กําหนดเส้นทางข้อความการส่งต่อ SMTP ขาออกผ่าน Google

ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลภายในองค์กรสําหรับการส่งต่อ SMTP ผ่านเซิร์ฟเวอร์ของ Google

หากองค์กรของคุณใช้ Microsoft Exchange หรือบริการหรือเซิร์ฟเวอร์ SMTP อื่น คุณสามารถตั้งค่าบริการการส่งต่อ SMTP ให้กําหนดเส้นทางอีเมลขาออกผ่าน Google ได้ โดยคุณสามารถใช้ทำสิ่งต่างๆ ดังนี้:

 • กรองข้อความเพื่อหาจดหมายขยะและไวรัสก่อนที่ระบบจะส่งข้อความถึงผู้รับภายนอก
 • ใช้การรักษาความปลอดภัยของอีเมลและการตั้งค่า Gmail ขั้นสูงกับข้อความขาออก

ข้อควรทราบก่อนที่จะเริ่มต้น

เปิดส่วน  |  ยุบทั้งหมด

ตรวจสอบการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์
 • หากใช้การเข้ารหัส TLS ให้กําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลภายในองค์กรให้ชี้ไปยัง smtp-relay.gmail.com ในพอร์ต 587
 • หากไม่ได้ใช้การเข้ารหัส TLS ให้กําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรให้ชี้ไปยัง smtp-relay.gmail.com ในพอร์ต 25, 465 หรือ 587 หากไม่มีการเข้ารหัส TLS คุณจะใช้การตรวจสอบสิทธิ์ SMTP ไม่ได้และจะต้องใช้การตรวจสอบสิทธิ์ที่อยู่ IP
เปิดพื้นที่เก็บข้อมูลอีเมลแบบครอบคลุม

คุณสามารถเปิดใช้งานพื้นที่เก็บข้อมูลอีเมลแบบครอบคลุมเพื่อช่วยให้ตัวกรองจดหมายขยะของ Gmail เรียนรู้เกี่ยวกับผู้รับอีเมลของคุณได้ 

เปิดพื้นที่เก็บข้อมูลอีเมลแบบครอบคลุมในกรณีต่อไปนี้

 • คุณสามารถใช้การส่งต่อ SMTP เพื่อกําหนดเส้นทางข้อความอีเมลสําหรับการแจ้งเตือนอัตโนมัติ เช่น ระบบคำขอแจ้งปัญหาและข้อบกพร่อง โดยระบบจะส่งอีเมลที่ส่งผ่านการส่งต่อไปให้ผู้รับในองค์กร

 • คุณใช้ Google ห้องนิรภัยและบริการส่งต่อ SMTP ระบบจะเก็บอีเมลที่ส่งผ่านการส่งต่อไว้ในห้องนิรภัย

หากต้องการเปิด ให้ไปที่หัวข้อตั้งค่าพื้นที่เก็บข้อมูลอีเมลแบบครอบคลุม

ตรวจสอบข้อจำกัดการส่งสำหรับบริการส่งต่อ SMTP

ขีดจำกัดทั้งองค์กร

จํานวนผู้รับที่บัญชีขององค์กรจะส่งอีเมลไปหาได้จะขึ้นอยู่กับแนวทางปฏิบัติในการส่งโดยรวมของคุณ จำนวนสูงสุดสำหรับผู้รับอีเมลที่ซ้ำกันที่อนุญาตต่อองค์กร 1 แห่งมีดังนี้

 • 4.6 ล้านรายในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง 
 • 319,444 รายต่อช่วงเวลา 10 นาที  

หากส่งอีเมลเกินขีดจำกัด ผู้ใช้อาจได้รับข้อผิดพลาดเมื่อพยายามส่งข้อความ

เราอาจลดจำนวนอีเมลผู้รับสูงสุดที่คุณส่งอีเมลถึงได้สำหรับบัญชี Google Workspace ของคุณ โดยจะขึ้นอยู่กับแนวทางปฏิบัติในการส่งอีเมล หากจำนวนผู้รับมีจำกัด การแมปอีเมลของบัญชีอาจถูกจำกัดด้วย เราขอแนะนำให้คุณดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติแนะนำสำหรับการส่งอีเมลถึงผู้ใช้ Gmail สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่

ขีดจำกัดสำหรับผู้ใช้และข้อความ

หากผู้ใช้ส่งข้อความเกินจํานวนที่จํากัด ระบบจะแสดงข้อผิดพลาดเมื่อผู้ใช้พยายามจะส่งข้อความ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของบริการส่งต่อ SMTP.

 • ผู้ใช้แต่ละรายจะส่งข้อความได้สูงสุด 10,000 ข้อความในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ขีดจํากัดนี้อาจต่ำกว่าหากบัญชี Google Workspace ของคุณยังอยู่ในช่วงทดลองใช้ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจํากัดบัญชี โปรดไปที่ขีดจํากัดการส่งของ Gmail ใน Google Workspace
 • ผู้ใช้ Google Workspace จะไม่สามารถส่งอีเมลไปยังผู้รับมากกว่า 10,000 รายโดยไม่ซ้ำกันในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงได้ 
 • ขีดจำกัดผู้รับของธุรกรรม SMTP แต่ละรายการสำหรับ smtp-relay.gmail.com อยู่ที่ 100 คน หากเกินขีดจำกัดนี้ระบบจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด หากต้องการส่งข้อความให้กับผู้รับเพิ่มเติม ให้เริ่มทำธุรกรรมใหม่ (การเชื่อมต่อ SMTP หรือคำสั่ง RSET รายการใหม่)  
 • ระบบจะนับจํานวนข้อความโดยอิงจากอีเมลของผู้ส่งที่ใช้ในการทําธุรกรรมการส่งต่อ SMTP หากผู้ส่งเอนเวโลปไม่ใช่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกับบัญชี Google Workspace ของคุณ ขีดจํากัดต่อผู้ใช้จะไม่มีผล ระบบจะไม่สนใจอีเมลในช่อง "จาก:" และ "ตอบกลับ:"
 • บริการส่งต่อ SMTP ไม่รองรับผู้รับเอนเวโลปหลายราย (RCPT TO) เมื่อระบุผู้ส่งเอนเวโลปเป็นค่าว่าง (MAIL FROM: <>)

ขีดจำกัดสำหรับบัญชีทดลองใช้

ขีดจํากัดสําหรับบัญชีทดลองใช้อาจต่ำกว่า หากต้องการเพิ่มขีดจำกัดดังกล่าว คุณจะต้องชำระเงินตามใบเรียกเก็บเงินที่ Google สร้างขึ้น การเพิ่มขีดจํากัดการส่งต่อจะแตกต่างจากการเพิ่มขีดจํากัดของ Gmail ซึ่งทําได้โดยการสิ้นสุดช่วงทดลองใช้

จํานวนผู้รับสูงสุดที่จํากัดต่อผู้ใช้และขีดจำกัดต่อบัญชี

จํานวนผู้รับสูงสุดที่จํากัดต่อผู้ใช้แต่ละรายจะพิจารณาจากผู้รับที่ไม่ซ้ำกัน ขีดจํากัดต่อบัญชีจะนับตามจำนวนผู้รับทั้งหมด ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้ส่งต่อข้อความ 1,000 ข้อความไปยังผู้รับ A และส่งต่อข้อความ 1,000 ข้อความไปยังผู้รับ B ระบบจะนับเป็น 2 ข้อความต่อขีดจํากัดต่อผู้ใช้ และนับเป็น 2,000 ข้อความต่อขีดจํากัดบัญชีของคุณ

ขีดจำกัดของบัญชีสำหรับยอดค้างชำระ

หากยังไม่ได้จ่ายบิลสําหรับบัญชี Google Workspace ขีดจํากัดบัญชีของคุณจะต่ำกว่า

จำนวนสูงสุดที่จำกัดไว้สำหรับการส่งต่อ SMTP และการส่งผ่าน Gmail

ขีดจำกัดต่อผู้ใช้ในการส่งอีเมลด้วย Gmail จะแตกต่างกับการส่งต่อ SMTP จำนวนสูงสุดที่จำกัดไว้สำหรับการส่งต่อ SMTP และการส่งผ่าน Gmail ของผู้ใช้นั้นไม่เกี่ยวข้องกัน และจะนับแยกจากกัน  

ขีดจำกัดการปฏิเสธการให้บริการ (DoS)

 • เซิร์ฟเวอร์การส่งต่อ SMTP ของ Google Workspace จะรองรับเมธอดรักษาความปลอดภัยที่ป้องกันการโจมตี DoS ได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เมธอดการรักษาความปลอดภัยได้รับผลกระทบ เราขอแนะนําให้เอเจนต์ SMTP ส่งการเชื่อมต่ออีเมลซ้ำเป็นจํานวนมาก การใช้การเชื่อมต่อซ้ำเรียกว่าการแคชการเชื่อมต่อ ซึ่งช่วยให้เซิร์ฟเวอร์ส่งข้อความได้หลายรายการต่อการเชื่อมต่อ 1 รายการ ผู้ให้บริการอีเมลจะช่วยคุณตั้งค่าการแคชการเชื่อมต่อได้
 • เราขอแนะนำให้เซิร์ฟเวอร์แสดงตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันในอาร์กิวเมนต์ HELO หรือ EHLO ในระหว่างการเชื่อมต่อ SMTP ตัวอย่างเช่น ใช้ชื่อโดเมนของคุณหรือชื่อเซิร์ฟเวอร์แทนตัวระบุทั่วไป เช่น localhost หรือ smtp-relay.gmail.com

ข้อจำกัดการใช้การส่งต่อในทางที่ผิด

Google จะตรวจสอบข้อความที่ส่งผ่านบริการส่งต่อ SMTP เพื่อจัดการจดหมายขยะ หากระบบตรวจพบว่าผู้ใช้ส่งจดหมายขยะจํานวนมาก เราจะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังผู้ดูแลระบบขั้นสูงสําหรับบัญชี Google Workspace ของคุณ

ดูนโยบายเกี่ยวกับจดหมายขยะและการละเมิดและการจัดการกับการส่งต่อ SMTP ในทางที่ผิด

ขนาดไฟล์แนบสูงสุด

คุณส่งไฟล์แนบได้สูงสุดถึง 25 MB หากคุณมีไฟล์แนบมากกว่า 1 ไฟล์ เมื่อรวมกันแล้ว ไฟล์ที่แนบต้องมีขนาดไม่เกิน 25 MB

หากไฟล์มีขนาดใหญ่กว่า 25 MB Gmail จะเพิ่มลิงก์ Google ไดรฟ์โดยอัตโนมัติในอีเมลแทนการส่งเป็นไฟล์แนบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการแชร์ไฟล์แนบ Google ไดรฟ์

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าการส่งต่อ SMTP ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. ในคอนโซลผู้ดูแลระบบ ไปที่เมนู จากนั้น แอปจากนั้นGoogle Workspaceจากนั้นGmailจากนั้นการกําหนดเส้นทาง

  คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบการตั้งค่าบริการส่งต่อ SMTP ได้ที่องค์กรระดับบนสุดเท่านั้น คุณจะดูการตั้งค่าได้ในระดับหน่วยขององค์กรย่อย

 3. เลื่อนไปที่ SMTP relay service แล้วคลิก Configure หากมีการกำหนดการตั้งค่าไว้แล้ว ให้คลิก Edit หรือ Add another
 4. ป้อนชื่อการตั้งค่าแล้วตั้งค่าตัวเลือกต่อไปนี้
  ตัวเลือกการตั้งค่า สิ่งที่ต้องทำ
  ผู้ส่งที่อนุญาต

  เลือกตัวเลือกต่อไปนี้

  • Only registered Apps users in my domains - ผู้ส่งต้องเป็นผู้ใช้ Google Workspace ในโดเมนของคุณ
  • Only addresses in my domains - ผู้ส่งไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใช้ Google Workspace แต่ต้องเป็นผู้ใช้ที่อยู่ในโดเมนที่จดทะเบียนแล้วของคุณ ตัวเลือกนี้จะเป็นประโยชน์เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหรือแอปพลิเคชันที่กําหนดเองเพื่อส่งข้อความ
  • Any addresses (ไม่แนะนำ) - ผู้ส่งจะใช้อีเมลใดก็ได้ ซึ่งรวมถึงอีเมลนอกโดเมนของคุณ ตัวเลือกนี้จะทําให้เสี่ยงต่อการถูกละเมิดมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์ของผู้ใช้หรือจากการตั้งค่า SMTP ที่ไม่ถูกต้อง

   หากคุณใช้ตัวเลือก any address และส่งข้อความจากโดเมนที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือส่งโดยที่มีค่า envelope-from ว่างเปล่า (เช่น ข้อความตีกลับหรือการแจ้งเตือนลางาน) ให้ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณให้ใช้ SMTP AUTH เพื่อระบุโดเมนที่ส่ง หรือเพื่อแสดงชื่อโดเมนของคุณในคําสั่ง HELO หรือ EHLO

   หากผู้ส่งไม่ได้อยู่ในโดเมนใดของคุณ ระบบจะเปลี่ยนผู้ส่งเอนเวโลปจาก user@domain_you_don't_own เป็น postmaster@your_domain โดยที่ [your_domain] เป็นโดเมนที่ระบบได้รับจาก SMTP AUTH หรือจากคำสั่ง HELO หรือ EHLO

  เมื่ออีเมลที่ระบุในคำสั่ง MAIL FROM SMTP เป็นของผู้ใช้ Google Workspace ที่ลงทะเบียนแล้ว ผู้ใช้รายดังกล่าวต้องได้รับมอบหมายใบอนุญาต Google Workspace ที่อนุญาตให้ใช้งาน Gmail

  การตรวจสอบสิทธิ์

  เลือกช่องใดช่องหนึ่งหรือทั้ง 2 ช่องต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าวิธีการตรวจสอบสิทธิ์

  • Only accept mail from the specified IP addresses - ระบบจะรับเฉพาะข้อความที่ส่งจากที่อยู่ IP ที่คุณระบุ
  • Require SMTP Authentication - บังคับใช้การตรวจสอบสิทธิ์ SMTP เพื่อระบุโดเมนที่ส่ง (ต้องเชื่อมต่อผ่าน TLS) การตรวจสอบสิทธิ์ SMTP จะยืนยันการเชื่อมต่อโดยตรวจสอบอีเมลและรหัสผ่าน Google Workspace ของผู้ใช้

  หากคุณเลือกตัวเลือกที่อยู่ IP ที่ระบุ ให้ทำดังนี้

  1. คลิก Add
  2. ป้อนคําอธิบายและที่อยู่หรือช่วงที่อยู่ IP ในรูปแบบ IPv4 หรือ IPv6
   ใช้ที่อยู่ IP สาธารณะของคุณเอง คุณจะระบุที่อยู่ IP ได้สูงสุด 65,536 รายการใน 1 ช่วง ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เราขอแนะนําให้ใช้ช่วง IP ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้
  3. เลือกหรือยกเลิกการเลือกช่อง Enable เพื่อเปิดหรือปิดใช้ที่อยู่หรือช่วงที่อยู่ IP
  4. คลิก Save
  5. หากต้องการเพิ่มที่อยู่หรือช่วง IP ให้ทําซ้ำขั้นตอนดังกล่าว
  การเข้ารหัส

  (ไม่บังคับ) หากต้องการกําหนดให้ใช้ TLS สําหรับการเชื่อมต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับ Google ให้เลือกช่อง Require TLS encryption

  สำคัญ: หากเซิร์ฟเวอร์อีเมลไม่รองรับ TLS และคุณเลือกช่องนี้ ข้อความที่ไม่ได้ส่งผ่านการเชื่อมต่อ TLS ที่เข้ารหัสจะถูกปฏิเสธ
 5. คลิก Save
การเปลี่ยนแปลงอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมง แต่โดยปกติจะใช้เวลาเร็วกว่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรให้ชี้ไปยัง Google

กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Exchange

เปิดส่วน  |  ยุบทั้งหมดและกลับไปด้านบนสุด

Microsoft Exchange 2007/2010 โดยไม่มี Edge Server

ทีมสนับสนุนของ Google Workspace ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Google เท่านั้น หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับขั้นตอนเหล่านี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์อีเมล

ในกรณีนี้ ให้ตั้งค่า Outbound Services บนเซิร์ฟเวอร์ Hub Transport ห้ามเปลี่ยนการตั้งค่าระยะหมดเวลาเริ่มต้นสำหรับเซิร์ฟเวอร์อีเมล Microsoft Exchange 2007/2010 การตั้งค่าระยะหมดเวลาเริ่มต้นรองรับการกำหนดค่าการส่งต่อ SMTP นี้

 1. ในส่วน Transport Settings Properties ให้คลิก Generalจากนั้นOrganization Configurationจากนั้นHub Transport
 2. คลิก Send Connectors
 3. คลิกขวาที่บานหน้าต่างการดำเนินการ แล้วเลือก New SMTP Send Connector
 4. ในส่วน Name ให้ป้อน Outbound
 5. ในส่วน Select the intended use for this Send connector ให้เลือก Internet แล้วคลิก Next

 6. คลิก Add


   
 7. ในส่วน Domain ให้ป้อน * (เครื่องหมายดอกจัน) เพื่อให้ระบบกําหนดเส้นทางอีเมลทั้งหมดผ่านเครื่องมือเชื่อมต่อใหม่

 8. เลือกช่อง Include all subdomains และคลิก OK
 9. คลิก Next
 10. ในส่วน Network settings ให้เลือก Route mail through the following smart hostsจากนั้นคลิก Add

 11. เลือก Fully qualified domain Name (FQDN) และป้อน smtp-relay.gmail.com


   
 12. ในส่วน Configure smart host authentication settings ให้เลือก None แล้วคลิก Next


   
 13. ในส่วน Source Server ให้คลิก Add แล้วระบุเซิร์ฟเวอร์ฮับขาออกแต่ละรายการที่จะทําหน้าที่เป็นบริดจ์เฮด
   
 14. คลิก OKจากนั้นNext
 15. ในส่วน New Connector ให้คลิก New


 16. คลิก Finish

 17. ส่งข้อความทดสอบเพื่อยืนยันว่าระบบอีเมลขาออกทำงานได้
Microsoft Exchange 2007/2010 โดยมี Edge Server

ทีมสนับสนุนของ Google Workspace ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Google เท่านั้น หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับขั้นตอนเหล่านี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์อีเมล

หากต้องการส่งข้อความใน Edge Server ให้กําหนดค่าเครื่องมือเชื่อมต่อในการส่ง คุณสามารถสร้างและแก้ไขเครื่องมือเชื่อมต่อในการส่งได้ในคอนโซลการจัดการ Exchange ห้ามเปลี่ยนการตั้งค่าระยะหมดเวลาเริ่มต้นสำหรับเซิร์ฟเวอร์อีเมล Microsoft Exchange 2007/2010 การตั้งค่าระยะหมดเวลาเริ่มต้นรองรับการกำหนดค่าการส่งต่อ SMTP นี้

วิธีสร้างและกำหนดค่า Send Connector ในเซิร์ฟเวอร์ Hub Connector

 1. คลิก Organization Configurationจากนั้นHub Transport
 2. คลิก Send Connectors
 3. ดับเบิลคลิกที่ EdgeSync - name of your site to internet


   
 4. จากแท็บ Address Space ให้ตรวจสอบว่าเพิ่มโดเมนเครื่องหมายดอกจัน (*) แล้ว


   
 5. ในแท็บ Network ให้ยกเลิกการเลือกช่อง Enable Domain Security (Mutual Auth TLS) แล้วเลือก Route mail through the following smart hosts


   
 6. คลิก Add
 7. เลือก Fully qualified domain name ให้ป้อน smtp-relay.gmail.com แล้วคลิก OK

  '""
 8. ยืนยันว่าได้ระบุรายการการสมัครรับข้อมูล Edge ที่เหมาะสมแล้วในแท็บ Source Server
 9. จาก Exchange Management Shell ให้เรียกใช้คำสั่ง start-edgesynchronization command

 10. ใน Edge Server ให้ยืนยันว่าได้รับการตั้งค่า Send Connector ใหม่แล้ว และตรงกับในฮับเซิร์ฟเวอร์
 11. ตรวจสอบเครื่องมือเชื่อมต่อของการรับใน Edge Server และตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้
  • แท็บ Network มีช่วง IP ของฮับเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด
  • แท็บ Authentication ได้เลือกตัวเลือก Exchange Server Authentication ไว้
  • แท็บ Permission Groups มีการเลือกตัวเลือก Exchange Servers ไว้
 12. ส่งข้อความทดสอบเพื่อยืนยันว่าระบบอีเมลขาออกทำงานได้

Microsoft Exchange 2000/2003

ทีมสนับสนุนของ Google Workspace ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Google เท่านั้น หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับขั้นตอนเหล่านี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์อีเมล

เปลี่ยนช่วงการลองใหม่ และกำหนดค่าสมาร์ทโฮสต์ให้เปลี่ยนเส้นทางการรับส่งข้อมูลไปยัง Google ดังนี้

 1. คลิกขวาที่ SMTP Virtual Server แล้วเลือก Properties

 2. คลิกแท็บ Delivery

 3. ในส่วน Outbound ให้เปลี่ยนช่วงการลองใหม่ค่าเริ่มต้นเป็นค่าต่อไปนี้

  • First retry interval (minutes): 1
  • Second retry interval (minutes): 1
  • Third retry interval (minutes): 3
  • Subsequent retry interval (minutes): 5
 4. คลิก Connectors แล้วคลิกขวาที่ SMTP Connector (หรือ Internet Mail SMTP Connector) แล้วเลือก Properties

 5. จากแท็บ General ให้พิมพ์ smtp-relay.gmail.com ลงไป

 6. หากคุณเลือกตัวเลือกอีเมลใดก็ได้สำหรับผู้ส่งที่อนุญาตและส่งอีเมลจากโดเมนที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ หรือหากคุณส่งอีเมลโดยไม่ได้ระบุที่อยู่ "จาก" เช่น ข้อความตีกลับหรือการแจ้งเตือนวันหยุด คุณจะต้องเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ 

  • กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลให้ใช้ SMTP AUTH ในการตรวจสอบสิทธิ์ว่าเป็นผู้ใช้ Google Workspace
  • แสดงชื่อโดเมนของคุณในคําสั่ง HELO หรือ EHLO

  โปรดติดต่อผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณเพื่อขอคำแนะนำโดยละเอียด

 7. คลิก OK เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 

กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ HCL, Novell และ Sendmail

เปิดส่วน  |  ยุบทั้งหมดและกลับไปด้านบนสุด

HCL Domino (เดิมคือ IBM Domino)

วิธีการเหล่านี้เขียนขึ้นสำหรับ Domino R5/R6 เพื่อใช้กับลักษณะการใช้งานส่วนใหญ่

ห้ามเปลี่ยนการตั้งค่าระยะหมดเวลาเริ่มต้นสำหรับเซิร์ฟเวอร์อีเมล Domino R5/R6 การตั้งค่าระยะหมดเวลาเริ่มต้นรองรับการกำหนดค่าการส่งต่อ SMTP นี้

ตั้งค่าสมาร์ทโฮสต์และปรับช่วงการลองใหม่

 1. เปิด Domino Administrator

 2. คลิก Administrationจากนั้นแท็บ Configuration

 3. คลิก Configurations

 4. ดับเบิลคลิกที่ชื่อของ Domino Server

 5. ที่ด้านบน ให้คลิก Edit Server Configuration

 6. คลิกแท็บ Router/SMTP

 7. ในส่วน Relay host for messages leaving the local internet domain ให้ป้อน smtp-relay.gmail.com

 8. คลิกแท็บ Restrictions and Controls จากนั้นแท็บ Transfer Controls

 9. ในส่วน Initial Transfer Retry Interval ให้ป้อนค่าอย่างน้อย 1 นาที

 10. คลิก Save & Close

 11. หากคุณเลือกตัวเลือกอีเมลใดก็ได้สำหรับผู้ส่งที่อนุญาตและส่งอีเมลจากโดเมนที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ หรือหากคุณส่งอีเมลโดยไม่ได้ระบุที่อยู่ "จาก" เช่น ข้อความตีกลับหรือการแจ้งเตือนวันหยุด คุณจะต้องเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ 

  • กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลให้ใช้ SMTP AUTH ในการตรวจสอบสิทธิ์ว่าเป็นผู้ใช้ Google Workspace
  • แสดงชื่อโดเมนของคุณในคําสั่ง HELO หรือ EHLO

  โปรดติดต่อผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณเพื่อขอคำแนะนำโดยละเอียด

 12. ส่งข้อความทดสอบเพื่อยืนยันว่าระบบอีเมลขาออกทำงานได้

Novell Groupwise

 

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มระยะหมดเวลาของเซิร์ฟเวอร์

 1. เปิดอินเทอร์เฟซ Groupwise ConsoleOne

 2. คลิกขวาที่รายการ Internet Agent แล้วเลือก Properties

 3. เลือกแท็บ SMTP/MIME Settings แล้วคลิก Timeouts

 4. กำหนดค่าดังต่อไปนี้

  • Commands: 5 minutes
  • Data: 3 minutes
  • Connection Establishment: 2 minutes
  • Initial Greeting: 5 minutes
  • TCP Read: 5 minutes
  • Connection Termination: 15 minutes
 5. คลิก Apply จากนั้น OK

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าสมาร์ทโฮสต์

 1. เปิดอินเทอร์เฟซ Groupwise ConsoleOne

 2. คลิกขวาที่รายการ Internet Agent แล้วเลือก Properties

 3. หากหน้าการตั้งค่า SMTP/MIME ไม่ได้เป็นหน้าเริ่มต้น ให้คลิกแท็บ SMTP/MIME จากนั้นSettings

 4. ตั้งจำนวน SMTP Send Threads ให้เท่ากับจำนวนสูงสุดของการเชื่อมต่อในเวลาเดียวกันที่เซิร์ฟเวอร์ Groupwise จะรองรับได้โดยไม่เกิดปัญหา

 5. ในส่วน Relay Host for Outbound Messages ให้ป้อน smtp-relay.gmail.com

 6. คลิก Apply จากนั้น OK

 7. หากคุณเลือกตัวเลือกอีเมลใดก็ได้สำหรับผู้ส่งที่อนุญาตและส่งอีเมลจากโดเมนที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ หรือหากคุณส่งอีเมลโดยไม่ได้ระบุที่อยู่ "จาก" เช่น ข้อความตีกลับหรือการแจ้งเตือนวันหยุด คุณจะต้องเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ 

  • กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลให้ใช้ SMTP AUTH ในการตรวจสอบสิทธิ์ว่าเป็นผู้ใช้ Google Workspace
  • แสดงชื่อโดเมนของคุณในคําสั่ง HELO หรือ EHLO

  โปรดติดต่อผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณเพื่อขอคำแนะนำโดยละเอียด

 8. ส่งข้อความทดสอบเพื่อยืนยันว่าระบบอีเมลขาออกทำงานได้

Sendmail

ค่าเริ่มต้นของระยะหมดเวลาใน Sendmail คือ 1 ชั่วโมง หากค่าระยะหมดเวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมง ให้อัปเดตค่าเป็น 1 ชั่วโมงก่อนที่จะตั้งค่าการส่งต่อ SMTP

ในการตั้งค่าบริการส่งต่อ SMTP สําหรับ Sendmail ให้ทําดังนี้ 

 1. เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ลงในไฟล์ /etc/mail/sendmail.mc
  define(`SMART_HOST', `smtp-relay.gmail.com')​​

 2. หยุดกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์ Sendmail แล้วเริ่มต้นอีกครั้ง

 3. หากคุณเลือกตัวเลือกอีเมลใดก็ได้สำหรับผู้ส่งที่อนุญาตและส่งอีเมลจากโดเมนที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ หรือหากคุณส่งอีเมลโดยไม่ได้ระบุที่อยู่ "จาก" เช่น ข้อความตีกลับหรือการแจ้งเตือนวันหยุด คุณจะต้องเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ 

  • กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลให้ใช้ SMTP AUTH ในการตรวจสอบสิทธิ์ว่าเป็นผู้ใช้ Google Workspace
  • แสดงชื่อโดเมนของคุณในคําสั่ง HELO หรือ EHLO

  โปรดติดต่อผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณเพื่อขอคำแนะนำโดยละเอียด

 4. ส่งข้อความทดสอบเพื่อยืนยันว่าระบบอีเมลขาออกทำงานได้

กําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ macOS, Qmail และ Postfix

เปิดส่วน  |  ยุบทั้งหมดและกลับไปด้านบนสุด

macOS
 1. เลือก Mail ใน Server Admin แล้วคลิก Settings
 2. ป้อน smtp-relay.gmail.com ในส่วน Relay all mail through this host

 3. คลิก Save

 4. หากคุณเลือกตัวเลือกอีเมลใดก็ได้สำหรับผู้ส่งที่อนุญาตและส่งอีเมลจากโดเมนที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ หรือหากคุณส่งอีเมลโดยไม่ได้ระบุที่อยู่ "จาก" เช่น ข้อความตีกลับหรือการแจ้งเตือนวันหยุด คุณจะต้องเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ 

  • กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลให้ใช้ SMTP AUTH ในการตรวจสอบสิทธิ์ว่าเป็นผู้ใช้ Google Workspace
  • แสดงชื่อโดเมนของคุณในคําสั่ง HELO หรือ EHLO

  โปรดติดต่อผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณเพื่อขอคำแนะนำโดยละเอียด

 5. เริ่มการทำงานของบริการอีเมลอีกครั้ง

 6. ส่งข้อความทดสอบเพื่อยืนยันว่าระบบอีเมลขาออกทำงานได้

Qmail

ใน Qmail ค่าเริ่มต้นของระยะหมดเวลาของเซิร์ฟเวอร์คือ 1,200 วินาที หากค่าระยะหมดเวลาน้อยกว่า 900 วินาที ให้อัปเดตค่าอย่างน้อย 900 วินาทีก่อนตั้งค่าการส่งต่อ SMTP

วิธีตั้งค่าสมาร์ทโฮสต์สำหรับ Qmail

 1. แก้ไข (หรือสร้าง) ไฟล์ /var/qmail/control/smtproutes แล้วเพิ่มบรรทัดนี้ต่อท้าย
  :smtp-relay.gmail.com:25
 2. หากคุณมีโดเมนภายในที่ไม่ควรกําหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลมาที่ Google ให้เพิ่มการตั้งค่าการกําหนดเส้นทางไปยังเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่เหมาะสมในไฟล์ /var/qmail/control/smtproutes โดยใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้ <InternalDomain>:<ServerForInternalDomain>
 3. หากคุณเลือกตัวเลือกอีเมลใดก็ได้สำหรับผู้ส่งที่อนุญาตและส่งอีเมลจากโดเมนที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ หรือหากคุณส่งอีเมลโดยไม่ได้ระบุที่อยู่ "จาก" เช่น ข้อความตีกลับหรือการแจ้งเตือนวันหยุด คุณจะต้องเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ 

  • กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลให้ใช้ SMTP AUTH ในการตรวจสอบสิทธิ์ว่าเป็นผู้ใช้ Google Workspace
  • แสดงชื่อโดเมนของคุณในคําสั่ง HELO หรือ EHLO

  โปรดติดต่อผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณเพื่อขอคำแนะนำโดยละเอียด

 4. หยุดเซิร์ฟเวอร์ Qmail แล้วเริ่มต้นอีกครั้ง
 5. ส่งข้อความทดสอบเพื่อยืนยันว่าระบบอีเมลขาออกทำงานได้
Postfix

ห้ามเปลี่ยนการตั้งค่าระยะหมดเวลาเริ่มต้นสำหรับเซิร์ฟเวอร์อีเมล Postfix การตั้งค่าระยะหมดเวลาเริ่มต้นรองรับการกำหนดค่าการส่งต่อ SMTP นี้

วิธีตั้งค่าสมาร์ทโฮสต์สำหรับ Postfix

 1. เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ลงในไฟล์การกำหนดค่า (เส้นทางตัวอย่าง /etc/postfix/main.cf)
  relayhost = smtp-relay.gmail.com:25
 2. เริ่มการทำงานของ Postfix อีกครั้งโดยเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้
  # sudo postfix reload
 3. หากคุณเลือกตัวเลือกอีเมลใดก็ได้สำหรับผู้ส่งที่อนุญาตและส่งอีเมลจากโดเมนที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ หรือหากคุณส่งอีเมลโดยไม่ได้ระบุที่อยู่ "จาก" เช่น ข้อความตีกลับหรือการแจ้งเตือนวันหยุด คุณจะต้องเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ 

  • กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลให้ใช้ SMTP AUTH ในการตรวจสอบสิทธิ์ว่าเป็นผู้ใช้ Google Workspace
  • แสดงชื่อโดเมนของคุณในคําสั่ง HELO หรือ EHLO

  โปรดติดต่อผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณเพื่อขอคำแนะนำโดยละเอียด

 4. ส่งข้อความทดสอบเพื่อยืนยันว่าระบบอีเมลขาออกทำงานได้


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
เริ่มต้นการทดลองใช้งานฟรี 14 วันได้เลย

อีเมลระดับมืออาชีพ พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ การแชร์ปฏิทิน การประชุมวิดีโอ และอื่นๆ เริ่มต้นการทดลองใช้งาน G Suite ฟรีวันนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก