platbu v kryptomene, hardvér na ťažbu kryptomien, daňové a právnické služby, bezpečnostné služby, platformy, ktorých prevádzka sa spolieha na blockchain a ktoré neobchodujú s kryptomenami či tokenmi ani ich nepredávajú, vzdelávacie materiály.
 
Nasledujúce výrobky a služby týkajúce sa kryptomien možno inzerovať len za predpokladu, že inzerent je licencovaným poskytovateľom, príslušné produkty a reklamy sú v súlade s miestnymi právnymi predpismi i odvetvovými normami a účet je certifikovaný spoločnosťou Google.
 

Kryptoburzy a kryptopeňaženky

Ak spĺňate uvedené požiadavky, požiadajte o certifikáciu. Ak chcete inzerovať vo viac ako jednej krajine, odošlite samostatnú žiadosť pre každú krajinu.

Schválené krajiny

Reklamy na kryptoburzy sú povolené v nasledujúcich krajinách:

Japonsko

Reklamy na kryptoburzy a kryptopeňaženky sú povolené v nasledujúcich krajinách:

Spojené štáty


Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

Reklamy na prvotné ponuky kryptomien, protokoly obchodovania DeFi ani iná propagácia nákupu, predaja alebo obchodovania zameraného na kryptomeny alebo súvisiace produkty
 
Príklady (neúplný zoznam): prvotné ponuky kryptomeny pred predajom alebo verejné ponuky, kryptomenové pôžičky, prvotné ponuky DEX, združovanie likvidity tokenov, odporúčania kryptomien celebritami, nehostené peňaženky, neregulované decentralizované aplikácie (DApps)
 

 Ciele reklamy, ktoré slúžia na agregáciu alebo porovnávanie vydavateľov kryptomien alebo súvisiacich produktov

Príklady (neúplný zoznam): signály týkajúce sa obchodovania s kryptomenami, investičné poradenstvo v súvislosti s kryptomenami, agregátory alebo webové stránky spriaznených subjektov so súvisiacim obsahom alebo recenziami maklérov.

Prečítajte si, ako opraviť zamietnutú reklamu alebo zamietnuté rozšírenie.

 

Reklama na finančné služby v Spojenom kráľovstve

Na zobrazovanie reklám na finančné služby akéhokoľvek druhu v Spojenom kráľovstve vrátane zobrazovania reklám používateľom v Spojenom kráľovstve, ktorí zjavne hľadajú finančné služby, musia byť inzerenti overení spoločnosťou Google. V rámci procesu overenia musia inzerenti preukázať, že majú autorizáciu od úradu Financial Conduct Authority (Úrad pre dohľad nad finančným trhom) v Spojenom kráľovstve alebo sa na nich vzťahuje jedna z výnimiek uvedených na stránke overenia finančných služieb v Spojenom kráľovstve. Upozorňujeme, že táto požiadavka sa týka finančných služieb, ktoré úrad Financial Conduct Authority v Spojenom kráľovstve reguluje, aj tých, ktoré nereguluje.

Overenie môžu iniciovať inzerenti, prípadne môže inzerenta o absolvovanie procesu overenia požiadať spoločnosť Google. Účty inzerentov, ktorí v rámci prideleného času nedokončia 2. krok overenia, pozastavíme. Prečítajte si viac o overení finančných služieb v Spojenom kráľovstve.

Reklamy súvisiace s nasledujúcimi kategóriami sa pre potreby týchto pravidiel nebudú považovať za finančné služby, no musia byť v súlade so všetkými ostatnými pravidlami služby Google Ads:

  • služby v rozsahu pravidiel pre služby správy záväzkov;
  • služby v rozsahu pravidiel pre komplexné špekulatívne finančné služby: rozdielové zmluvy, zmluvy typu rolling spot forex, stávkovanie na rozpätie vo finančníctve;*
  • hazardné hry (pozrite si pravidlá pre hazard a hry);
  • služby v rozsahu pravidiel pre kryptomeny, služby na zníženie dlhu a binárne opcie.
 

* Reklamy v tejto kategórii bude možné zacieliť na používateľov v Spojenom kráľovstve hľadajúcich finančné služby v prípade, že spĺňajú podmienky pravidiel pre komplexné špekulatívne finančné služby a prejdú overením, ak to spoločnosť Google vyžaduje.

 

Potrebujete pomoc?

Ak máte otázky o našich pravidlách, kontaktujte podporu služby Google Ads.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false