Финансови продукти и услуги

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Потребителите на Display & Video 360 трябва да спазват тези правила на Google Ads. Посетете Помощния център на Display & Video 360 за допълнителни ограничения.

Искаме потребителите да разполагат с подходяща информация, за да вземат информирани финансови решения. Правилата ни за рекламиране имат за цел да предоставят на потребителите информация, за да претеглят разходите, свързани с финансовите продукти и услуги, и да ги предпазят от вредни или измамни практики. За целите на тези правила за финансови продукти и услуги приемаме, че финансовите продукти и услуги са тези, свързани с управлението или инвестирането на пари и криптовалути, включително персонализираните съвети.

Когато популяризирате финансови продукти и услуги, трябва да спазвате държавните и местните разпоредби за всеки регион или държава, към които е насочена рекламата Ви, например да включвате разкриване на конкретна информация съгласно изискванията на местното законодателство. За повече информация вижте неизчерпателния ни списък с изисквания за конкретните държави, но имайте предвид, че се очаква рекламодателите да направят собствено проучване на местните разпоредби за всяко местоположение, към което са насочени рекламите им.

По-долу можете да видите изискванията на правилата, свързани с финансови услуги, потребителски заеми и определени ограничени финансови продукти. Тъй като онлайн рекламирането и законодателството непрестанно се развиват, непрекъснато ще актуализираме тези правила с допълнителни специфични за продуктите указания. Научете какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Нарушенията на долупосочените правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спиране на профила. Научете повече за спрените профили.

Разкриване на информация относно финансови продукти и услуги

Финансовите продукти и услуги могат да бъдат много сложни и понякога трудни за разбиране. Разкриването на информация повишава прозрачността и осигурява на потребителите ценна информация, за да вземат информирани решения. 

Не се допуска следното:

червена отметка „х“ непредоставяне на действителна информация за връзка за физическото местоположение на популяризирания бизнес;

червена отметка „х“ неразкриване на свързаните такси;

Забележка: Разкриването на информация не може да се публикува като текст, който се показва при задържане на курсора на мишката, или да се прави достояние чрез друга връзка или раздел. Въпросната информация трябва да се вижда ясно и незабавно, без да е необходимо да се кликва или задържа курсора на мишката върху нещо.

червена отметка „х“ невключването на връзки към акредитация или признание от трети страни, когато се заявяват или загатват партньорства, особено в случаите, в които това служи за подобряване на репутацията на сайта.

Примери (неизчерпателни): потвърждение на партньорство с правителството, оценки от трети страни

Потребителски заеми

Съгласно тези правила, за личен заем следва да се приема еднократното предоставяне на паричен заем от физическо лице, организация или юридическо лице на потребител физическо лице, но не с цел финансиране закупуването на дълготрайни активи или на образование. На потребителите на лични заеми е необходима информация за качеството, характеристиките, таксите, рисковете и предимствата на заемните продукти, за да вземат информирани решения за това дали да вземат заема.

Примери (неизчерпателни): заем до заплата, заем срещу право на собственост, заложни къщи

Не са включени: ипотеки, заеми за покупка на автомобил, студентски заеми, револвиращи кредитни линии (като например кредитни карти, лични кредитни линии)

Рекламодателите за лични заеми трябва отчетливо да разкриват допълнителна информация на целевия си сайт или приложение. Разкриването на информация повишава прозрачността и осигурява на потребителите ценна информация, за да вземат информирани решения. 

Не се допуска следното:

 червена отметка „х“ непредоставяне на минимален и максимален срок за погасяване на заема;

червена отметка „х“ непредоставяне на максимален годишен процент на разходите (ГПР), който обикновено включва лихвен процент плюс такси и други разходи за година, или друга подобна оценка, изчислена в съответствие с местното законодателство;

червена отметка „х“ непоказване на представителен пример за общата стойност на заема с включени всички приложими такси;

червена отметка „х“ лични заеми, които изискват пълно погасяване до не повече от 60 дни от датата на отпускане на заема. Тези правила важат за рекламодатели, които предлагат заеми директно, генератори на възможни клиенти и такива, които свързват потребители със заемодатели трети страни.

Потребителски заеми с висок ГПР

Искаме да предпазим потребителите си от подвеждащи и вредни финансови продукти, като например лични заеми с изключително високи разходи. В някои случаи имаме конкретни ограничения за отделни държави, които отразяват местните пазарни условия.

Съединени щати
Продукт Допуска ли се?
Лични заеми с ГПР над 36%

червена отметка „х“ Не се допуска

В Съединените щати не допускаме реклами за лични заеми, при които годишният процент на разходите (ГПР) е 36% или по-висок. Рекламодателите за лични заеми в Съединените щати трябва да показват максималния си ГПР, изчислен в съответствие със Закона за справедливото кредитиране (TILA).

Тези правила важат за рекламодатели, които дават заеми директно, генератори на възможни клиенти и такива, които свързват потребителите със заемодатели трети страни.

Съвет

Разпоредбите на TILA могат да бъдат намерени в 12 Кодекс с федерални нормативни актове (CFR) Част 1026. Описанието на това, кои разходи са включени и кои – изключени от изчисляването на „финансовите разходи“, може да се намери в Секция 1026.4. Изчислението на ГПР за „кредити с неопределен срок“ се намира в Секция 1026.14. Изчислението на ГПР за „кредити с определен срок“ се намира в Секция 1026.22.

Изменение на заем

За да предпазим потребителите от подвеждащи и вредни практики, в рекламите на сайтове и приложения, свързани с ипотеки или просрочия, не се допуска следното:

червена отметка „х“ гарантиране на изменение на заема или предотвратяване на просрочие;

червена отметка „х“ изискване на предварителна такса, освен ако услугата не се предоставя от правна фирма;

червена отметка „х“ искане потребителите да прехвърлят или да се отказват от нотариални актове или предлагане на закупуването на къща на цена под пазарната;

червена отметка „х“ искане потребителите да заобикалят кредитора и да извършват плащания направо към фирмата или друга трета страна;

червена отметка „х“ насърчаване на потребителите да не се свързват с кредитора, адвоката, кредитния или жилищния си консултант.

Бинарни опции

Поради значителния риск от финансови загуби при търговията с бинарни опции не се допуска следното:
 
червена отметка „х“ Реклами на бинарни опции или аналогични финансови продукти
 
Примери (неизчерпателни): Реклами на цифрови опции, бинарни опции, Digital 100, опции с фиксирана възвръщаемост, опции тип „всичко или нищо“
 
червена отметка „х“ Брокер на бинарни опции: Сайтът предлага само бинарни опции, включително сигнали/софтуер за такива опции без други финансови продукти
 
червена отметка „х“ Информационни или образователни сайтове или блогове за бинарни опции: Образователни сайтове или блогове за бинарни опции и аналогични продукти

Сложни спекулативни финансови продукти 

Поради присъщите сложност и рискове на търговията със следните видове финансови продукти допускаме рекламирането им в ограничени случаи.

Следните сложни спекулативни финансови продукти може да се рекламират само ако рекламодателят е лицензиран доставчик или агрегатор, продуктите и рекламите спазват местното законодателство и отрасловите стандарти и профилът е сертифициран от Google. 

Договори за разлика (CFD), финансово маржово залагане, подвижни спот договори на пазара Форекс и сродни форми на спекулативни продукти

Ако отговаряте на изискванията, можете да кандидатствате за сертифициране. Ако искате да рекламирате в повече от една държава, изпратете отделна кандидатура за всяка държава или група държави.  
Одобрени държави

Реклами за сложни спекулативни финансови продукти се допускат в следните държави:

Австралия
Австрия
Бразилия
България
Германия
Гърция
Дания
Естония
Израел
Индонезия
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Канада
Кипър
Латвия
Литва
Люксембург
Малайзия
Малта
Нидерландия
Нова Зеландия
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
Русия
Сингапур
Словакия
Словения
Съединени щати
Тайван
Турция
Унгария
Финландия
Хонконг
Хърватия
Чешка република
Швейцария
Швеция
Обединено кралство
Обединени арабски емирства
Южна Африка
Япония

Не се допуска следното:

Дестинации на рекламата, които сигнализират за търговия със сложни спекулативни финансови продукти

Примери (неизчерпателни):  сигнали за търговия, съвети или информация за спекулативна търговия, партньорски сайтове, съдържащи сродно съдържание или отзиви на брокери

Услуги за подобряване на кредитния рейтинг

Искаме потребителите да вземат информирани решения, свързани с предлаганите услуги за помощ при справяне с лоша кредитна история. За защита на потребителите от вредни практики не се разрешава следното:

 червена отметка „х“ Реклами, свързани с услуги за подобряване на кредитния рейтинг

Тези правила важат за рекламодатели, които предлагат директно услуги за подобряване на кредитния рейтинг, генератори на възможни клиенти и такива, които свързват потребители с услуги на трети страни за подобряване на кредитния рейтинг.

Дългови услуги

Искаме потребителите да вземат информирани решения, свързани с предлаганите услуги за помощ при справяне с прекалено големи дългове. За да предпазим потребителите от подвеждащи или вредни практики, допускаме само реклами на следните дългови услуги в избрани държави и само ако (1) услугите и рекламите спазват разпоредбите на местното законодателство и отрасловите стандарти; и (2) профилът е сертифициран от Google:

No issues detected and positive check mark icon реклами на услуги за уреждане на дългове, които предлагат договаряне с кредиторите на по-ниска еднократна сума, която да се счита за окончателно изплащане на кредита;
No issues detected and positive check mark icon реклами на услуги за управление на дългове, които предлагат договаряне с кредиторите на по-ниска стойност на месечните плащания, по-ниски лихви и/или такси.

Тези правила важат за рекламодатели, които предлагат такива дългови услуги директно, за генератори на възможни клиенти и за такива, които свързват потребители с дългови услуги на трети страни.

Ако отговаряте на изискванията, можете да кандидатствате за сертифициране. Ако искате да рекламирате в повече от една държава, изпратете отделна кандидатура за всяка държава.

Одобрени държави

Австралия
Бразилия
Германия
Испания
Канада
Обединено кралство
Съединени щати
Южна Африка
Южна Корея
Япония

Криптовалути

بسبب الطبيعة المعقّدة والمتغيّرة للوائح التنظيمية ذات الصلة بالعملات المشفّرة والمنتجات والخدمات ذات الصلة، لا نسمح بالإعلان عنها إلا في حالات محدودة.
 
يُسمح بما يلي:
 
No issues detected and positive check mark icon الأنشطة التجارية التي لا تنطوى على شراء العملات المشفّرة أو امتلاكها أو تداولها، ويخضع ذلك لسياسات "إعلانات Google" الأخرى.
 
أمثلة: الأنشطة التجارية التي تقبل الدفع بالعملات المشفّرة، والأجهزة المصمّمة للتنقيب عن العملات المشفّرة، والخدمات القانونية والضريبية، وخدمات الأمان، والمنصّات التي تعتمد على قواعد البيانات المتسلسلة في عمليات التشغيل ولا تُسوق للعملات المشفّرة أو العملات الرمزية أو تبيعها، والمواد التعليمية ذات الصلة.
 
يجوز فقط الإعلان عن منتجات وخدمات العملات المشفّرة التالية إذا كان المعلِن مقدّم خدمة حاصلاً على ترخيص، مع التزام المنتجات والإعلانات بالقوانين المحلية والمعايير المتّبعة في المجال واعتماد الحساب من قِبل Google.
 

No issues detected and positive check mark icon منصّات تداول العملات المشفّرة ومحافظ العملات المشفّرة

إذا استوفيت المتطلبات، يمكنك تقديم طلب للحصول على الاعتماد. وإذا أردت عرض إعلانات في أكثر من بلد، يجب إرسال طلب منفصل لكل بلد.

البلدان المُعتمدة

يُسمح بإعلانات منصّات تداول العملات المشفّرة في البلدان التالية:

كندا

يُسمح بإعلانات منصّات تداول العملات المشفّرة ومحافظ العملات المشفّرة في البلدان التالية:

إسرائيل، اليابان، الولايات المتحدة


لا يُسمح بما يلي:

червена отметка „х“ الإعلانات عن عمليات الطرح الأوّلي للعملات أو بروتوكولات التداول من خلال التمويل اللامركزي (DeFi) أو الإعلانات التي تروّج لشراء أو بيع أو تداول العملات المشفّرة أو المنتجات ذات الصلة
 
أمثلة (قائمة غير شاملة): عروض ما قبل البيع أو العروض العلنية للطرح الأوّلي للعملة، وقروض العملات المشفّرة، والعروض الأوّلية للتبادل اللامركزي (DEX)، وصناديق سيولة العملات الرمزية المشتركة، ومحافظ البرامج غير المستضافة، والتطبيقات اللامركزية (DApps) التي لا تخضع للرقابة
 

червена отметка „х“ وجهات الإعلانات التي تجمع بيانات جهات إصدار العملات المشفّرة أو المنتجات ذات الصلة، أو وجهات الإعلانات التي تقارِن بين جهات الإصدار

أمثلة (قائمة غير شاملة): إشارات تداول العملات المشفّرة أو نصائح استثمار العملات المشفّرة أو العارضين أو مواقع المعلِنين التي تضمّ محتوى ذا صلة أو مراجعات الوسطاء

Потвърждаване за рекламиране на финансови услуги за конкретни държави

За да могат да рекламират финансови услуги в определени държави, рекламодателите трябва да завършат процедура на потвърждаване. При нея повечето от тях ще дадат информация за предоставяните от тях финансови услуги, дали са лицензирани за предоставянето им, какъв е съответният им регистрационен номер и др. По-долу ще намерите допълнителни сведения за изискванията за конкретните държави.

Рекламиране на финансови услуги в Обединеното кралство

Рекламодателите трябва да бъдат потвърдени от Google, за да показват реклами за финансови услуги от всякакъв вид в Обединеното кралство, дори реклами на потребители, които търсят подобни услуги. Като част от процедурата за потвърждаване рекламодателите трябва да представят доказателства, че са упълномощени от Службата за финансов контрол в Обединеното кралство или отговарят на условията за някой вид освобождаване, описани на страницата за потвърждаване за рекламиране на финансови услуги в Обединеното кралство. Обърнете внимание, че това изискване обхваща финансови услуги, които са и не са регулирани от Службата за финансов контрол в Обединеното кралство.

Рекламодателите могат да стартират потвърждаване или Google може да изиска от даден рекламодател да завърши процеса на потвърждаване. Профилите на рекламодателите, които не успеят да завършат стъпка 2 от потвърждаването в рамките на предоставения времеви период, ще бъдат поставени на пауза. Научете повече за потвърждаването на рекламиране на финансови услуги в Обединеното кралство.

За целите на настоящите правила рекламите, свързани с долупосочените категории, не се считат за финансови услуги, но все пак е задължително да спазват всички останали правила на Google Ads:

  • Продукти в обхвата на правилата ни за дългови услуги.
  • Продукти в обхвата на правилата ни за сложни спекулативни финансови продукти: договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Forex, финансово маржово залагане*.
  • Хазарт (вижте правилата ни относно хазарт и игри).
  • Продукти в обхвата на правилата ни относно криптовалути, подобряване на кредитния рейтинг и бинарни опции.
 

* Рекламите за тази категория могат да бъдат насочвани към потребители в Обединеното кралство, които търсят финансови услуги, стига да отговарят на изискванията на правилата ни за сложни спекулативни финансови продукти и рекламодателите да са завършили потвърждаването, ако това е поискано от Google.

Рекламиране на финансови услуги в Австралия, Сингапур и Тайван

От 30 август 2022 г. Google ще актуализира правилата си за финансовите продукти и услуги и ще въведе нови изисквания за потвърждаване за рекламодателите, насочващи към Австралия, Сингапур и Тайван. От тази дата рекламодателите ще трябва да бъдат потвърдени, за да могат да показват реклами за финансови услуги съответно в Австралия, Сингапур и Тайван.

За повечето рекламодатели потвърждаването става в две стъпки: (1) да получат потвърждаване на трета страна от партньора ни за осигуряване на спазването на изискванията G2 и след това (2) да кандидатстват пред Google за потвърждаване за рекламиране на финансови услуги.  

  1. Потвърждаване от G2: Рекламодателите трябва да попълнят формуляра за потвърждаване на уебсайта на G2. Като част от процедурата на G2 за потвърждаване на трети страни G2 ще поиска от съответния рекламодател информация за предоставяните от него финансови услуги, дали е лицензиран за предоставянето им, какъв е регистрационният му номер и др. Рекламодателите трябва да представят доказателства, че са пряко упълномощени от съответния национален регулатор на финансови услуги да извършват такива услуги или че са освободени от това изискване.
  2. Потвърждаване от Google: След като рекламодателите бъдат потвърдени като трета страна от G2, ще трябва да кандидатстват пред Google за потвърждаване за рекламиране на финансови услуги, като посочат уникалния код за потвърждение, получен от G2. Моля, започнете процедурата по потвърждаване възможно най-скоро. Партньорът ни за осигуряване на спазването на изискванията G2 ще започне да обработва кандидатури на 27 юни 2022 г.  

За да научите повече за изискванията за рекламодателите и за конкретните държави, включително конкретни освобождавания и процедури, посетете страниците за потвърждаване за рекламиране на финансови услуги за Австралия, Сингапур и Тайван.

Нуждаете се от помощ?

Ако имате въпроси за правилата ни, съобщете ни: Връзка с екипа на Google Ads за поддръжка
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false
false