SMTP-relä – dirigera utgående meddelanden som inte kommer från Gmail via Google

Om du har den gamla versionen av G Suite uppgraderar du till G Suite Basic för att få den här funktionen. 

Om din organisation använder Microsoft® Exchange eller en annan SMTP-tjänst än Gmail, kan du konfigurera SMTP-relätjänsten för att dirigera utgående e-post via Google. Inställningen för SMTP-relätjänst kan användas för att filtrera meddelanden med avseende på skräppost och virus innan de når externa kontakter. Du kan också tillämpa e-postsäkerhetsinställningarna i G Suite på utgående meddelanden.

Innan du börjar

Aktivera omfattande e-postlagring

Vi rekommenderar även att du aktiverar omfattande e-postlagring. Vid omfattande e-postlagring tränas skräppostfiltret på de adresser du skickar till så att sannolikheten blir mindre för att meddelanden som skickas från dessa adresser markeras som skräppost.

Du måste aktivera inställningen för omfattande e-postlagring om du har ett annat system än Gmail som vidarebefordrar e-post via SMTP-relätjänsten – exempelvis biljettspårningssystem, feldatabaser eller automatiska aviseringssystem – och du vill att denna e-post ska visas i användarnas Gmail-postlådor. Om du använder Google Arkiv och SMTP-relätjänsten måste du också aktivera inställningen för omfattande e-postagring om meddelanden som skickas via reläet ska arkiveras i Arkiv.

Sändningsgränser för SMTPs relätjänst

Gränser per användare

 • Det maximala antalet meddelanden som en användare kan skicka under en 24-timmarsperiod är 10 000. Det kan dock variera beroende på antalet användarlicenser i ditt G Suite-konto.
 • Det maximala antalet unika mottagare som tillåts per användare och 24-timmarsperiod är cirka 130 gånger antalet användarlicenser på ditt G Suite-konto.

Obs!

 • Om en användare överskrider någon av dessa gränser visas felet ”550 5.4.5 Den dagliga reläkvoten har överskridits för användaren”. 

 • Googles servrar kan hantera fler än 100 mottagare per transaktion. Dock kan gränserna för RFC 5321 blockera vissa transaktioner.

Meddelandena räknas utifrån kuvertavsändaren vid SMTP-relätransaktionen. Om kuvertavsändaren inte är en registrerad användare gäller inte gränserna per användare. Adresser i fälten Från: och Svara till: beaktas inte. Adressen som visas under SMTP-autentiseringen, som aktiveras om du väljer alternativet Kräv SMTP-autentisering (beskrivs nedan), räknas inte heller.

Det går även att hindra alla avsändare från att skicka meddelanden när en kunds reläkvot har uppnåtts, oavsett om de är registrerade användare eller ej. I så fall visas ett annat felmeddelande utifrån gränserna per kund.

Viktigt! SMTP-relägränser är lägre för testkonton. Om du vill höja SMTP-relägränserna för ett testkonto måste du betala en räkning som skapats av Google.  Detta är inte detsamma som att höja Gmail-gränserna, vilket kan initieras genom att du avslutar den kostnadsfria testperioden.

Gränser per kund

Dessa gränser bestäms av antalet användarlicenser i ditt G Suite-konto. För små kunder träder gränserna i kraft mycket tidigare än begränsningarna per användare.

Det finns två gränser per kund:

 • Det högsta antalet mottagare som tillåts per kund och dygn är ungefär 130 gånger antalet användarlicenser på G Suite-kontot (med en övre gräns på 4 600 000 mottagare per dygn för stora kunder). Om en kund överskrider denna gräns visas felet "550 5.7.1 Daglig gräns över vidarebefordran har överskridits för domänen" för användarna.
 • Det högsta antalet mottagare som tillåts per kund under 10 minuter är ungefär 9 gånger antalet användarlicenser på G Suite-kontot (med en övre gräns på 319 444 mottagare per 10 minuter för stora kunder). Om en kund överskrider denna gräns visas felet "450 4.2.1 Övre relägräns för SMTP har överskridits för kunden".

Mer information

 • Mottagargränserna per användare gäller för unika mottagare, medan gränserna per kund gäller för totalt antal mottagare. Exempelvis när en viss användare vidarebefordrar 1 000 meddelanden till Mottagare A och ytterligare 1 000 till Mottagare B, räknas detta som 2 för gränsen per användare, men 2 000 för kundgränsen.
 • Kundgränser gäller för alla meddelanden som vidarebefordras av kunden, bland annat meddelanden som vidarebefordras från någon av kundens sekundära domäner eller underdomäner, samt e-post som vidarebefordras från externa adresser där en av kundens domäner presenteras i "helo"-argumentet.
 • Kundgränserna är lägre för kunder som ännu inte har betalat en faktura: 100 totala mottagare per dag, 50 totala mottagare under 10 minuter.
 • Det finns separata sändningsgränser per användare som beskrivs här för att skicka e-post med Gmail istället för SMTP-vidarebefordran. SMTP-vidarebefordran och sändningsgränser för Gmail-användare är oberoende av och räknas separat från varandra.

DoS-gränser (Denial of Service)

G Suites SMTP-reläservrar har skydd mot DoS-attacker (Denial of Service). För att undvika konflikter med de här skyddsfunktionerna ska SMTP-agenter som skickar stora mängder e-post via smtp-relay.google.com återanvända anslutningar och skicka flera meddelanden per anslutning. Detta kallas även anslutnings-cachning. Kontakta leverantören av e-postprogrammet för instruktioner om den här processen.

Servern presenterar unika identifierare i HELO- eller EHLO-argumenten under SMTP-anslutningen. Välj till exempel ditt domännamn eller namnet på din server istället för "localhost" eller "smtp-relay.gmail.com".

Gränser för otillåten användning av relä

Google övervakar meddelanden som skickas via SMTP-relätjänsten för skräppostklassificering. När vi upptäcker att stora mängder skräppost skickas från en viss användare skickar vi ett e-postmeddelande till den avancerade administratören med information om detta. Läs mer om policyn för skräppost och otillåten användning och hantering av otillåten användning av SMTP-relä.

Steg 1: Skicka utgående e-post med SMTP-relätjänsten

Obs! När du har angett och sparat en IP-adress eller ett IP-intervall kan du aktivera eller inaktivera den/det genom att markera rutan till vänster om alternativet.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Appar följt av G Suite följt av Gmail följt av Avancerade inställningar på startsidan för administratörskonsolen.

  Tips! Om du vill se Avancerade inställningar rullar du längst ned på Gmail-sidan.

 3. Välj organisationsenheten på toppnivå till vänster. Mer information finns i Konfigurera avancerade inställningar för Gmail.

  Obs! Inställningen SMTP-relätjänst kan bara konfigureras för rotorganisationsenheten. Du kan visa inställningen från underorganisationsnivå när den har lagts till men du kan inte lägga till, redigera eller ta bort inställningen från underorganisationsnivån.

 4. Rulla till inställningen SMTP-relätjänst i avsnittet Rutt, håll muspekaren över inställningen och klicka på Konfigurera. Om inställningen redan är konfigurerad håller du muspekaren över den och klickar på Redigera eller Lägg till ytterligare en.
 5. Ge en beskrivning om det gäller en ny inställning.
 6. I avsnittet Tillåtna avsändare väljer du vilka användare som får skicka meddelanden via SMTP-relätjänsten:
  • Enbart registrerade Google Apps-användare på min domän – avsändaren måste vara en registrerad användare på en av domänerna.
  • Enbart adresser på mina domäner – avsändaren måste inte vara en identifierad G Suite-användare, men måste finnas på en av dina registrerade domäner. Detta kan vara användbart när du har appar från tredje part eller anpassade appar som måste skicka meddelanden.
  • Alla adresser (rekommenderas inte) – avsändarens adress kan vara vad som helst, även en adress utanför domänen.
   Viktigt! Alternativet Alla adresser ökar risken för otillåten användning, antingen via skadlig programvara på användarnas datorer eller via felaktig konfigurering av SMTP- infrastrukturen. Därför rekommenderar vi inte det här alternativet.

   Om alternativet Alla adresser ska fungera korrekt, måste du konfigurera e-postservern för användning av SMTP AUTH för att identifiera den sändande domänen eller ange ett av dina domännamn i kommandona HELO eller EHLO. Läs anvisningarna nedan om hur du konfigurerar din specifika servertyp. Du måste också konfigurera e-postservern på något av de sätten om du skickar meddelanden från en domän som du inte äger (exempelvis yahoo.com) eller om du skickar e-post med tom envelope-from-adress (exempelvis frånvaromeddelanden eller rapporter om utebliven leverans).

   Om kuvertavsändaren inte finns på någon av dina domäner ändrar systemet kuvertavsändaren från användare@[domän som du inte äger] till postmaster@[din domän], där [din domän] är domänen som systemet tar emot från SMTP AUTH eller från kommandot HELO eller EHLO.

 7. I avsnittet för autentisering markerar du en eller båda rutorna för att ange en autentiseringsmetod:
  • Acceptera bara e-post från angivna IP-adresser – enbart e-post som skickas från dessa IP-adresser betraktas som att den kommer från dina domäner.
  • Kräv SMTP-autentisering – kräver användning av SMTP-autentisering för identifiering av den avsändande domänen. Med det här alternativet måste klienterna ansluta via TLS.
 8. Om du väljer att bara acceptera meddelanden från angivna IP-adresser anger du dessa IP-adresser:
  1. Klicka på Lägg till IP-intervall.
  2. Ange en beskrivning av IP-adress eller IP-intervall.
  3. Ange IP-adress eller IP-intervall.

   Använd formatet Classless Inter-Domain Routing (CIDR) när du ska ange ett IP-intervall, exempelvis, 123.123.123.123. Använd din egen offentliga IP-adress. Det maximala antalet IP-adresser som du kan ange i intervallet är 65 536. Det tillåtna IP-adressintervallet bör hållas så smalt som möjligt av säkerhetsskäl.

   Du kan även använda IPv6-adress format för att ange en IP-adress; t.ex.:

   1050:0000:0000:0000:0005:0600:300c:326b eller

   1050:0:0:0:5:600:300c:326b eller

   1050::5:600:300c:326b

  4. Markera rutan Aktiverad för att aktivera (eller avmarkera för att inaktivera) denna IP-adress eller detta intervall.
  5. Klicka på Spara.

   Obs! När du har angett och sparat en IP-adress eller ett IP-intervall kan du aktivera eller inaktivera den/det i framtiden genom att markera rutan till vänster om alternativet.

 9. I avsnittet Kryptering markerar du rutan Kräv TLS-kryptering när du vill kräva att kommunikationen mellan din server och Googles servrar TLS-krypteras, inklusive meddelandeinnehållet.

  Obs! Om din e-postserver inte stöder TLS ska du inte markera denna kryssruta. Om du markerar den här rutan kommer Google att avvisa meddelanden som inte är krypterade.

 10. Klicka på Lägg till inställning eller Spara.Eventuella nya inställningar läggs till på sidan Avancerade inställningar.
 11. Klicka på Spara längst ned.

  Obs! Det kan ta upp till en timme innan ändringarna har överförts till användarkontona. Du kan spåra tidigare ändringar i administratörskonsolens granskningslogg.

Steg 2: Peka din utgående server på Google

Konfigurera din lokala utgående e-postserver så att den pekar på smtp-relay.gmail.com. Klicka på servern nedan för anvisningar.

Konfigurationsanteckningar

 • Om du markerade rutan för att kräva TLS-kryptering i steg 9 måste du konfigurera din lokala e-postserver för att peka på smtp-relay.gmail.com på port 587.
 • Om du inte kräver TLS-kryptering kan du konfigurera din lokala server för e-post så att den pekar på smtp-relay.gmail.com port 25, port 465 eller port 587.

  Obs! Din e-postadress och ditt lösenord för G Suite (SMTP AUTH) krävs för autentisering vid vidarebefordran via port 587 eller 465.Utan TLS-kryptering kan du inte använda SMTP-autentisering utan måste använda IP-adressautentisering.

 • Vi rekommenderar att du konfigurerar din e-postserver för att presentera en unik identifierare (t.ex. ditt domännamn eller namnet på din e-postserver) i kommandot HELO eller EHLO i de SMTP-reläanslutningar som din server gör till Google. Undvik att använda generiska namn som "localhost" eller "smtp-relay.gmail.com", vilket ibland kan leda till problem med DoS-gränser.
 • SMTP-tjänsten för vidarebefordran stöder inte flera kuvertmottagare (RCPT TO) när du anger en nollkuvertavsändare (MAIL FROM: <>).

Ytterligare konfigurationskrav

Utöver de serverkonfigurationsteg som anges ovan kan du behöva göra ytterligare konfiguration av servern om något av följande är sant:

 • Du klickar på alternativet Alla adresser under inställningen Tillåtna avsändare och skickar e-post från en domän du inte äger, som t.ex. yahoo.com.
 • Du skickar e-post utan "Från"-adress, som en rapport om utebliven leverans eller frånvaromeddelanden.

I de här fallen måste du konfigurera e-postservern så att den autentiseras som en registrerad G Suite-användare med SMTP AUTH eller så att ett av dina domännamn används i HELO- eller EHLO-kommandot. Läs anvisningarna här.

Microsoft Exchange 2007/2010 utan en Edge Server

Om du inte har en Edge Server följer du instruktionerna nedan för att konfigurera SMTP-relätjänsten för Exchange 2007/2010. I det här fallet konfigurerar du utgående tjänster på en navtransportserver.

Du behöver inte öka tidsgränserna för e-postservrar med Microsoft Exchange 2007/2010. De förvalda tidsgränsinställningarna fungerar bra.

Så här skapar och konfigurerar du en Send Connector på navanslutarservern:

 1. Klicka på Organisationskonfiguration följt av Navtransport.
 2. Klicka på Skicka anslutare.
 3. Högerklicka i fönstret Åtgärder och välj Ny SMTP Send Connector.
 4. Ge anslutaren (connectorn) namnet Utgående.
 5. På rullgardinsmenyn väljer du Internet och klickar på Nästa.
 6. Klicka på Lägg till och öppna dialogrutan Lägg till adressutrymme.
 7. I fältet Domän anger du en asterisk (*) så att all e-post skickas via denna nya anslutare.
 8. Markera kryssrutan Inkludera alla underdomäner och klicka på OK.
 9. I dialogrutan Ny SMTP Send Connector klickar du på Nästa.
 10. Under Nätverksinställningar klickar du på Skicka e-post via följande smarta värdar.
 11. Klicka på Lägg till.
 12. I dialogrutan Lägg till smart värd anger du smtp-relay.gmail.com i fältet Kvalificerat domännamn.
 13. Under Konfigurera autentiseringsinställningar för smart värd klickar du på alternativet Ingen och sedan på Nästa.


   
 14. På sidan Källserver klickar du på Lägg till och listar varje utgående navserver som fungerar som brygghuvud.
   
 15. Klicka på OK följt av Nästa.
 16. På sidan Ny anslutare klickar du på Ny..


   
 17. Klicka på Slutför och slutför konfigurationen av din Send Connector.
 18. När du har slutfört konfigurationen skickar du ett testmeddelande och bekräftar det utgående e-postflödet.

Förutom serverkonfigurationsstegen ovan kan du behöva göra fler inställningar på servern om något av följande gäller:

 • Du klickar på alternativet Alla adresser under inställningen Tillåtna avsändare och skickar e-post från en domän du inte äger, som t.ex. yahoo.com.
 • Du skickar e-post utan "Från"-adress, som en rapport om utebliven leverans eller frånvaromeddelanden.

I de här fallen måste du konfigurera e-postservern så att den autentiseras som en registrerad G Suite-användare med SMTP AUTH eller så att ett av dina domännamn används i HELO- eller EHLO-kommandot. Läs anvisningarna här.

Viktigt! G Suites supportteam ger inte teknisk support för konfiguration av lokala e-postservrar eller produkter från tredje part. Vid eventuella problem med Microsoft Exchange kontaktar du Microsoft Exchange-administratören. De här instruktionerna är utformade för att fungera med de vanligaste Microsoft Exchange-scenarierna. Eventuella ändringar av Microsoft Exchange-konfigurationen bör göras om Microsoft Exchange-administratören bedömer det som lämpligt.

Microsoft Exchange 2007/2010 med en Edge Server

För Microsoft Exchange 2007/2010 tilldelas olika servrar distinkta, konkreta roller. En Edge Server är en sådan roll. Edge Server ansluter alla andra Exchange-servrar till internet och tillhandahåller filtrering och säkerhet.

Om du vill skicka meddelanden på en Edge-transportserver måste du konfigurera en sändningsanslutare (Send connector). Send connectors skapas och redigeras i Exchange Management Console. Följ instruktionerna nedan när du ska konfigurera SMTPs relätjänst för Exchange 2007/2010 på en Edge Server.

Du behöver inte öka tidsgränserna för e-postservrar med Microsoft Exchange 2007/2010. De förvalda tidsgränsinställningarna fungerar bra.

Så här skapar och konfigurerar du en Send Connector på navanslutarservern:

 1. Klicka på Organisationskonfiguration följt av Navtransport.
 2. Klicka på Skicka anslutare.
 3. Dubbelklicka på anslutaren EdgeSync – [din webbplats] till internet, där [din webbplats] är namnet på din webbplats.
 4. På fliken Adressutrymme kontrollerar du att domänen (*) har lagts till.
 5. På fliken Nätverk avmarkerar du rutan Aktivera domänsäkerhet (ömsesidig autentisering TLS) och klickar på Skicka e-post via följande smartvärdar.
 6. Klicka på Lägg till och öppna dialogrutan Lägg till smart värd.
 7. Ange smtp-relay.gmail.com i fältet Fullständigt kvalificerat domännamn och klicka på OK.

 8. På fliken Källserver kontrollerar du att rätt Edge-prenumerationer har definierats.
 9. Från Exchange Management Shell kör du kommandot start-edgesynchronization.
 10. På Edge-servrarna verifierar du att inställningarna för den nya sändningsanslutaren har tagits emot och är identiska med dem på navservern.
 11. Kontrollera att du kan ta emot anslutare på Edge Server och verifiera följande:
  • På fliken Nätverk finns IP-intervall för alla navservrar.
  • På fliken Autentisering är alternativet Exchange Server-autentisering markerat.
  • På fliken Behörighetsgrupper är alternativet Exchange Servers markerat.
 12. När du har slutfört konfigurationen skickar du ett testmeddelande och bekräftar det utgående e-postflödet.

Förutom serverkonfigurationsstegen ovan kan du behöva göra fler inställningar på servern om något av följande gäller:

 • Du klickar på alternativet Alla adresser under inställningen Tillåtna avsändare och skickar e-post från en domän du inte äger, som t.ex. yahoo.com.

 • Du skickar e-post utan "Från"-adress, som en rapport om utebliven leverans eller frånvaromeddelanden.

I de här fallen måste du konfigurera e-postservern så att den autentiseras som en registrerad G Suite-användare med SMTP AUTH eller så att ett av dina domännamn används i HELO- eller EHLO-kommandot. Läs anvisningarna här.

Viktigt! G Suites supportteam ger inte teknisk support för konfiguration av lokala e-postservrar eller produkter från tredje part. Vid eventuella problem med Microsoft Exchange kontaktar du Microsoft Exchange-administratören. De här instruktionerna är utformade för att fungera med de vanligaste Microsoft Exchange-scenarierna. Eventuella ändringar av Microsoft Exchange-konfigurationen bör göras om Microsoft Exchange-administratören bedömer det som lämpligt.

Microsoft Exchange 2000/2003

Ändra intervallet för nya försök och konfigurera den smarta värden för att dirigera trafik till Google:

 1. Högerklicka på Virtuell SMTP-server och välj Egenskaper.

 2. Klicka på fliken Leverans.

 3. Under Outbound (Utgående) ändrar du standardintervallet för nya försök till följande värden:
  Första intervall för nytt försök (minuter): 1 Andra intervall för nytt försök (minuter): 1 Tredje intervall för nytt försök (minuter): 3 Efterföljande intervall för nytt försök (minuter): 5

 4. Klicka på Anslutare och högerklicka på SMTP-anslutare (eller Internet Mail SMTP Connector och välj Egenskaper.

 5. På fliken Allmänt skriver du smtp-relay.gmail.com.

 6. Klicka på OK för att spara ändringarna.

Förutom serverkonfigurationsstegen ovan kan du behöva göra fler inställningar på servern om något av följande gäller:

 • Du klickar på alternativet Alla adresser under inställningen Tillåtna avsändare och skickar e-post från en domän du inte äger, som t.ex. yahoo.com.

 • Du skickar e-post utan "Från"-adress, som en rapport om utebliven leverans eller frånvaromeddelanden.

I de här fallen måste du konfigurera e-postservern så att den autentiseras som en registrerad G Suite-användare med SMTP AUTH eller så att ett av dina domännamn används i HELO- eller EHLO-kommandot.

Viktigt! G Suites supportteam ger inte teknisk support för konfiguration av lokala e-postservrar eller produkter från tredje part. Vid eventuella problem med Microsoft Exchange kontaktar du Microsoft Exchange-administratören. De här instruktionerna är utformade för att fungera med de vanligaste Microsoft Exchange-scenarierna. Eventuella ändringar av Microsoft Exchange-konfigurationen bör göras om Microsoft Exchange-administratören bedömer det som lämpligt.

IBM Lotus Domino

Följ instruktionerna nedan när du ska konfigurera SMTPs relätjänst för IBM Lotus Domino. De här instruktionerna, som är skrivna för Lotus Domino R5/R6, är utformade för att fungera med de flesta implementeringar.

Du behöver inte ändra tidsgränskonfigurationen för Lotus Domino R5/R6. Du kan använda standardinställningarna för tidsgräns.

Konfigurera en smart värd och anpassa intervallet för nya försök:

 1. Öppna Domino Administrator.

 2. Klicka på Administration och välj fliken Configurations (Konfigurationer).

 3. Klicka på Configurations.

 4. Dubbelklicka på namnet på din Domino Server.

 5. Högst upp i fönstret klickar du på Edit Server Configuration (Redigera serverkonfiguration).

 6. Välj fliken Router/SMTP på första raden. Då markeras fliken Basics (Grundläggande) på den andra raden med flikar.

 7. Under Relävärd för meddelanden som lämnar den lokala internetdomänen lägger du till smtp-relay.gmail.com.

 8. Öppna fliken Restrictions and Controls (Begränsningar och kontroller) från den andra raden.

 9. Välj fliken Transfer Controls (Överföringskontroller) från den tredje raden.

 10. Ange värdet 1 minut eller högre för alternativet Initial Transfer Retry Interval (Ursprungligt upprepningsintervall för överföring).

 11. Avsluta genom att klicka på Save & Close (Spara och stäng).

 12. När du har slutfört konfigurationen skickar du ett testmeddelande och bekräftar det utgående e-postflödet.

Förutom serverkonfigurationsstegen ovan kan du behöva göra fler inställningar på servern om något av följande gäller:

 • Du klickar på alternativet Alla adresser under inställningen Tillåtna avsändare och skickar e-post från en domän du inte äger, som t.ex. yahoo.com.
 • Du skickar e-post utan "Från"-adress, som en rapport om utebliven leverans eller frånvaromeddelanden.

I de här fallen måste du konfigurera e-postservern så att den autentiseras som en registrerad G Suite-användare med SMTP AUTH eller så att ett av dina domännamn används i HELO- eller EHLO-kommandot.

Viktigt! G Suites supportteam ger inte teknisk support för konfiguration av lokala e-postservrar eller produkter från tredje part. Om du får problem med IBM Lotus Domino kontaktar du IBM Lotus Domino-administratören. De här instruktionerna är utformade för att fungera med de vanligaste IBM Lotus Domino-scenarierna. Eventuella ändringar av IBM Lotus Domino-konfigurationen bör göras om IBM Lotus Domino-administratören bedömer det som lämpligt.

Novell Groupwise

Följ anvisningarna nedan och konfigurera SMTP-relätjänsten för Novell Groupwise. Instruktionerna är utformade för att fungera med de flesta implementeringar. Du måste öka serverns tidsgränser innan du konfigurerar en smart värd.

Öka serverns tidsgränser:

 1. Öppna gränssnittet Groupwise ConsoleOne.

 2. Högerklicka på Internetagent och klicka på Egenskaper.

 3. Välj fliken SMTP/MIME Settings (Inställningar för SMTP/MIME) och klicka på Timeouts (Tidsgränser).

 4. Ställ in följande värden:
  Kommandon: 5 minuter Data: 3 minuter Anslutningsupprättning: 2 minuter Välkomsthälsning: 5 minuter TCP-läsning: 5 minuter Avslutning av anslutning: 15 minuter

 5. Klicka på Använd > OK .

Så här ställer du in en smart värd:

 1. Öppna gränssnittet Groupwise ConsoleOne.

 2. Högerklicka på Internetagent och klicka på Egenskaper.

 3. Om sidan SMTP/MIME Settings (Inställningar för SMTP/MIME) inte är standardsidan klickar du på fliken SMTP/MIME och sedan på Settings (Inställningar).

 4. Ange antalet SMTP-sändningstrådar till det högsta antal samtidiga anslutningar som Groupwise-servern ger stöd för utan problem.

 5. Ange smtp-relay.gmail.com i fältet Relävärd för utgående meddelanden.

 6. Klicka på Använd > OK .

 7. När du har slutfört konfigurationen skickar du ett testmeddelande och bekräftar det utgående e-postflödet.

Förutom serverkonfigurationsstegen ovan kan du behöva göra fler inställningar på servern om något av följande gäller:

 • Du klickar på alternativet Alla adresser under inställningen Tillåtna avsändare och skickar e-post från en domän du inte äger, som t.ex. yahoo.com.

 • Du skickar e-post utan "Från"-adress, som en rapport om utebliven leverans eller frånvaromeddelanden.

I de här fallen måste du konfigurera e-postservern så att den autentiseras som en registrerad G Suite-användare med SMTP AUTH eller så att ett av dina domännamn används i HELO- eller EHLO-kommandot. Läs anvisningarna här.

Viktigt! G Suites supportteam ger inte teknisk support för konfiguration av lokala e-postservrar eller produkter från tredje part. Om du får problem med Novell Groupwise kontaktar du Novell Groupwise-administratören. De här instruktionerna är utformade för att fungera med de vanligaste Novell Groupwise-scenarierna. Eventuella ändringar av Novell Groupwise-konfigurationen bör göras om Novell Groupwise-administratören bedömer det som lämpligt.

Sendmail

Följ instruktionerna nedan när du ska konfigurera SMTPs relätjänst för Sendmail. Instruktionerna är utformade för att fungera med de flesta implementeringar.

Det bör inte vara nödvändigt att ändra servertidsgränserna. I Sendmail sätts tidsgränsen för servern av värdet Timeout.datafinal. Som standard är den inställd på en timme. Om Timeout.datafinal har ändrats till ett lägre värde höjer du värdet till 1 timme.

Konfigurera en smart värd för Sendmail:

 1. Lägg till följande rad i filen /etc/mail/sendmail.mc:
  definiera('SMART_HOST', 'smtp-relay.gmail.com')  

 2. Stoppa och starta om processen för Sendmail-servern.

 3. När du har slutfört konfigurationen skickar du ett testmeddelande och bekräftar det utgående e-postflödet.

Förutom serverkonfigurationsstegen ovan kan du behöva göra fler inställningar på servern om något av följande gäller:

 • Du klickar på alternativet Alla adresser under inställningen Tillåtna avsändare och skickar e-post från en domän du inte äger, som t.ex. yahoo.com.

 • Du skickar e-post utan "Från"-adress, som en rapport om utebliven leverans eller frånvaromeddelanden.

I de här fallen måste du konfigurera e-postservern så att den autentiseras som en registrerad G Suite-användare med SMTP AUTH eller så att ett av dina domännamn används i HELO- eller EHLO-kommandot. Läs anvisningarna här.

Viktigt! G Suites supportteam ger inte teknisk support för konfiguration av lokala e-postservrar eller produkter från tredje part. Vid eventuella problem med Sendmail kontaktar du Sendmail-administratören. De här instruktionerna är utformade för att fungera med de vanligaste Sendmail-scenarierna. Eventuella ändringar av Sendmail-konfigurationen bör göras om Sendmail-administratören bedömer det som lämpligt.

Apple Macintosh OS X

Följ instruktionerna nedan när du ska konfigurera SMTP-relätjänsten för Apple Macintosh OS X. Instruktionerna är utformade för att fungera med de flesta implementeringar.

Så här ställer du in en smart värd:

 1. Under Server Admin (Serveradministration) väljer du Mail (E-post) och klickar på Settings (Inställningar).

 2. Under Skicka all e-post via den här värden anger du smtp-relay.gmail.com.

 3. Klicka på Save (Spara) och stäng serveradministrationen.

 4. Starta om e-posttjänsten.

 5. När du har slutfört konfigurationen skickar du ett testmeddelande och bekräftar det utgående e-postflödet.

Förutom serverkonfigurationsstegen ovan kan du behöva göra fler inställningar på servern om något av följande gäller:

 • Du klickar på alternativet Alla adresser under inställningen Tillåtna avsändare och skickar e-post från en domän du inte äger, som t.ex. yahoo.com.
 • Du skickar e-post utan "Från"-adress, som en rapport om utebliven leverans eller frånvaromeddelanden.

I de här fallen måste du konfigurera e-postservern så att den autentiseras som en registrerad G Suite-användare med SMTP AUTH eller så att ett av dina domännamn används i HELO- eller EHLO-kommandot.

Viktigt! G Suites supportteam ger inte teknisk support för konfiguration av lokala e-postservrar eller produkter från tredje part. Vid problem med Apple Macintosh OS X kontaktar du Apple Macintosh OS X-administratören. De här instruktionerna är utformade för att fungera med de vanligaste Apple Macintosh OS X-scenarierna. Eventuella ändringar i din Apple Macintosh OS X-konfiguration bör göras om Apple Macintosh OS X-administratören bedömer det som lämpligt.

Qmail

Följ de här instruktionerna för att ställa in SMTP-relätjänsten för Qmail. Instruktionerna är utformade för att fungera med de flesta implementeringar.

Du kan behöva öka serverns tidsgränser innan du konfigurerar en smart värd. Standardtidsgränsen är 1 200 sekunder och den är tillräckligt lång. Om detta värde har ändrats tidigare redigerar du filen /var/qmail/timeoutsmtpd och ökar värdet till minst 900 sekunder.

Konfigurera en smart värd för Qmail:

 1. Redigera (eller skapa) /var/qmail/control/smtproutes och bifoga följande rad:
  :smtp-relay.gmail.com:25
 2. Om du har interna domäner vars trafik inte ska dirigeras till Google, lägger du till specifika rutter för respektive e-postserver i filen /var/qmail/control/smtproutes med följande syntax:
  <InternalDomain>:<ServerForInternalDomain>
 3. Stoppa och starta om Qmail-servern.
 4. När du har slutfört konfigurationen skickar du ett testmeddelande och bekräftar det utgående e-postflödet.

Förutom serverkonfigurationsstegen ovan kan du behöva göra fler inställningar på servern om något av följande gäller:

 • Du klickar på alternativet Alla adresser under inställningen Tillåtna avsändare och skickar e-post från en domän du inte äger, som t.ex. yahoo.com.
 • Du skickar e-post utan "Från"-adress, som en rapport om utebliven leverans eller frånvaromeddelanden.

I de här fallen måste du konfigurera e-postservern så att den autentiseras som en registrerad G Suite-användare med SMTP AUTH eller så att ett av dina domännamn används i HELO- eller EHLO-kommandot. Läs anvisningarna här.

Viktigt! G Suites supportteam ger inte teknisk support för konfiguration av lokala e-postservrar eller produkter från tredje part. Vid eventuella problem med Qmail kontaktar du Qmail-administratören. De här instruktionerna är utformade för att fungera med de vanligaste Qmail-scenarierna. Eventuella ändringar av Qmail-konfigurationen bör göras om Qmail-administratören bedömer det som lämpligt.

Postfix

Följ instruktionerna nedan när du ska konfigurera SMTPs relätjänst för Postfix. Instruktionerna är utformade för att fungera med de flesta implementeringar. Det finns ingen anledning att öka tidsgränsen för Postfix-servrar. De förvalda tidsgränsinställningarna fungerar bra.

Konfigurera en smart värd för Postfix:

 1. Lägg till följande rad i konfigurationsfilen (exempelsökväg /etc/postfix/main.cf):
  relayhost = smtp-relay.gmail.com:25
 2. Starta om Postfix genom att köra följande kommando:
  # sudo postfix reload
 3. Skicka ett testmeddelande för att bekräfta att den utgående e-posten skickas korrekt.

Ta reda på om något av följande är sant:

 • Du väljer alternativet Alla adresser under inställningen Tillåtna avsändare och skickar e-post från en domän du inte äger, som yahoo.com.
 • Du skickar meddelanden utan ”Från”-adress, som en rapport om utebliven leverans eller frånvaromeddelanden.

I de här fallen måste du konfigurera e-postservern för användning av SMTP AUTH för autentisering som en registrerad G Suite-användare eller för att ange ett av dina domännamn i kommandona HELO eller EHLO. Läs anvisningarna här.

Viktigt! G Suites supportteam ger inte teknisk support för konfiguration av lokala e-postservrar eller produkter från tredje part. Vid eventuella problem med Postfix kontaktar du Postfix-administratören. Dessa instruktioner är utformade för att fungera med de vanligaste Postfix-scenarierna. Eventuella ändringar av Postfix-konfigurationen bör göras om Postfix-administratören bedömer det som lämpligt.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?