Raportowanie w usłudze Ad Manager – podstawy

Atrybuty wymiarów w raportach Ad Managera

Wyświetlaj więcej szczegółów dzięki atrybutom wymiarów. #Tworzenie raportów w usłudze Ad Manager

Podane niżej wymiary mają przypisane atrybuty, które pozwalają wyświetlać bardziej szczegółowe informacje o Twoich kampaniach.

Pamiętaj, że atrybuty pokazują aktualną wartość wymiaru, a nie wartość przy wyświetlaniu reklamy.

Atrybuty wymiarów

Wymiar Atrybut
Jednostka reklamowa (najwyższy poziom)
 • Kod jednostki reklamowej
  Kod jednostki reklamowej identyfikujący jednostkę reklamową w tagach reklamy Google Ad Managera.
 • Kwota nagrody za jednostkę reklamową
  Ustalona liczba jednostek nagrody, jaką użytkownik otrzymuje w przypadku reklam z nagrodą za obejrzenie reklamy.
 • Typ nagrody za jednostkę reklamową
  Ustalony typ nagrody, jaką użytkownik otrzymuje w przypadku reklam z nagrodą za obejrzenie reklamy (na przykład monety czy dodatkowe życia).
Jednostka reklamowa (wszystkie poziomy)
 • Kod jednostki reklamowej
  Kod jednostki reklamowej identyfikujący jednostkę reklamową w tagach reklamy Google Ad Managera.
 • Kwota nagrody za jednostkę reklamową
  Ustalona liczba jednostek nagrody, jaką użytkownik otrzymuje w przypadku reklam z nagrodą za obejrzenie reklamy.
 • Typ nagrody za jednostkę reklamową
  Ustalony typ nagrody, jaką użytkownik otrzymuje w przypadku reklam z nagrodą za obejrzenie reklamy (na przykład monety czy dodatkowe życia).
Reklamodawca
 • Reklamodawca – podstawowy kontakt
  Nazwa i adres e-mail kontaktu przypisanego do reklamodawcy w sekcji Firma na karcie Administracja. 
 • Stan kredytu
  Bieżący stan kredytu reklamodawcy. W zależności od funkcji włączonych w Twojej sieci mogą być dostępne opcje: Aktywne, Oczekujące, Kredyt wstrzymany, Nieaktywne lub Zablokowane. Więcej informacji o znaczeniu tych stanów.
 • Zewnętrzny identyfikator reklamodawcy
  Identyfikator używany do identyfikacji reklamodawcy w systemie zewnętrznym.
 • Etykiety
  Etykiety zastosowane do reklamodawcy. Można ich używać do zapobiegania wyświetlaniu reklam konkurencyjnych i do wykluczania reklam
 • Typ
  Klasyfikacja reklamodawcy. Dostępne typy: Reklamodawca, Agencja, Agencja używająca autoreklamy lub Sieć reklamowa. Dowiedz się więcej o typach reklamodawców.
Kod sieci podrzędnej
 • Child partner name
  Shows performance broken down by child partner name in Multiple Customer Management (MCM) Manage Inventory.
   
Kreacja
 • Docelowy URL
  Adres URL, na który trafi użytkownik po kliknięciu reklamy. Te adresy przypisuje się na poziomie kreacji.

  W przypadku kreacji opartych na szablonie atrybut Docelowy URL może zostać uzupełniony tylko wtedy, gdy w szablonie zostanie użyte makro kliknięcia.
  Nie wszystkie typy kreacji obsługują atrybut docelowy URL, np. kreacje HTML5, przekierowujące czy zapasowe.
 • Rozmiar kreacji
  „Rozmiar docelowej jednostki reklamowej” kreacji w usłudze Ad Manager.
 • Wynik skanowania kreacji pod kątem zgodności z protokołem SSL
  Wynik skanowania kreacji przez Ad Managera. Dostępne wartości: Zgodna, Niezgodna lub Nie dotyczy.
 • Zastępowanie kreacji w celu uzyskania zgodności z protokołem SSL
  Pokazuje, czy zastępowanie jest włączone i jak zostało ustawione. Możliwe wartości: „Nie dotyczy”, „Zgodna” i „Niezgodna”. Więcej informacji
 • Inna firma
  Dostawca zewnętrzny wykryty na podstawie tagu reklamy trafikowanego w polu „Fragment kodu” kreacji niestandardowych i pochodzących od innych firm. Jeśli Google Ad Manager nie rozpozna tego fragmentu kodu, pokaże wartość „Nieznany dostawca”.
 • Pola niestandardowe
  Wszystkie pola niestandardowe, których typ na karcie Administracja to „Kreacja”. Dla każdego wymiaru możesz wybrać maksymalnie piętnaście atrybutów pola niestandardowego.
Jeśli do wygenerowania i pobrania raportu zostanie użyty wymiar Kreacja, kolumna Identyfikator kreacji może zawierać identyfikator kreacji lub – jeżeli kreacja jest częścią zestawu – identyfikator zestawu kreacji (identyfikator kreacji nadrzędnej). Więcej informacji
Przypisanie udostępniania zasobów reklamowych
 • Typ udostępniania zasobów reklamowych (beta)
  Atrybut w sekcji Przypisanie udostępniania zasobów reklamowych, który opisuje typ udostępniania (blok reklamowy, strumień, wyświetlenie lub możliwość).
 • Serwer reklam partnera (beta)
  Serwer reklam, z którego reklamy będą wyświetlane w zasobach reklamowych udostępnionych na podstawie tego przypisania.

  Dostępne opcje:

  • Amazon
  • FreeWheel
  • Google Ad Manager
  • Publica
  • Roku
  • SpringServe
 • Docelowy odsetek udziału partnera(beta)
  Ten atrybut w sekcji Przypisanie udostępniania zasobów reklamowych podaje planowany odsetek udostępnianych zasobów.
Element zamówienia
 • Agencja
  Agencja przypisana do elementu zamówienia.
 • Przychody z rezerwacji (z wyłączeniem CPD)
  Łączna wartość rezerwacji w elemencie zamówienia.
  • W przypadku elementów zamówienia ze stawką CPC przychody są obliczane jako: Przychody z rezerwacji = Ilość * Stawka
  • W przypadku elementów zamówienia ze stawką CPM są one obliczane jako: Przychody z rezerwacji = Ilość * Stawka / 1000
 • Zamówiona ilość
  Liczba wyświetleń lub kliknięć sprzedawanych w elemencie zamówienia zgodnie z umową. Jeśli element zamówienia typu sponsorowanie ma zdefiniowaną minimalną ilość, jest ona także podana w tym polu.
 • Typ kosztu
  Dostępne wartości:
  • CPM – koszt tysiąca wyświetleń,
  • CPC – koszt kliknięcia,
  • CPD – koszt dzienny (tylko elementy zamówienia typu sponsorowanie lub sieć).
 • Kod waluty
  Trzyliterowy skrót oznaczający walutę przypisaną do zamówienia. Na przykład dolar amerykański jest wyświetlany jako USD. 
 • Identyfikator umowy
  Identyfikator umowy jest liczbą generowaną przez system, która służy do identyfikowania umowy zawartej między kupującym a wydawcą. Jest on dostępny w umowach gwarantowanej automatyzacji i umowach preferencyjnych w kampaniach Ad Managera.
 • Wskaźnik wyświetlania
  Stosunek odsetka wyświetleń zrealizowanych względem celu do odsetka czasu, jaki upłynął. Wskaźnik wyświetlania zawsze uwzględnia bieżący stan, a nie wybrany zakres raportu.

  Wzór: (% wyświetleń względem celu / % czasu, który upłynął)

  Jeśli element zamówienia typu sponsorowanie ma zdefiniowaną „Minimalną ilość”, jest ona używana jako docelowa liczba wyświetleń podczas obliczania wskaźnika wyświetlania.

 • Tempo wyświetlania
  Rozkład wyświetleń reklam z elementu zamówienia. Elementy zamówienia mogą mieć tempo jak najszybsze, z wyprzedzeniem lub równomierne. Przeczytaj definicje wszystkich opcji tempa.
 • Zniżka
  W przypadku elementów zamówienia typu sponsorowanie, standardowe, zbiorcze i priorytet ceny jest to kwota, o którą zamierzasz zmniejszyć koszt elementu zamówienia. Informacja ta służy wyłącznie celom archiwalnym. Nie wpływa na priorytet elementu zamówienia oparty na stawce lub wartości CPM.
 • Zewnętrzny identyfikator
  Identyfikator używany w systemie zewnętrznym do identyfikowania elementu zamówienia. Pole musi być włączone w Twojej sieci. Szczegółowe informacje uzyskasz od menedżera konta.
 • Limit wyświetleń
  Określa, ile razy konkretny użytkownik może zobaczyć reklamę z elementu zamówienia w danym przedziale czasu. Dla elementu zamówienia może obowiązywać wiele limitów wyświetleń – np. 5 wyświetleń dziennie i 1 wyświetlenie na godzinę.
 • Docelowa ilość
  Liczba wyświetleń, kliknięć lub dni zarezerwowanych dla elementu zamówienia.
  W raportach może pojawić się informacja „Nie dotyczy”, jeśli typ elementu zamówienia zostanie zmieniony po tym, jak element osiągnie stan gotowości.
 • Etykiety
  Etykiety zastosowane do elementu zamówienia. Można ich używać do zapobiegania wyświetlaniu reklam konkurencyjnych i do wykluczania reklam.
 • Widoczne wyświetlenia w Widoku aktywnym, które wystąpiły od początku
  Łączna liczba widocznych wyświetleń w Widoku aktywnym, które wystąpiły od początku aktywności elementu zamówienia. Dostępne w przypadku gwarantowanych elementów zamówienia z docelowym vCPM.
 • Wszystkie kliknięcia
  Całkowita liczba kliknięć zarejestrowanych w okresie realizacji elementu zamówienia.
 • Wszystkie wyświetlenia
  Całkowita liczba wyświetleń zarejestrowanych w okresie realizacji elementu zamówienia.
 • Archiwalny stan elementu zamówienia
  Bieżący stan elementu zamówienia – Zarchiwizowane lub Niezarchiwizowane.
 • Priorytet elementu zamówienia
  Liczbowa wartość priorytetu wyświetlania przypisanego do elementu zamówienia. Może to być liczba z zakresu od 1 do 16. 1 oznacza najwyższy priorytet, a 16 – najniższy.
 • Do optymalizacji
  Pokazuje, czy element zamówienia kwalifikuje się do optymalizacji.
 • Numer zamówienia
  Wyświetla zdefiniowaną przez użytkownika wartość opcjonalnego pola w ustawieniach powiązanego zamówienia.
 • Stawka
  Kwota wpisana w polu „Stawka” w elemencie zamówienia. Odzwierciedla aktualnie ustawioną wartość, a nie poprzednie wartości (jeśli zaszły zmiany).
 • Pracownik działu sprzedaży
  Pracownik działu sprzedaży przypisany do elementu zamówienia.
 • Dodatkowi pracownicy działu sprzedaży
  Dodatkowi pracownicy działu sprzedaży przypisani do elementu zamówienia.
 • Dodatkowi trafikerzy
  Dodatkowi trafikerzy przypisani do elementu zamówienia.
 • Cel dla elementów typu sponsorowanie (%)
  Odsetek łącznej liczby wyświetleń, które element zamówienia CPD typu sponsorowanie powinien wypełnić. 
  W raportach może pojawić się kreska (-), jeśli typ elementu zamówienia zostanie zmieniony po tym, jak osiągnie stan gotowości.
 • Data rozpoczęcia / Data zakończenia
  Data rozpoczęcia/zakończenia wyświetlania reklam z elementu zamówienia. Eksportowana w formacie M/D/RR. Jeśli na przykład początek realizacji elementu zamówienia przypada na 7 kwietnia 2015 r., wartość będzie wyglądać tak: 4/7/15. Jeśli element zamówienia nie ma określonej daty zakończenia, wyświetla się tekst Bez ograniczenia.
 • Godzina rozpoczęcia / Godzina zakończenia
  Godzina rozpoczęcia/zakończenia wyświetlania reklam z elementu zamówienia. Eksportowana w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS[+/-]gg:mm. Jeśli na przykład początek realizacji elementu zamówienia przypada na 7 kwietnia 2015 r. o godzinie 13:50 EDT, wartość będzie wyglądać tak: 2015-04-07T13:50:00-04:00. Jeśli element zamówienia nie ma określonej godziny zakończenia, wyświetla się tekst Bez ograniczenia.

 • Trafiker
  Trafiker przypisany do elementu zamówienia. 
 • Pola niestandardowe
  Wszystkie pola niestandardowe, których typ na karcie Administracja to „Element zamówienia”. Dla każdego wymiaru możesz wybrać maksymalnie piętnaście atrybutów pola niestandardowego.
Kreacja nadrzędna i towarzysząca
 • Nadrzędna lub towarzysząca
  Pokazuje, czy kreacja jest ustawiona jako nadrzędna czy towarzysząca w danym elemencie zamówienia.
Zamówienie
 • Agencja
  Agencja przypisana do zamówienia.
 • Identyfikator agencji
  Zewnętrzny identyfikator agencji. Można go znaleźć na stronie ustawień agencji. Aby ją wyświetlić, kliknij kartę Administracja, a potem Firmy.
 • Zarezerwowane CPM / Zarezerwowane CPC
  Łączna liczba wyświetleń i kliknięć zarezerwowanych dla elementów danego zamówienia.
 • Zewnętrzny identyfikator
  Identyfikator używany w systemie zewnętrznym do identyfikowania elementu zamówienia. Pole musi być włączone w Twojej sieci. Szczegółowe informacje uzyskasz od menedżera konta.
 • Etykiety
  Etykiety zastosowane do zamówienia. Można ich używać do zapobiegania wyświetlaniu reklam konkurencyjnych i do wykluczania reklam.
 • Wszystkie kliknięcia
  Całkowita liczba kliknięć zarejestrowanych w okresie realizacji zamówienia.
 • Wszystkie wyświetlenia
  Całkowita liczba wyświetleń zarejestrowanych w okresie realizacji zamówienia.
 • Numer zamówienia
  Identyfikator używany do identyfikacji zamówienia w systemie zewnętrznym.
 • Zamówienie zautomatyzowane
  Wyświetla wartość „PRAWDA”, jeśli zamówienie jest powiązane ze zautomatyzowaną ofertą pakietową. W przeciwnym razie wyświetla wartość „FAŁSZ”.
 • Pracownik działu sprzedaży
  Pracownik działu sprzedaży przypisany do zamówienia.
 • Dodatkowi pracownicy działu sprzedaży
  Dodatkowi pracownicy działu sprzedaży przypisani do zamówienia.
 • Dodatkowi trafikerzy
  Dodatkowi trafikerzy przypisani do zamówienia.
 • Godzina rozpoczęcia / Godzina zakończenia
  Godzina rozpoczęcia/zakończenia wyświetlania reklam z elementu zamówienia. Eksportowana w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS[+/-]gg:mm.

  Przykład

  W przypadku elementów zamówienia z datą rozpoczęcia przypadającą na 7 kwietnia 2018 r. o godzinie 13:50 czasu EDT wartość będzie wyglądać tak: „2018-04-07T13:50:00-04:00”.

  Jeśli element zamówienia nie ma określonej godziny zakończenia, wyświetla się tekst „Bez ograniczenia”.

 • Data rozpoczęcia / Data zakończenia
  Data rozpoczęcia/zakończenia wyświetlania reklam z elementu zamówienia. Eksportowana w formacie M/D/RR.

  Przykład

  W przypadku elementów zamówienia z datą rozpoczęcia przypadającą na 7 kwietnia 2018 r. wartość będzie wyglądać tak: „4/7/18”.

  Jeśli element zamówienia nie ma określonej daty zakończenia, wyświetla się tekst „Bez ograniczenia”.

 • Trafiker
  Trafiker przypisany do zamówienia.
 • Pola niestandardowe
  Wszystkie pola niestandardowe, których typ na karcie Administracja to „Zamówienie”. Dla każdego wymiaru możesz wybrać maksymalnie piętnaście atrybutów pola niestandardowego.
Treść
wideo
 • Identyfikator filmu w źródle treści
  Identyfikator filmu utworzony w systemie zarządzania treścią, z którego został przetworzony. Jest to wartość dostarczana przez wydawcę, który odwołuje się do niej po otrzymaniu żądania reklamy, by dopasować je do wyświetlanych treści.
 • Nazwa źródła treści
  Dostarczana przez wydawcę nazwa klipu wideo skonfigurowana w systemie zarządzania treścią wydawcy.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Informacje o wersji

Poznaj najnowsze funkcje Ad Managera i poczytaj zaktualizowane artykuły w Centrum pomocy.

Zobacz, co nowego

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne