Thanh toán

Sự khác nhau giữa thu nhập và thanh toán là gì?

Thu nhập là doanh thu mà bạn tích lũy qua việc tham gia vào AdSense. Thu nhập của bạn sẽ trải qua nhiều giai đoạn trong lịch trình thanh toán:

  • Thu nhập ước tính - thu nhập được tích lũy trong suốt tháng. Xuất hiện trong Trang chủ và trang Báo cáo của bạn.
  • Thu nhập cuối cùng - tổng thu nhập đã khấu trừ tất cả các hoạt động không hợp lệ. Xuất hiện trong các trang Trang chủ và "Thanh toán".
  • Thu nhập - giống như thu nhập cuối cùng trong trang "Thanh toán" của bạn
  • Số dư - tổng số dư tài khoản, bao gồm tất cả thu nhập cuối cùng, ghi nợ và ghi có.

Để biết thông tin chi tiết về khi nào bạn sẽ nhận được thanh toán cho thu nhập AdSense, hãy đọc về lịch trình thanh toán của chúng tôi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố