Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thanh toán

Gửi thông tin thuế cho thực thể không tách rời

Khi hoàn tất biểu mẫu thuế W9, đảm bảo dòng "Tên" bao gồm tên hợp pháp của thực thể bạn sẽ điền tờ khai thuế liên bang. Phân loại thuế liên bang và số ID người nộp thuế phải được kết hợp với tên hợp pháp trên dòng "Tên".

Nếu bạn là Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) một thành viên, là thực thể không tách rời, dòng “Tên” trên W9 của bạn phải là tên của chủ sở hữu LLC (người sẽ nộp tờ khai thuế liên bang) và không phải là tên doanh nghiệp LLC. Phân loại thuế và số ID người nộp thuế cho chủ sở hữu LLC một thành viên, tức là thực thể không tách rời, có thể là một trong ba tùy chọn:

  • Chủ sở hữu là cá nhân/người sở hữu duy nhất. Trong trường hợp này, vui lòng chọn cá nhân/người sở hữu duy nhất làm phân loại thuế và nhập SSN.
  • Chủ sở hữu là công ty cổ phần hoặc hợp danh. Vui lòng chọn công ty cổ phần hoặc hợp danh làm phân loại thuế và nhập EIN.
  • Chủ sở hữu là công ty LLC tách rời (nghĩa là hợp danh, công ty C hoặc công ty S). Vui lòng chọn LLC làm phân loại thuế và nhập EIN.

Chọn kết hợp phù hợp cho trường hợp của bạn và gửi thông tin thuế. Nếu bạn có thêm câu hỏi, hãy liên hệ nhân viên tư vấn thuế của bạn hoặc Cơ quan thuế vụ (Internal Revenue Service - IRS).

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính