Varsel

Få personlig tilpassede optimaliseringstips, en bedre forståelse av kontotilstanden din og unnagjort oppsettet på den nye og enda bedre Min AdMob-siden.

Rapporter

Slik bruker du rapporten om annonseaktivitet

Med rapporten om annonseaktivitet får du samlet oversikt over annonseresultatene dine. I denne rapporten kombineres data, beregninger og dimensjoner fra rapportene om henholdsvis mediering, budgivning og AdMob-nettverket i én samlet rapport.

Bruk denne rapporten for å danne deg et tydelig bilde av hvilke resultater du oppnår i AdMob-nettverket eller med sammenkjedede annonsekilder eller annonsekilder med budgivning, uten at du må hoppe mellom ulike rapporter. 

Du kan bruke rapporten om annonseaktivitet som en frittstående rapport, eller du kan gjøre endringer i de tilhørende filtrene, dimensjonene og beregningene og lagre den som en ny rapport.

Bruk «Annonsekilde (fullstendig liste)»-dimensjonen til å inndele annonsekildene som inngår i AdMob-nettverket.

AdMob-nettverket omfatter etterspørsel både fra Google og tredjeparter. I rapporten om annonseaktivitet, i motsetning til i andre AdMob-rapporter, blir disse kildene listet opp hver for seg når du bruker «Annonsekilde (fullstendig liste)»-dimensjonen. 

Merk: Hvis du ikke vil at disse annonsekildene skal oppføres hver for seg, kan du fortsatt bruke Annonsekilde-dimensjonen. Denne dimensjonen fungerer på samme måte i rapporten om annonseaktivitet som i rapporten om AdMob-nettverket, medieringsrapporten og budgivningsrapporten.

Filtre

Du kan bruke filtrene nedenfor i denne rapporten:

 • App: Se informasjon om de valgte appene i rapporten om annonseaktivitet.
  Klikk på av/på-knappen for Vis skjulte apper for å ta med apper du har skjult. Klikk på Vis appversjoner for å ta med appversjonene dine.
 • Annonseenhet: Se informasjon om de valgte annonseenhetene i rapporten om annonseaktivitet.
 • Land: Se informasjon om de valgte landene i rapporten om annonseaktivitet.
 • Format: Se informasjon om de valgte annonseformatene (f.eks. banner- og interstitial-annonser) i rapporten om annonseaktivitet.
 • Annonsekilde: Se informasjon om de valgte annonsekildene i rapporten om annonseaktivitet.
 • Medieringsgruppe: Se informasjon om de valgte medieringsgruppene i rapporten om annonseaktivitet.
 • Visningstype for annonseenhet: Se informasjon om de valgte leveringstypene for annonseenheter i rapporten om annonseaktivitet.
 • Plattform: Se informasjon om de valgte plattformene i rapporten om annonseaktivitet.
 • Begrensning knyttet til annonselevering: Se informasjon om de valgte begrensningene for annonselevering i rapporten om annonseaktivitet.
 • ATT-samtykkedato: Se informasjon om de valgte ATT-samtykkedatoene i rapporten om annonseaktivitet.

Dimensjoner

Du kan bruke dimensjonene nedenfor i denne rapporten:

 • App: Se resultatene inndelt etter app.
 • Annonseenhet: Se resultatene for hver enkelt annonseenhet.
 • Land: Se resultatene inndelt etter hvilket land de besøkende som har sett annonsene i appen din, kommer fra.
 • Dato: Se resultatene inndelt etter dato.
 • Format: Se resultatene inndelt etter annonseformat (f.eks. banner- og interstitial-annonser).
 • Annonsekilde: Se resultatene inndelt etter annonsekilde. «Annonsekilde» er et mål på medieringstrafikken og kan omfatte direktesalg, egendefinerte hendelser, egenannonser samt tredjeparts annonsenettverk.
  Merk: I tillegg til Google-etterspørsel omfatter AdMob-nettverket også en rekke tredjeparts annonsekilder med budgivning. Hvis du vil se data om disse annonsekildene hver for seg, må du bruke Annonsekilde (fullstendig liste)-dimensjonen i stedet.
 • Annonsekilde (fullstendig liste): Se resultatene inndelt etter den fullstendige listen over annonsekilder, som inkluderer alle annonsekildene i AdMob-nettverket, de sammenkjedede tredjepartskildene og kildene med budgivning. Denne dimensjonen kan omfatte direktesalg, egendefinerte hendelser, egenannonser og tredjeparts annonsekilder.
  Merk: Hvis en av annonsekildene med budgivning som du har konfigurert, også inngår i AdMob-nettverket, kan du differensiere inntektskilden ved å bruke dimensjonene Annonsekilde og Annonsekilde (fullstendig liste) sammen. 
 • Forekomst av annonsekilde: Se resultatene oppnådd med de unike forekomstene av hver annonsekilde som vises i denne rapporten. De kan omfatte forekomster i AdMob-nettverket, tredjeparts annonsenettverk, egendefinerte hendelser, direktesolgte kampanjer og andre annonsekilder.
 • Annonsetype: Se resultatene inndelt etter annonsetype (tekst, bilde).
 • Appversjon: Se resultatene inndelt etter appversjon. I appversjoner skilles det mellom hver av appoppdateringene dine.
  Merk: I AdMob-rapporteringen finnes det ikke data om appversjoner fra tiden før 19. juli 2020. 
 • Google Mobile Ads SDK: Se resultatene inndelt etter Google Mobile Ads SDK-versjonen som er integrert i appen. Google Mobile Ads SDK-versjonen for Android-trafikk støttes først fra 3. august 2023. For data fra før denne datoen returnerer denne dimensjonen en strek (–) i Android-rapporteringen. 
 • Time: Se resultatene inndelt etter time. Du kan bruke denne dimensjonen ved å velge «I går» eller «Så langt i dag» i datoperiodefilteret.
 • A/B-medieringstest: Se resultatene inndelt etter A/B-medieringstest.
 • Medieringsgruppe: Se resultatene inndelt etter medieringsgruppe.
 • Måned: Se resultatene inndelt etter måned.
 • Operativsystem: Se resultatene inndelt etter enhetens operativsystem og versjonsnummer.
 • Plattform: Se resultatene inndelt etter enhetsplattform (f.eks. Android eller iOS).
 • Begrensning knyttet til annonselevering: Se resultatene ved å sammenligne personlig tilpassede annonser med annonser som ikke er personlig tilpasset, og forstå hvilke begrensninger som fører til at annonser ikke blir personlig tilpasset.
 • Variant: Se resultatene inndelt etter varianten i A/B-medieringstesten.
 • Uke: Se resultatene inndelt etter uke.

Beregninger

Vis alle  Skjul alt

Du kan bruke beregningene nedenfor i denne rapporten:

Beregn. inntekt

Dette er inntektene du har hatt i den valgte datoperioden. Dette beløpet er et anslag som kan endres.

I AdMob blir nå inntektene beregnet proporsjonalt basert på antallet visninger de ulike annonseenhetene oppnår. På denne måten kan vi unngå at inntekter telles dobbelt når tilordning av annonseenheter brukes på nytt i flere annonseenheter. Finn ut mer om hvordan beregnet inntekt rapporteres.

Merk: Du kan se avvik mellom inntektsdataene rapportert i AdMob-rapportene og inntektsdataene som er rapportert i tredjeparters annonsenettverk.
Registrert eCPM

Den anslåtte gjennomsnittlige eCPM-verdien beregnes med utgangspunkt i historiske inntektsdata. 

For tredjeparts annonsekilder oppgis denne verdien av den aktuelle tredjepartskilden.

Registrert eCPM vises bare for annonsekilder der optimalisering er slått på. Verdien i «Sammendrag»-raden i tabellen er et gjennomsnitt av alle verdiene i «Registrert eCPM»-kolonnen.

Forespørsler

Antallet ganger appen eller annonseenheten din har bedt om en annonse. Forespørsler blir talt selv om ingen annonser blir returnert. Hvis forespørselen blir sendt til flere enn én annonsekilde i den sammenkjedede medieringen, telles den bare én gang.

Merk: Måten AdMob rapporterer forespørsler på, avhenger av dimensjonene du velger.

Når «Annonsekilde»- eller «Forekomst av annonsekilde»-dimensjonen brukes 

Dette er antallet ganger de ulike annonsekildene har mottatt forespørsler. Enkelte av disse forespørslene kan bli talt mer enn én gang når de passerer gjennom sammenkjedingen for mediering. Eksempel: Én enkelt forespørsel som sendes til nettverk A, nettverk B og nettverk C i medierings-stacken, blir talt tre ganger. 

I rapportens oppsummeringsrad kan du se følgende:

 • Unike forespørsler om annonseenheter: Dette er det samlede antallet unike forsøk på å be om en annonse. Dette tallet omfatter ikke gjentakelser av samme forespørsel. 
  Eksempel: Én enkelt forespørsel som sendes til nettverk A, nettverk B og nettverk C i sammenkjedingen for mediering, blir bare talt én gang.
 • Samlet antall forespørsler for annonsekildene: Dette er antallet ganger appen eller annonseenheten din har sendt en forespørsel til en annonsekilde. Forespørsler blir talt selv om ingen annonser blir returnert. Hvis du har tatt med en annonsekilde flere ganger i en medieringsgruppe, kan enkelte av disse forespørslene bli talt mer enn én gang når forespørselen passerer gjennom sammenkjedingen for mediering. 

Når dimensjonen for medieringsgruppe blir brukt 

Dette er antallet annonseforespørsler som er sendt til en medieringsgruppe. En forespørsel blir talt når den sendes til en av annonsekildene i en medieringsgruppe. Forespørselen blir bare talt én gang per medieringsgruppe, selv om forespørselen passerer gjennom sammenkjedingen for mediering. 

I rapportens oppsummeringsrad kan du se følgende:

 • Unike forespørsler om annonseenheter: Dette er det samlede antallet unike forsøk på å be om en annonse. Dette tallet omfatter ikke gjentakelser av samme forespørsel. 
  Eksempel: Én enkelt forespørsel som sendes til nettverk A, nettverk B og nettverk C i sammenkjedingen for mediering, blir bare talt én gang.
 • Samlet antall forespørsler for medieringsgruppene: Dette er antallet annonseforespørsler som er sendt til en medieringsgruppe. 

En forespørsel blir talt når den sendes til en av annonsekildene i en medieringsgruppe. Hvis forespørselen sendes til flere annonsekilder i medieringsgruppen, blir den bare talt én gang. 

Merk: Det samlede antallet forespørsler om medieringsgrupper kan være lavere enn antallet forespørsler om unike annonseenheter på grunn av målrettingskriteriene for medieringsgruppen din. Hvis du for eksempel angir at alle medieringsgruppene dine utelukkende skal målrettes mot land i Europa, blir ikke annonseforespørsler som er generert i Asia, sendt til noen av medieringsgruppene dine.   
Samsvarsfrekvens (%)

Dette er prosentandelen av annonseforespørslene som annonsekilder svarte på. Verdien beregnes ved å dele antallet forespørsler med samsvar på antallet forespørsler:

(forespørsler med samsvar / antallet forespørsler) x 100

Forespørsler med samsvar

Dette er antallet annonser som ble returnert av annonsekilder som svar på annonseforespørsler. Ikke alle forespørsler med samsvar resulterer i visninger.

For annonsekilder med budgivning er forespørsler med samsvar antallet ganger en annonsekilde har vinnerbudet i auksjonen og den sammenkjedede medieringen (om aktuelt) og returnerer en annonse til appen. 

For sammenkjedede annonsekilder er forespørsler med samsvar antallet ganger annonsekilder kalles opp i den sammenkjedede medieringen og returnerer annonser til appen.

Visningsfrekvens (%)

Dette viser til prosentandelen av returnerte annonser som brukeren fikk se i appen. Denne verdien blir beregnet ved å dele antallet visninger på antallet forespørsler med samsvar:

(visninger / forespørsler med samsvar) x 100

Hvis for eksempel det totale antallet forespørsler med samsvar er 80, men bare 60 av disse vises i appen din, er visningsfrekvensen i appen 75 %.

Visninger

Det samlede antallet annonser som er vist til brukere.

Merk: Når en tredjeparts sammenkjedet annonsekilde viser en bannerannonse, teller AdMob en visning når tredjepartsadapteren sender tilbakekallet som bekrefter annonseinnlastingen. Dette kan føre til avvik i antallet visninger som rapporteres av henholdsvis AdMob og tredjepartsannonsekilden. Hvis du for eksempel forhåndsinnlaster bannerannonser som ikke vises umiddelbart, kan det bli rapportert flere visninger i AdMob.
CTR (%)

Klikkfrekvens (CTR) for visninger er antallet annonseklikk delt på antallet enkeltvisninger av annonsen. Frekvensen blir beregnet ved å dele antallet klikk på antallet visninger:

(klikk / visninger) x 100

Hvis det for eksempel tok 1000 visninger før annonsen din hadde 20 klikk, blir CTR-verdien for visninger 2 %.

Klikk

Totalt antall ganger brukere har klikket på annonsene som vises i appen din.

Hvorfor er dette viktig? Ut fra antallet klikk kan du danne deg et tydelig bilde av hvor godt annonser appellerer til brukerne. Hvis du vet hvor mange som klikker på en annonse, sammenlignet med hvor mange som ser den (visninger), kan du måle hvor effektiv annonsen er.

Budforespørsler

Dette er antallet budforespørsler som er formidlet til en annonsekilde med budgivning.

Merk: Verdien i denne beregningen for sammenkjedede annonsekilder er alltid null. Hvis du fjerner AdMob-nettverket som budkilde i medieringsgruppene, blir verdien i denne beregningen null.

 

Bud i auksjoner

Her ser du antallet bud som er sendt inn av annonsekilden, som deltok i budgivningsauksjoner. 

Merk: Ikke alle bud som sendes inn, inngår i budgivningsauksjoner. Budene må innfri auksjonskriteriene, for eksempel den laveste eCPM-verdien eller typer annonseformater. 

Merk: Verdien i denne beregningen for sammenkjedede annonsekilder er alltid null. Hvis du fjerner AdMob-nettverket som budkilde i medieringsgruppene, blir verdien i denne beregningen null.

 

Bud under auksjoner (%)

Her vises prosentandelen av budene som inngikk i budgivningsauksjoner. Verdien beregnes ved å dele antallet bud under auksjoner på antallet budforespørsler:

bud i auksjoner / budforespørsler

Merk: Verdien i denne beregningen for sammenkjedede annonsekilder er alltid null. Hvis du fjerner AdMob-nettverket som budkilde i medieringsgruppene, blir verdien i denne beregningen null.
Vinnerbud

Her kan du se hvor mange bud som vant en budgivningsauksjon.

Merk: Verdien i denne beregningen for sammenkjedede annonsekilder er alltid null. Hvis du fjerner AdMob-nettverket som budkilde i medieringsgruppene, blir verdien i denne beregningen null.

 

Vinnerbud (%)
Her kan du se hvor mange prosent av budene som vant en budgivningsauksjon. Denne verdien beregnes ved at antallet vinnerbud deles på antallet bud under auksjoner:
vinnerbud / bud i auksjoner
Merk: Verdien i denne beregningen for sammenkjedede annonsekilder er alltid null. Hvis du fjerner AdMob-nettverket som budkilde i medieringsgruppene, blir verdien i denne beregningen null.
 

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny