Usługa przekaźnika SMTP – kierowanie wiadomości wychodzących z usługi innej niż Gmail przez serwery Google

Jeśli masz wycofaną, bezpłatną wersję G Suite, przejdź na G Suite Basic, aby móc korzystać z tej funkcji. 

Jeśli Twoja organizacja korzysta z Microsoft® Exchange lub usługi SMTP innej niż Gmail, możesz skonfigurować usługę przekaźnika SMTP, by poczta wychodząca była kierowana przez serwery Google. Ustawienia usługi przekazywania SMTP umożliwiają filtrowanie wiadomości pod kątem spamu i wirusów, zanim dotrą one do kontaktów zewnętrznych. Do wiadomości wychodzących możesz też zastosować ustawienia zabezpieczeń poczty e-mail G Suite oraz zaawansowane ustawienia Gmaila.

Zanim zaczniesz

Włączanie kompleksowego przechowywania poczty

Zalecamy włączenie kompleksowego przechowywania poczty. Kompleksowe przechowywanie poczty sprawia, że filtr spamu uczy się, na jakie adresy wysyłasz e-maile, dzięki czemu poczta przychodząca z tych adresów jest rzadziej oznaczana jako spam.

Jeśli używany system inny niż Gmail korzysta z usługi przekaźnika SMTP, musisz włączyć kompleksowe przechowywanie poczty, aby przekierowywać wiadomości systemów śledzenia zgłoszeń, baz danych błędów lub zautomatyzowanych systemów powiadamiania i wyświetlać tę pocztę w skrzynkach odbiorczych Gmail użytkowników. Jeśli korzystasz z Google Vault i usługi przekaźnika SMTP, musisz też włączyć kompleksowe przechowywanie poczty, aby wiadomości przesyłane przez przekaźnik mogły być archiwizowane w Vault.

Sprawdzanie limitów wysyłania w usłudze przekaźnika SMTP

Limity na użytkownika

 • Maksymalna liczba wiadomości, które użytkownik może wysłać w ciągu 24 godzin, to 10 000. Ten limit może być inny w zależności od liczby licencji użytkowników na koncie G Suite.
 • Zarejestrowany użytkownik G Suite w ciągu 24 godzin może przekazać wiadomości do maksymalnie 10 000 niepowtarzalnych adresatów.

Uwagi:

 • Jeśli użytkownik przekroczy jeden z tych limitów, nadawca otrzyma komunikat o błędzie „550 5.4.5 Daily SMTP relay limit exceeded for user” (Użytkownik przekroczył dzienny limit przekaźnika SMTP). 

 • Serwery Google mogą obsłużyć ponad 100 adresatów na transakcję. Jednak limity RFC 5321 mogą blokować niektóre transakcje.

Liczba wiadomości jest określana na podstawie adresów nadawców w danych koperty używanych podczas transakcji przekaźnika SMTP. Jeśli nadawca w danych koperty nie jest zarejestrowanym użytkownikiem, to limity na użytkownika nie mają zastosowania. Adresy w polach „Od” i „Adres zwrotny” nie są uwzględniane. Limit nie obejmuje też adresu udostępnianego podczas uwierzytelniania SMTP, które jest włączone, gdy wybierzesz opisaną poniżej opcję Wymagaj uwierzytelniania SMTP.

Jeśli limit liczby przekazywanych wiadomości na użytkownika zostanie przekroczony, e-maile od dowolnego nadawcy mogą nie zostać dostarczone bez względu na to, czy jest on zarejestrowanym użytkownikiem. W takiej sytuacji pokazywany jest komunikat związany z przekroczonym limitem na klienta.

Ważne: w przypadku kont próbnych limity usługi przekaźnika SMTP są niższe. Aby zwiększyć limity, musisz opłacić wygenerowany przez Google rachunek.  Działa to inaczej niż zwiększanie limitów w Gmailu, które wymaga zakończenia okresu próbnego.

Limity na klienta

Te limity są określane na podstawie liczby licencji użytkowników na koncie G Suite. W małych organizacjach te limity są przekraczane dużo szybciej niż limity na użytkownika.

Obowiązują dwa limity na klienta:

 • Maksymalna dozwolona łączna liczba adresatów na klienta w okresie 24 godzin wynosi w przybliżeniu 130-krotność liczby licencji użytkowników na koncie G Suite (maksymalnie 4 600 000 adresatów dziennie w przypadku dużych klientów). Jeśli klient przekroczy ten limit, użytkownicy zobaczą komunikat o błędzie „550 5.7.1 Daily SMTP relay limit exceeded for customer” (Klient przekroczył dzienny limit przekaźnika SMTP).
 • Maksymalna dozwolona łączna liczba adresatów na klienta w 10-minutowym okresie wynosi w przybliżeniu 9-krotność liczby licencji użytkowników na koncie G Suite (maksymalnie 319 444 adresatów na 10 minut w przypadku dużych klientów). Jeśli klient przekroczy ten limit, użytkownicy zobaczą komunikat o błędzie „450 4.2.1 Peak SMTP relay limit exceeded for customer” (Klient przekroczył limit przekaźnika SMTP).

Dodatkowe uwagi

 • Limity na użytkownika dotyczą unikatowych adresatów, a limity na klienta dotyczą łącznej liczby adresatów. Na przykład dany użytkownik przesyła 1000 wiadomości do Adresata-A oraz kolejne 1000 do Adresata-B. Liczą się one jako 2 w przypadku limitu na użytkownika, ale jako 2000 w przypadku limitu na klienta.
 • Limity na klienta dotyczą wszystkich wiadomości przekazywanych przez klienta, także wiadomości przekazywanych z domen dodatkowych i subdomen klienta oraz wiadomości przekazywanych z adresów zewnętrznych, gdzie jedna z domen klienta znajduje się w argumencie „helo”.
 • Limity na klienta są niższe w przypadku klientów, którzy jeszcze nie zapłacili rachunku: 100 adresatów dziennie i 50 adresatów w 10-minutowym okresie.
 • W przypadku wysyłania e-maili przy użyciu Gmaila, a nie przekaźnika usługi SMTP, obowiązują oddzielne limity na użytkownika opisane tutaj. Limity wysyłania na użytkownika dotyczące przekaźnika SMTP i Gmaila są niezależne i są zliczane oddzielnie.

Limity związane z zapobieganiem atakom DoS (Denial of Service)

Serwery przekaźnika SMTP zastosowane w G Suite mają zabezpieczenia przed atakami DoS (Denial of Service – odmowa obsługi w wyniku przeciążenia infrastruktury). Aby uniknąć wystąpienia konfliktów z tymi zabezpieczeniami, agenty SMTP przesyłające przez smtp-relay.google.com i smtp.gmail.com bardzo dużą liczbę wiadomości powinny ponownie wykorzystywać połączenia, wysyłając kilka wiadomości na połączenie. Takie działanie jest nazywane buforowaniem połączenia. Aby otrzymać instrukcje związane z tym procesem, skontaktuj się z dostawcą oprogramowania serwera poczty e-mail.

Upewnij się, że Twój serwer udostępnia niepowtarzalne identyfikatory w argumentach HELO lub EHLO podczas połączenia SMTP. Na przykład wybierz nazwę swojej domeny lub serwera, a nie „localhost” czy „smtp-relay.gmail.com”.

Limity nadużywania przekaźników

Google monitoruje wiadomości przesyłane przez usługę przekaźnika SMTP, by identyfikować spam. W przypadku wykrycia znacznej ilości spamu wysyłanej przez użytkownika powiadamiamy o tym superużytkowników, korzystając z powiadomień e-mail. Dowiedz się więcej o zasadach dotyczących spamu i nadużyć oraz postępowaniu z nadużyciami dotyczącymi usługi przekaźnika SMTP.

Krok 1. Przekieruj pocztę wychodzącą przy użyciu usługi przekaźnika SMTP

Uwaga: po podaniu i zapisaniu adresu IP (lub zakresu adresów) możesz włączyć lub wyłączyć ten adres, zaznaczając lub odznaczając pole z lewej strony wpisu.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem G Suite a potem Gmail a potem Ustawienia zaawansowane.

  Wskazówka: aby zobaczyć ustawienia zaawansowane, przewiń stronę Gmaila na sam dół.

 3. Po lewej wybierz organizację najwyższego poziomu. Więcej informacji znajdziesz w artykule Konfigurowanie zaawansowanych ustawień Gmaila.

  Uwaga: ustawienie Usługa przekaźnika SMTP możesz skonfigurować tylko w jednostce organizacyjnej najwyższego poziomu. Po dodaniu tego ustawienia możesz je wyświetlać w organizacji podrzędnej, ale nie możesz go tam dodawać, edytować ani usuwać.

 4. Przewiń do ustawienia Usługa przekaźnika SMTP w sekcji Routing, najedź kursorem na to ustawienie i kliknij Skonfiguruj. Jeśli ustawienie jest już skonfigurowane, najedź na nie kursorem i kliknij Edytuj lub Dodaj inne.
 5. Wpisz opis, jeśli dodajesz nowe ustawienie.
 6. W sekcji Dozwoleni nadawcy wybierz użytkowników, którzy mogą wysyłać e-maile przez usługę przekaźnika SMTP:
  • Tylko zarejestrowani użytkownicy Google Apps w moich domenach – nadawca musi być zarejestrowanym użytkownikiem w jednej z Twoich domen.
  • Tylko adresy z moich domen – nadawca nie musi być użytkownikiem G Suite, ale musi należeć do jednej z Twoich zarejestrowanych domen. Jest to przydatne, jeśli wysyłasz pocztę e-mail przy użyciu aplikacji innych firm lub aplikacji niestandardowych.
  • Wszystkie adresy (niezalecane) – adres nadawcy może być dowolny, nawet spoza Twojej domeny.
   Ważne: opcja Wszystkie adresy naraża Twoją organizację na nadużycia ze względu na możliwość pojawienia się złośliwego oprogramowania na komputerach użytkowników lub błędnego skonfigurowania infrastruktury SMTP. Dlatego nie zalecamy używania tej opcji.

   Aby opcja Wszystkie adresy działała prawidłowo, musisz skonfigurować swój serwer poczty tak, aby używał uwierzytelniania SMTP do identyfikowania domeny wysyłającej lub umieszczał jedną z Twoich nazw domen w poleceniu HELO lub EHLO. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób skonfigurować konkretny typ serwera, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami. Skonfigurowanie serwera na jeden z tych sposobów jest też konieczne, jeśli wysyłasz pocztę z domeny, która do Ciebie nie należy (na przykład z yahoo.com), lub wysyłasz wiadomości z pustym adresem nadawcy, na przykład raporty o niedostarczeniu lub powiadomienia „poza biurem”.

   Jeśli nadawca w danych koperty nie należy do żadnej z Twoich domen, system zmieni nadawcę z użytkownik@[domena_nienależąca_do_ciebie] na postmaster@[twoja_domena], gdzie [twoja_domena] to domena otrzymywana przez system z uwierzytelniania SMTP albo z polecenia HELO lub EHLO.

 7. Aby ustawić metodę uwierzytelniania, w sekcji Uwierzytelnianie zaznacz jedno lub oba pola:
  • Akceptuj tylko pocztę z określonych adresów IP – system będzie akceptował tylko pocztę wysłaną z tych adresów IP jako przychodzącą z Twoich domen.
  • Wymagaj uwierzytelniania SMTP – wymusza użycie uwierzytelniania SMTP do zidentyfikowania domeny nadawcy. Ta opcja wymaga, aby każdy klient korzystał z połączenia TLS.
 8. Po wybraniu opcji akceptowania tylko poczty pochodzącej z określonych adresów IP wpisz te adresy:
  1. Kliknij Dodaj zakres adresów IP.
  2. Wpisz opis adresu lub zakresu adresów IP.
  3. Wpisz adres lub zakres adresów IP.

   Wpisz zakres adresów IP w formacie CIDR (Classless Inter-Domain Routing), na przykład: 123.123.123.123. Użyj własnego publicznego adresu IP. Maksymalnie w zakresie możesz określić 65 536 adresów IP. Jednak ze względów bezpieczeństwa zalecamy ograniczenie zakresu dozwolonych adresów IP do niezbędnego minimum.

   Adres IP możesz też podać w formacie IPv6, na przykład:

   1050:0000:0000:0000:0005:0600:300c:326b lu

   1050:0:0:0:5:600:300c:326b lub

   1050::5:600:300c:326b

  4. Zaznacz pole Włączone, aby włączyć (lub odznacz je, aby wyłączyć) dany adres lub zakres adresów IP.
  5. Kliknij Zapisz.

   Uwaga: po podaniu i zapisaniu adresu IP lub zakresu takich adresów możesz go w przyszłości włączyć lub wyłączyć, zaznaczając lub odznaczając pole z lewej strony wpisu.

 9. W sekcji Szyfrowanie zaznacz pole Wymagaj szyfrowania TLS, by zabezpieczyć komunikację – w tym treść wiadomości – między Twoim serwerem a serwerem Google przy użyciu szyfrowania TLS.

  Uwaga: jeśli Twój serwer poczty e-mail nie obsługuje szyfrowania TLS, nie zaznaczaj tego pola. Gdy to pole jest zaznaczone, Google odrzuca niezaszyfrowane wiadomości.

 10. Kliknij Dodaj ustawienie lub Zapisz. Wszystkie nowe ustawienia zostaną dodane do strony Ustawienia zaawansowane.
 11. Kliknij Zapisz u dołu strony.

  Uwaga: zastosowanie tych zmian na kontach użytkowników może potrwać do 24 godzin. Wcześniejsze zmiany możesz prześledzić w Dzienniku kontrolnym konsoli administracyjnej.

Krok 2. Przekieruj ruch z firmowego serwera poczty wychodzącej na serwery Google

Skonfiguruj firmowy serwer poczty wychodzącej tak, by wskazywał adres smtp-relay.gmail.com. Aby uzyskać instrukcje, kliknij swój serwer poniżej.

Uwagi na temat konfiguracji

 • Jeśli w kroku 9 powyżej zaznaczono pole wymagania szyfrowania TLS, skonfiguruj firmowy serwer poczty tak, aby wskazywał adres smtp-relay.gmail.com i port 587.
 • Jeśli szyfrowanie TLS nie jest wymagane, możesz skonfigurować lokalny serwer poczty tak, aby wskazywał adres smtp-relay.gmail.com na porcie 25, 465 lub 587.

  UWAGA: bez szyfrowania TLS nie możesz korzystać z uwierzytelniania SMTP. W takim przypadku musisz używać uwierzytelniania na podstawie adresu IP.

 • Zalecamy skonfigurowanie serwera poczty tak, aby udostępniał niepowtarzalny identyfikator (na przykład nazwę domeny albo serwera poczty) w poleceniu HELO lub EHLO w połączeniach przekaźnika SMTP nawiązywanych z Google. Unikaj używania nazw ogólnych, takich jak „localhost” czy „smtp-relay.gmail.com”, które mogą czasami prowadzić do problemów z limitami zapobiegania atakom DoS (Denial of Service).
 • Usługa przekaźnika SMTP nie obsługuje wielu adresatów w danych koperty (RCPT TO) przy określaniu pustego nadawcy w danych koperty (MAIL FROM: <>).

Dodatkowe wymagania konfiguracji

Oprócz wymienionych powyżej procedur konfiguracji serwera może być konieczne dodatkowe skonfigurowanie serwera, jeśli spełnione są którekolwiek z następujących warunków:

 • Podczas wysyłania poczty z domeny, która do Ciebie nie należy, na przykład z yahoo.com, klikasz opcję Wszystkie adresy w sekcji Dozwoleni nadawcy.
 • Wysyłasz pocztę bez adresu w polu „Od” – np. raporty o niedostarczeniu lub powiadomienia „poza biurem”.

W takich przypadkach musisz tak skonfigurować swój serwer poczty, by używał uwierzytelniania SMTP do uwierzytelniania jako zarejestrowany użytkownik G Suite lub umieszczał jedną z nazw Twoich domen w poleceniu HELO lub EHLO. Odpowiednie instrukcje znajdziesz tutaj.

Konfigurowanie serwerów Microsoft Exchange

Microsoft Exchange 2007/2010 bez serwera granicznego

Jeśli nie masz serwera granicznego, wykonaj poniższe instrukcje, aby skonfigurować usługę przekaźnika SMTP na potrzeby Exchange 2007/2010. Usługi wychodzące zostaną w tym przypadku skonfigurowane na serwerze transportu centralnego.

Nie musisz zwiększać limitów czasu oczekiwania na serwerach poczty Microsoft Exchange 2007/2010. Domyślne ustawienia czasu oczekiwania są odpowiednie.

Aby utworzyć i skonfigurować łącznik wysyłania na łącznikowym serwerze centralnym:

 1. Kliknij Organization Configuration (Konfiguracja organizacji)a potem Hub Transport (Transport centralny).
 2. Kliknij Send Connectors (Łączniki wysyłania).
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszki w okienku czynności i wybierz New SMTP Send Connector (Nowy łącznik wysyłania SMTP).
 4. Nadaj łącznikowi nazwę Outbound (Wychodzący).
 5. Kliknij listę, wybierz Internet, a następnie kliknij Next (Dalej).


   
 6. Kliknij Add (Dodaj), aby otworzyć okno Add Address Space (Dodawanie przestrzeni adresowej).


   
 7. W polu Domain (Domena) wpisz gwiazdkę (*), aby kierować całą pocztę przez nowy łącznik.


   
 8. Zaznacz pole Include all subdomains (Uwzględnij wszystkie subdomeny) i kliknij OK.
 9. W oknie New SMTP Send Connector (Nowy łącznik wysyłania SMTP) kliknij Next (Dalej).
 10. W sekcji Network settings (Ustawienia sieci) kliknij opcję Route mail through the following smart hosts (Kieruj pocztę przez następujące hosty inteligentne).
 11. Kliknij Add (Dodaj).


   
 12. W oknie „Add smart host” (Dodaj hosty inteligentne) wpisz smtp-relay.gmail.com w polu Fully qualified domain name (W pełni kwalifikowana nazwa domeny).

 13. W sekcji Configure smart host authentication settings (Konfigurowanie ustawień uwierzytelniania hosta inteligentnego) kliknij None (Brak), a następnie kliknij Next (Dalej).


   
 14. Na stronie Source Server (Serwer źródłowy) kliknij Add (Dodaj) i wymień wszystkie wychodzące serwery centralne, które mają pełnić rolę serwerów czołowych.
   
 15. Kliknij OK a potem Next (Dalej).
 16. Na stronie New Connector (Nowe oprogramowanie sprzęgające) kliknij New (Nowe).


   
 17. Kliknij Finish (Zakończ), aby zakończyć konfigurację łącznika wysyłania.


   
 18. Po zakończeniu konfigurowania wyślij wiadomość testową, aby potwierdzić przepływ poczty wychodzącej.

Po wykonaniu powyższych czynności związanych z konfigurowaniem serwera może być jeszcze konieczne przeprowadzenie dodatkowej konfiguracji Twojego serwera w jednej z tych sytuacji:

 • Podczas wysyłania poczty z domeny, która do Ciebie nie należy, na przykład z yahoo.com, klikasz opcję Wszystkie adresy w ustawieniu Dozwoleni nadawcy.
 • Wysyłasz pocztę bez adresu w polu „Od” – np. raporty o niedostarczeniu lub powiadomienia „poza biurem”.

W takich przypadkach musisz tak skonfigurować swój serwer poczty, by używał uwierzytelniania SMTP do uwierzytelniania jako zarejestrowany użytkownik G Suite lub umieszczał jedną z nazw Twoich domen w poleceniu HELO lub EHLO. Odpowiednie instrukcje znajdziesz tutaj.

Ważne: pomoc G Suite nie obejmuje pomocy technicznej w zakresie konfigurowania firmowych serwerów poczty ani usług innych firm. W przypadku problemów z Microsoft Exchange skontaktuj się z administratorem Microsoft Exchange. Podane tu instrukcje powinny zadziałać w przypadku większości typowych scenariuszy zastosowania Microsoft Exchange. Wszelkie zmiany w konfiguracji Microsoft Exchange powinny być przeprowadzane przez administratora Microsoft Exchange.

Microsoft Exchange 2007/2010 z serwerem granicznym

W Microsoft Exchange 2007/2010 różne serwery otrzymują odmienne, konkretnie zdefiniowane role. Jedną z takich ról jest rola serwera granicznego. Zadaniem serwera granicznego jest łączenie wszystkich pozostałych serwerów Exchange z internetem oraz filtrowanie ruchu i zapewnianie bezpieczeństwa.

Aby wysyłać wiadomości z serwera transportu granicznego, musisz skonfigurować łącznik wysyłania. Łączniki wysyłania tworzy się i edytuje w konsoli zarządzania Exchange. Wykonaj czynności opisane poniżej, aby skonfigurować usługę przekaźnika SMTP dla Exchange 2007/2010 na serwerze granicznym.

Nie musisz zwiększać limitów czasu oczekiwania na serwerach poczty Microsoft Exchange 2007/2010. Domyślne ustawienia czasu oczekiwania są odpowiednie.

Aby utworzyć i skonfigurować łącznik wysyłania na łącznikowym serwerze centralnym:

 1. Kliknij Organization Configuration (Konfiguracja organizacji)a potem Hub Transport (Transport centralny).
 2. Kliknij Send Connectors (Łączniki wysyłania).
 3. Dwukrotnie kliknij łącznik o nazwie EdgeSync – [twoja witryna] to Internet (EdgeSync – [twoja witryna] z internetem), gdzie [twoja witryna] to nazwa Twojej witryny.


   
 4. Na karcie Address Space (Przestrzeń adresowa) sprawdź, czy została dodana domena z gwiazdką (*).


   
 5. Na karcie Network (Sieć) odznacz pole Enable Domain Security (Mutual Auth TLS) (Włącz zabezpieczenia domeny – wzajemne uwierzytelnianie TLS) i kliknij opcję Route mail through the following smart hosts (Kieruj pocztę przez następujące hosty inteligentne).


   
 6. Kliknij Add (Dodaj), aby wyświetlić okno dialogowe Add smart host (Dodaj hosta inteligentnego).
 7. Wpisz smtp-relay.gmail.com w polu Fully qualified domain name (W pełni kwalifikowana nazwa domeny) i kliknij OK.

 8. Na karcie Source Server (Serwer źródłowy) sprawdź, czy są zdefiniowane odpowiednie subskrypcje serwerów granicznych.
 9. Z poziomu Exchange Management Shell (powłoka zarządzania serwerem Exchange) uruchom polecenie start-edgesynchronization.


   
 10. Sprawdź, czy na serwerach granicznych zostały zastosowane nowe ustawienia oprogramowania sprzęgającego do wysyłania, i upewnij się, że są one identyczne z ustawieniami na serwerze centralnym.
 11. Skontroluj łączniki odbierania na serwerze granicznym, by upewnić się, że:
  • Na karcie Network (Sieć) jest podany zakres adresów IP obejmujący wszystkie serwery centralne.
  • Na karcie Authentication (Uwierzytelnianie) jest zaznaczona opcja Exchange Server Authentication (Uwierzytelnianie serwera Exchange).
  • Na karcie Permission Groups (Grupy uprawnień) jest zaznaczona opcja Exchange Servers (Serwery Exchange).
 12. Po zakończeniu konfigurowania wyślij wiadomość testową, aby potwierdzić przepływ poczty wychodzącej.

Po wykonaniu powyższych czynności związanych z konfigurowaniem serwera może być jeszcze konieczne przeprowadzenie dodatkowej konfiguracji Twojego serwera w jednej z tych sytuacji:

 • Podczas wysyłania poczty z domeny, która do Ciebie nie należy, na przykład z yahoo.com, klikasz opcję Wszystkie adresy w ustawieniu Dozwoleni nadawcy.

 • Wysyłasz pocztę bez adresu w polu „Od” – np. raporty o niedostarczeniu lub powiadomienia „poza biurem”.

W takich przypadkach musisz tak skonfigurować swój serwer poczty, by używał uwierzytelniania SMTP do uwierzytelniania jako zarejestrowany użytkownik G Suite lub umieszczał jedną z nazw Twoich domen w poleceniu HELO lub EHLO. Odpowiednie instrukcje znajdziesz tutaj.

Ważne: dział pomocy G Suite nie udziela wsparcia związanego z konfigurowaniem lokalnych serwerów poczty klienta ani usług innych firm. W razie problemów z Microsoft Exchange skontaktuj się z administratorem Microsoft Exchange. Podane tu instrukcje powinny zadziałać w przypadku większości typowych scenariuszy z Microsoft Exchange. Wszelkie zmiany w konfiguracji Microsoft Exchange powinny być przeprowadzane przez administratora Microsoft Exchange.

Microsoft Exchange 2000/2003

Zmień interwał ponawiania prób i skonfiguruj host inteligentny, aby kierował ruch na serwery Google:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszki SMTP Virtual Server (Wirtualny serwer SMTP) i wybierz Properties (Właściwości).

 2. Kliknij kartę Delivery (Dostarczanie).

 3. W sekcji Outbound (Wychodzące) zmień domyślne wartości interwału ponawiania prób na następujące:
  First retry interval (minutes) (Odstęp przed pierwszym ponowieniem w minutach): 1
  Second retry interval (minutes) (Odstęp przed drugim ponowieniem w minutach): 1
  Third retry interval (minutes) (Odstęp przed trzecim ponowieniem w minutach): 3
  Subsequent retry interval (minutes) (Odstęp przed kolejnym ponowieniem w minutach): 5

 4. Kliknij Connectors (Łączniki), a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy SMTP Connector (Łącznik SMTP) lub Internet Mail SMTP Connector (Łącznik SMTP poczty internetowej) i wybierz Properties (Właściwości).

 5. Na karcie General (Ogólne) wpisz smtp-relay.gmail.com.

 6. Kliknij OK, by zapisać zmiany.

Po wykonaniu powyższych czynności związanych z konfigurowaniem serwera może być jeszcze konieczne przeprowadzenie dodatkowej konfiguracji Twojego serwera w jednej z tych sytuacji:

 • Podczas wysyłania poczty z domeny, która do Ciebie nie należy, na przykład z yahoo.com, klikasz opcję Wszystkie adresy w ustawieniu Dozwoleni nadawcy.

 • Wysyłasz pocztę bez adresu w polu „Od” – np. raporty o niedostarczeniu lub powiadomienia „poza biurem”.

W takich przypadkach musisz tak skonfigurować swój serwer poczty, by używał uwierzytelniania SMTP do uwierzytelniania jako zarejestrowany użytkownik G Suite lub umieszczał jedną z nazw Twoich domen w poleceniu HELO lub EHLO.

Ważne: dział pomocy G Suite nie udziela wsparcia związanego z konfigurowaniem lokalnych serwerów poczty klienta ani usług innych firm. W razie problemów z Microsoft Exchange skontaktuj się z administratorem Microsoft Exchange. Podane tu instrukcje powinny zadziałać w przypadku większości typowych scenariuszy z Microsoft Exchange. Wszelkie zmiany w konfiguracji Microsoft Exchange powinny być przeprowadzane przez administratora Microsoft Exchange.

Konfigurowanie serwerów IBM, Novell i Sendmail

IBM Lotus Domino

Wykonaj poniższe instrukcje, aby skonfigurować usługę przekaźnika SMTP na serwerze IBM Lotus Domino. Procedura została napisana dla Lotus Domino R5/R6, ale zadziała w przypadku większości wdrożeń.

Nie musisz zmieniać konfiguracji limitów czasu oczekiwania w przypadku Lotus Domino R5/R6. Możesz użyć ustawień domyślnych.

Skonfiguruj hosta inteligentnego i dostosuj interwał ponawiania prób:

 1. Otwórz Domino Administrator (Administrator Domino).

 2. Kliknij Administration (Administrowanie) i wybierz kartę Configuration (Konfiguracja).

 3. Kliknij Configurations (Konfiguracje).

 4. Dwukrotnie kliknij nazwę swojego serwera Domino.

 5. U góry okna kliknij Edit Server Configuration (Edytuj konfigurację serwera).

 6. Wybierz kartę Router/SMTP w pierwszym wierszu. W drugim wierszu kart zostanie wybrana karta Basics (Ustawienia podstawowe).

 7. W sekcji Relay host for messages leaving the local internet domain (Host przekaźnika dla wiadomości opuszczających lokalną domenę internetową) dodaj smtp-relay.gmail.com.

 8. Wybierz kartę Restrictions and Controls (Ograniczenia i opcje sterowania) w drugim wierszu rzędu.

 9. Wybierz kartę Transfer Controls (Sterowanie transferem) w trzecim wierszu.

 10. Ustaw opcję Initial Transfer Retry Interval (Początkowy interwał przy ponownej próbie transferu) na jedną minutę lub więcej.

 11. Kliknij Save & Close (Zapisz i zamknij).

 12. Po zakończeniu konfigurowania wyślij wiadomość testową, by potwierdzić przepływ poczty wychodzącej.

Po wykonaniu powyższych czynności związanych z konfigurowaniem serwera może być jeszcze konieczne przeprowadzenie dodatkowej konfiguracji Twojego serwera w jednej z tych sytuacji:

 • Podczas wysyłania poczty z domeny, która do Ciebie nie należy, na przykład z yahoo.com, klikasz opcję Wszystkie adresy w ustawieniu Dozwoleni nadawcy.
 • Wysyłasz pocztę bez adresu w polu „Od” – np. raporty o niedostarczeniu lub powiadomienia „poza biurem”.

W takich przypadkach musisz tak skonfigurować swój serwer poczty, by używał uwierzytelniania SMTP do uwierzytelniania jako zarejestrowany użytkownik G Suite lub umieszczał jedną z nazw Twoich domen w poleceniu HELO lub EHLO.

Ważne: dział pomocy G Suite nie udziela wsparcia związanego z konfigurowaniem lokalnych serwerów poczty klienta ani usług innych firm. W przypadku problemów z IBM Lotus Domino skontaktuj się z administratorem IBM Lotus Domino. Podane tu instrukcje powinny zadziałać w przypadku większości typowych scenariuszy z IBM Lotus Domino. Wszelkie zmiany w konfiguracji IBM Lotus Domino leżą w gestii administratora IBM Lotus Domino.

Novell Groupwise

Wykonaj poniższe instrukcje, aby skonfigurować usługę przekaźnika SMTP na serwerze Novell Groupwise. Procedura została napisana tak, aby zadziałać w przypadku większości wdrożeń. Przed przystąpieniem do konfigurowania hosta inteligentnego musisz zwiększyć limity czasu oczekiwania serwera.

Aby zwiększyć limity czasu oczekiwania serwera:

 1. Otwórz interfejs Groupwise ConsoleOne.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt Internet Agent (Agent internetowy), a następnie kliknij Properties (Właściwości).

 3. Wybierz kartę SMTP/MIME Settings (Ustawienia SMTP/MIME) i kliknij Timeouts (Limity czasu oczekiwania).

 4. Ustaw następujące wartości:
  Commands (Polecenia): 5 minut
  Data (Dane): 3 minuty
  Connection Establishment (Nawiązywanie połączenia): 2 minuty
  Initial Greeting (Początkowe przywitanie): 5 minut
  TCP Read (Odczyt TCP): 5 minut
  Connection Termination (Kończenie połączenia): 15 minut

 5. Kliknij Zastosuj> OK.

Aby skonfigurować hosta inteligentnego:

 1. Otwórz interfejs Groupwise ConsoleOne.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt Internet Agent (Agent internetowy), a następnie kliknij Properties (Właściwości).

 3. Jeśli strona SMTP/MIME Settings (Ustawienia SMTP/MIME) nie jest stroną domyślną, kliknij kartę SMTP/MIME, a następnie kliknij Settings (Ustawienia).

 4. Dla opcji SMTP Send Threads (Wątki wysyłania przez SMTP) ustaw maksymalną liczbę jednoczesnych połączeń, którą serwer Groupwise może bezpiecznie obsłużyć.

 5. Wpisz smtp-relay.gmail.com w polu Relay Host for Outbound Messages (Host przekaźnika dla wiadomości wychodzących).

 6. Kliknij Zastosuj> OK.

 7. Po zakończeniu konfigurowania wyślij wiadomość testową, by potwierdzić przepływ poczty wychodzącej.

Po wykonaniu powyższych czynności związanych z konfigurowaniem serwera może być jeszcze konieczne przeprowadzenie dodatkowej konfiguracji Twojego serwera w jednej z tych sytuacji:

 • Podczas wysyłania poczty z domeny, która do Ciebie nie należy, na przykład z yahoo.com, klikasz opcję Wszystkie adresy w ustawieniu Dozwoleni nadawcy.

 • Wysyłasz pocztę bez adresu w polu „Od” – np. raporty o niedostarczeniu lub powiadomienia „poza biurem”.

W takich przypadkach musisz tak skonfigurować swój serwer poczty, by używał uwierzytelniania SMTP do uwierzytelniania jako zarejestrowany użytkownik G Suite lub umieszczał jedną z nazw Twoich domen w poleceniu HELO lub EHLO. Odpowiednie instrukcje znajdziesz tutaj.

Ważne: dział pomocy G Suite nie udziela wsparcia związanego z konfigurowaniem lokalnych serwerów poczty klienta ani usług innych firm. W razie problemów z Novell Groupwise należy kontaktować się z administratorem Novell Groupwise. Podane tu instrukcje powinny zadziałać w przypadku większości typowych scenariuszy z Novell Groupwise. Wszelkie zmiany w konfiguracji Novell Groupwise leżą w gestii administratora Novell Groupwise.

Sendmail

Wykonaj poniższe instrukcje, aby skonfigurować usługę przekaźnika SMTP na serwerze Sendmail. Procedura została napisana tak, aby zadziałać w przypadku większości wdrożeń.

Zmiana limitów czasu oczekiwania serwera nie powinna być konieczna. Na serwerze Sendmail limity te ustawia się, modyfikując wartość Timeout.datafinal. Domyślnie jest ona ustawiona na 1 godzinę. Jeśli ustawienie wartości Timeout.datafinal zostanie zmienione na krótszy czas, ponownie ustaw 1 godzinę.

Aby skonfigurować hosta inteligentnego na serwerze Sendmail:

 1. Dodaj następujący wiersz do pliku /etc/mail/sendmail.mc:
  define(`SMART_HOST', `smtp-relay.gmail.com')​​

 2. Zatrzymaj proces serwera Sendmail i uruchom go ponownie.

 3. Po zakończeniu konfigurowania wyślij wiadomość testową, by potwierdzić przepływ poczty wychodzącej.

Po wykonaniu powyższych czynności związanych z konfigurowaniem serwera może być jeszcze konieczne przeprowadzenie dodatkowej konfiguracji Twojego serwera w jednej z tych sytuacji:

 • Podczas wysyłania poczty z domeny, która do Ciebie nie należy, na przykład z yahoo.com, klikasz opcję Wszystkie adresy w ustawieniu Dozwoleni nadawcy.

 • Wysyłasz pocztę bez adresu w polu „Od” – np. raporty o niedostarczeniu lub powiadomienia „poza biurem”.

W takich przypadkach musisz tak skonfigurować swój serwer poczty, by używał uwierzytelniania SMTP do uwierzytelniania jako zarejestrowany użytkownik G Suite lub umieszczał jedną z nazw Twoich domen w poleceniu HELO lub EHLO. Odpowiednie instrukcje znajdziesz tutaj.

Ważne: dział pomocy G Suite nie udziela wsparcia związanego z konfigurowaniem lokalnych serwerów poczty klienta ani usług innych firm. W razie problemów z Sendmail należy kontaktować się z administratorem Sendmail. Podane tu instrukcje powinny zadziałać w przypadku większości typowych scenariuszy z Sendmail. Wszelkie zmiany w konfiguracji Sendmail leżą w gestii administratora Sendmail.

Konfigurowanie serwerów Apple, Qmail i Postfix

Apple Macintosh OS X

Wykonaj poniższe instrukcje, aby skonfigurować usługę przekaźnika SMTP na serwerze Apple Macintosh OS X. Zostały one napisane tak, aby zadziałały w większości wdrożeń.

Aby skonfigurować hosta inteligentnego:

 1. W narzędziu Server Admin wybierz Mail (Poczta) i kliknij Settings (Ustawienia).

 2. W sekcji Relay all mail through this host (Przekazuj całą pocztę przez tego hosta) wpisz smtp-relay.gmail.com.

 3. Kliknij Save (Zapisz), aby zamknąć narzędzie Server Admin.

 4. Ponownie uruchom usługę poczty.

 5. Po zakończeniu konfigurowania wyślij wiadomość testową, by potwierdzić przepływ poczty wychodzącej.

Po wykonaniu powyższych czynności związanych z konfigurowaniem serwera może być jeszcze konieczne przeprowadzenie dodatkowej konfiguracji Twojego serwera w jednej z tych sytuacji:

 • Podczas wysyłania poczty z domeny, która do Ciebie nie należy, na przykład z yahoo.com, klikasz opcję Wszystkie adresy w ustawieniu Dozwoleni nadawcy.
 • Wysyłasz pocztę bez adresu w polu „Od” – np. raporty o niedostarczeniu lub powiadomienia „poza biurem”.

W takich przypadkach musisz skonfigurować swój serwer poczty tak, aby używał uwierzytelniania SMTP do uwierzytelniania jako zarejestrowany użytkownik G Suite lub umieszczał jedną z nazw Twoich domen w poleceniu HELO lub EHLO.

Ważne: pomoc G Suite nie obejmuje pomocy technicznej w zakresie konfigurowania firmowych serwerów poczty ani usług innych firm. W razie problemów z Apple Macintosh OS X należy kontaktować się z administratorem Apple Macintosh OS X. Podane tu instrukcje powinny zadziałać w przypadku większości typowych scenariuszy z Apple Macintosh OS X. Wszelkie zmiany w konfiguracji Apple Macintosh OS X leżą w gestii administratora Apple Macintosh OS X.

Qmail

Wykonaj te instrukcje, aby skonfigurować usługę przekaźnika SMTP na serwerze Qmail. Procedura została napisana tak, aby zadziałać w przypadku większości wdrożeń.

Przed przystąpieniem do konfigurowania hosta inteligentnego konieczne może być zwiększenie limitów czasu oczekiwania serwera. Domyślny limit czasu oczekiwania to 1200 sekund, co jest wystarczające. Jeśli ta wartość została zmieniona, otwórz plik /var/qmail/timeoutsmtpd i zwiększ ją do przynajmniej 900 sekund.

Aby skonfigurować hosta inteligentnego na serwerze Qmail:

 1. Otwórz (lub utwórz) plik /var/qmail/control/smtproutes i dodaj w nim następujący wiersz:
  :smtp-relay.gmail.com:25
 2. Jeśli nie chcesz, by ruch z konkretnych domen wewnętrznych był kierowany do Google, dodaj przekierowanie do odpowiedniego serwera poczty w pliku /var/qmail/control/smtproutes, stosując tę składnię:
  <DomenaWewnętrzna>:<SerwerDomenyWewnętrznej>
 3. Zatrzymaj serwer Qmail i uruchom go ponownie.
 4. Po zakończeniu konfigurowania wyślij wiadomość testową, by potwierdzić przepływ poczty wychodzącej.

Po wykonaniu powyższych czynności związanych z konfigurowaniem serwera może być jeszcze konieczne przeprowadzenie dodatkowej konfiguracji Twojego serwera w jednej z tych sytuacji:

 • Podczas wysyłania poczty z domeny, która do Ciebie nie należy, na przykład z yahoo.com, klikasz opcję Wszystkie adresy w ustawieniu Dozwoleni nadawcy.
 • Wysyłasz pocztę bez adresu w polu „Od” – np. raporty o niedostarczeniu lub powiadomienia „poza biurem”.

W takich przypadkach musisz tak skonfigurować swój serwer poczty, by używał uwierzytelniania SMTP do uwierzytelniania jako zarejestrowany użytkownik G Suite lub umieszczał jedną z nazw Twoich domen w poleceniu HELO lub EHLO. Odpowiednie instrukcje znajdziesz tutaj.

Ważne: dział pomocy G Suite nie udziela wsparcia związanego z konfigurowaniem lokalnych serwerów poczty klienta ani usług innych firm. W razie problemów z Qmail należy kontaktować się z administratorem Qmail. Podane tu instrukcje powinny zadziałać w przypadku większości typowych scenariuszy z Qmail. Wszelkie zmiany w konfiguracji Qmail leżą w gestii administratora Qmail.

Postfix

Wykonaj poniższe instrukcje, aby skonfigurować usługę przekaźnika SMTP na serwerze Postfix. Procedura została napisana tak, aby zadziałać w przypadku większości wdrożeń. Nie musisz zwiększać limitów czasu oczekiwania na serwerach Postfix. Domyślne ustawienia czasu oczekiwania są odpowiednie.

Aby skonfigurować hosta inteligentnego na serwerze Postfix:

 1. Dodaj następujący wiersz do pliku konfiguracyjnego (przykładowa ścieżka: /etc/postfix/main.cf):
  relayhost = smtp-relay.gmail.com:25
 2. Ponownie uruchom Postfix za pomocą następującego polecenia:
  # sudo postfix reload
 3. Wyślij wiadomość testową, aby potwierdzić przepływ poczty wychodzącej.

Określ, czy jedno z poniższych zdań jest prawdziwe:

 • Podczas wysyłania poczty z domeny, która do Ciebie nie należy, na przykład z yahoo.co, klikasz opcję Wszystkie adresy w ustawieniu Dozwoleni nadawcy.
 • Wysyłasz pocztę bez adresu w polu „Od”, na przykład raporty o niedostarczeniu lub powiadomienia „poza biurem”.

Jeśli jedno z nich jest prawdą, musisz skonfigurować swój serwer poczty tak, aby używał uwierzytelniania SMTP do uwierzytelniania jako zarejestrowany użytkownik G Suite lub umieszczał jedną z nazw Twoich domen w poleceniu HELO lub EHLO. Odpowiednie instrukcje znajdziesz tutaj.

Ważne: dział pomocy G Suite nie udziela wsparcia związanego z konfigurowaniem lokalnych serwerów poczty klienta ani usług innych firm. W razie problemów z Postfix należy kontaktować się z administratorem Postfix. Podane tu instrukcje powinny zadziałać w przypadku większości typowych scenariuszy z Postfix. Wszelkie zmiany w konfiguracji Postfix leżą w gestii administratora Sendmail.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?