Χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες

Θέλουμε οι χρήστες να έχουν επαρκείς πληροφορίες, προκειμένου να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με οικονομικά θέματα. Οι πολιτικές μας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχουν στους χρήστες πληροφορίες για την αξιολόγηση του κόστους που σχετίζεται με χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και να προστατεύουν τους χρήστες από επιβλαβείς ή παραπλανητικές πρακτικές. Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής, ως χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες αντιμετωπίζουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση ή την επένδυση χρημάτων και κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εξατομικευμένων συμβουλών.

Κατά την προώθηση χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, πρέπει να συμμορφώνεστε με τους κρατικούς και τους τοπικούς κανονισμούς για οποιαδήποτε περιοχή ή χώρα την οποία στοχεύουν οι διαφημίσεις σας. Για παράδειγμα, πρέπει να συμπεριλαμβάνετε συγκεκριμένες αποκαλύψεις που απαιτούνται από την τοπική νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενδεικτική λίστα απαιτήσεων σχετικά με συγκεκριμένες χώρες.

Παρακάτω αναφέρονται απαιτήσεις πολιτικής που σχετίζονται με χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, προσωπικά δάνεια και συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα που υπόκεινται σε περιορισμούς. Καθώς οι διαφημίσεις στο διαδίκτυο και το ρυθμιστικό πλαίσιο συνεχίζουν να αναπτύσσονται, θα ενημερώνουμε συνεχώς αυτήν την πολιτική με πρόσθετες οδηγίες για συγκεκριμένα προϊόντα. Μάθετε τι συμβαίνει, εάν παραβείτε τις πολιτικές μας.

Αποκαλύψεις χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και οι υπηρεσίες μπορούν να είναι πολύ περίπλοκα και ορισμένες φορές δυσνόητα. Η παροχή αποκαλύψεων αυξάνει τη διαφάνεια και προσφέρει στους καταναλωτές πολύτιμες πληροφορίες για τη λήψη εμπεριστατωμένων αποφάσεων. Η διαφήμισή σας μπορεί να απορριφθεί για τους εξής λόγους:

Έλλειψη παροχής επίσημων στοιχείων επικοινωνίας για μια φυσική τοποθεσία της επιχείρησης που προωθείται

Έλλειψη αποκάλυψης σχετικών προμηθειών

Σημείωση: Οι αποκαλύψεις δεν μπορούν να δημοσιεύονται ως κείμενο που εμφανίζεται με το πέρασμα του δείκτη του ποντικιού ή να είναι διαθέσιμες μέσω άλλου συνδέσμου ή καρτέλας. Πρέπει να είναι σαφώς και άμεσα ορατές, χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να κάνει κλικ ή να τοποθετήσει τον δείκτη επάνω σε κάποιο στοιχείο.

Έλλειψη συμπερίληψης συνδέσμων προς πιστοποίηση ή έγκριση τρίτου μέρους, εάν υπάρχουν διαβεβαιώσεις ή υπόνοιες για συνεργασία, ιδίως όταν επιδιώκεται η βελτίωση της φήμης του ιστοτότου

Παραδείγματα: επαλήθευση συνεργασίας με την κυβέρνηση, αξιολογήσεις τρίτου μέρους

Προσωπικά δάνεια

Για τη συγκεκριμένη πολιτική, τα προσωπικά δάνεια ορίζονται ως μη επαναλαμβανόμενος δανεισμός χρημάτων από ένα άτομο, οργανισμό ή νομικό πρόσωπο σε μεμονωμένο καταναλωτή, όταν ο εν λόγω δανεισμός δεν αποσκοπεί στην χρηματοδότηση της αγοράς πάγιου περιουσιακού στοιχείου ή εκπαίδευσης. Οι καταναλωτές προσωπικών δανείων απαιτούν πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα, τις δυνατότητες, τις προμήθειες, τους κινδύνους και τα οφέλη των δανειακών προϊόντων, προκειμένου να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις για τη σύναψη των δανείων.

Παραδείγματα: δάνεια payday, δάνεια τίτλων, ενεχυροδανειστήρια

Δεν περιλαμβάνονται: ενυπόθηκα δάνεια, δάνεια αγοράς αυτοκινήτου, φοιτητικά δάνεια, ανανεώσιμα πιστωτικά όρια (όπως πιστωτικές κάρτες ή προσωπικά πιστωτικά όρια)

Οι διαφημιζόμενοι για προσωπικά δάνεια πρέπει να γνωστοποιούν εμφανώς επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή ή τον ιστότοπο προορισμού. Οι γνωστοποιήσεις αυξάνουν τη διαφάνεια και παρέχουν στους καταναλωτές πολύτιμες πληροφορίες για τη λήψη εμπεριστατωμένων αποφάσεων. Η διαφήμισή σας μπορεί να απορριφθεί όταν συμβαίνουν τα εξής:

Δεν αναφέρεται ελάχιστη και μέγιστη περίοδος αποπληρωμής

Δεν αναφέρεται το μέγιστο Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ), το οποίο γενικά περιλαμβάνει το επιτόκιο συν τις προμήθειες και άλλα έξοδα για ένα έτος ή άλλο παρόμοιο επιτόκιο, υπολογιζόμενο σύμφωνα με την κατά τόπους ισχύουσα νομοθεσία

Δεν παρουσιάζεται ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα για το συνολικό κόστος του δανείου, συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυουσών προμηθειών

 

Θέλουμε να προστατεύουμε τους χρήστες μας από παραπλανητικά ή επιβλαβή χρηματοοικονομικά προϊόντα. Δεν επιτρέπεται η προώθηση:

Προσωπικών δανείων για τα οποία απαιτείται πλήρης αποπληρωμή εντός 60 ημερών ή λιγότερων από την ημερομηνία έκδοσής τους (αναφερόμαστε σε αυτά ως “βραχυπρόθεσμα προσωπικά δάνεια”). Αυτή η πολιτική ισχύει για διαφημιζόμενους που προσφέρουν απευθείας δάνεια, δημιουργούς δυνητικών πελατών και εκείνους που συνδέουν καταναλωτές με τρίτους δανειστές.

Προσωπικά δάνεια υψηλού APR

Θέλουμε να προστατεύουμε τους χρήστες μας από παραπλανητικά ή επιβλαβή χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως προσωπικά δάνεια εξαιρετικά υψηλού κόστους. Σε ορισμένες περιπτώσεις ισχύουν περιορισμοί συγκεκριμένα για κάθε χώρα, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες της τοπικής αγοράς.

Ηνωμένες Πολιτείες
Προϊόν Επιτρέπεται;
Προσωπικά δάνεια με ΣΕΠΕ πάνω από 36%

Δεν επιτρέπονται

Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιτρέπονται διαφημίσεις για προσωπικά δάνεια, εάν το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ) είναι 36% ή υψηλότερο. Οι διαφημιζόμενοι για προσωπικά δάνεια στις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να προβάλλουν το μέγιστο ΣΕΠΕ, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τον Νόμο "Αλήθεια κατά τον Δανεισμό" (Truth in Lending Act - TILA).

Αυτή η πολιτική ισχύει για διαφημιζόμενους που χορηγούν απευθείας δάνεια, δημιουργούς δυνητικών πελατών και εκείνους που συνδέουν καταναλωτές με τρίτους δανειστές.

Συμβουλή

Μπορείτε να βρείτε τους κανονισμούς του νόμου TILA στον Τίτλο 12 του Κώδικα ομοσπονδιακών κανονισμών, Μέρος 1026. Η περιγραφή για τις χρεώσεις που περιλαμβάνονται και εξαιρούνται από τον υπολογισμό της "Οικονομικής δαπάνης" (Finance Charge) βρίσκεται στo (Τμήμα 1026.4. Ο υπολογισμός ΣΕΠΕ για την "Πίστωση αόριστης διάρκειας" (Open-End Credit) βρίσκεται στο Τμήμα 1026.14. Ο υπολογισμός ΣΕΠΕ για την "Πίστωση καθορισμένης διάρκειας" (Closed-End Credit) βρίσκεται στο Τμήμα 1026.22.

Τροποποίηση δανείου

Θέλουμε οι καταναλωτές να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με ενυπόθηκα δάνεια και αναγκαστικές εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων. Για την προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικές και επιβλαβείς πρακτικές, οι διαφημίσεις για ιστότοπους και εφαρμογές που σχετίζονται με ενυπόθηκα δάνεια και αναγκαστικές εκποιήσεις μπορούν να απορρίπτονται για τους εξής λόγους:

Παρέχεται εγγύηση για τροποποίηση δανείου ή αποτροπή αναγκαστικής εκποίησης

Χρεώνεται προκαταβολικά προμήθεια, εκτός εάν η υπηρεσία παρέχεται από νομική εταιρεία

Ζητείται από τους χρήστες να μεταβιβάσουν ή να παραδώσουν τίτλους ιδιοκτησίας ή υποβάλλεται προσφορά για αγορά οικίας σε τιμή χαμηλότερη από αυτήν της αγοράς

Ζητείται από τους χρήστες να παρακάμψουν τον δανειστή και να πραγματοποιούν τις πληρωμές απευθείας στην εταιρεία ή σε άλλο τρίτο μέρος

Οι χρήστες ενθαρρύνονται να αποφεύγουν την επαφή με τον δανειστή, τον δικηγόρο, τον σύμβουλο πίστωσης ή τον σύμβουλο στέγασης

Δυαδικά δικαιώματα προαίρεσης

Λόγω του σημαντικού κινδύνου οικονομικών απωλειών που συνεπάγονται οι αγοραπωλησίες δυαδικών δικαιωμάτων προαίρεσης, δεν επιτρέπονται τα παρακάτω:
 
 Διαφημίσεις για δυαδικά δικαιώματα προαίρεσης ή συνώνυμα χρηματοοικονομικά προϊόντα
 
Παραδείγματα: διαφημίσεις για ψηφιακά δικαιώματα προαίρεσης, δυαδικά δικαιώματα προαίρεσης, δικαιώματα προαίρεσης τύπου "digital 100", δικαιώματα προαίρεσης σταθερής απόδοσης ή δικαιώματα προαίρεσης τύπου "all-or-nothing"

Σύνθετα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα 

Λόγω της εγγενούς πολυπλοκότητας και των κινδύνων που συνεπάγονται οι συναλλαγές με τους παρακάτω τύπους χρηματοοικονομικών προϊόντων, τα προϊόντα αυτά επιτρέπεται να διαφημίζονται μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις.

Τα παρακάτω πολύπλοκα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα επιτρέπεται να διαφημίζονται μόνο εφόσον ο διαφημιζόμενος είναι αδειοδοτημένος πάροχος, τα προϊόντα και οι διαφημίσεις συμμορφώνονται με την τοπική νομοθεσία και τα πρότυπα του κλάδου και εφόσον ο λογαριασμός είναι πιστοποιημένος από την Google. 

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD), οικονομικά στοιχήματα spread betting, ανανεώσιµα βραχυπρόθεσµα συμβόλαια συναλλάγµατος (rolling spot forex) και συναφείς μορφές κερδοσκοπικών προϊόντων

Αν πληροίτε τις απαιτήσεις, υποβάλετε αίτηση πιστοποίησης. Αν θέλετε να διαφημιστείτε σε περισσότερες από μία χώρες, υποβάλετε ξεχωριστή αίτηση για κάθε χώρα ή ομάδα χωρών.   Εγκεκριμένες χώρες

Διαφημίσεις για πολύπλοκα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα επιτρέπονται στις παρακάτω χώρες:

Αυστραλία
Αυστρία
Βουλγαρία
Κροατία
Κύπρος
Τσεχία
Δανία
Εσθονία
Φινλανδία
Γερμανία
Ελλάδα
Χονγκ Κονγκ
Ουγγαρία
Ισλανδία
Ιρλανδία
Ιταλία
Ιαπωνία
Λετονία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Ολλανδία
Νέα Ζηλανδία
Νορβηγία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Ρωσία
Σιγκαπούρη
Σλοβακία
Σλοβενία
Νότια Αφρική
Ισπανία
Σουηδία
Ελβετία
Ταϊβάν
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένες Πολιτείες

 

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

 Διαφημίσεις που στοχεύουν ανηλίκους ή μη εγκεκριμένες χώρες
 

 Προορισμοί διαφημίσεων που αθροίζουν ή παρουσιάζουν αξιολογήσεις παρόχων οι οποίοι προσφέρουν πολύπλοκα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα ή παρέχουν αυτοματοποιημένα σήματα ανοίγματος θέσης (trading signal) στα εν λόγω προϊόντα

Παραδείγματα: Αυτοματοποιημένα σήματα ανοίγματος θέσης (trading signal), συμβουλές ή πληροφορίες για κερδοσκοπικές συναλλαγές, ιστότοποι-αθροιστές ή συνδεδεμένοι ιστότοποι που περιέχουν συναφές περιεχόμενο ή αξιολογήσεις χρηματομεσιτών

Κρυπτονομίσματα

Λόγω της πολύπλοκης και εξελισσόμενης φύσης των κανονισμών που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα και συναφή προϊόντα και υπηρεσίες, επιτρέπουμε τη διαφήμιση των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις.
 
Επιτρέπονται τα εξής:
 
Προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων, εφόσον λαμβάνεται η ρητή συναίνεση του χρήστη πριν ενεργοποιηθεί ή διευκολυνθεί με άλλον τρόπο η οποιαδήποτε χρήση υπολογιστικών πόρων.
 
Παραδείγματα: Προϊόντα εξοπλισμού που έχουν σχεδιαστεί για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων, υπηρεσίες εξόρυξης κρυπτονομισμάτων στο cloud, οδηγοί εξόρυξης κρυπτονομισμάτων
 
Τα παρακάτω προϊόντα και υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων επιτρέπεται να διαφημίζονται, μόνο εφόσον ο διαφημιζόμενος είναι αδειοδοτημένος πάροχος, τα προϊόντα και οι διαφημίσεις συμμορφώνονται με την κατά τόπους νομοθεσία και τα πρότυπα του κλάδου και εφόσον ο λογαριασμός είναι πιστοποιημένος από την Google.
 

Ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων

Αν πληροίτε τις απαιτήσεις, υποβάλετε αίτηση πιστοποίησης. Αν θέλετε να διαφημιστείτε σε περισσότερες από μία χώρες, υποβάλετε ξεχωριστή αίτηση για κάθε χώρα.

Εγκεκριμένες χώρες

Διαφημίσεις για ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων επιτρέπονται στις παρακάτω χώρες:

Ιαπωνία
ΗΠΑ


Δεν επιτρέπονται τα εξής:

 Διαφημίσεις για αρχικές δημόσιες προσφορές νομισμάτων και πωλήσεις διακριτικών κρυπτονομισμάτων ή άλλοι τρόποι προώθησης της αγοράς, πώλησης ή των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων ή συναφών προϊόντων (εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπονται ρητά παραπάνω)
 
Παραδείγματα: διαφημίσεις προπώλησης στο πλαίσιο αρχικής δημόσιας προσφοράς νομισμάτων (ICO), διαφημίσεις που προωθούν την αγορά ή πώληση συγκεκριμένων κρυπτονομισμάτων, πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων
 

 Προορισμοί διαφημίσεων που αθροίζουν ή συγκρίνουν εκδότες κρυπτονομισμάτων ή συναφών προϊόντων

Παραδείγματα: σήματα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, συμβουλές για συναλλαγές ή επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, ιστότοποι-αθροιστές ή ιστότοποι συνδεδεμένων εταιρειών που περιέχουν συναφές περιεχόμενο ή αξιολογήσεις χρηματομεσιτών

Μάθετε πώς μπορείτε να διορθώσετε μια διαφήμιση ή επέκταση που έχει απορριφθεί.

 

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές μας, ενημερώστε μας επικοινωνώντας με την Υποστήριξη του Google Ads
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;