Финансови продукти и услуги

Искаме потребителите да разполагат с подходяща информация, за да вземат информирани финансови решения. Правилата ни за рекламиране имат за цел да предоставят на потребителите информация, за да претеглят разходите, свързани с финансовите продукти и услуги, и да ги предпазят от вредни или измамни практики. За целите на тези правила за финансови продукти и услуги приемаме тези, свързани с управлението или инвестирането на пари и криптовалути, включително персонализираните съвети.

Когато популяризирате финансови продукти и услуги, трябва да спазвате държавните и местните разпоредби за всеки регион или държава, към които е насочена рекламата Ви, например да включвате разкриване на конкретна информация съгласно изискванията на местното законодателство. Вижте неизчерпателния ни списък с изисквания за конкретните държави за повече информация.

По-долу можете да видите изискванията на правилата, свързани с финансови услуги, потребителски заеми и определени ограничени финансови продукти. Тъй като онлайн рекламирането и законодателството непрестанно се развиват, непрекъснато ще актуализираме тези правила с допълнителни специфични за продуктите указания.Научете какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Разкриване на информация относно финансови продукти и услуги

Финансовите продукти и услуги могат да бъдат много сложни и понякога трудни за разбиране. Разкриването на информация повишава прозрачността и осигурява на потребителите ценна информация, за да вземат информирани решения. Възможно е рекламата Ви да не бъде одобрена поради следното:

непредоставяне на действителна информация за връзка за физическото местоположение на популяризирания бизнес;

неразкриване на свързаните такси;

Забележка: Разкриването на информация не може да се публикува като текст, който се показва при задържане на курсора на мишката, или да се прави достояние чрез друга връзка или раздел. Въпросната информация трябва да се вижда ясно и незабавно, без да е необходимо да се кликва или задържа курсора на мишката върху нещо.

невключването на връзки към акредитация или подкрепа от трети страни, когато се заявяват или загатват партньорства, особено в случаите, в които това служи за подобряване на репутацията на сайта.

Примери: потвърждение на партньорство с правителството, оценки от трети страни

Потребителски заеми

Съгласно тези правила за потребителски заем следва да се приема еднократното предоставяне на пари назаем от физическо лице, организация или юридическо лице на потребител физическо лице, но не с цел финансиране закупуването на дълготрайни активи или на образование. На потребителите на потребителски заеми е необходима информация за качеството, характеристиките, таксите, рисковете и предимствата на заемните продукти, за да вземат информирани решения за това, дали да вземат заема.

Примери: заеми до заплата, заеми срещу право на собственост, заложни къщи

Не са включени: ипотеки, заеми за покупка на автомобил, студентски заеми, револвиращи кредитни линии (като например кредитни карти, лични кредитни линии)

Рекламодателите за потребителски заеми трябва отчетливо да разкриват допълнителна информация на целевия си сайт или приложение. Това повишава прозрачността и осигурява на потребителите ценна информация, за да вземат информирани решения. Възможно е рекламата Ви да не бъде одобрена поради следното:

непредоставяне на минимален и максимален срок за погасяване на заема;

непредоставяне на максимален годишен процент на разходите (ГПР), който обикновено включва лихвен процент плюс такси и други разходи за година, или друга подобна оценка, изчислена в съответствие с местното законодателство;

непоказване на представителен пример за общата стойност на заема с включени всички приложими такси.

 

Искаме да предпазим потребителите си от подвеждащи и вредни финансови продукти. Не допускаме популяризирането на:

потребителски заеми, които изискват пълно погасяване до не повече от 60 дни от датата на отпускане на заема (наричаме ги „краткосрочни потребителски заеми“). Тези правила важат за рекламодатели, които предлагат заеми директно, генератори на възможни клиенти и такива, които свързват потребители със заемодатели трети страни.

Потребителски заеми с висок ГПР

Искаме да предпазим потребителите си от подвеждащи и вредни финансови продукти, като например лични заеми с изключително високи разходи. В някои случаи имаме конкретни ограничения за отделни държави, които отразяват местните пазарни условия.

Съединени щати
Продукт Допуска ли се?
Лични заеми с ГПР над 36%

Не се допуска

В Съединените щати не допускаме реклами за лични заеми, при които годишният процент на разходите (ГПР) е 36% или по-висок. Рекламодателите за лични заеми в Съединените щати трябва да показват максималния си ГПР, изчислен в съответствие със Закона за справедливото кредитиране (TILA).

Тези правила важат за рекламодатели, които дават заеми директно, генератори на възможни клиенти и такива, които свързват потребителите със заемодатели трети страни.

Съвет

Разпоредбите на TILA могат да бъдат намерени в 12 Кодекс с федерални нормативни актове (CFR) Част 1026. Описанието на това, кои разходи са включени и кои – изключени от изчисляването на „финансовите разходи“, може да се намери в Секция 1026.4. Изчислението на ГПР за „кредити с неопределен срок“ се намира в Секция 1026.14. Изчислението на ГПР за „кредити с определен срок“ се намира в Секция 1026.22.

Изменение на заем

Искаме потребителите да вземат информирани решения, свързани с ипотеки и просрочия, водещи до възбрана на имоти. За да предпазим потребителите от подвеждащи и вредни практики, рекламите за сайтове и приложения, свързани с ипотеки или просрочия, могат да не бъдат одобрени поради следното:

гарантиране на изменение на заема или предотвратяване на просрочие;

изискване на предварителна такса, освен ако услугата не се предоставя от правна фирма;

искане потребителите да прехвърлят или да се отказват от нотариални актове или предлагане на закупуването на къща на цена под пазарната;

искане потребителите да заобикалят кредитора и да извършват плащания направо към фирмата или друга трета страна;

насърчаване на потребителите да не се свързват с кредитора, адвоката, кредитния или жилищния си консултант.

Двоични опции

Поради значителния риск от финансови загуби при търговията с двоични опции не се допуска следното:
 
 Реклами за двоични опции или синонимни финансови продукти
 
Примери: Реклами за цифрови опции, двоични опции, Digital 100, опции с фиксирана възвръщаемост, опции тип „всичко или нищо“

Комплексни спекулативни финансови продукти 

Поради присъщите сложност и рискове на търговията със следните видове финансови продукти допускаме рекламирането им в ограничени случаи.

Следните сложни спекулативни финансови продукти може да се рекламират само ако рекламодателят е лицензиран доставчик или агрегатор, продуктите и рекламите спазват местното законодателство и отрасловите стандарти и профилът е сертифициран от Google. 

Договори за разлика (CFD), финансово маржово залагане, подвижни спот договори на пазара Форекс и сродни форми на спекулативни продукти

Ако отговаряте на изискванията, можете да кандидатствате за сертифициране. Ако искате да рекламирате в повече от една държава, изпратете отделна кандидатура за всяка държава или група държави.   Одобрени държави

Реклами за сложни спекулативни финансови продукти се допускат в следните държави:

Австралия
Австрия България Канада Хърватия Кипър Чехия Дания Естония Финландия Германия Гърция Хонконг Унгария
Исландия
Ирландия Италия Япония Латвия Литва Люксембург Малта Нидерландия Нова Зеландия Норвегия Полша Португалия
Румъния
Русия Сингапур Словакия Словения Южна Африка Испания Швеция Швейцария Тайван Турция Обединени арабски емирства Обединено кралство Съединени щати

 

Следното не се допуска:

 Реклами, насочени към непълнолетни лица или към неодобрени държави
 

 Дестинации на рекламата, които сигнализират за търговия със сложни спекулативни финансови продукти

Примери: Сигнали за търговия, съвети или информация за спекулативна търговия, партньорски сайтове, съдържащи сродно съдържание или отзиви на брокери

Услуги за подобряване на кредитния рейтинг

Искаме потребителите да вземат информирани решения, свързани с предлаганите услуги за помощ при справяне с лоша кредитна история. За защита на потребителите от вредни практики не се разрешава следното:

 Реклами, свързани с услуги за подобряване на кредитния рейтинг

Тези правила важат за рекламодатели, които предлагат директно услуги за подобряване на кредитния рейтинг, генератори на възможни клиенти и такива, които свързват потребители с услуги на трети страни за подобряване на кредитния рейтинг.

Дългови услуги

Искаме потребителите да вземат информирани решения, свързани с предлаганите услуги за помощ при справяне с прекалено големи дългове. За да предпазим потребителите от подвеждащи или вредни практики, допускаме само реклами на следните дългови услуги в избрани държави и само ако (1) услугите и рекламите спазват разпоредбите на местното законодателство и отрасловите стандарти; и (2) профилът е сертифициран от Google:

 реклами на услуги за уреждане на дългове, които предлагат договаряне с кредиторите на по-ниска еднократна сума, която да се счита за окончателно изплащане на кредита;
 реклами на услуги за управление на дългове, които предлагат договаряне с кредиторите на по-ниска стойност на месечните плащания, по-ниски лихви и/или такси.

Тези правила важат за рекламодатели, които предлагат такива дългови услуги директно, за генератори на възможни клиенти и за такива, които свързват потребители с дългови услуги на трети страни.

Ако отговаряте на изискванията, можете да кандидатствате за сертифициране. Ако искате да рекламирате в повече от една държава, изпратете отделна кандидатура за всяка държава.

Одобрени държави
Австралия
Испания Обединено кралство Съединени щати Южна Африка Южна Корея Япония

Криптовалути

Поради сложния и променлив характер на разпоредбите, свързани с криптовалутите и сродните продукти и услуги, допускаме рекламирането им само в ограничени случаи.
 
Допуска се следното:
 
Продукти и услуги, свързани с „копаенето“ на криптовалути, ако преди активиране или друг тип улесняване на използването на ресурси за изчисления се получава изричното съгласие на потребителя.
 
Примери: Хардуерни продукти, предназначени за „копаене“ на криптовалути, базирани в облак услуги за „копаене“ на криптовалути, указания за „копаене“ на криптовалути
 
Следните продукти и услуги, свързани с криптовалутите, могат да се рекламират само ако рекламодателят е лицензиран доставчик, продуктите и рекламите спазват местното законодателство и отрасловите стандарти и профилът е сертифициран от Google.
 

Обмен на криптовалути

Ако отговаряте на изискванията, можете да кандидатствате за сертифициране. Ако искате да рекламирате в повече от една държава, изпратете отделна кандидатура за всяка държава.

Одобрени държави

Реклами за обмен на криптовалути са позволени в следните държави:

Япония
САЩ


Не се допуска следното:

 Реклами за първоначално предлагане на монети, продажби на токени за криптовалути или такива, които популяризират по друг начин покупката, продажбата или търговията с криптовалути или сродни продукти (освен за горепосочените държави, в които това е изрично разрешено)
 
Примери: Реклами за първоначално предлагане на криптовалута, реклами, популяризиращи покупката или продажбата на конкретни криптовалути, портфейли с криптовалути
 

 Дестинации на рекламата, които обобщават или сравняват издатели на криптовалути или сродни продукти

Примери: Сигнали за търговия с криптовалути, консултации за търговия с криптовалути или инвестиции в тях, агрегатори или партньорски сайтове, съдържащи сродно съдържание или отзиви на брокери

Научете как да коригирате неодобрена реклама или разширение.

 

Нуждаете се от помощ?

Ако имате въпроси за правилата ни, съобщете ни: Връзка с екипа на Google Ads за поддръжка
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?