Χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Οι χρήστες του Display & Video 360 πρέπει να συμμορφώνονται με αυτήν την πολιτική του Google Ads. Μεταβείτε στο Κέντρο βοήθειας του Display & Video 360, για να δείτε περισσότερους περιορισμούς.

Για υπότιτλους στη γλώσσα σας, ενεργοποιήστε τους υπότιτλους στο YouTube. Επιλέξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων Εικόνα εικονιδίου ρυθμίσεων YouTube στο κάτω μέρος του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο, επιλέξτε Υπότιτλοι και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη γλώσσα σας.


Θέλουμε οι χρήστες να έχουν επαρκείς πληροφορίες, προκειμένου να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με χρηματοοικονομικά θέματα. Οι πολιτικές μας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχουν στους χρήστες πληροφορίες για την αξιολόγηση του κόστους που σχετίζεται με χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και να προστατεύουν τους χρήστες από επιβλαβείς ή παραπλανητικές πρακτικές. Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής, ως χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες αντιμετωπίζουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση ή την επένδυση χρημάτων και κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εξατομικευμένων συμβουλών.

Κατά την προώθηση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και προϊόντων, πρέπει να συμμορφώνεστε με τους κρατικούς και τους κατά τόπους ισχύοντες κανονισμούς για οποιαδήποτε τοποθεσία την οποία στοχεύουν οι διαφημίσεις σας. Για παράδειγμα, πρέπει να συμπεριλαμβάνετε συγκεκριμένες αποκαλύψεις που απαιτούνται από την κατά τόπους ισχύουσα νομοθεσία. Οι διαφημιζόμενοι οφείλουν να κάνουν τη δική τους έρευνα σχετικά με τους τοπικούς κανονισμούς για οποιαδήποτε τοποθεσία στοχεύουν οι διαφημίσεις τους.

Παρακάτω αναφέρονται απαιτήσεις πολιτικής που σχετίζονται με χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, προσωπικά δάνεια και συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα που υπόκεινται σε περιορισμούς. Καθώς οι διαφημίσεις στο διαδίκτυο και το ρυθμιστικό πλαίσιο συνεχίζουν να εξελίσσονται, θα ενημερώνουμε συνεχώς αυτήν την πολιτική με πρόσθετες οδηγίες για συγκεκριμένα προϊόντα. Μάθετε τι θα συμβεί, αν παραβείτε τις πολιτικές μας.

Οι παραβιάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Θα δοθεί προειδοποίηση, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από οποιαδήποτε αναστολή του λογαριασμού σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Αποκαλύψεις χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και οι υπηρεσίες μπορούν να είναι πολύ περίπλοκα και ορισμένες φορές δυσνόητα. Η παροχή αποκαλύψεων αυξάνει τη διαφάνεια και προσφέρει στους καταναλωτές πολύτιμες πληροφορίες για τη λήψη εμπεριστατωμένων αποφάσεων. 

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Έλλειψη παροχής επίσημων στοιχείων επικοινωνίας για μια φυσική τοποθεσία της επιχείρησης που προωθείται

Κόκκινο σύμβολο x Έλλειψη αποκάλυψης σχετικών προμηθειών

Σημείωση: Οι αποκαλύψεις δεν μπορούν να δημοσιεύονται ως κείμενο που εμφανίζεται με το πέρασμα του δείκτη του ποντικιού ή να είναι διαθέσιμες μέσω άλλου συνδέσμου ή καρτέλας. Πρέπει να είναι σαφώς και άμεσα ορατές, χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να κάνει κλικ ή να τοποθετήσει τον δείκτη επάνω σε κάποιο στοιχείο.

Κόκκινο σύμβολο x Έλλειψη συμπερίληψης συνδέσμων προς πιστοποίηση ή έγκριση τρίτου μέρους, εάν υπάρχουν διαβεβαιώσεις ή υπόνοιες για συνεργασία, ιδίως όταν επιδιώκεται η βελτίωση της φήμης του ιστοτόπου

Παραδείγματα (ενδεικτικά): Επαλήθευση συνεργασίας με την κυβέρνηση, αξιολογήσεις τρίτου μέρους

Προσωπικά δάνεια

Για τη συγκεκριμένη πολιτική, τα προσωπικά δάνεια ορίζονται ως μη επαναλαμβανόμενος δανεισμός χρημάτων από κάποιο άτομο, οργανισμό ή νομικό πρόσωπο σε μεμονωμένο καταναλωτή, ο οποίος δεν αποσκοπεί στην οικονομική αγορά σταθερού περιουσιακού στοιχείου ή εκπαίδευσης. Οι καταναλωτές προσωπικών δανείων απαιτούν πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα, τις δυνατότητες, τις προμήθειες, τους κινδύνους και τα οφέλη από τα προϊόντα δανείων, προκειμένου να λάβουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις όσον αφορά τη σύναψη των δανείων.

Παραδείγματα (ενδεικτικά): δάνεια payday, δάνεια τίτλων, ενεχυροδανειστήρια

Δεν περιλαμβάνονται: ενυπόθηκα δάνεια, δάνεια αγοράς αυτοκινήτου, φοιτητικά δάνεια, ανανεώσιμα πιστωτικά όρια (όπως πιστωτικές κάρτες ή προσωπικά πιστωτικά όρια)

Οι διαφημιζόμενοι για προσωπικά δάνεια πρέπει να αποκαλύπτουν εμφανώς πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο ή την εφαρμογή προορισμού. Η παροχή αποκαλύψεων αυξάνει τη διαφάνεια και προσφέρει στους καταναλωτές πολύτιμες πληροφορίες για τη λήψη εμπεριστατωμένων αποφάσεων. 

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

 Κόκκινο σύμβολο x Απουσία αναφοράς ελάχιστης και μέγιστης περιόδου αποπληρωμής

Κόκκινο σύμβολο x Απουσία αναφοράς του μέγιστου Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Επιτοκίου (ΣΕΠΕ), το οποίο γενικά περιλαμβάνει το επιτόκιο συν τις προμήθειες και άλλα έξοδα για ένα έτος ή άλλο παρόμοιο επιτόκιο, υπολογιζόμενο σύμφωνα με την κατά τόπους ισχύουσα νομοθεσία

Κόκκινο σύμβολο x Απουσία ενός αντιπροσωπευτικού παραδείγματος για το συνολικό κόστος του δανείου, συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυουσών προμηθειών

Κόκκινο σύμβολο x Προσωπικά δάνεια για τα οποία απαιτείται πλήρης αποπληρωμή εντός 60 ημερών ή λιγότερων από την ημερομηνία έκδοσής τους. Αυτή η πολιτική ισχύει για διαφημιζόμενους που προσφέρουν απευθείας δάνεια, δημιουργούς δυνητικών πελατών και εκείνους που συνδέουν καταναλωτές με τρίτους δανειστές.

Προσωπικά δάνεια υψηλού APR

Θέλουμε να προστατεύουμε τους χρήστες μας από παραπλανητικά ή επιβλαβή χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως προσωπικά δάνεια εξαιρετικά υψηλού κόστους. Σε ορισμένες περιπτώσεις ισχύουν περιορισμοί συγκεκριμένα για κάθε χώρα, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες της τοπικής αγοράς.

Ηνωμένες Πολιτείες
Προϊόν Επιτρέπεται;
Προσωπικά δάνεια με ΣΕΠΕ πάνω από 36%

Κόκκινο σύμβολο x Δεν επιτρέπονται

Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιτρέπονται διαφημίσεις για προσωπικά δάνεια, εάν το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ) είναι 36% ή υψηλότερο. Οι διαφημιζόμενοι για προσωπικά δάνεια στις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να προβάλλουν το μέγιστο ΣΕΠΕ, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τον Νόμο "Αλήθεια κατά τον Δανεισμό" (Truth in Lending Act - TILA).

Αυτή η πολιτική ισχύει για διαφημιζόμενους που χορηγούν απευθείας δάνεια, δημιουργούς δυνητικών πελατών και εκείνους που συνδέουν καταναλωτές με τρίτους δανειστές.

Συμβουλή

Μπορείτε να βρείτε τους κανονισμούς του νόμου TILA στον Τίτλο 12 του Κώδικα ομοσπονδιακών κανονισμών, Μέρος 1026. Η περιγραφή για τις χρεώσεις που περιλαμβάνονται και εξαιρούνται από τον υπολογισμό της "Οικονομικής δαπάνης" (Finance Charge) βρίσκεται στo (Τμήμα 1026.4. Ο υπολογισμός ΣΕΠΕ για την "Πίστωση αόριστης διάρκειας" (Open-End Credit) βρίσκεται στο Τμήμα 1026.14. Ο υπολογισμός ΣΕΠΕ για την "Πίστωση καθορισμένης διάρκειας" (Closed-End Credit) βρίσκεται στο Τμήμα 1026.22.

Τροποποίηση δανείου

Προκειμένου να προστατευτούν οι καταναλωτές από παραπλανητικές και επιβλαβείς πρακτικές, στις διαφημίσεις για ιστοτόπους και εφαρμογές που σχετίζονται με υποθήκες ή κατασχέσεις, δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Η παροχή εγγυήσεων για τροποποίηση δανείου ή αποτροπή αναγκαστικής εκποίησης

Κόκκινο σύμβολο x Η χρέωση προκαταβολικής προμήθειας, εκτός εάν η υπηρεσία παρέχεται από νομική εταιρεία

Κόκκινο σύμβολο x Το να ζητείται από τους χρήστες να μεταβιβάζουν ή να παραδίδουν τίτλους ιδιοκτησίας ή οι προσφορές για αγορά οικίας σε τιμή χαμηλότερη από αυτήν της αγοράς

Κόκκινο σύμβολο x Το να ζητείται από τους χρήστες να παρακάμπτουν τον δανειστή και να πραγματοποιούν πληρωμές απευθείας στην εταιρεία ή σε άλλο τρίτο μέρος

Κόκκινο σύμβολο x Το να ενθαρρύνονται οι χρήστες να αποφεύγουν την επαφή με τον δανειστή, τον δικηγόρο, τον σύμβουλο πίστωσης ή τον σύμβουλο στέγασης

Δυαδικές επιλογές

Λόγω του σημαντικού κινδύνου οικονομικών απωλειών που συνεπάγονται οι αγοραπωλησίες δυαδικών επιλογών, δεν επιτρέπονται τα παρακάτω:
 
Κόκκινο σύμβολο x Διαφημίσεις για δυαδικές επιλογές ή συνώνυμα χρηματοοικονομικά προϊόντα
 
Παραδείγματα (ενδεικτικά): διαφημίσεις για ψηφιακά δικαιώματα, δυαδικές επιλογές, επιλογές "digital 100", επιλογές σταθερής απόδοσης ή επιλογές τύπου "all-or-nothing"
 
Κόκκινο σύμβολο x Χρηματομεσίτης δυαδικών επιλογών: Ο ιστότοπος προσφέρει μόνο δυαδικές επιλογές. Συμπεριλαμβάνονται χαρακτηριστικά ταυτοποίησης/λογισμικό για δυαδικές επιλογές χωρίς άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα
 
Κόκκινο σύμβολο x Ενημερωτικοί/Εκπαιδευτικοί ιστότοποι/ιστολόγια σχετικά με δυαδικές επιλογές: Εκπαιδευτικοί ιστότοποι ή ιστολόγια σχετικά με δυαδικές επιλογές και συνώνυμα προϊόντα

Σύνθετα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα

Λόγω της εγγενούς πολυπλοκότητας και των κινδύνων που συνεπάγονται οι συναλλαγές με τους παρακάτω τύπους χρηματοοικονομικών προϊόντων, τα προϊόντα αυτά επιτρέπεται να διαφημίζονται μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις.

Τα παρακάτω πολύπλοκα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα επιτρέπεται να διαφημίζονται μόνο εφόσον ο διαφημιζόμενος είναι αδειοδοτημένος πάροχος ή διαθέτει αδειοδοτημένο ιστότοπο-αθροιστή, εφόσον τα προϊόντα και οι διαφημίσεις συμμορφώνονται με την τοπική νομοθεσία και τα πρότυπα του κλάδου και εφόσον ο λογαριασμός είναι πιστοποιημένος από την Google.

No issues detected and positive check mark icon Συμβάσεις επί διαφορών (CFD), οικονομικά στοιχήματα spread betting, ανανεώσιµα βραχυπρόθεσµα συμβόλαια συναλλάγµατος (rolling spot forex) και συναφείς μορφές κερδοσκοπικών προϊόντων

Αν πληροίτε τις απαιτήσεις, υποβάλετε αίτηση για πιστοποίηση στις σχετικές εγκεκριμένες χώρες. Αν θέλετε να διαφημιστείτε σε περισσότερες από μία χώρες, υποβάλετε ξεχωριστή αίτηση για κάθε χώρα ή ομάδα χωρών.
Εγκεκριμένες χώρες

Οι διαφημίσεις για σύνθετα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα επιτρέπονται στις ακόλουθες χώρες:

Αυστραλία
Αυστρία
Βραζιλία
Βουλγαρία
Γερμανία
Ελλάδα
Εσθονία
Καναδάς
Κροατία
Κύπρος
Ουγγαρία Τσεχία
Φινλανδία
Χονγκ Κονγκ
Ιαπωνία
Ινδονησία
Ιρλανδία
Ισλανδία
Ισραήλ
Ιταλία
Κάτω Χώρες
Λετονία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Μαλαισία
Μάλτα
Νέα Ζηλανδία
Νορβηγία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Ρωσία
Σιγκαπούρη
Σλοβακία
Σλοβενία
Νότια Αφρική
Σουηδία
Ελβετία
Ταϊβάν
Τουρκία
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένες Πολιτείες

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Προορισμοί διαφημίσεων που παρέχουν σήματα ανοίγματος θέσης σε πολύπλοκα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα

Παραδείγματα (ενδεικτικά):  σήματα ανοίγματος θέσης (trading signal), συμβουλές ή πληροφορίες για κερδοσκοπικές συναλλαγές, ιστότοποι συνδεδεμένων εταιρειών που περιέχουν συναφές περιεχόμενο ή αξιολογήσεις χρηματομεσιτών

Υπηρεσίες διόρθωσης πιστοληπτικής ικανότητας

Θέλουμε οι καταναλωτές να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες που έχουν στη διάθεσή τους για την ενίσχυση της χαμηλής πιστοληπτικής τους ικανότητας. Προκειμένου οι χρήστες να προστατευτούν από επιβλαβείς πρακτικές, δεν επιτρέπονται τα εξής:

 Κόκκινο σύμβολο x Διαφημίσεις για υπηρεσίες βελτίωσης πιστοληπτικής ικανότητας

Αυτή η πολιτική ισχύει για διαφημιζομένους που προσφέρουν άμεσα υπηρεσίες βελτίωσης πιστοληπτικής ικανότητας ή υπηρεσίες δημιουργίας δυνητικών πελατών, καθώς και για διαφημιζόμενους οι οποίοι συνδέουν τους καταναλωτές με υπηρεσίες τρίτου μέρους για βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας.

Υπηρεσίες χρέους

Θέλουμε οι καταναλωτές να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται να τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τη συσσώρευση χρεών. Για να προστατεύσουμε τους χρήστες από παραπλανητικές και επιβλαβείς πρακτικές, επιτρέπουμε μόνο διαφημίσεις για τις ακόλουθες υπηρεσίες χρεών σε ορισμένες χώρες και μόνο εφόσον (1) οι υπηρεσίες και οι διαφημίσεις συμμορφώνονται με την τοπική νομοθεσία και τα πρότυπα του κλάδου και (2) ο λογαριασμός είναι πιστοποιημένος από την Google:

No issues detected and positive check mark icon Διαφημίσεις για υπηρεσίες διακανονισμού χρεών που προσφέρονται να διαπραγματευτούν με πιστωτές όσον αφορά μια μειωμένη πληρωμή εφάπαξ ποσού που θα θεωρηθεί ως πλήρης εξόφληση
No issues detected and positive check mark icon Διαφημίσεις για υπηρεσίες διαχείρισης χρεών που προσφέρονται να διαπραγματευτούν με τους πιστωτές όσον αφορά μειωμένες, περιοδικές πληρωμές, επιτόκια ή/και τέλη

Αυτή η πολιτική ισχύει για διαφημιζομένους που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες χρεών απευθείας, τις εταιρείες δημιουργίας δυνητικών πελατών και εκείνους που συνδέουν καταναλωτές με υπηρεσίες τρίτων μερών.

Αν πληροίτε τις απαιτήσεις, υποβάλετε αίτηση πιστοποίησης. Αν θέλετε να διαφημιστείτε σε περισσότερες από μία χώρες, υποβάλετε ξεχωριστή αίτηση για κάθε χώρα.

Εγκεκριμένες χώρες

Αυστραλία
Βραζιλία
Γερμανία
Ηνωμένες Πολιτείες
Ηνωμένο Βασίλειο
Ιαπωνία
Ισπανία
Καναδάς
Νότια Αφρική
Νότια Κορέα

Επαλήθευση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε συγκεκριμένες χώρες

Προκειμένου να διαφημίσουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε συγκεκριμένες χώρες, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να ολοκληρώσουν μια διαδικασία επαλήθευσης. Για τους περισσότερους διαφημιζομένους, αυτή η διαδικασία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον τύπο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που παρέχουν, το αν είναι αδειοδοτημένοι να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες και τον αριθμό εγγραφής τους. Παρακάτω αναφέρονται πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις για συγκεκριμένες χώρες.

Διαφημίσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Αυστραλία, τη Βραζιλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ινδία, την Ινδονησία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Σιγκαπούρη, την Ισπανία, την Ταϊβάν και την Τουρκία.

Προκειμένου να εμφανίζουν διαφημίσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών οποιουδήποτε είδους στην Αυστραλία, τη Βραζιλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ινδία, την Ινδονησία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Σιγκαπούρη, την Ισπανία, την Ταϊβάν και την Τουρκία., οι διαφημιζόμενοι πρέπει να έχουν επαληθευτεί από την Google. Απαιτείται ξεχωριστή επαλήθευση για κάθε χώρα που στοχεύεται.

Διαφημιζόμενοι μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, οι οποίοι στοχεύουν είδη κοινού που φαίνεται να αναζητούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες πρέπει να ολοκληρώσουν την παρακάτω διαδικασία επαλήθευσης, για να διασφαλίσετε ότι οι καμπάνιες σας δεν θα επηρεαστούν.

Για τους περισσότερους διαφημιζομένους, η επαλήθευση είναι μια διαδικασία δύο βημάτων, η οποία περιλαμβάνει (1) την απόκτηση επαλήθευσης μέσω του εξωτερικού συνεργάτη της Google για θέματα συμμόρφωσης, της G2, και (2) την υποβολή στην Google αίτησης επαλήθευσης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

  1. Επαλήθευση από την G2: Οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα επαλήθευσης στον ιστότοπο της G2. Η G2, στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης που εφαρμόζει, θα ζητήσει από τους διαφημιζομένους να δηλώσουν, μεταξύ άλλων, τον τύπο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που παρέχουν, το αν είναι αδειοδοτημένοι για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών και τον αριθμό εγγραφής τους. Οι διαφημιζόμενοι πρέπει να αποδείξουν ότι είναι εξουσιοδοτημένοι απευθείας από την αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών να ασκούν δραστηριότητες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή ότι απαλλάσσονται από τη συγκεκριμένη απαίτηση.
  2. Επαλήθευση Google: Αφού επαληθευτούν από την G2, οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην Google αίτηση επαλήθευσης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό επαλήθευσης που θα λάβουν από την G2.

Περιορισμένη καταλληλότητα

Λάβετε υπόψη ότι για την προώθηση υπηρεσιών διαχείρισης αξιώσεων σε σχέση με χρηματοοικονομικά προϊόντα ή υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες αποκατάστασης απάτης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να είναι ή να λειτουργούν για λογαριασμό ενός παρόχου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με άδεια διαχείρισης αξιώσεων, ενός κρατικού νομικού προσώπου, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού ή ενός παρόχου νομικών υπηρεσιών.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τύπους διαφημιζομένων και για τις αντίστοιχες εφαρμογές τους, καθώς και για συγκεκριμένες απαλλαγές, επισκεφτείτε τις σελίδες επαλήθευσης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που αφορούν την Αυστραλία, τη Βραζιλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ινδία, την Ινδονησία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Σιγκαπούρη, την Ισπανία, την Ταϊβάν και την Τουρκία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τις ημερομηνίες εφαρμογής, επισκεφτείτε τη σελίδα Επαλήθευση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών: Σχετικές ρυθμιστικές αρχές και ημερομηνίες εφαρμογής.

Διαφημίσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Προκειμένου να εμφανίζουν διαφημίσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών οποιουδήποτε είδους στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης διαφημίσεων σε χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο που φαίνεται να αναζητούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να έχουν επαληθευτεί από την Google. Στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να δηλώνουν ότι έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority, FCA) του Ηνωμένου Βασιλείου ή να πληρούν τα κριτήρια για κάποια από τις απαλλαγές που περιγράφονται στη σελίδα επαλήθευσης για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η απαίτηση αφορά σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που είτε ρυθμίζονται είτε δεν ρυθμίζονται από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι διαφημιζόμενοι μπορούν να ξεκινήσουν οι ίδιοι την επαλήθευση ή μπορεί να τους ζητηθεί από την Google να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αυτή. Οι λογαριασμοί των διαφημιζομένων που δεν θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το βήμα 2 της επαλήθευσης εντός της σχετικής προθεσμίας θα τεθούν σε παύση. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την επαλήθευση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι διαφημίσεις που σχετίζονται με προϊόντα που εμπίπτουν στις πολιτικές όσον αφορά τα σύνθετα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα τυχερά παιχνίδια, τα κρυπτονομίσματα, τη διόρθωση πιστοληπτικής ικανότητας και τις δυαδικές επιλογές διέπονται από αυτές τις πολιτικές και όχι από αυτήν την πολιτική, εφόσον σχετίζονται συγκεκριμένα με το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι διαφημιζόμενοι δεν πληρούν τα κριτήρια για την επαλήθευση απαλλασσόμενων διαφημιζομένων μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε σχέση με αυτά τα προϊόντα. Οι διαφημιζόμενοι αναμένεται να ελέγχουν και να συμμορφώνονται με τις μεμονωμένες πολιτικές και άλλες ισχύουσες πολιτικές.

* Οι διαφημίσεις για αυτές τις κατηγορίες μπορούν να στοχεύουν χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο που αναζητούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, εφόσον οι διαφημιζόμενοι πληρούν τις απαιτήσεις των μεμονωμένων πολιτικών και ολοκληρώσουν την επαλήθευση, όταν αυτό ζητηθεί από την Google.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές μας, ενημερώστε μας, επικοινωνώντας με την Υποστήριξη Google Ads

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
12911317986775183300
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true