Avisering

Kom ihåg att besöka Din AdSense-sida där du hittar anpassad information om ditt konto som hjälper dig att nå framgång med AdSense.

Policyer

Ändringslogg för AdSense-policyer

Denna ändringslogg innehåller information om uppdateringar av Googles policyer och begränsningar för AdSense. Alla utgivare är skyldiga att hålla sig informerade om policyändringar och att alltid följa dem.

Uppdateringar av programpolicyerna för AdSense (februari 2024)

Den 9 februari 2024 inför Google en ny policy för känsliga händelser i programpolicyerna för AdSense.

En känslig händelse är en oförutsedd händelse eller händelseutveckling som på ett betydande sätt försämrar Googles möjlighet att tillhandahålla relevant och sanningsenlig information av hög kvalitet samt minska förekomsten av okänsligt eller exploaterande innehåll i tydligt framhävda och intäktsgenererande funktioner. Vi kan vidta ett flertal olika åtgärder för att motverka dessa risker i samband med känsliga händelser.

(Upplagt i januari 2024)

Uppdatering av policyn för videoutgivare till att ingå i policyn för Google-utgivare (april 2024)

Den 1 april 2024 uppdaterar Google policyn för videoutgivare, som för närvarande gäller AdSense och Ad Manager, så att den omfattar allt videoannonsutrymme, inklusive AdMob, i enlighet med policyerna för Google-utgivare. Denna utvidgning är avsedd att göra policyerna enhetliga för alla Googles produkter och hålla jämna steg med befintliga branschstandarder (till exempel IAB OpenRTB).

Mer information om orsakerna till de nya policyerna för videoutgivare och en sammanfattning av de viktigaste ändringarna finns i Uppdateringar av policyn för videoutgivare 2024.

De uppdaterade policyerna omfattar videoannonsutrymme från AdSense, Ad Manager och AdMob som genererar intäkter med Google-annonskod (”Videoannonsutrymme”) och lyder:

Beskriv annonsutrymmet på ett rättvisande sätt

 1. Videoannonsutrymme måste tillhandahålla deklarationer med korrekta signaler (för Ad Manager, se webbadressparametrar för VAST-annonstagg), inklusive:
  • annonsplaceringens hörbarhet: Ljudet är påslaget som standard eller avstängt (för Ad Manager, se parametern vpmute).
  • annonsplaceringens typ: Videoannonser som visas i videospelare med videoinnehåll måste korrekt deklareras som placeringar av typen in stream eller tillhörande innehåll (för Ad Manager, se parametern plcmt). Videoannonser som visas på placeringar utan videospelare behöver inte deklareras och fastställs automatiskt av Google utifrån annonsutrymmesformatet som antingen mellansidesannonser eller fristående placeringar.
   • In stream avser en video- eller ljudannons som spelas upp i streamat video- eller ljudinnehåll, där video- eller ljudinnehållet är i fokus för användarens besök eller uttryckligen har begärts av användaren.

    Exempel: En videoannons som spelas upp före, mitt i eller efter streamat videoinnehåll som användaren har begärt.

   • Tillhörande innehåll avser en videoannons som spelas upp i streamat videoinnehåll som visas tillsammans med huvudinnehållet under användarens besök, där videoinnehållet varken är i fokus för användarens besök eller uttryckligen har begärts av användaren. Placeringar i tillhörande innehåll måste läsas in på sidan och ljudet måste vara av som standard.

    Exempel: En videoannons som spelas före, mitt i eller efter streamat videoinnehåll med ljudet avstängt, där videoinnehållet tar upp endast en liten del av det primära redaktionella innehållet på sidan.

   • Mellansidesannons avser en videoannons som spelas upp utan annat streamat videoinnehåll i en övergång mellan olika innehåll, där videoannonsen är i fokus på sidan och tar upp större delen av visningsområdet.

    Exempel: En videoannons som är oberoende av annat streamat videoinnehåll och som placeras fullt synlig i en naturlig paus eller i en övergång mellan olika innehåll.

   • Fristående avser en videoannons som spelas upp utan annat streamat videoinnehåll, där videoannonsen inte är i fokus på sidan.

    Exempel: En videoannons som är oberoende av annat streamat videoinnehåll och som placeras i en banner längs högerkanten på en artikelsida.

Använda implementeringar som stöds

 1. In stream-placeringar och placeringar i tillhörande innehåll måste använda Googles SDK för interaktiva medieannonser eller Google Programmatic Access Library på plattformar som stöds, såvida de inte tillhandahålls via ett officiellt Google Beta-program.
  • Partners och utgivare får inte använda produkter för interaktiva medieannonser för att generera intäkter från YouTube-innehåll. De måste använda YouTubes partnerprogram för detta ändamål.
 2. Placeringar med mellansidesannonser eller fristående placeringar måste använda lösningar från Google; på webben: Google Publisher-taggar, i appar: SDK för Google Mobile-annonser (för Ad Manager, för AdMob).
  • Googles SDK för interaktiva medieannonser får inte användas för placeringar med mellansidesannonser eller fristående placeringar, undantaget placeringar i spel.

Skydda värdet för annonsörerna

 1. Innehåll och kontroller i videoannonsutrymme (till exempel knappar för att spela upp, pausa, stänga av ljud, hoppa över eller stänga), inklusive annonsinnehåll och kontroller där sådana förekommer, får inte döljas och måste fungera.
 2. Ljudannonser inte begäras eller visas med avstängt ljud på in stream-placeringar.

Respektera användarna

 1. Videoannonsutrymme kan spelas upp automatiskt under förutsättning att
  • endast ett videoannonsutrymme för alla typer av placeringar spelas upp automatiskt med ljud när som helst.
   • För in stream-placeringar eller placeringar i tillhörande innehåll gäller även att endast en videospelare i taget får spela upp synligt innehåll.
  • Annonsen får inte spelas upp automatiskt förrän minst 50 % av annonsenheten är synlig.
 2. Videoannonsutrymmet kan ha en fast position under förutsättning att
  • det visas ett stängningsalternativ under hela uppspelningen av videon eller annonsen. Det här alternativet får inte döljas och måste fungera.
  • För in stream-placeringar och placeringar i tillhörande innehåll måste videospelaren starta i huvudinnehållet och endast övergå till en placering med fast position när användaren scrollar bort videospelaren från sidan.

För Ad Manager avser termen ”in stream” på sidor i hjälpcentret och kontroller i produkten både in stream och tillhörande innehåll, enligt definitionen i de uppdaterade policyerna. Videoannonsutrymme för Ad Manager som definieras som in stream eller tillhörande innehåll enligt de uppdaterade policyerna måste uppfylla kraven i respektive policy.

De uppdaterade policyerna träder i kraft den 1 april 2024. Läs igenom de uppdaterade policyerna för att avgöra om de påverkar ditt videoannonsutrymme. Om ditt videoannonsutrymme tidigare avvisades men du anser att det borde godkännas efter uppdateringen kan du begära granskning eller skicka in ett överklagande från och med den 1 april 2024.

Mer information om hur du begär en granskning eller överklagar finns nedan:

(Upplagt i november 2023)

Uppdatering av policyn för videoutgivare (november 2023)

Den 7 november 2023 uppdaterar Google policyn för videoutgivare för att tillåta att icke in stream-annonser placeras i implementeringar med fast position (det vill säga icke-in stream-annonser som förblir på en fast plats på skärmen).

[Upplagt i oktober 2023]

Uppdatering av policyn för premierat annonsutrymme (oktober 2023)

Den 31 oktober 2023 uppdaterar Google policyn för premierat annonsutrymme så att de ändras till policyerna för annonsenheter som erbjuder belöningar. Enligt de uppdaterade policyerna får indirekta eller icke-monetära artiklar erbjudas som belöningar under förutsättning att

 1. belöningen endast kan lösas in mot och användas för en artikel eller tjänst på utgivarens plattform, webbplats eller app
 2. belöningen inte kan överlåtas, och
 3. belöningar som utgör en rabatt eller en kupong för fysiska artiklar inte överstiger 25 % av varans totala värde.

Direkta monetära artiklar förblir förbjudna som belöningar under alla omständigheter.

Enligt de uppdaterade policyerna gäller följande:

 • Direkta monetära artiklar” avser alla former av lagliga betalningsmedel eller andra betalningssätt som kan användas för direkta köp av varor eller tjänster i den verkliga världen.

  Exempel: kontanter, kryptovaluta, presentkort

 • Indirekta eller icke-monetära artiklar” avser sådant som har ett monetärt värde, men som inte utgör ett direkt betalningssätt i den verkliga världen, eller sådant som inte har ett monetärt värde i den verkliga världen.

  Exempel: rabatter, lojalitetsbelöningar eller -poäng, fri frakt på produkt, kostnadsfri provperiod på produkt eller tjänst, extraliv till spelkaraktär, skin till spelkaraktär

 • Att en belöning ”inte kan överlåtas” innebär att den endast kan lösas in och användas av den användare som tar emot den. Den kan inte heller konverteras till direkta monetära artiklar eller artiklar som kan överlåtas till en tredje part.

  Exempel: en rabattkod, lojalitetspoäng eller ett spelobjekt som endast kan lösas in och användas av en specifik användare via dennes inloggade konto och som inte direkt kan konverteras till kontanter eller användas för att köpa något som kan överlåtas till en annan person

Utöver ovanstående görs även textuella uppdateringar i policyerna för att göra dem tydligare och lättare att läsa. Dessa textuella uppdateringar påverkar inte policyernas omfattning.

Läs igenom de uppdaterade policyerna för att avgöra om uppdateringarna påverkar dina annonsenheter som erbjuder belöningar. Om du har annonsenheter som erbjuder belöningar och som tidigare inte godkändes, men du nu anser att de efter uppdateringen skulle godkännas, kan du antingen begära en granskning eller överklaga från och med den 31 oktober 2023.

Läs mer om hur du begär en granskning eller överklagar.

(Upplagt i oktober 2023)

Uppdatering av Googles arbetssätt i samband med dataöverföringar (september 2023)

Google är certifierat enligt ramen för dataskydd mellan EU och USA (EU-US DPF) och antog från och med den 1 september 2023 EU-USA DPF som alternativ lösning för överföring av personuppgifter från EES till USA.

(Upplagt i september 2023)

Uppdatering av begränsningar för Google-utgivare beträffande stötande innehåll (augusti 2023)

Den 30 augusti 2023 uppdaterar Google stötande innehåll i begränsningarna för Google-utgivare så att det inkluderar ett undantag för gameplay-bilder. När det gäller gameplay-bilder anses innehåll endast innehålla otäcka, detaljerade eller groteska skildringar eller bilder eller avbilda våldshandlingar om det skildrar tortyr, sexuellt våld, våld mot minderåriga, våld mot kända verkliga personer eller våld mot en individ eller grupp på grund av en egenskap som är kopplad till systematisk diskriminering eller marginalisering.

Läs igenom uppdateringen för att avgöra om den påverkar din webbplats eller app. Om din webbplats eller app tidigare har fått annonsvisning med begränsningar på grund av stötande innehåll men du anser att annonsvisningen inte längre behöver begränsas efter uppdateringen kan du begära granskning eller överklagande av din webbplats eller app den 30 augusti 2023 eller senare.

Mer information om hur du begär en granskning eller överklagar finns nedan:

(Upplagt i juli 2023)

Uppdateringar av policyerna för AdSense for Search och anpassade sökannonser (mars 2023)

Google uppdaterar policyerna nedan i mars 2023 för att förtydliga följande: (a) tillämpningen av policyerna på tjänster som tillhandahålls av Google kontra tjänster som inte tillhandahålls av Google och (b) korrigerande åtgärder i tjänster från Google om policyerna inte följs.

 1. AdSense for Search-policyer (AFS)
 2. policyer för anpassade sökannonser
 3. Googles policy för anpassade sökannonser: Alternativa sökfrågor

Dessa uppdateringar är ett led i vårt löpande arbete med att förtydliga våra policyer för ökad läsbarhet och insyn. Policyernas omfattning eller tillämpning ändras inte. Utgivare behöver inte vidta någon åtgärd som ett resultat av uppdateringarna.

(Upplagt i mars 2023)

Policyer för Google-utgivare (januari 2023)

Som ett led i vårt arbete med att förenkla och effektivisera våra policyer uppdaterar vi i januari 2023 Policyer för Google-utgivare genom att lägga till vår befintliga Policy för skadlig och oönskad programvara i Policyer för Google-utgivare: Krav och andra standarder.

Under de senaste månaderna har Google även gjort följande två uppdateringar av policyer för Google-utgivare:

(Upplagt i december 2022)

Uppdatering av tekniska krav på visningsramar för webbinnehåll i appar (maj 2022)

I maj 2022 uppdaterades de tekniska kraven på visningsramar för webbinnehåll i appar (AdSense-policyn, Ad Manager-policyn). Apputvecklare som vill generera intäkter genom att publicera displayannonser via AdSense och Ad Manager kan använda något av de befintliga alternativen eller använda det nya alternativet WebView API for Ads. Läs mer i utvecklardokumentationen för Android och iOS.

(Upplagt i maj 2022)

Uppdatering angående Ukraina (mars 2022)

Med anledning av kriget i Ukraina pausar vi intäktsgenerering från innehåll som utnyttjar, avfärdar eller förespråkar kriget. 

(Upplagt den 23 mars 2022)

Uppdatering av intäktsgenerering i statsfinansierade medier i Ryska federationen (februari 2022)

Mot bakgrund av kriget i Ukraina har vi pausat Googles intäktsgenerering i medier finansierade av Ryska staten. 

Vi fortsätter att aktivt övervaka situationen och göra justeringar efter behov.

Detta träder i kraft med omedelbar verkan. 

(Upplagt i februari 2022)

Uppdatering av US Office of Foreign Asset Controls sanktionslista (februari 2022)

Listan över efterlevnad av sanktioner i Google Publisher har uppdaterats för att återspegla tillägget av den så kallade Folkrepubliken Donetsk (DNR) och den så kallade Folkrepubliken Luhansk (LNR) för att följa sanktioner utfärdade av United States Treasury Department Office of Foreign Assets Control (OFAC). Detta tillägg börjar gälla omedelbart. 

Även sidorna för landsspecifika begränsningar för AdMob, AdSense och Ad Manager har uppdaterats. 

(Upplagt i februari 2022)

Uppdatering av policyn för vilseledande innehåll gällande otillförlitliga och skadliga påståenden (oktober 2021)

I november 2021 uppdateras policyn för Google-utgivare beträffande vilseledande innehåll: otillförlitliga och skadliga påståenden för att inkludera en ny policy som förbjuder innehåll som främjar påståenden om klimatförändringar som strider mot tillförlitlig vetenskaplig samsyn. Vi börjar tillämpa policyuppdateringen efter den 8 november 2021.

(Upplagt i oktober 2021)

Förenkling och standardisering av våra policyer (september 2021)

Som ett led i vårt arbete att förenkla och effektivisera våra policyer för utgivare lanserar vi ett nytt hjälpcenter för policyer för utgivare i samband med ändringarna i våra beteendepolicyer i september 2021. I detta nya hjälpcenter blir det enklare för dig som utgivare att komma åt våra policyer och att förstå hur de påverkar dig, oavsett vilka produkter du använder.

Du kan fortfarande se policyer för Google-utgivare och begränsningar för Google-utgivare i hjälpcentren för AdMob, AdSense och Ad Manager. Över tid kommer vi att migrera och samla policyer och begränsningar för utgivare i det nya hjälpcentret för policyer för utgivare.

Förutom policyerna och begränsningarna innehåller hjälpcentret för policyer för utgivare en ordlista som definierar de vanligaste termerna som används i policyerna, särskilda sidor för varje policy, samt ytterligare material som förklarar policyn.

(Upplagt i september 2021)

Uppdatering av standardavtalsklausuler (SCC) (oktober 2021)

I oktober 2021 uppdateras policyn för Google-utgivare gällande standardavtalsklausuler (SCC) när Google implementerar EU:s uppdaterade standardavtalsklausuler.

[Upplagt i september 2021]

Förenkling och standardisering av våra beteendepolicyer (augusti 2021)

Som ett led i vårt arbete att förenkla och effektivisera våra policyer för utgivare uppdaterar vi i september 2021 våra policyer för Google-utgivare och våra begränsningar för utgivare så att de omfattar anpassade versioner av vissa av våra befintliga beteendepolicyer (alltså de policyer/begränsningar som avgör hur annonser implementeras). I dessa anpassade versioner sammanför vi versioner av policyer som vi har haft i AdSense, AdMob och Ad Manager. De omfattar bland annat annonser som stör, värdet på annonsutrymme samt branschstandarder (en samling befintliga standarder som vi kräver att våra utgivare följer).

I september 2019 lanserade vi ändringar i våra innehållspolicyer för våra utgivarprodukter som introducerade policyer för Google-utgivare och begränsningar för Google-utgivare. Denna uppdatering är ett led i vårt pågående arbete.

Som ett led i uppdateringen lanserar vi även två nya policyer: efterlevnad av Coalition for Better Ads Better Ads Standards samt en policy för oärliga deklarationer.

Vi vill göra det enkelt för dig som utgivare att komma åt våra policyer och att förstå hur de påverkar dig, oavsett vilka produkter du använder. Därför lanserar vi också en omarbetad version av vårt hjälpcenter för policyer.

Observera att dessa policyer och begränsningar gäller utöver de andra policyer som reglerar din användning av Googles utgivarprodukter.

(Upplagt i augusti 2021)

Uppdatering av policyerna för Google-utgivare om djurplågeri (augusti 2021)

I augusti 2021 uppdateras policyer för Google-utgivare om Utrotningshotade eller på annat sätt hotade arter för att tydliggöra att vi förbjuder innehåll som förespråkar grymhet eller meningslöst våld mot djur. Den här uppdateringen för samman policyerna Utrotningshotade eller på annat sätt hotade arter och Djurplågeri under det nya ämnet Djurplågeri.

(Upplagt i juli 2021)

Uppdatering av policyn för vilseledande innehåll (maj 2021)

I maj 2021 uppdateras policyn för Google-utgivare gällande vilseledande innehåll med en tydligare innehållsstruktur. Två policyer som tidigare fanns under Farligt eller nedsättande innehåll flyttas till Vilseledande innehåll. Policyerna förbjuder (1) innehåll som främjar skadliga påståenden om hälsa och (2) innehåll som är relaterat till en aktuell, allvarlig hälsokris och som saknar tillförlitligt vetenskapligt stöd. De flyttas från avsnittet Farligt eller nedsättande innehåll till det nya avsnittet Otillförlitliga påståenden under Vilseledande innehåll.

Ändringarna införs för att göra policyerna mer lättare att läsa och förstå och påverkar inte vad som i dag är förbjudet eller begränsat enligt våra policyer.

(Upplagt i april 2021)

Uppdatering av US Office of Foreign Asset Controls sanktionslista (februari 2021)

I februari 2021 kommer sidan AdSense landrestriktioner att uppdateras. Då tas Sudan bort från US Office of Foreign Asset Controls sanktionslista. Uppdateringen träder i kraft 24 februari 2021.

På grund av denna ändring blir Google AdSense tillgängligt för utgivare i Sudan. 

(Upplagt i februari 2021)

Uppdatering av policyn för Google-utgivare som gäller sexuellt explicit innehåll (februari 2021)

I februari 2021 uppdateras policyerna för Google-utgivare. Innehåll som kan tolkas som marknadsföring av sexuella tjänster mot betalning blir en egen kategori som kommer att kallas ”Sexuella handlingar mot betalning”. Vi uppdaterar dessutom exemplen ovan (prostitution, sällskaps- och eskorttjänster, intimmassage, kelwebbplatser) för att tydligt förbjuda marknadsföring av sugardejting eller sexuella arrangemang där en deltagare förväntas ge pengar, presenter, ekonomiskt stöd, mentorskap eller andra värdefulla förmåner till en annan deltagare.

(Upplagt i december 2020)

Uppdatering av policyer för Google-utgivare (september 2020)

I september 2020 uppdateras policyerna för Google-utgivare för att förbjuda intäktsgenerering från webbsidor, webbplatser och appar som inte primärt är på ett av de språk som stöds eller som inte har innehåll. Från och med den 15 september 2020 tillåter vi inte intäktsgenerering via AdSense, Ad Manager eller AdMob från nya webbplatser på språk som inte stöds eller som saknar innehåll.

(Upplagt i augusti 2020)

Uppdatering av standardavtalsvillkor (SCC) (augusti 2020)

Från och med den 12 augusti 2020 utgår Google från EU-kommissionens Standardavtalsvillkor (SCC) för överföringar av onlineannonserings- och personlig mätdata från ESS, Storbritannien och Schweiz. Avseende Tjänster som personuppgiftsbiträde uppdaterar Google villkoren för databehandling i Google Ads med Standardavtalsvillkoren för överföring av personuppgifter till personuppgiftsbiträden i tredje land. För Tjänster som personuppgiftsansvarig uppdaterar Google villkoren för skydd av personuppgiftsansvariga och personuppgiftsansvarigas data i Google Ads med Standardavtalsvillkoren för överföring av personuppgifter till personuppgiftsansvariga i tredje land. Om det finns en relevant överföring av personuppgifter gäller de Standardavtalsvillkor som ingår i Partnerns avtal med Google.

(Upplagt i augusti 2020)

Uppdatering av policyer för Google-utgivare för vilseledande innehåll (september 2020)

I september 2020 uppdateras policyerna för Google-utgivare för vilseledande innehåll. Då blir det förbjudet att samordna med andra webbplatser eller konton och att dölja eller felaktigt framställa sin identitet eller andra väsentliga uppgifter om sig själv när innehållet rör politik eller sociala och offentliga frågor. Vi börjar tillämpa denna policy den första september 2020 i USA och den första oktober 2020 i alla andra länder. 

Vi ser oerhört allvarligt på överträdelser av denna policy. Om vi upptäcker överträdelser av denna policy resulterar det i att kontot stängs av omedelbart och utan föregående varning.

(Upplagt i juli 2020)
 

Uppdatering av farligt eller nedsättande innehåll (augusti 2020)

I augusti 2020 uppdateras Googles policyer för utgivare för farligt eller nedsättande innehåll för att förbjuda innehåll som är relaterat till en aktuell, allvarlig hälsokris och som saknar tillförlitligt vetenskapligt stöd.

(Upplagt i juli 2020)

Uppdatering av policyn Möjliggöra ohederligt beteende för Google-utgivare (augusti 2020)

I augusti 2020 uppdateras policyn Möjliggöra ohederligt beteende för Google-utgivare för att förtydliga begränsningar av annonsering och intäktsgenerering av innehåll som marknadsför spionprogram och övervakningsteknik. Den uppdaterade policyn förbjuder marknadsföring och intäktsgenerering av innehåll som gör det möjligt för användare, eller som marknadsför produkter och tjänster som gör det möjligt, att spåra eller övervaka en annan person eller personens aktivitet utan tillstånd från personen i fråga. Denna policy gäller i hela världen.

Exempel på produkter och tjänster som förbjuds (inte uttömmande)

Spionprogram och teknik som används för intim övervakning av partner, inklusive men inte begränsat till spionprogram/skadlig programvara som kan användas för att övervaka sms, telefonsamtal eller webbhistorik, GPS-spårare som specifikt marknadsförs för att spionera på eller spåra personer utan deras medgivande, marknadsföring av övervakningsutrustning (kameror, ljudinspelare, instrumentpanelskameror, barnövervakningskameror) som marknadsförs i det uttryckliga syftet att spionera.

Här ingår inte (a) privata utredningstjänster eller (b) produkter och tjänster avsedda att hjälpa föräldrar att lokalisera sina minderåriga barn.

(Upplagt i juli2020)

Uppdatering av policyer för Google-utgivare (augusti 2020)

I augusti 2020 uppdateras policyerna för Google-utgivare. Syftet är att standardisera befintliga policyer för alla våra utgivarprodukter när det gäller sexuellt utnyttjande och våld mot barn.

Vi redigerar också en del av policyspråket. Termen "intressebaserad annonsering" byts ut mot termen "anpassade annonser" och vår sekretessrelaterade policy för efterlevnad av Children’s Online Privacy Protection Act uppdateras.

(Upplagt i juli 2020)

Uppdatering av policyer för Google-utgivare beträffande vilseledande innehåll (mars 2020)

I mars 2020 uppdateras policyer för Google-utgivare beträffande vilseledande innehåll. Uppdateringen syftar till att förtydliga att vi inte tillåter innehåll med påståenden som bevisligen är falska och som på ett betydande sätt kan undergräva deltagande i eller förtroende för demokratiska val och processer.

Uppdateringen förtydligar också att vi inte tillåter innehåll som förleder användare med hjälp av manipulerade medier rörande politiska, sociala och offentliga frågor.

(Upplagt i februari 2020)

Uppdatering av policyer för Google-utgivare (april 2020)

I april 2020 uppdateras policyer för Google-utgivare. Detta är för att standardisera befintliga policyer för våra utgivarprodukter beträffande uppgifter som kan kopplas till en specifik individ, insamling av data, yppande av information och användares samtycke. I denna uppdatering ingår att vår policy efter uppdateringen kräver tydligare information då användare ska ge tillstånd att dela en enhets plats i annonseringssyfte.

(Upplagt i februari 2020)

Uppdatering av begränsningar för Google-utgivare: Hasardspel online (januari 2020)

I januari 2020 uppdateras begränsningen för Google-utgivare gällande hasardspel för att förtydliga vad vi betraktar som hasardspel online.

(upplagt i december 2019)

Uppdatering av policyer för annonsplacering: Annonser på lösenordsskyddade sidor (november 2019)

I december 2019 uppdateras Google AdSense-programpolicyn för annonser på lösenordsskyddade sidor för att förtydliga hur vi hanterar förfrågningar om intäktsgenerering från innehåll som vi inte kan utvärdera.

(Upplagt i november 2019)

Uppdatering av policyerna för Google-utgivare: Farligt eller nedsättande innehåll (november 2019)

I december 2019 uppdateras policyn för Google-utgivare gällande farligt eller nedsättande innehåll.

Uppdateringen inbegriper regler kring innehåll som har skapats av organisationer inom eller som främjar gränsöverskridande narkotikahandel.

(Upplagt i november 2019)

Förenkling och standardisering av våra innehållspolicyer (september 2019)

I september 2019 inför vi ändringar i vissa av innehållspolicyerna för våra utgivarprodukter (AdSense, AdMob och Ad Manager).

Google kommer fortsättningsvis att informera om ändringar av policyer och begränsningar för AdSense i denna ändringslogg. Alla utgivare är skyldiga att hålla sig informerade om policyändringar och att alltid följa dem.

Varför vi inför ändringarna

Ett av de vanligaste önskemålen från våra utgivare är att vi ska förenkla och effektivisera våra policyer. Vi vet att många använder flera av våra utgivarprodukter. Vi vill på ett tydligt och enkelt sätt beskriva hur du kan efterleva våra policyer och hur de påverkar dig oavsett vilka produkter du använder.

Vad du kan förvänta dig:

 • Googles policyer för utgivare, som beskriver vilka typer av innehåll vi inte använder för intäktsgenerering i någon av våra utgivarprodukter. Dessa inkluderar policyer kring olagligt innehåll, material med sexuellt utnyttjande av barn samt pedofili, sexuellt explicit innehåll, barnförbjudna teman i familjeinnehåll, intrång i immateriella rättigheter, utrotningshotade arter, farligt eller nedsättande innehåll, möjliggörande av ohederligt beteende, vilseledande innehåll, skadlig eller oönskad programvara och postorderfruar.
 • Googles begränsningar för utgivare, som beskriver vilka typer av innehåll som har begränsade annonskällor. Dessa inkluderar begränsningar kring sexuellt innehåll, stötande innehåll, sprängämnen, skjutvapen, vapendelar och relaterade produkter, övriga vapen, tobak, partydroger, alkoholförsäljning och alkoholmissbruk, hasardspel online, receptbelagda läkemedel och otillåtna läkemedel och kosttillskott. Google Ads (tidigare AdWords) kommer inte heller fortsättningsvis att visa något av detta begränsade innehåll. Vi tar endast emot annonser från andra annonsprodukter eller via direkterbjudanden mellan utgivare och annonsörer.
 • samordning av alla våra utgivarprodukter för att göra dem enkla, enhetliga och lätta att förstå oavsett vilka produkter du väljer att använda.

Vad betyder detta för dig som AdSense-utgivare?

Intäktsgenerering som omfattas av Googles begränsningar för utgivare utgör inte längre en policyöverträdelse. I stället begränsar vi annonseringen i sådant innehåll utifrån lämplighet, beroende på preferenserna i varje annonsprodukt och/eller annonsörernas enskilda preferenser. I vissa fall innebär detta att inga annonskällor bjuder på ditt annonsutrymme och att inga annonser visas i begränsat innehåll. Du kan välja att generera intäkter från innehåll som omfattas av Googles begränsningar för utgivare, men det resulterar i att du troligen får färre annonser i det begränsade innehållet än vad du får i innehåll som inte omfattas av begränsningar.

Innehåll som omfattas av Googles policyer för utgivare får inte generera intäkter, och du får inte placera annonser i sådant innehåll. Försök att generera intäkter från innehåll som strider mot våra policyer kan resultera i att ditt konto stängs av tillfälligt eller avslutas.

Observera att dessa policyer och begränsningar gäller utöver de andra policyer som reglerar din användning av Googles utgivarprodukter.

Vad du måste göra

Inget alls just nu. När ändringarna träder i kraft i september 2019 uppdaterar vi hjälpcentret och policycentret med fullständig information om alla policyer och begränsningar. I samband med det bör du läsa igenom de uppdaterade policyerna och begränsningarna och se till att ditt innehåll uppfyller kraven.

(Upplagt i augusti 2019)

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

true
Din AdSense-sida

Vi presenterar AdSense-sidan – en ny resurs där du hittar anpassad information och nya möjligheter i ditt konto som hjälper dig att nå framgång med AdSense.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
11430700138923266410
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
157