Thanh toán

Pháp nhân hợp đồng là Google Advertising (Shanghai) Company Limited

Nếu pháp nhân hợp đồng của bạn là Google Advertising (Shanghai) Company Limited, thì theo điều khoản trong thỏa thuận của bạn với Google, bạn không bắt buộc phải lập hóa đơn VAT cho chúng tôi. Vui lòng liên hệ với cố vấn thuế ở địa phương của bạn nếu bạn có thêm câu hỏi.

Tuy nhiên, nếu chính quyền địa phương yêu cầu bạn gửi hóa đơn VAT, bạn có thể gửi hóa đơn đến địa chỉ dưới đây. Xin lưu ý rằng chúng tôi không xử lý tất cả các hóa đơn.

Google Inc.
1600 Amphitheater Parkway
Mountain View, CA
United States

Để bạn tham khảo, số VAT của chúng tôi là 310115690156386.

Vui lòng đảm bảo chọn đúng pháp nhân hợp đồng cho tài khoản của bạn. Kiểm tra Làm cách nào để tìm pháp nhân hợp đồng của tôi?
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?