Protokol změn zásad služby Ad Manager

V tomto protokolu změn informuje společnost Google o aktualizacích zásad a omezení služby Ad Manager. Majitelé obsahu jsou povinni udržovat si o zásadách přehled a vždy je splňovat.

Aktualizace programových zásad služeb AdMob a AdSense (srpen 2024)

V srpnu 2024 nahradí Google zásady pro reklamy u dynamického obsahu novými zásadami pro reklamy v soukromé komunikaci. Cílem úpravy je majitelům obsahu srozumitelné vysvětlit, že reklamy jsou zakázány na obrazovkách, jejichž hlavním cílem je soukromá komunikace, například v přímých zprávách, živých chatech, videohovorech a soukromých chatovacích místnostech. Tyto aktualizace jsou součástí naší soustavné snahy o upřesnění zásad, aby byly přehledné a transparentní. Podle pokynů pro partnery služby Google Ad Manager se tyto zásady vztahují na partnery služby Google Ad Manager při zobrazování reklam Google na jejich webech nebo v aplikacích v otevřené aukci.

(Publikováno v červenci 2024)

Aktualizace zásad pro souhlas uživatele z EU (červenec 2024)

Od 31. července 2024 společnost Google rozšíří rozsah zásad pro souhlas uživatele z EU, aby se vztahovaly i na uživatele ve Švýcarsku. Zákazníci využívající reklamní služby Google budou muset získat souhlas švýcarských uživatelů s používáním souborů cookie nebo jiného místního úložiště v případech, kdy to vyžadují právní předpisy, a se shromažďováním, sdílením a používáním osobních údajů k personalizaci reklam. Jedná se o dodatek ke stávajícím požadavkům na uživatele z Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Spojeného království.

(Publikováno v dubnu 2024)

Aktualizace programových zásad služeb AdSense a AdMob (únor 2024)

9. února 2024 společnost Google do programových zásad služby AdSense a do programových zásad služby AdMob zavede nové zásady pro citlivé události. Podle pokynů pro partnery služby Google Ad Manager se tyto zásady vztahují na partnery služby Google Ad Manager při zobrazování reklam Google na jejich webech nebo v aplikacích v otevřené aukci.

Citlivá událost je nepředvídaná událost nebo vývoj situace významně ohrožující schopnost společnosti Google poskytovat kvalitní, relevantní a ověřené informace a omezovat necitlivý nebo zneužívající obsah v prominentních a zpeněžovaných funkcích. Během citlivé události můžeme v reakci na tato rizika přijmout různá opatření.

(Publikováno v lednu 2024)

Aktualizace zásad pro majitele videí – začlenění do zásad Google pro majitele obsahu (duben 2024)

K 1. dubnu 2024 bude společnost Google aktualizovat zásady pro majitele obsahu, které se v současnosti vztahují na služby AdSense a Ad Manager. Nově budou pokrývat veškerý videoinventář včetně služby AdMob a stanou se součástí zásad Google pro majitele obsahu. Toto rozšíření působnosti má za cíl zefektivnit zásady napříč službami společnosti Google a také udržet krok se současnými oborovými standardy (např. IAB OpenRTB).

Další podrobnosti o důvodech zavedení nových zásad pro majitele videí a informace o hlavních změnách naleznete v článku Aktualizace zásad pro majitele videí v roce 2024.

Aktualizované zásady se budou vztahovat na videoinventář ve službách AdSense, Ad Manager a AdMob zpeněžovaný pomocí kódu reklam Google („videoinventář“). Zásady budou tyto:

Inventář přesně popisujte

 1. Videoinventář musí deklarovat informace s přesnými signály (pro službu Ad Manager viz parametry adres URL značek reklam VAST), včetně těchto:
  • Zapnutý/vypnutý zvuk v daném umístění reklamy: ve výchozím nastavení může mít reklama zvuk zapnutý, nebo vypnutým (viz parametr vpmute pro službu Ad Manager).
  • Typ umístění reklamy: videoreklamy zobrazované v přehrávačích videí s videoobsahem musí být přesně označeny buď jako „in-stream“, nebo „doprovodný obsah“ (informace ke službě Ad Manager viz parametr plcmt). Videoreklamy zobrazované v jiných umístěních než v přehrávačích videí tyto deklarace nevyžadují a Google je na základě formátu inventáře automaticky označí jako vsunuté reklamy nebo samostatná umístění.
   • Reklama „in-stream“ je video- nebo audioreklama přehrávaná ve streamu video- nebo audioobsahu, na který se zaměřuje návštěva uživatele nebo který si uživatel výslovně vyžádá.

    Příklad: videoreklama, která se přehraje před streamem videoobsahu vyžádaného uživatelem, uprostřed něj nebo na jeho konci.

   • Doprovodný obsah“ je videoreklama přehrávaná ve streamu videoobsahu souvisejícího s obsahem, který je hlavním cílem návštěvy uživatele, přičemž na tento videoobsah se návštěva uživatele nezaměřuje ani o něj uživatel výslovně nepožádal. Doprovodná umístění obsahu se musí načítat v hlavní části stránky a ve výchozím nastavení musí mít vypnutý zvuk.

    Příklad: videoreklama, která se přehraje před streamem videoobsahu s vypnutým zvukem zabírajícího malou část stránky jinak převážně s obsahem majitele, uprostřed takového streamu nebo na jeho konci.

   • Vsunutá reklama“ je videoreklama přehrávaná bez přítomnosti dalšího streamovaného videoobsahu při přechodu mezi obsahem. V tomto případě je videoreklama hlavním obsahem na stránce a zabírá většinu zobrazované oblasti.

    Příklad: videoreklama, která je nezávislá na jakémkoli jiném streamovaném videoobsahu a je umístěná jako úplné zobrazení v přirozeném předělu nebo přechodu mezi obsahem.

   • Samostatná reklama“ označuje videoreklamu přehrávanou bez přítomnosti jiného streamovaného videoobsahu, přičemž tato videoreklama není hlavní prvek stránky.

    Příklad: videoreklama, která je nezávislá na jakémkoli jiném streamovaném videoobsahu a je umístěna v banneru v pravé části stránky s článkem.

Používejte podporované implementace

 1. Umístění typu in-stream a doprovodný obsah musí na podporovaných platformách používat sadu SDK pro interaktivní mediální reklamy Google nebo knihovnu programatického přístupu Google (pokud nevyužívají oficiální program Google testování beta verze).
  • Partneři a majitelé obsahu nesmějí obsah na YouTube zpeněžovat pomocí služeb s interaktivními mediálními reklamami. Příjmy z obsahu na YouTube jsou povinni získávat prostřednictvím Partnerského programu YouTube.
 2. Vsunutá nebo samostatná umístění musí používat řešení poskytovaná společností Google. Pro weby značky Google Publisher Tag, pro aplikace sadu SDK pro mobilní reklamy Google (Ad Manager, AdMob).
  • Sada SDK pro interaktivní mediální reklamy není pro vsunuté reklamy ani samostatná umístění povolena, s výjimkou umístění ve hrách.

Chraňte hodnotu pro inzerenty

 1. Obsah ani ovládací prvky videoinventáře (např. přehrání, pozastavení, vypnutí zvuku, přeskočení nebo zavření) včetně případného obsahu a ovládacích prvků reklamy nesmí být zakryté, skryté ani nefunkční.
 2. U umístění in-stream není dovoleno žádat o audioreklamy do umístění s vypnutým zvukem ani je v těchto umístěních zobrazovat.

Respektujte uživatele

 1. Videoinventář se může přehrávat automaticky za předpokladu, že:
  • V jednu chvíli se ve všech typech umístění automaticky přehrává pouze jeden videoinventář se zvukem.
   • V případě umístění in-stream nebo doprovodného obsahu navíc může v jeden viditelný okamžik obsah automaticky přehrávat pouze jeden přehrávač videa.
  • Reklama se nesmí automaticky přehrát, dokud nebude viditelných alespoň 50 % reklamní jednotky.
 2. Videoinventář může mít pevné umístění na obrazovce za předpokladu, že:
  • Po celou dobu trvání videa nebo reklamy je k dispozici možnost reklamu vypnout. Možnost nesmí být skrytá, zakázaná ani nefunkční.
  • V případě umístění in-stream a doprovodného obsahu musí přehrávač videa začínat v hlavním obsahu a do pevného umístění může přejít, pouze pokud uživatel přehrávač posune mimo stránku.

Pojem „in-stream“ na stránkách centra nápovědy a v ovládacích prvcích ve službě Ad Manager se týká jak varianty in-stream, tak doprovodného obsahu, jak je definováno v aktualizovaných zásadách. Videoinventář ve službě Ad Manager, který je podle aktualizovaných zásad použit ve formátu in-stream nebo jako doprovodný obsah, musí příslušným zásadám odpovídat.

Aktualizované zásady vstoupí v účinnost 1. dubna 2024. Prostudujte si aktualizované zásady a zjistěte, zda se změna týká i vašeho videoinventáře. Pokud byl váš videoinventář v minulosti zamítnut, ale domníváte se, že by už po změně zásad neměl být, můžete od 1. dubna 2024 požádat o kontrolu nebo se odvolat.

Další informace o žádosti o kontrolu nebo odvolání najdete níže:

(Zveřejněno v listopadu 2023)

Aktualizace zásad pro vydavatele videa (listopad 2023)

7.listopadu 2023 aktualizuje společnost Google zásady pro vydavatele videa a povolí umístění reklam jiného typu než in-stream v implementacích s pevným umístěním (tj. reklamy jiného typu než in-stream, které na obrazovce zůstávají na pevném místě).

[Publikováno v říjnu 2023]

Aktualizace zásad pro reklamy s nabídkou odměny (říjen 2023)

31. října 2023 aktualizuje společnost Google zásady pro reklamy s nabídkou odměny. Nově to budou zásady pro reklamní jednotky, které nabízejí odměny. Podle aktualizovaných zásad povolujeme nabízet nepřímé nebo nepeněžní položky jako odměny za následujících předpokladů:

 1. Odměnu lze uplatnit pouze za položku nebo službu v rámci platformy, webu nebo aplikace vydavatele.
 2. Odměna je nepřenosná.
 3. Odměny, které představují slevu nebo poukaz na fyzické položky, nesmí přesáhnout 25 % celkové hodnoty položky.

Přímé peněžní položky zůstávají jako odměny za všech okolností zakázány.

Pro účely aktualizovaných zásad:

 • Přímé peněžní položky“ znamenají jakékoli formy zákonného platidla nebo jiné způsoby platby, které lze použít přímo k nákupu zboží nebo služeb ve skutečném světě.

  Příklady: hotovost, kryptoměna, dárková karta.

 • Nepřímé nebo nepeněžní položky“ jsou položky s peněžní hodnotou, které však nejsou přímým způsobem platby ve skutečném světě ani nic, co nemá peněžní hodnotu v reálném světě.

  Příklady: slevy, věrnostní odměny nebo body, doprava zdarma, zkušební verze produktů nebo služeb, život navíc herní postavy, skin herní postavy.

 • Nepřenosná“ je odměna, kterou může uplatnit a používat pouze uživatel, který ji obdržel, a nelze ji přímo převést na přímé peněžní položky ani na položky, které lze převést na třetí stranu.

  Příklady: slevový kód, věrnostní body nebo herní položka, kterou může uplatnit pouze konkrétní uživatel prostřednictvím přihlášeného účtu a nelze ji přímo převést na peníze ani použít k nákupu položky, kterou lze převést na jinou osobu.

Kromě výše uvedeného budeme také provádět redakční úpravy zásad, aby byly jasnější a srozumitelnější. Tyto redakční úpravy nemění rozsah zásad.

Prostudujte si aktualizované zásady a zjistěte, zda se nedotknou vašich reklamních jednotek s nabídkou odměny. Jestliže byly vaše reklamní jednotky s nabídkou odměny v minulosti zamítnuty, ale podle vás už by po aktualizaci zamítnuty být neměly, můžete 31. října 2023 nebo později požádat o kontrolu nebo se odvolat.

Další informace o žádosti o kontrolu nebo odvolání

(Publikováno v říjnu 2023)

Aktualizace přístupu společnosti Google k přenosům dat (září 2023)

Společnost Google je certifikována podle štítu soukromí na ochranu dat EU-USA („EU-US DPF“) a od 1. září 2023 přijala EU-US DPF jako alternativní řešení přenosu osobních údajů z EHP do USA.

(Publikováno v září 2023)

Aktualizace omezení společnosti Google pro majitele obsahu: Šokující obsah (srpen 2023)

30. srpna 2023 aktualizuje společnost Google svá omezení týkající se šokujícího obsahu tak, aby tato omezení zahrnovala výjimku v podobě obrázků z hraní her. V případě obrázků pocházejících z her je obsah považován za obsah „obsahující děsivé nebo nechutné popisy či snímky“ nebo „vyobrazující násilné činy“ jen tehdy, pokud zobrazuje mučení, sexuální násilí, násilí vůči nezletilým, násilí vůči významným reálným osobám nebo násilí vůči jednotlivci či skupině na základě charakteristiky spojené se systémovou diskriminací nebo marginalizací.

Zkontrolujte, zda aktualizace nebude mít vliv na váš web nebo aplikaci. Pokud se na webu nebo v aplikaci dříve reklamy kvůli omezení obsahu zobrazovaly jen omezeně, ale jste přesvědčeni, že by zobrazování reklam nemělo být po aktualizaci omezeno, můžete požádat o kontrolu webu či aplikace nebo se odvolat (po 30. srpnu 2023).

Další informace o tom, jak požádat o kontrolu nebo se odvolat, najdete níže:

(Publikováno v červenci 2023)

Zásady Google pro majitele obsahu (leden 2023)

V lednu 2023 provede společnost Google následující aktualizace svých zásad pro majitele obsahu:

 • Do zásad Google pro majitele obsahu začlení stávající zásady pro malware a nežádoucí software. Důvodem je naše snaha o trvalé zjednodušování a zpřehledňování zásad.
 • Pokyny pro partnery služby Google Ad Manager budou aktualizovány tak, aby objasňovaly, že společnost Google nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s nadřazeným nebo podřízeným subjektem (i) v případě změny kontrolní události nebo (ii) přidružení sítí, inventáře nebo smluv o službách Google Ad Manager třetí straně.

V uplynulých měsících provedla společnost Google také dvě aktualizace zásad Google pro majitele obsahu:

(Zveřejněno v prosinci 2022)

Aktualizace pokynů pro partnery služby Ad Manager: šifrované signály od majitelů stránek (červenec 2021)

V červenci 2021 budou do pokynů pro partnery služby Google Ad Manager přidány informace o nové funkci šifrovaných signálů od majitelů stránek (aktuálně ve verzi beta, zatím není k dispozici všem uživatelům). Veškeré použití šifrovaných signálů od majitelů stránek musí splňovat následující požadavky:

 • Když se pomocí této funkce prostřednictvím systémů Google předávají data kupujícímu, kterého vybral majitel stránek, musí majitel stránek zajistit, aby shromažďování signálů bylo v souladu se všemi aktuálními zákony a požadavky na ochranu soukromí a žádným způsobem nenarušovalo ani neovlivňovalo procesy zobrazování reklam společnosti Google.
 • Data předávaná prostřednictvím systémů Google pomocí šifrovaných signálů od majitele stránek musejí být zašifrována tak, aby pro Google neměla žádný význam.

Na zašifrovaná data předávaná pomocí této funkce se nevztahuje ustanovení ohledně neplatné aktivity v programových zásadách pro platformy a ustanovení o identifikaci uživatelů v zásadách Google pro majitele obsahu ve stejném rozsahu jako na soubory cookie HTTP nebo uživatelem resetovatelné identifikátory mobilních zařízení určené k použití k inzerci.

Tato aktualizace zásad vstoupí v platnost 15. července 2021.

(Publikováno v červnu 2021)

Aktualizace technických požadavků na rámce k zobrazování webového obsahu v aplikacích (květen 2022)

V květnu 2022 byly aktualizovány technické požadavky na rámce k zobrazování webového obsahu v aplikacích (zásady AdSense, zásady Ad Manager). Vývojáři aplikací, kteří by své aplikace rádi zpeněžovali zobrazováním obsahových reklam pomocí AdSense nebo Ad Manager, mohou využít některou ze stávajících možností, nebo dát přednost novému rozhraní WebView API for Ads. Další informace najdete v dokumentaci pro vývojáře pro AndroidiOS.

(Publikováno v květnu 2022)

Aktualizace ohledně Ukrajiny (březen 2022)

V souvislosti s válkou na Ukrajině pozastavíme monetizaci obsahu, který tuto válku zneužívá, popírá nebo omlouvá. 

(Publikováno 23. března 2022)

Aktualizace týkající se zpeněžení státem financovaných médií Ruské federace (únor 2022)

S ohledem na válku na Ukrajině pozastavujeme zpeněžování státem financovaných médií z Ruské federace na Googlu. 

Situaci aktivně sledujeme a v případě potřeby budeme naše kroky upravovat.

Toto platí okamžitě. 

(Zveřejněno v únoru 2022)

Aktualizace sankčního seznamu amerického Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (United States Office of Foreign Assets Control, OFAC) (únor 2022)

Seznam Dodržování sankcí zásad společnosti Google pro majitele obsahu byl aktualizován, aby reflektoval přidání takzvané Doněcké lidové republiky (DNR) a Luhanské lidové republiky (LNR) a nadále byl v souladu s pravidly úřadu OFAC Ministerstva financí USA (Office of Foreign Assets Control). Tato změna je účinná okamžitě. 

Kvůli této změně byly aktualizovány také stránky s omezeními pro konkrétní země ve službách AdMob, AdSenseAd Manager

(Zveřejněno v únoru 2022)

Aktualizace zásad pro zkreslující a zavádějící obsah v souvislosti s nespolehlivými a škodlivými tvrzeními (říjen 2021)

V listopadu 2021 budou aktualizovány zásady Google pro zkreslující a zavádějící obsah určené majitelům obsahu. Nové zásady budou zakazovat obsah, který souvisí s klimatickými změnami a je v rozporu se směrodatným vědeckým konsenzem. Aktualizované zásady začneme uplatňovat od 8. listopadu 2021.

(Publikováno v říjnu 2021)

Zjednodušení a standardizace zásad (září 2021)

V rámci naší snahy o trvalé zjednodušování zásad pro majitele obsahu a v souvislosti se změnami v zásadách chování v září 2021 spouštíme nové centrum nápovědy k zásadám pro majitele obsahu. Díky novému centru budou mít majitelé obsahu snadný přístup k našim zásadám a budou moci rychle pochopit, jak se jich zásady týkají, bez ohledu na to, které služby používají.

Zásady Google pro majitele obsahu a omezení společnosti Google pro majitele obsahu si budete moci nadále prohlížet v centrech nápovědy AdMob, AdSenseAd Manager. My budeme postupně migrovat a konsolidovat zásady a omezení pro majitele obsahu do nového centra nápovědy k zásadám pro majitele obsahu.

Kromě zásad a omezení bude centrum nápovědy k zásadám pro majitele obsahu obsahovat také slovníček definující nejčastější pojmy používané v zásadách a zvláštní stránky pro jednotlivé zásady a omezení, kde najdete další vysvětlující informace.

(Publikováno v září 2021)

Aktualizace standardních smluvních doložek (říjen 2021)

V říjnu 2021 budou aktualizovány zásady Google pro majitele obsahu, které souvisejí se standardními smluvními doložkami, protože Google implementuje aktualizované standardní smluvní doložky Evropské komise.

(Publikováno v září 2021)

Zjednodušení a standardizace zásad chování (srpen 2021)

V září 2021 budou, v rámci naší snahy o trvalé zjednodušování zásad pro majitele obsahu, aktualizovány zásady Google pro majitele obsahu a omezení pro majitele obsahu tak, aby zahrnovaly sjednocené verze některých našich stávajících zásad chování (jde o omezení/zásady, které určují, jak jsou implementovány reklamy). Tyto sjednocené verze konsolidují verze zásad ze služeb AdSense, AdMob a Ad Manager a týkají se rušení reklam, hodnoty inventáře a oborových standardů (stávající standardy, jejichž dodržování od majitelů obsahu vyžadujeme).

V září 2019 došlo ke změnám v našich obsahových zásadách ve službách pro majitele stránek. Zavedli jsme zásady Google pro majitele obsahu a omezení společnosti Google pro majitele obsahu. Tato aktualizace je pokračováním našeho úsilí v dané oblasti.

V rámci této aktualizace dojde také ke dvěma novinkám: začnou platit standardy pro lepší reklamy Koalice za lepší reklamy a zásady týkající se nepoctivých prohlášení.

Chceme, aby majitelé obsahu měli k našim zásadám snadný přístup a mohli rychle pochopit, jak se vás týkají, bez ohledu na to, které služby používáte. Proto také nasazujeme přepracovanou verzi centra nápovědy pro zásady.

Tyto zásady a omezení platí společně s dalšími zásadami, kterými se řídí používání služeb Google pro majitele stránek.

(Publikováno v srpnu 2021)

Aktualizace zásad Google pro majitele obsahu: týrání zvířat (srpen 2021)

V srpnu 2021 budou aktualizovány zásady Google pro majitele obsahu týkající se ohrožených druhů. Nově bude upřesněno, že zakazujeme obsah propagující krutost nebo bezdůvodné násilí vůči zvířatům. V rámci této aktualizace zkonsolidujeme zásady týkající se ohrožených druhů a ty zaměřené na týrání zvířat do jednoho nového tématu Týrání zvířat.

(Publikováno v červenci 2021)

Aktualizace pokynů pro partnery služby Ad Manager: šifrované signály od majitelů stránek (červenec 2021)

V červenci 2021 budou do pokynů pro partnery služby Google Ad Manager přidány informace o nové funkci šifrovaných signálů od majitelů stránek (aktuálně ve verzi beta, zatím není k dispozici všem uživatelům). Veškeré použití šifrovaných signálů od majitelů stránek musí splňovat následující požadavky:

 • Když se pomocí této funkce prostřednictvím systémů Google předávají data kupujícímu, kterého vybral majitel stránek, musí majitel stránek zajistit, aby shromažďování signálů bylo v souladu se všemi aktuálními zákony a požadavky na ochranu soukromí a žádným způsobem nenarušovalo ani neovlivňovalo procesy zobrazování reklam společnosti Google.
 • Data předávaná prostřednictvím systémů Google pomocí šifrovaných signálů od majitele stránek musejí být zašifrována tak, aby pro Google neměla žádný význam.

Na zašifrovaná data předávaná pomocí této funkce se nevztahuje ustanovení ohledně neplatné aktivity v programových zásadách pro platformy a ustanovení o identifikaci uživatelů v zásadách Google pro majitele obsahu ve stejném rozsahu jako na soubory cookie HTTP nebo uživatelem resetovatelné identifikátory mobilních zařízení určené k použití k inzerci.

Tato aktualizace zásad vstoupí v platnost 15. července 2021.

(Publikováno v červnu 2021)

Aktualizace zásad pro zkreslující a zavádějící obsah (květen 2021)

V květnu 2021 budou aktualizovány zásady Google pro majitele obsahu týkající se zkreslujícího a zavádějícího obsahu, aby byla jednotlivá témata lépe rozčleněna. Kromě toho se do těchto zásad přesunou dvě zásady, které byly doposud uvedeny v části věnované nebezpečnému nebo hanlivému obsahu. Zásady zakazující (1) obsah propagující škodlivá tvrzení o zdraví a (2) obsah týkající se současné velké zdravotní krize, který je v rozporu se všeobecně uznávanými vědeckými závěry, budou přesunuty z části věnované nebezpečnému nebo hanlivému obsahu do (nové) sekce Nespolehlivá tvrzení v zásadách pro zkreslující a zavádějící obsah.

Cílem těchto změn je čistě zlepšit přehlednost a srozumitelnost zásad. Nijak se nemění, co je zásadami omezeno a zakázáno.

(Publikováno v dubnu 2021)

Aktualizace sankčního seznamu amerického Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (United States Office of Foreign Assets Control, OFAC) (únor 2021)

Od 21. února bude stránka Omezení AdSense pro konkrétní země aktualizována, aby reflektovala odebrání Súdánu ze sankčního seznamu Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv. Tato změna vstoupí v platnost 24. února 2021.

V důsledku této změny bude služba Google AdSense dostupná majitelům obsahu v Súdánu. 

(Zveřejněno v únoru 2021)

Aktualizace zásad Google pro majitele obsahu týkající se sexuálně explicitního obsahu (února 2021)

V únoru 2021 budou aktualizovány zásady Google pro majitele obsahu. Obsah, který lze považovat za propagaci sexuálních aktů za úplatu, se stane vlastní kategorií s názvem „placené sexuální akty“. Kromě toho budeme aktualizovat uvedené příklady (prostituce, služby placených společnic a eskortní služby, intimní masáže a weby s tematikou mazlení), aby byla jasně zakázána propagace placeného randění nebo sexuálních ujednání, kde se od jedné strany očekává, že bude druhé straně poskytovat peníze, dárky, finanční podporu, mentoring a další. hodnotné výhody, jako je to například u „sugar dating“.

(Zveřejněno v prosinci 2020)

Aktualizace pokynů pro partnery služby Google Ad Manager: neplatná aktivita (září 2020)

Pokyny pro partnery služby Ad Manager týkající se neplatné aktivity budou v září 2020 aktualizovány a budou do nich přidána omezení způsobu předávání žádostí o reklamy a zobrazení u Otevřených nabídek pro aplikace. Při použití Otevřených nabídek u aplikace nebudou partneři moci odesílat žádosti o reklamy prostřednictvím zprostředkovatelských řešení, včetně vlastních systémů, která žádosti o reklamy dynamicky nebo programaticky přidělují a zpeněžují na základě skutečných, odhadovaných nebo jiných informací o cenách v reálném čase.

(Publikováno v září 2020.)

Aktualizace zásad Google pro majitele obsahu (září 2020)

V září 2020 dojde k aktualizaci zásad Google pro majitele obsahu. Tyto aktualizace zakážou zpeněžování webových stránek, webů nebo aplikací, které nejsou primárně poskytovány v jednom z našich podporovaných jazyků nebo které nemají žádný obsah. Od 15. září 2020 přestaneme ve službách AdSense, Ad Manager nebo AdMob povolovat zpeněžování nových webů, které používají nepodporované jazyky nebo nemají žádný obsah.

(Publikováno v srpnu 2020)

Aktualizace standardních smluvních doložek (SCC) (srpen 2020)

Od 12. srpna 2020 se společnost Google při přenosu osobních údajů souvisejících s online inzercí a měřením mimo Evropský hospodářský prostor, Spojené království a Švýcarsko bude řídit standardními smluvními doložkami Evropské komise. U služeb zpracovatelů aktualizuje Google podmínky služby Google Ads pro zpracování dat tak, aby zahrnovaly standardní smluvní doložky pro přenos osobních údajů zpracovatelům dat ve třetích zemích. U služeb správců aktualizuje Google podmínky služby Google Ads pro ochranu dat předávaných mezi správci dat tak, aby zahrnovaly standardní smluvní doložky pro přenos osobních údajů správcům dat ve třetích zemích. Když dojde k příslušnému přenosu osobních údajů, budou platit standardní smluvní doložky, které jsou součástí smlouvy mezi partnerem a společností Google.

(Publikováno v srpnu 2020)

Aktualizace zásad pro reklamní plochu s nabídkou odměny (srpen 2020)

V srpnu 2020 budou zásady pro reklamní plochu s nabídkou odměny aktualizovány tak, aby zahrnovaly nový formát vsunutých reklam s nabídkou odměny. Nový formát rozšíří typy reklam, které nabízejí odměny, nad rámec současného formátu reklam s nabídkou odměny. Po zavedení tohoto formátu zásady pro reklamní plochu s nabídkou odměny přejmenujeme na „zásady pro reklamy, které nabízejí odměny“. Nové zásady se budou vztahovat na oba formáty: reklamy s nabídkou odměny i vsunuté reklamy s nabídkou odměny. 

(Publikováno v červenci 2020)
 

Aktualizace zásad Google pro majitele obsahu ohledně zkreslujícího a zavádějícího obsahu (září 2020)

V září 2020 budou aktualizovány zásady Google pro majitele obsahu ohledně zkreslujícího a zavádějícího obsahu. Po této změně budou zakazovat koordinaci s jinými weby nebo účty a maskování či předstírání identity nebo jiných podstatných informací o sobě v případě, že se váš obsah týká politiky, sociálních otázek nebo záležitostí veřejného zájmu. Tyto zásady začneme uplatňovat 1. září 2020 v USA a 1. října 2020 ve všech ostatních zemích. 

Porušení těchto zásad posuzujeme velmi přísně a považujeme je za zvlášť závažné. V případě zjištění takového porušení vám ihned a bez předchozího varování pozastavíme účty.

(Publikováno v červenci 2020)
 

Aktualizace zásad pro nebezpečný nebo hanlivý obsah (srpen 2020)

V srpnu 2020 dojde k aktualizaci zásad Google pro majitele obsahu ohledně nebezpečného nebo hanlivého obsahu. Tato aktualizace zakáže obsah, který se týká probíhající závažné zdravotní krize a je v rozporu se směrodatným vědeckým konsenzem.

(Publikováno v červenci 2020)

Aktualizace zásad Google pro majitele obsahu ohledně umožnění nepoctivého chování (srpen 2020)

Vsrpnu 2020 budou aktualizovány zásady Google pro majitele obsahu, které se týkají umožnění nepoctivého chování. Cílem je objasnit omezení inzerce azpeněžovaného obsahu, který propaguje spyware asledovací technologie. Vaktualizovaných zásadách bude nově zakázáno propagovat azpeněžovat obsah, který uživateli umožňuje (ať už přímo nebo prostřednictvím dalších produktů aslužeb) sledovat jinou osobu nebo její aktivity bez jejího svolení. Tyto zásady budou platné celosvětově.

Příklady produktů aslužeb, které budou zakázány (neúplný výčet)

Spyware a technologie používané ke sledování intimních záležitostí partnerů, zejména spyware/malware, s nímž lze monitorovat zprávy, telefonáty nebo historii prohlížení; GPS lokátory prodávané za konkrétním účelem špehovat nebo sledovat jiného člověka bez jeho souhlasu; propagace sledovacích zařízení (kamery, hlasové záznamníky, autokamery, skryté kamery), prodávané za výslovným účelem špehování.

Nepatří mezi ně (a) služby soukromých detektivů ani (b) produkty aslužby, které mají rodičům pomoci lokalizovat nezletilé děti.

(Publikováno včervenci 2020)

Aktualizace zásad Google pro majitele obsahu (srpen 2020)

V srpnu 2020 dojde k aktualizaci zásad Google pro majitele obsahu, abychom standardizovali zásady týkající se sexuálního zneužívání dětí pro všechny naše služby pro majitele obsahu.

Provedeme také pár redakčních změn v jazyce zásad. Všechny zmínky o „zájmově orientované reklamě“ budou nahrazeny „personalizovanou inzercí“ a naše zásady týkající se soukromí budou aktualizovány tak, aby byly v souladu se zákonem o ochraně soukromí dětí na internetu.

(Publikováno v červenci 2020)

Aktualizace zásad Google pro majitele obsahu pro zkreslující a zavádějící obsah (březen 2020)

V březnu 2020 budeme aktualizovat zásady Google pro majitele obsahu pro zkreslující a zavádějící obsah. Tato aktualizace má vyjasnit, že nepovolíme obsah zahrnující tvrzení, která jsou prokazatelně nepravdivá a mohla by významně podkopat důvěru ve volební či demokratický proces a účast na něm.

Vedle toho tato aktualizace zásad vyjasňuje, že nepovolíme obsah, který klame uživatele prostřednictvím pozměněných médií souvisejících s politikou, sociálními otázkami či záležitostmi veřejného zájmu.

(Zveřejněno v únoru 2020)

Aktualizace zásad Google pro majitele obsahu (duben 2020)

V dubnu 2020 aktualizujeme zásady Google pro majitele obsahu v rámci standardizace existujících zásad v našich různých službách pro majitele obsahu. Standardizujeme zásady týkající se údajů umožňujících zjištění totožnosti, sběru dat, uvádění povinných informací a vyžádání souhlasu uživatele. V rámci tohoto procesu aktualizujeme naše zásady tak, aby byla požadována explicitnější forma upozornění předtím, než uživatel udělí souhlas se sdílením polohy zařízení pro účely inzerce.

(Zveřejněno v únoru 2020)

Aktualizace systémových maxim a limitů služby Google Ad Manager (únor 2020)

V únoru 2020 budou aktualizována systémová maxima a limity služby Google Ad Manager a budou do nich přidány informace o tom, k čemu jsou určeny jednotlivé typy řádkových položek: Sponzorství, Standardní Priorita ceny, Síť, Hromadné a Vlastní. 

Již od uvedení služby Ad Manager se naše systémy snažíme neustále zjednodušovat s cílem pomáhat majitelům stránek k udržitelnému podnikání s reklamou. Již mnoho let poskytujeme doporučené postupy, které popisují způsoby použití jednotlivých typů řádkových položek. Nyní aktualizujeme požadavky v systémových limitech a maximech tak, aby odpovídaly použití, pro které byly jednotlivé typy řádkových položek navrženy. Tyto požadavky zajišťují, aby se se všemi zdroji poptávky zacházelo stejně a aby společnost Google mohla provádět změny prospěšné pro všechny majitele stránek.

Naprostá většina (více než 99 %) majitelů stránek v současné době používá řádkové položky k účelům, pro které jsou určeny. Tato změna se proto dotkne jen velmi malého počtu majitelů stránek. Na seznámení s tímto požadavkem a provedení případných změny k jeho splnění budou mít majitelé stránek čas do května 2020.

(Publikováno v únoru 2018)

Aktualizace omezení společnosti Google pro majitele obsahu: Online hazardní hry (leden 2020)

V lednu 2020 aktualizujeme omezení společnosti Google pro majitele obsahu pro hazardní hry, abychom vyjasnili, co považujeme za „online hazardní hry“.

(Zveřejněno v prosinci 2019)

Aktualizace zásad pro umístění reklam: Reklamy na stránkách dostupných pouze po přihlášení (listopad 2019)

V prosinci 2019 budou aktualizovány programové zásady Google AdSense pro reklamy na stránkách dostupných pouze po přihlášení, abychom vyjasnili, jakým způsobem budeme přistupovat k žádostem o zpeněžování obsahu, který nemůžeme vyhodnotit.

Při zobrazování reklam Google na svých webech musí partner dodržovat také programové zásady AdSense, ve kterých je označován jako „majitel stránek“ či „majitel obsahu“. Pokud reklamy Google zobrazuje v aplikaci, musí dodržovat i programové zásady služby AdMob.

(Zveřejněno v listopadu 2019)

Aktualizace zásad Google pro majitele obsahu: Nebezpečný nebo hanlivý obsah (listopad 2019)

V prosinci 2019 budou aktualizovány zásady Google pro majitele obsahu týkající se nebezpečného nebo hanlivého obsahu.

Nově budou zahrnovat pravidla pro obsah, jehož autorem jsou organizace podílející se na mezinárodním obchodu s narkotiky, a dále pro obsah, který jejich činnost podporuje.

(Zveřejněno v listopadu 2019)

Zjednodušení a standardizace obsahových zásad (září 2019)

V srpnu 2019 vstoupí v platnost změny některých obsahových zásad našich služeb pro majitele stránek (AdSense, AdMob a Ad Manager).

Od této chvíle bude společnost Google o aktualizacích zásad a omezení služby Ad Manager informovat v tomto protokolu změn. Majitelé obsahu jsou povinni udržovat si o zásadách přehled a vždy je splňovat.

Proč tyto změny děláme?

Jedním z nejčastějších požadavků majitelů stránek je, abychom zjednodušili a zestručnili naše zásady. Víme, že mnozí z vás využívají hned několik našich služeb pro majitele stránek. Ať už používáte kteroukoli z nich, chceme, abyste vždy snadno a rychle pochopili, jak s našimi zásadami pracovat a co pro vás znamenají.

Co můžete očekávat:

 • Zásady společnosti Google pro majitele stránek – určují typy obsahu, který nemůžeme prostřednictvím našich služeb pro majitele stránek zpeněžovat. Patří mezi ně: nezákonný obsah, pedofilní obsah a materiály zachycující sexuální zneužívání dětí, sexuálně explicitní obsah, témata určená jen pro dospělé v rodinném obsahu, zneužití duševního vlastnictví, ohrožené a kriticky ohrožené druhy živočichů nebo rostlin, nebezpečný nebo hanlivý obsah, napomáhání podvodnému jednání, zkreslující a zavádějící obsah, škodlivý či nežádoucí software a nevěsty na objednávku​.
 • Omezení společnosti Google pro majitele stránek – určují typy obsahu, u něhož se zobrazuje reklama pouze z některých zdrojů. Patří mezi ně: sexuální obsah, šokující obsah, výbušniny, střelné zbraně, součásti střelných zbraní a související produkty, jiné typy zbraní, dále tabák, tzv. víkendové drogy, prodej a zneužívání alkoholu, hazardní hry na internetu, léky na předpis a neschválená léčiva a doplňky. Služba Google Ads (dříve AdWords) sama nebude u žádného z těchto typů omezeného obsahu reklamy zobrazovat. Reklamy z jiných inzertních služeb a reklamy upravené přímou dohodou mezi majiteli stránek a inzerenty však přijímat bude.
 • Sjednocení napříč různými službami pro majitele stránek – jednoduchost, konzistence a srozumitelnost ve všech službách, které používáte.

Co to pro vás jako pro majitele obsahu ve službě Ad Manager znamená?

Všechny dohody realizované přes službu Ad Manager (včetně přímých dohod) musejí splňovat zásady společnosti Google pro majitele obsahu. Obsah, který tyto zásady nesplňuje, nelze prostřednictvím služby Ad Manager zpeněžovat. Pokud se pokusíte takový obsah zpeněžit, můžeme vám pozastavit účty, nebo je dokonce ukončit.

Zpeněžovaný obsah, který spadá pod Omezení společnosti Google pro majitele stránek, již nebude považován za porušení zásad. Místo toho bude u tohoto obsahu omezována inzerci, a to na základě nastavení jednotlivých inzertních služeb a/nebo nastavení konkrétních inzerentů. V některých případech se může stát, že pro vaši reklamní plochu nebudou k dispozici žádné nabídky od zdrojů inzerce, takže se u tohoto omezeného obsahu reklamy vůbec nezobrazí. Obsah, na nějž se vztahují Omezení společnosti Google pro majitele stránek, tedy zpeněžovat můžete. Pravděpodobně se vám však u něj bude zobrazovat méně reklam než u jiného obsahu, který omezením nepodléhá.

Obsah, který podléhá Zásadám společnosti Google pro majitele stránek, nesmí být zpeněžován a neměli byste do něj umisťovat reklamy. Pokus o zpeněžení obsahu porušujícího zásady může vést k pozastavení nebo ukončení vašich účtů.

Tyto zásady a omezení platí společně s dalšími zásadami, kterými se řídí používání služeb Google pro majitele stránek.

Co je třeba udělat

V tuto chvíli nemusíte dělat nic. Jakmile v srpnu 2019 vstoupí v platnost plné znění nových zásad a omezení, provedeme aktualizaci centra nápovědy a centra zásad. Až k tomu dojde, s aktualizovanými zásadami a omezeními se seznamte a zkontrolujte, zda je s nimi váš obsah v souladu.

(Publikováno v srpnu 2019)

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka