Χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας για διευκόλυνση, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Οι χρήστες του Display & Video 360 πρέπει να συμμορφώνονται με αυτήν την πολιτική του Google Ads. Μεταβείτε στο Κέντρο βοήθειας του Display & Video 360, για να δείτε περισσότερους περιορισμούς.

Θέλουμε οι χρήστες να έχουν επαρκείς πληροφορίες, προκειμένου να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με χρηματοοικονομικά θέματα. Οι πολιτικές μας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχουν στους χρήστες πληροφορίες για την αξιολόγηση του κόστους που σχετίζεται με χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και να προστατεύουν τους χρήστες από επιβλαβείς ή παραπλανητικές πρακτικές. Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής, ως χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες αντιμετωπίζουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση ή την επένδυση χρημάτων και κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εξατομικευμένων συμβουλών.

Κατά την προώθηση χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, πρέπει να συμμορφώνεστε με τους κρατικούς και τους τοπικούς κανονισμούς για οποιαδήποτε περιοχή ή χώρα την οποία στοχεύουν οι διαφημίσεις σας. Για παράδειγμα, πρέπει να συμπεριλαμβάνετε συγκεκριμένες αποκαλύψεις που απαιτούνται από την τοπική νομοθεσία. Ανατρέξτε στην ενδεικτική λίστα των απαιτήσεων για συγκεκριμένες χώρες, για περισσότερες πληροφορίες, αλλά έχετε υπόψη ότι οι διαφημιζόμενοι αναμένεται να κάνουν τη δική τους έρευνα σχετικά με τους τοπικούς κανονισμούς για οποιαδήποτε τοποθεσία στοχεύουν οι διαφημίσεις τους.

Παρακάτω αναφέρονται απαιτήσεις πολιτικής που σχετίζονται με χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, προσωπικά δάνεια και συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα που υπόκεινται σε περιορισμούς. Καθώς οι διαφημίσεις στο διαδίκτυο και το ρυθμιστικό πλαίσιο συνεχίζουν να αναπτύσσονται, θα ενημερώνουμε συνεχώς αυτήν την πολιτική με πρόσθετες οδηγίες για συγκεκριμένα προϊόντα. Μάθετε τι συμβαίνει, εάν παραβείτε τις πολιτικές μας.

Οι παραβιάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Θα δοθεί προειδοποίηση, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από οποιαδήποτε αναστολή του λογαριασμού σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Αποκαλύψεις χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και οι υπηρεσίες μπορούν να είναι πολύ περίπλοκα και ορισμένες φορές δυσνόητα. Η παροχή αποκαλύψεων αυξάνει τη διαφάνεια και προσφέρει στους καταναλωτές πολύτιμες πληροφορίες για τη λήψη εμπεριστατωμένων αποφάσεων. 

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Έλλειψη παροχής επίσημων στοιχείων επικοινωνίας για μια φυσική τοποθεσία της επιχείρησης που προωθείται

Έλλειψη αποκάλυψης σχετικών προμηθειών

Σημείωση: Οι αποκαλύψεις δεν μπορούν να δημοσιεύονται ως κείμενο που εμφανίζεται με το πέρασμα του δείκτη του ποντικιού ή να είναι διαθέσιμες μέσω άλλου συνδέσμου ή καρτέλας. Πρέπει να είναι σαφώς και άμεσα ορατές, χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να κάνει κλικ ή να τοποθετήσει τον δείκτη επάνω σε κάποιο στοιχείο.

Έλλειψη συμπερίληψης συνδέσμων προς πιστοποίηση ή έγκριση τρίτου μέρους, εάν υπάρχουν διαβεβαιώσεις ή υπόνοιες για συνεργασία, ιδίως όταν επιδιώκεται η βελτίωση της φήμης του ιστοτόπου

Παραδείγματα (ενδεικτικά): Επαλήθευση συνεργασίας με την κυβέρνηση, αξιολογήσεις τρίτου μέρους

Προσωπικά δάνεια

Για τη συγκεκριμένη πολιτική, τα προσωπικά δάνεια ορίζονται ως μη επαναλαμβανόμενος δανεισμός χρημάτων από κάποιο άτομο, οργανισμό ή νομικό πρόσωπο σε μεμονωμένο καταναλωτή, ο οποίος δεν αποσκοπεί στην οικονομική αγορά σταθερού περιουσιακού στοιχείου ή εκπαίδευσης. Οι καταναλωτές προσωπικών δανείων απαιτούν πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα, τις δυνατότητες, τις προμήθειες, τους κινδύνους και τα οφέλη από τα προϊόντα δανείων, προκειμένου να λάβουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις όσον αφορά τη σύναψη των δανείων.

Παραδείγματα (ενδεικτικά): δάνεια payday, δάνεια τίτλων, ενεχυροδανειστήρια

Δεν περιλαμβάνονται: ενυπόθηκα δάνεια, δάνεια αγοράς αυτοκινήτου, φοιτητικά δάνεια, ανανεώσιμα πιστωτικά όρια (όπως πιστωτικές κάρτες ή προσωπικά πιστωτικά όρια)

Οι διαφημιζόμενοι για προσωπικά δάνεια πρέπει να αποκαλύπτουν εμφανώς πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο ή την εφαρμογή προορισμού. Η παροχή αποκαλύψεων αυξάνει τη διαφάνεια και προσφέρει στους καταναλωτές πολύτιμες πληροφορίες για τη λήψη εμπεριστατωμένων αποφάσεων. 

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Απουσία αναφοράς ελάχιστης και μέγιστης περιόδου αποπληρωμής

Απουσία αναφοράς του μέγιστου Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Επιτοκίου (ΣΕΠΕ), το οποίο γενικά περιλαμβάνει το επιτόκιο συν τις προμήθειες και άλλα έξοδα για ένα έτος ή άλλο παρόμοιο επιτόκιο, υπολογιζόμενο σύμφωνα με την κατά τόπους ισχύουσα νομοθεσία

Απουσία ενός αντιπροσωπευτικού παραδείγματος για το συνολικό κόστος του δανείου, συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυουσών προμηθειών

Προσωπικά δάνεια για τα οποία απαιτείται πλήρης αποπληρωμή εντός 60 ημερών ή λιγότερων από την ημερομηνία έκδοσής τους. Αυτή η πολιτική ισχύει για διαφημιζόμενους που προσφέρουν απευθείας δάνεια, δημιουργούς δυνητικών πελατών και εκείνους που συνδέουν καταναλωτές με τρίτους δανειστές.

Προσωπικά δάνεια υψηλού APR

Θέλουμε να προστατεύουμε τους χρήστες μας από παραπλανητικά ή επιβλαβή χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως προσωπικά δάνεια εξαιρετικά υψηλού κόστους. Σε ορισμένες περιπτώσεις ισχύουν περιορισμοί συγκεκριμένα για κάθε χώρα, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες της τοπικής αγοράς.

Ηνωμένες Πολιτείες
Προϊόν Επιτρέπεται;
Προσωπικά δάνεια με ΣΕΠΕ πάνω από 36%

Δεν επιτρέπονται

Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιτρέπονται διαφημίσεις για προσωπικά δάνεια, εάν το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ) είναι 36% ή υψηλότερο. Οι διαφημιζόμενοι για προσωπικά δάνεια στις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να προβάλλουν το μέγιστο ΣΕΠΕ, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τον Νόμο "Αλήθεια κατά τον Δανεισμό" (Truth in Lending Act - TILA).

Αυτή η πολιτική ισχύει για διαφημιζόμενους που χορηγούν απευθείας δάνεια, δημιουργούς δυνητικών πελατών και εκείνους που συνδέουν καταναλωτές με τρίτους δανειστές.

Συμβουλή

Μπορείτε να βρείτε τους κανονισμούς του νόμου TILA στον Τίτλο 12 του Κώδικα ομοσπονδιακών κανονισμών, Μέρος 1026. Η περιγραφή για τις χρεώσεις που περιλαμβάνονται και εξαιρούνται από τον υπολογισμό της "Οικονομικής δαπάνης" (Finance Charge) βρίσκεται στo (Τμήμα 1026.4. Ο υπολογισμός ΣΕΠΕ για την "Πίστωση αόριστης διάρκειας" (Open-End Credit) βρίσκεται στο Τμήμα 1026.14. Ο υπολογισμός ΣΕΠΕ για την "Πίστωση καθορισμένης διάρκειας" (Closed-End Credit) βρίσκεται στο Τμήμα 1026.22.

Τροποποίηση δανείου

Προκειμένου να προστατευτούν οι καταναλωτές από παραπλανητικές και επιβλαβείς πρακτικές, στις διαφημίσεις για ιστοτόπους και εφαρμογές που σχετίζονται με υποθήκες ή κατασχέσεις, δεν επιτρέπονται τα εξής:

Η παροχή εγγυήσεων για τροποποίηση δανείου ή αποτροπή αναγκαστικής εκποίησης

Η χρέωση προκαταβολικής προμήθειας, εκτός εάν η υπηρεσία παρέχεται από νομική εταιρεία

Το να ζητείται από τους χρήστες να μεταβιβάζουν ή να παραδίδουν τίτλους ιδιοκτησίας ή οι προσφορές για αγορά οικίας σε τιμή χαμηλότερη από αυτήν της αγοράς

Το να ζητείται από τους χρήστες να παρακάμπτουν τον δανειστή και να πραγματοποιούν πληρωμές απευθείας στην εταιρεία ή σε άλλο τρίτο μέρος

Το να ενθαρρύνονται οι χρήστες να αποφεύγουν την επαφή με τον δανειστή, τον δικηγόρο, τον σύμβουλο πίστωσης ή τον σύμβουλο στέγασης

Δυαδικές επιλογές

Λόγω του σημαντικού κινδύνου οικονομικών απωλειών που συνεπάγονται οι αγοραπωλησίες δυαδικών δικαιωμάτων προαίρεσης, δεν επιτρέπονται τα παρακάτω:
 
 Διαφημίσεις για δυαδικά δικαιώματα προαίρεσης ή συνώνυμα χρηματοοικονομικά προϊόντα
 
Παραδείγματα (ενδεικτικά): διαφημίσεις για ψηφιακά δικαιώματα προαίρεσης, δυαδικά δικαιώματα προαίρεσης, δικαιώματα προαίρεσης τύπου "digital 100", δικαιώματα προαίρεσης σταθερής απόδοσης ή δικαιώματα προαίρεσης τύπου "all-or-nothing"

Σύνθετα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα 

Λόγω της εγγενούς πολυπλοκότητας και των κινδύνων που συνεπάγονται οι συναλλαγές με τους παρακάτω τύπους χρηματοοικονομικών προϊόντων, τα προϊόντα αυτά επιτρέπεται να διαφημίζονται μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις.

Τα παρακάτω πολύπλοκα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα επιτρέπεται να διαφημίζονται μόνο εφόσον ο διαφημιζόμενος είναι αδειοδοτημένος πάροχος ή διαθέτει αδειοδοτημένο ιστότοπο-αθροιστή, εφόσον τα προϊόντα και οι διαφημίσεις συμμορφώνονται με την τοπική νομοθεσία και τα πρότυπα του κλάδου και εφόσον ο λογαριασμός είναι πιστοποιημένος από την Google.

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD), οικονομικά στοιχήματα spread betting, ανανεώσιµα βραχυπρόθεσµα συμβόλαια συναλλάγµατος (rolling spot forex) και συναφείς μορφές κερδοσκοπικών προϊόντων

Αν πληροίτε τις απαιτήσεις, υποβάλετε αίτηση πιστοποίησης. Αν θέλετε να διαφημιστείτε σε περισσότερες από μία χώρες, υποβάλετε ξεχωριστή αίτηση για κάθε χώρα ή ομάδα χωρών.  
Εγκεκριμένες χώρες

Οι διαφημίσεις για πολύπλοκα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα επιτρέπονται στις ακόλουθες χώρες:

Αυστραλία
Αυστρία
Βραζιλία
Βουλγαρία
Καναδάς
Κροατία
Κύπρος
Τσεχία
Δανία
Εσθονία
Φινλανδία
Γερμανία
Ελλάδα
Χονγκ Κονγκ
Ουγγαρία
Ισλανδία
Ινδονησία
Ιρλανδία
Ισραήλ
Ιταλία
Ιαπωνία
Λετονία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Μαλαισία
Ολλανδία
Νέα Ζηλανδία
Νορβηγία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Ρωσία
Σιγκαπούρη
Σλοβακία
Σλοβενία
Νότια Αφρική
Ισπανία
Σουηδία
Ελβετία
Ταϊβάν
Τουρκία
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένες Πολιτείες

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

 

Διαφημίσεις που στοχεύουν ανηλίκους ή μη εγκεκριμένες χώρες

Προορισμοί διαφημίσεων που παρέχουν σήματα ανοίγματος θέσης σε πολύπλοκα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα

Παραδείγματα (ενδεικτικά):  σήματα ανοίγματος θέσης (trading signal), συμβουλές ή πληροφορίες για κερδοσκοπικές συναλλαγές, ιστότοποι συνδεδεμένων εταιρειών που περιέχουν συναφές περιεχόμενο ή αξιολογήσεις χρηματομεσιτών

Υπηρεσίες διόρθωσης πιστοληπτικής ικανότητας

Θέλουμε οι καταναλωτές να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες που έχουν στη διάθεσή τους για την ενίσχυση της χαμηλής πιστοληπτικής τους ικανότητας. Προκειμένου οι χρήστες να προστατευτούν από επιβλαβείς πρακτικές, δεν επιτρέπονται τα εξής:

 Διαφημίσεις για υπηρεσίες βελτίωσης πιστοληπτικής ικανότητας

Αυτή η πολιτική ισχύει για διαφημιζόμενους που προσφέρουν άμεσα υπηρεσίες βελτίωσης πιστοληπτικής ικανότητας ή υπηρεσίες δημιουργίας δυνητικών πελατών, καθώς και για διαφημιζόμενους οι οποίοι συνδέουν τους καταναλωτές με υπηρεσίες τρίτου μέρους για βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας.

Υπηρεσίες χρέους

Θέλουμε οι καταναλωτές να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται να τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τη συσσώρευση χρεών. Για να προστατεύσουμε τους χρήστες από παραπλανητικές και επιβλαβείς πρακτικές, επιτρέπουμε μόνο διαφημίσεις για τις ακόλουθες υπηρεσίες χρεών σε ορισμένες χώρες και μόνο εφόσον (1) οι υπηρεσίες και οι διαφημίσεις συμμορφώνονται με την τοπική νομοθεσία και τα πρότυπα του κλάδου και (2) ο λογαριασμός είναι πιστοποιημένος από την Google:

 Διαφημίσεις για υπηρεσίες διακανονισμού χρεών που προσφέρονται να διαπραγματευτούν με πιστωτές όσον αφορά μια μειωμένη πληρωμή εφάπαξ ποσού που θα θεωρηθεί ως πλήρης εξόφληση
 Διαφημίσεις για υπηρεσίες διαχείρισης χρεών που προσφέρονται να διαπραγματευτούν με τους πιστωτές όσον αφορά μειωμένες, περιοδικές πληρωμές, επιτόκια ή/και τέλη

Αυτή η πολιτική ισχύει για διαφημιζομένους που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες χρεών απευθείας, τις εταιρείες δημιουργίας δυνητικών πελατών και εκείνους που συνδέουν καταναλωτές με υπηρεσίες τρίτων μερών.

Αν πληροίτε τις απαιτήσεις, υποβάλετε αίτηση πιστοποίησης. Αν θέλετε να διαφημιστείτε σε περισσότερες από μία χώρες, υποβάλετε ξεχωριστή αίτηση για κάθε χώρα.

Εγκεκριμένες χώρες

Αυστραλία
Βραζιλία
Γερμανία
Ηνωμένες Πολιτείες
Ηνωμένο Βασίλειο
Ιαπωνία
Ισπανία
Καναδάς
Νότια Αφρική
Νότια Κορέα

Κρυπτονομίσματα

Λόγω της πολύπλοκης και εξελισσόμενης φύσης των κανονισμών που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα και συναφή προϊόντα και υπηρεσίες, επιτρέπουμε τη διαφήμιση των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις.
 
Επιτρέπονται τα εξής:
 
Προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων, εφόσον λαμβάνεται η ρητή συναίνεση του χρήστη πριν ενεργοποιηθεί ή διευκολυνθεί με άλλον τρόπο η οποιαδήποτε χρήση υπολογιστικών πόρων.
 
Παραδείγματα (ενδεικτικά): Προϊόντα εξοπλισμού που έχουν σχεδιαστεί για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων, υπηρεσίες εξόρυξης κρυπτονομισμάτων στο cloud, οδηγοί εξόρυξης κρυπτονομισμάτων
 
Τα παρακάτω προϊόντα και υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων επιτρέπεται να διαφημίζονται, μόνο εφόσον ο διαφημιζόμενος είναι αδειοδοτημένος πάροχος, τα προϊόντα και οι διαφημίσεις συμμορφώνονται με την κατά τόπους νομοθεσία και τα πρότυπα του κλάδου και εφόσον ο λογαριασμός είναι πιστοποιημένος από την Google.
 

Ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων

Αν πληροίτε τις απαιτήσεις, υποβάλετε αίτηση πιστοποίησης. Αν θέλετε να διαφημιστείτε σε περισσότερες από μία χώρες, υποβάλετε ξεχωριστή αίτηση για κάθε χώρα.

Εγκεκριμένες χώρες

Διαφημίσεις για ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων επιτρέπονται στις παρακάτω χώρες:

Ιαπωνία
Ηνωμένες Πολιτείες


Δεν επιτρέπονται τα εξής:

 Διαφημίσεις για αρχικές δημόσιες προσφορές νομισμάτων και πωλήσεις διακριτικών κρυπτονομισμάτων ή άλλοι τρόποι προώθησης της αγοράς, πώλησης ή των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων ή συναφών προϊόντων (εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπονται ρητά παραπάνω)
 
Παραδείγματα (ενδεικτικά): διαφημίσεις προπώλησης στο πλαίσιο αρχικής δημόσιας προσφοράς νομισμάτων (ICO), διαφημίσεις που προωθούν την αγορά ή πώληση συγκεκριμένων κρυπτονομισμάτων, πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων
 

 Προορισμοί διαφημίσεων που αθροίζουν ή συγκρίνουν εκδότες κρυπτονομισμάτων ή συναφών προϊόντων

Παραδείγματα(ενδεικτικά): σήματα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, συμβουλές για συναλλαγές ή επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, ιστότοποι-αθροιστές ή ιστότοποι συνδεδεμένων εταιρειών που περιέχουν συναφές περιεχόμενο ή αξιολογήσεις χρηματομεσιτών

Μάθετε πώς μπορείτε να διορθώσετε μια διαφήμιση ή επέκταση που έχει απορριφθεί.

 

Διαφημίσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Οι διαφημιζόμενοι που ασχολούνται με την προώθηση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα επαλήθευσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όταν τους ζητηθεί από την Google. Οι διαφημιζόμενοι θα ειδοποιηθούν και θα έχουν στη διάθεσή τους 21 ημέρες για να υποβάλουν τη φόρμα επαλήθευσης.
 

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές μας, ενημερώστε μας, επικοινωνώντας με την Υποστήριξη του Google Ads
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;