Konfigurowanie Google Meet na potrzeby nauki zdalnej

Twoja szkoła lub organizacja może używać Google Meet do prowadzenia zajęć wideo online.

 • Jeśli korzystasz z Classroom, uczniowie i nauczyciele będą otrzymywać specjalne linki do spotkań wideo. 
 • Jeśli korzystasz z wersji Google Workspace for Education Fundamentals lub Google Workspace for Education Plus, spotkanie wideo może trwać maksymalnie 300 godzin.

Otwórz wszystko  |  Zamknij wszystko

Konfigurowanie Meet

Krok 1. Włącz rozmowy wideo w Meet

Gdy usługa Google Meet jest włączona, użytkownicy mogą dołączać do spotkań wideo w organizacji. Możesz też zezwolić użytkownikom na tworzenie spotkań wideo.

Uwaga: po włączeniu Meet możesz nadal korzystać z innych usług do prowadzenia rozmów wideo. 

Zezwalanie użytkownikom na dołączanie do spotkań wideo

Aby umożliwić użytkownikom dołączanie do spotkań wideo w organizacji, włącz usługę Google Meet.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Google Workspace a potem Google Meet.
 3. Obok opcji Stan usługi kliknij strzałkę w dół "".
 4. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.


  Uwaga: spowoduje to włączenie lub wyłączenie Meet zarówno u pracowników, jak i uczniów.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 6. Aby włączyć usługę dla grupy użytkowników w jednej jednostce organizacyjnej lub wielu, wybierz grupę dostępu. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule na temat włączania usługi dla grupy.
 7. Kliknij Zapisz.

Zezwalanie użytkownikom na tworzenie spotkań wideo

Aby umożliwić użytkownikom tworzenie nowych spotkań wideo, w ustawieniach Google Meet włącz opcję Rozmowy wideo:

 1. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Google Workspace a potem Google Meet.
 2. Kliknij Ustawienia wideo w Meet.

 3. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W innym przypadku wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną lub grupę konfiguracji.

  • Zalecane: wybierz tylko te jednostki organizacyjne, w skład których wchodzą nauczyciele i personel administracyjny. Jeśli korzystasz z usługi Classroom, a wśród jej użytkowników są zweryfikowani nauczyciele, możesz wybrać grupę dyskusyjną Google „Nauczyciele w Classroom”.

 4. Kliknij Rozmowy wideo.
 5. Zaznacz pole Pozwalaj użytkownikom nawiązywać połączenia głosowe i wideo.
 6. Kliknij Zapisz.

Możesz również zaktualizować inne opcje dostępu do spotkań wideo, na przykład dołączanie do spotkania przez telefon. Więcej informacji

Zmiany zwykle zaczynają obowiązywać w ciągu kilku minut, ale ich zastosowanie może potrwać do 24 godzin. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Jak zmiany są rozpowszechniane w usługach Google.
Krok 2. Włącz transmisje na żywo

Zalecane tylko w przypadku nauczycieli i personelu administracyjnego

Możesz umieścić nauczycieli i uczniów w oddzielnych jednostkach organizacyjnych, a następnie w każdej z tych jednostek zastosować inne uprawnienia. Jeśli korzystasz z Classroom, możesz przyznać zweryfikowanym nauczycielom dostęp do grupy dyskusyjnej Google „Nauczyciele w Classroom”.

 1. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Google Workspace a potem Google Meet.
 2. Kliknij Ustawienia wideo w Meet.
 3. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W innym przypadku wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną lub grupę konfiguracji.
 4. Kliknij Transmisja.
 5. Zaznacz pole Zezwalaj użytkownikom na transmitowanie swoich spotkań.
 6. Kliknij Zapisz.

Powiązane artykuły

Krok 3. Włącz nagrywanie spotkań

Funkcja jest dostępna w tych wersjach: Business Standard i Business Plus; Wersja EnterpriseEducation Fundamentals*, Standard, Teaching and Learning Upgrade oraz Plus; Essentials.  Porównanie wersji

W ramach tymczasowej korzyści użytkownicy wersji Education Fundamentals będą mieć dostęp do nagrań do końca 2021 roku.

Zalecane tylko w przypadku nauczycieli i personelu administracyjnego


Możesz umieścić nauczycieli i uczniów w oddzielnych jednostkach organizacyjnych, a następnie w każdej z tych jednostek zastosować inne uprawnienia. Jeśli korzystasz z Classroom, możesz przyznać zweryfikowanym nauczycielom dostęp do grupy dyskusyjnej Google „Nauczyciele w Classroom”.

 1. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Google Workspace a potem Google Meet.
 2. Kliknij Ustawienia wideo w Meet.
 3. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W innym przypadku wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną lub grupę konfiguracji.
 4. Kliknij Nagrywanie.
 5. Zaznacz pole Zezwalaj użytkownikom na nagrywanie spotkań.
 6. Kliknij Zapisz.

Powiązane artykuły

Wyświetlanie funkcji Meet dostępnych dla użytkownika lub grupy
 1. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Google Workspace a potem Google Meet.
 2. Kliknij sekcję Ustawienia wideo w Meet, aby ją rozwinąć.
  Strona ustawień Meet pokazuje, które funkcje są włączone, a które są wyłączone dla danego użytkownika, grupy czy jednostki organizacyjnej.
 3. Wybierz opcję po lewej stronie.
  • Aby wyszukać użytkownika za pomocą nazwy, kliknij Użytkownicy i wpisz nazwę użytkownika. Ustawień Meet nie można zmienić dla jednego użytkownika. Możesz jednak dodać go do jednostki organizacyjnej lub grupy, która ma odpowiednie ustawienia Meet.
  • Aby wyszukać grupę, kliknij Grupy i wpisz nazwę lub adres e-mail grupy. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Meet dla tej grupy, kliknij nazwę ustawienia, zmień to ustawienie i kliknij Zastąp.
  • Aby wyszukać jednostkę organizacyjną, kliknij Jednostki organizacyjne i wybierz lub wyszukaj jednostkę organizacyjną. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Meet dla tej jednostki organizacyjnej, kliknij nazwę ustawienia, zmień to ustawienie i kliknij Zastąp.

Uwaga: zmiany zwykle zaczynają obowiązywać w ciągu kilku minut, ale ich zastosowanie może potrwać do 24 godzin. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Jak zmiany są rozpowszechniane w usługach Google.

Powiązane artykuły

Zabezpieczanie jakości spotkań wideo
 • Aby uniemożliwić nauczycielom i uczniom wspólne korzystanie z tego samego konta, utwórz po jednym koncie dla każdego użytkownika. Więcej informacji
 • Aby ograniczyć obciążanie przepustowości łącza przez Meet, ustaw domyślną jakość wideo w konsoli administracyjnej Google. ​Więcej informacji
 • Aby przeanalizować działanie Meet i rozwiązać ewentualne problemy związane z tą usługą, użyj Narzędzia jakości w Meet i dzienników aktywności Google Meet. Więcej informacji
 • Jeśli usługa Meet jest niedostępna lub nie działa w zadowalający sposób, skorzystaj z przewodnika na temat rozwiązywania problemów z Meet. Więcej informacji

Nowe funkcje Meet ułatwiające naukę zdalną

Raporty o obecności dla moderatorów
Sprawdzaj, kto bierze udział w Twoich zajęciach, korzystając z raportów o obecności w Google Meet.
Korzystanie z Meet w Google Classroom

Główny nauczyciel prowadzący zajęcia musi mieć włączoną usługę Meet. 

W Classroom nauczyciele mogą tworzyć unikalne linki do rozmowy w Meet dla każdych zajęć, co ułatwia nauczycielom i uczniom dołączanie do spotkań wideo w ramach zajęć. Tylko nauczyciele mogą tworzyć linki do rozmowy w Meet. Wszystkie linki do rozmowy w Meet generowane w Classroom mają nazwy, które pomagają nauczycielom zarządzać uczestnikami.

Powiązane artykuły

Rozpoczynanie spotkań wideo i dołączanie do nich z Gmaila
Aby użytkownicy wersji dla Szkół i Uczelni mogli korzystać z Meet w Gmailu, musisz włączyć uprawnienia do tworzenia spotkań wideo i dołączania do nich. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Włączanie rozmów wideo w Meet.
Kontrolowanie dostępu do spotkań wideo
Jako organizator spotkania nauczyciel może zdecydować, czy uczestnicy będą musieli poprosić o dołączenie do spotkania wideo.
Domyślnie włączona jest opcja Szybki dostęp. Po rozpoczęciu spotkania wideo nauczyciel może dowolnie zmieniać to ustawienie, korzystając z Meet na komputerze.
Gdy opcja Szybki dostęp jest włączona: Gdy opcja Szybki dostęp jest wyłączona:
 • Uczestnicy z Twojej domeny mogą automatycznie dołączać do spotkania przy użyciu komputera lub urządzenia mobilnego.
 • Osoby dołączające do spotkania przez telefon również mogą dołączać automatycznie.
 • Każdy uczestnik spotkania może dzwonić też na telefony innych osób, aby dodać je do spotkania.
 • Wszyscy uczestnicy z Twojej domeny i spoza niej muszą poprosić o dołączenie do spotkania. Obejmuje to także osoby dołączające do spotkania przez telefon.
 • Uczestnicy, którzy zostali zaproszeni na spotkanie wideo w Kalendarzu Google, mogą do niego dołączyć bez pytania o zgodę.
 • Osoby zaproszone na spotkanie w czasie jego trwania przez osobę inną niż nauczyciel muszą poprosić o dołączenie.
 • Tylko nauczyciel może dzwonić na telefony innych osób, aby dodać je do spotkania.

Szybki dostęp jest domyślnie włączony. Po rozpoczęciu spotkania wideo możesz zmieniać to ustawienie wtedy, kiedy potrzebujesz, korzystając z Meet na komputerze.

Wskazówka: jeśli włączysz lub wyłączysz Szybki dostęp w spotkaniach cyklicznych lub spotkaniach, które wielokrotnie używają tego samego kodu, ustawienie to zostanie zapisane na potrzeby przyszłych spotkań. Jeśli włączysz lub wyłączysz Szybki dostęp w spotkaniu jednorazowym, spotkaniu z nazwą, lub takim, do którego dołączasz od razu, po zakończeniu spotkania ustawienie to wróci do domyślnej pozycji Włączone. 

Powiązane artykuły

Ustawienia moderacji dla nauczycieli
Jeśli nauczyciel jest twórcą spotkania lub właścicielem kalendarza ze spotkaniem, jest jedynym uczestnikiem, który może używać tych funkcji:
 • Wyciszanie i usuwanie uczestników. Uczestnik usunięty przez nauczyciela nie może poprosić o ponowne dołączenie do spotkania wideo. Nauczyciel musi zaprosić go jeszcze raz.
 • Wyświetlanie, zatwierdzanie i odrzucanie zewnętrznych próśb o dołączenie do spotkania. Goście zarówno z Twojej domeny, jak i spoza niej nie mogą prosić o dołączenie do spotkania wideo, jeśli dwukrotnie im tego odmówiono.
 • Blokowanie użytkownikom możliwości: 
  • udostępniania ekranu podczas spotkania,
  • wysyłania wiadomości czatu podczas spotkania.

Wskazówka: jeśli wyłączysz prezentacje lub czat w spotkaniach cyklicznych albo w spotkaniach, które korzystają z jednego kodu, ustawienie to zostanie zapisane na potrzeby kolejnego zaplanowanego spotkania. Jeśli wyłączysz prezentacje lub czat w spotkaniu jednorazowym, spotkaniu z nazwą lub spotkaniu, które jest uruchamiane błyskawicznie, ustawienie to zostanie włączone po zakończeniu spotkania.

Powiązane artykuły:

Zakończenie spotkania i uniemożliwianie uczniom ponownego dołączania do spotkań
Organizatorzy i moderatorzy spotkań mogą zakończyć spotkanie dla wszystkich uczestników rozmowy wideo przy pomocy komputera. Zakończenie spotkania u wszystkich spowoduje automatyczne usunięcie wszystkich uczestników spotkania (również użytkowników urządzeń mobilnych), w związku z czym nie trzeba będzie usuwać uczestników ręcznie.

Szkolenie nauczycieli i uczniów w zakresie korzystania z Meet

Zasoby pomocnicze i szkoleniowe
Udostępnij te zasoby, by pomóc nauczycielom i uczniom nauczyć się korzystać z Meet.
Wskazówki dla nauczycieli
 • Aby poprawić jakość spotkania wideo, uczestnicy mogą wyłączyć kamerę i wyświetlać tylko swoje zdjęcia profilowe.
 • Jeśli jakość dźwięku jest zła, przejdź na odbiór dźwięku z telefonu. Więcej informacji
 • W przypadku dużych klas, zamiast organizować dla uczniów interaktywne zajęcia wideo, utwórz wydarzenie z transmisją na żywo. Więcej informacji
 • Nagraj lekcję i udostępnij ją później. Więcej informacji
 • Aby zaangażować uczniów, którzy oglądają transmisję na żywo lub nagrane spotkanie, możesz akceptować i prezentować pytania w Prezentacjach Google. Więcej informacji
 • Jeśli wśród uczniów są osoby niesłyszące lub niedosłyszące, włącz w Meet napisy na żywo. Więcej informacji
 • Zapoznaj się ze sprawdzonymi metodami dotyczącymi nauki zdalnej za pomocą Meet. Więcej informacji

Najczęstsze pytania

Jak długo płatne funkcje Google Meet będą dostępne dla klientów korzystających z Google Workspace for Education Fundamentals?
Promocja dotycząca bezpłatnego dostępu do funkcji pozwalających na zwiększenie limitu uczestników spotkania oraz transmisję na żywo zakończyła się 30 września 2020 r. Aby korzystać z tych funkcji po zakończeniu promocji, przejdź na wersję Education. Promocja dotycząca bezpłatnego nagrywania spotkań była przedłużona do momentu wprowadzenia w późniejszym okresie 2020 roku nowej funkcji nagrań tymczasowych. Funkcja nagrań tymczasowych da organizatorom możliwość nagrywania spotkań i udostępniania ich we własnej domenie przez maksymalnie 30 dni. 
Jakie są wymagania systemowe dotyczące korzystania z Google Meet?
Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Wymagania dotyczące korzystania z Google Meet.
Czy mogę włączyć Google Meet i wyłączyć czat w klasycznej wersji Hangouts?

Tak. Możesz włączyć Meet i równocześnie wyłączyć klasyczną wersję Hangouts, przez włączenie usługi Meet oraz ustawienie usługi Google Chat i klasycznej wersji Hangouts na Tylko Chat lub Obie usługi wyłączone.

Czy mogę dodawać spotkania wideo w Google Meet z Outlooka?
Tak. Więcej informacji znajdziesz w artykule Dodawanie spotkań wideo w Meet do Outlooka.
Czy osoby korzystające z innych narzędzi do prowadzenia rozmów wideo mogą dołączać do rozmów wideo w Google Meet?
Tak. Więcej informacji znajdziesz w artykule Używanie Meet z systemami do rozmów wideo innych firm.
Co mam zrobić, jeśli obecnie korzystam z Google Workspace for Education Plus?
Jeśli wersja Google Workspace for Education Plus została kupiona dla całej organizacji, przypisz licencje dla nauczycieli użytkownikom, którzy mają mieć dostęp do funkcji takich jak nagrywanie czy transmitowanie na żywo, i włącz te funkcje w konsoli administracyjnej Google. 
Kto może zatwierdzać zewnętrzne prośby o dołączenie do spotkania?

Tylko twórca spotkania lub właściciel kalendarza może zatwierdzać prośby o dołączenie do spotkania wideo od osób spoza domeny. Goście z zewnątrz nie mogą poprosić o dołączenie do spotkania wideo, jeśli dwukrotnie im tego odmówiono.

Jeśli twórca spotkania musi opuścić je przed końcem, powinien najpierw zatwierdzić prośby wszystkich osób, którym chce zezwolić na dołączenie. Podczas spotkania żaden inny uczestnik nie widzi ani nie może zatwierdzać zewnętrznych próśb o dołączenie.

Twórca spotkania nie może:

 • zezwalać gościom z zewnątrz na automatyczne dołączanie do trwającego spotkania,
 • zezwalać innym na przyjmowanie próśb o dołączenie do spotkania od uczestników z zewnątrz.
Dlaczego użytkownicy nie mogą dołączać do niektórych spotkań?
Jeśli masz konto w wersji dla Szkół i Uczelni, a Twoja instytucja to szkoła podstawowa lub szkoła średnia, nie możesz dołączać do rozmów wideo w Google Meet utworzonych przez użytkowników osobistych kont Google.
Do spotkań organizowanych przez użytkowników Google Workspace for Education nie mogą dołączać użytkownicy anonimowi i niezalogowani na konta Google. Mogą oni jednak dołączać do spotkania przez telefon.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem