Thanh toán

Báo cáo bằng nội tệ và VAT

Việc chuyển sang báo cáo bằng nội tệ ảnh hưởng đến VAT như thế nào?

Mặc dù bạn có thể nhận được các khoản thanh toán bằng nội tệ, nhưng tất cả các khoản thanh toán đều được thực hiện bởi Google Ireland, công ty được hợp thành theo luật pháp Ireland, tuân thủ theo những điều khoản trong thoả thuận của bạn với Google. Dịch vụ được cung cấp phải chịu cơ chế hoàn phí và do đó, VAT được tính cho người nhận, Google Ireland, theo Điều 196 của Chỉ thị Hội đồng 2006/112/EC.

Phần ngoại lệ chỉ dành cho nhà xuất bản có địa chỉ nhận thư ở Ireland do những nhà xuất bản này có thể có nghĩa vụ phải tính phí VAT của Ireland cho Google. Tìm hiểu thêm

Vui lòng trò chuyện với cố vấn thuế ở địa phương của bạn nếu bạn có thêm câu hỏi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố