Rapport om indextäckning

Information om vilka sidor som har indexerats och eventuella problem som har uppstått vid indexeringen av din webbplats.

 

RAPPORT OM INDEXTÄCKNING

 

Status för indextäckning i Search Console – utbildning i Google Search Console

Förstå rapporten

Den här rapporten är mycket lättare att förstå om du först har läst om hur Google Sök fungerar.

I den här rapporten visas indexeringsstatusen för alla webbadresser som Google har besökt eller försökt besöka på din egendom. På översiktssidan ser du resultatet för alla webbadresser på egendomen, grupperade efter status (fel, varning eller giltig), och vad statusen beror på (t.ex. Angiven webbadress hittades inte (404)). Om du klickar på en tabellrad på sammanfattningssidan visas alla webbadresser med samma status/orsak och mer information om problemet.

 

Behöver jag rapporten?

Om din webbplats har färre än 500 sidor behöver du förmodligen inte använda den här rapporten. Då är det enklare att söka efter din webbplats på Google genom att ange site:din_webbplats, där din_webbplats är webbadressen till din webbplats utan prefixet http:// eller https://. Exempel: site:example.com eller site:example.com/djurbutik. Sökresultaten visar de sidor som Google känner till på din webbplats. Du kan lägga till sökord för att hitta specifika sidor på din webbplats, till exempel site:example.com/djurbutik leguaner zebror.

 

Sammanfattningssida

På rapportens förstasida visas indexeringsstatusen för alla sidor som Google har försökt genomsöka på webbplatsen, ordnade efter status och orsak.

Primär sökrobot

Under Primär sökrobot på sammanfattningssidan visas vilken typ av användaragent som Google använder som standard för att genomsöka webbplatsen: den för smartphones eller den för datorer. De simulerar ett besök från en mobil enhet respektive från en dator.

Google genomsöker alla sidor på webbplatsen med denna primära sökrobot. Dessutom kan Google ibland genomsöka en delmängd av sidorna med en sekundär sökrobot (kallas även alternativ sökrobot). Detta är en användaragent av den andra typen. Om den primära sökroboten för webbplatsen till exempel är den för smartphones används den för datorer som sekundär sökrobot och tvärtom. Syftet med den sekundära genomsökningen är att försöka få fram mer information om hur webbplatsen fungerar för besökare med en annan typ av enhet.

Detta bör du titta efter

Helst ska antalet giltiga indexerade sidor öka gradvis allt eftersom webbplatsen växer. Läs felsökningsavsnittet om du märker att det sjunker eller skjuter i höjden. Statustabellen på sammanfattningssidan är grupperad och sorterad efter status och orsak. Du bör åtgärda de största felen först.

Detta ska du inte titta efter

 • Du bör inte förvänta dig att alla webbadresser på webbplatsen ska ha indexerats. Ditt mål är att den kanoniska versionen av varje sida ska indexeras. Eventuella dubblerade eller alternativa sidor markeras som Utesluten i den här rapporten. Dubbletter eller alternativa sidor har i allt väsentligt samma innehåll som den kanoniska sidan. Det är bra om en sida har markerats som en dubblett eller alternativ sida: det betyder att vi har hittat den kanoniska sidan och indexerat den. Du kan se vilken den kanoniska sidan är för en webbadress genom att köra granskningsverktyget för webbadresser. Se fler orsaker till varför sidor kan saknas.
 • När du lägger till nytt innehåll kan det ta några dagar innan Google indexerar det. Du kan minska väntetiden genom att begära indexering.

Status

Varje sida kan ha ett av följande statusvärden:

 • Fel: Sidan har inte indexerats. I beskrivningen av den aktuella feltypen kan du läsa mer om felet och hur du åtgärdar det. Åtgärda problem av det här slaget först.
 • Varning: Sidan har indexerats, men det finns ett problem som du bör känna till.
 • Utesluten: Sidan har inte indexerats, men vi tror att det var så du ville ha det. (Exempel: du har avsiktligt uteslutit den med ett noindex-direktiv eller också är det en kopia av en kanonisk sida som vi redan har indexerat på din webbplats.)
 • Giltig: Sidan har indexerats.

Orsak

För varje status (fel, varning, giltig, utesluten) anges en orsak. Beskrivningen av statustyper nedan innehåller en beskrivning av varje statustyp och hur man hanterar den.

Verifiering

Verifieringsstatusen för detta problem. Prioritera problem med valideringsstatusen Misslyckades eller Inte startat.

Om verifieringen

När du har åtgärdat alla förekomster av ett problem på webbplatsen kan du begära att Google verifierar ändringarna. Om alla kända förekomster är borta markeras problemet som åtgärdat i statustabellen och flyttas längst ner i den. I Search Console spåras verifieringsstatusen för problemet i sin helhet och statusen för varje förekomst av problemet. När alla förekomster av problemet är borta anses det vara åtgärdat. (Vilka statusar som finns beskrivs under Problemets verifieringsstatus och Förekomstens verifieringsstatus.)

Mer om ett problems varaktighet …

Med ett problems varaktighet avses tiden från och med att den första förekomsten av problemet identifierades på webbplatsen fram till att 90 dagar har gått sedan den sista förekomsten på webbplatsen markerades som åtgärdad. När det har gått 90 dagar utan att problemet återkommit tas det bort från rapporthistoriken.

Datumet då problemet först upptäcktes avser första gången det upptäcktes under den här varaktighetsperioden och ändras inte. Med andra ord:

 • Om alla förekomster av ett problem har åtgärdats men en ny förekomst uppstår 15 dagar senare ligger problemet fortfarande kvar och datumet då det först upptäcktes ändras inte.
 • Om samma problem skulle uppstå 91 dagar efter att den sista förekomsten åtgärdades har det förra problemet avslutats. Den här förekomsten registreras alltså som ett nytt problem och dagens datum blir datumet då det först upptäcktes.

Grundläggande verifieringsflöde

Här följer en översikt över vad som händer när du har klickat på Verifiera att åtgärder vidtagits för ett problem. Verifieringen kan ta flera dagar och du blir meddelad hur det går via e-post.

 1. När du klickar på Verifiera att åtgärder vidtagits kontrolleras ett fåtal sidor omedelbart.
  • Om det aktuella problemet påträffas på någon av de sidorna avslutas verifieringen och statusen förblir densamma.
  • Om felet inte finns på provsidorna fortsätter verifieringen, som då övergår till statusen Startat. Om andra, orelaterade problem påträffas under verifieringen räknas de som förekomster av detta andra problem och verifieringen fortsätter.
 2. Systemet arbetar sig igenom listan med kända webbadresser där problemet finns i Search Console. Det är bara webbadresser där problemet har identifierats som ställs i kö för ny genomsökning, inte hela webbplatsen. Alla kontrollerade webbadresser sparas i verifieringshistoriken i Search Console där du hittar dem via informationssidan för problemet.
 3. Följande händer när en webbadress kontrolleras:
  1. Om problemet inte påträffas ändras verifieringsstatusen för denna förekomst till Godkänd. Om det här var den första förekomsten av problemet som kontrollerades ändras problemets verifieringsstatus till Det ser bra ut.
  2. Om webbadressen inte längre är tillgänglig ändras verifieringsstatusen för den här förekomsten till Övrigt (som inte är en felstatus).
  3. Om problemet finns kvar ändras statusen för problemet till Misslyckades och verifieringen avslutas. Om det gällde en ny sida som upptäckts vid en ordinarie genomsökning ses den som ytterligare en förekomst av problemet.
 4. När alla webbadresser med fel och varningar har kontrollerats och antalet problem är 0 ändras problemets verifieringsstatus till Godkändes. Viktigt! Den ursprungliga allvarlighetsgraden (Fel eller Varning) visas även efter att antalet berörda sidor har nått 0 och problemstatusen har ändrats till Godkändes.

Google kan identifiera en förekomst av ett problem som åtgärdad även om du aldrig klickar på Starta verifiering. Om Google upptäcker vid en ordinarie genomsökning att alla förekomster av ett problem har åtgärdats ändras problemstatusen till Saknas i rapporten.

När anses ett problem med en webbadress eller ett objekt vara åtgärdat?

Ett problem med en webbadress eller annat objekt ses som åtgärdat när något av följande villkor har uppfyllts:

 • När webbadressen har genomsökts och problemet inte längre går att hitta på sidan. För AMP-taggfel kan detta betyda att du har åtgärdat taggen eller tagit bort den (om det inte var en obligatorisk tagg). Vid en påbörjad verifiering räknas webbadressen som godkänd.
 • Om sidan inte är tillgänglig för Google av någon anledning (sidan har tagits bort, märkts med noindex, kräver autentisering osv.) ses problemet som åtgärdat för den webbadressen. Vid en påbörjad verifiering räknas webbadressen in under Övrigt.

Omverifiering

När du klickar på Verifiera på nytt för en misslyckad verifiering börjar verifieringen om för alla förekomster som misslyckades plus eventuella nya förekomster av problemet som upptäckts vid en ordinarie genomsökning.

Vänta tills en verifieringscykel har slutförts innan du begär en ny, även om du har åtgärdat problem under den pågående.

Förekomster som godkändes vid verifieringen (märkta Godkändes) eller som inte längre går att nå (märkta Övrigt) kontrolleras inte igen och tas bort från historiken när du klickar på Verifiera på nytt.

Verifieringshistorik

Du kan följa verifieringsförloppet genom att klicka på länken Verifieringsinformation på sidan med detaljerad information om problemet.

Posterna i veriferingshistoriken grupperas efter webbadress i AMP-rapporten och rapporten Indexeringsstatus. I rapporten om användbarhet på mobila enheter och rapporten om utökade resultat grupperas innehållet efter en kombination av webbadress och strukturerat dataobjekt (utifrån värdet på objektets Name-attribut). Verifieringsstatusen gäller för just det problem som du tittar närmare på. Det kan finnas ett problem på sidan som har statusen Godkändes medan andra har statusen Misslyckades, Har inte verifierats ännu eller Övrigt.

Problemets verifieringsstatus

Verifieringsstatusen för ett problem kan vara någon av följande:

 • Har inte startats: Problemet finns på en eller flera sidor som du aldrig har påbörjat någon verifiering av. Nästa steg:
  1. Klicka på problemet och läs mer om vad felet består i. Granska de enskilda sidorna i AMP-testverktyget och se exempel på felet på de aktiva sidorna. (Om felet inte finns på sidan när du gör AMP-testet beror det på att du har åtgärdat felet på den aktiva sidan efter att Google hittade det och genererade problemrapporten.)
  2. Du kan läsa mer om regeln som inte uppfyllts genom att klicka på Läs mer på informationssidan.
  3. Du får mer information om ett enskilt fel genom att klicka raden för en exempeladress.
  4. Åtgärda sidorna och klicka sedan på Verifiera att åtgärder vidtagits så att Google genomsöker sidorna på nytt. Google meddelar dig hur det går. Verifieringen kan ta allt från ett par dagar till ungefär två veckor, så ha tålamod. 
 • Startat: Ett verifieringsförsök har påbörjats och inga resterande förekomster av problemet har hittats ännu. Nästa steg: Google meddelar dig vad som behöver göras (om något) allt eftersom verifieringen fortskrider.
 • Det ser bra ut: Ett verifieringsförsök har påbörjats och alla förekomster av problemet som har kontrollerats hittills har varit åtgärdade. Nästa steg: Du behöver inte göra något nu. Google meddelar dig vad som behöver göras allt eftersom verifieringen fortskrider.
 • Godkändes: Alla kända förekomster av problemet är borta (eller de berörda webbadresserna är inte tillgängliga längre). Den här statusen visas bara om du har klickat på Verifiera att åtgärder vidtagits. (Om förekomster försvinner utan att du har begärt verifiering ändras statusen till Saknas.) Nästa steg: Du behöver inte göra något mer.
 • Saknas: Google har upptäckt att problemet åtgärdats på alla webbadresser utan att du begärt verifiering. Nästa steg: Du behöver inte göra något mer.
 • Misslyckades: Antalet sidor där felet finns kvar efter att du klickade på Verifiera överstiger en viss gräns. Nästa steg: Åtgärda problemet och verifiera på nytt.

Förekomstens verifieringsstatus

När du begär verifiering tilldelas alla förekomster av problemet en status enligt följande:

 • Har inte verifierats ännu: Står i kö för verifiering. Senast Google såg efter fanns den här förekomsten av problemet kvar.
 • Godkändes: [Finns inte i alla rapporter] Google har kontrollerat om den här förekomsten av problemet fanns kvar och det gjorde den inte. Den här statusen visas bara om du har klickat på Verifiera för just den här förekomsten av problemet.
 • Misslyckades: Google har kontrollerat om den här förekomsten av problemet har tagits bort men den fanns fortfarande kvar. Den här statusen visas bara om du har klickat på Verifiera för just den här förekomsten av problemet.
 • Övrigt: [Finns inte i alla rapporter] Google kunde inte nå webbadressen där förekomsten fanns. För strukturerad data betyder det att Google inte kunde hitta det strukturerade dataobjektet på sidan längre. Ses som likvärdigt med Godkändes.

Observera att olika problem på en och samma webbadress kan ha olika status. Om både problem X och problem Y fanns på en sida kan t.ex. verifieringsstatusen Godkändes visas för problem X medan problem Y på samma sida fortfarande har veriferingsstatusen Har inte verifierats ännu.

Filtermeny för hur webbadressen hittades

Med rullgardinsfiltret ovanför diagrammet kan du filtrera indexresultat efter hur Google upptäckte webbadressen. Följande värden finns:

 • Alla kända sidor [standard] – visa alla webbadresser som Google har hittat, oavsett hur.
 • Alla inskickade sidor – visa bara sidor som har skickats in i en webbplatskarta med rapporten eller som sitemap-värde i en ping.
 • Webbadress i en specifik webbplatskarta – visa endast webbadresser i en enskild webbplatskarta som skickats in med den här rapporten. Detta omfattar alla webbadresser i kapslade webbplatskartor.

En webbadress klassas som inskickad via en webbplatskarta även om vi har hittat den på något annat sätt också (till exempel organiskt via en annan genomsökt sida).

Informationssida

Klicka på en rad på sammanfattningssidan, så öppnas en informationssida för den kombinationen av status och orsak. Du kan läsa mer om det aktuella problemet genom att klicka på Läs mer på informationssidan.

Diagrammet på den här sidan visar berörda sidor över tid.

Tabellen innehåller en lista med exempel på sidor som berörs av problemet:

 • Du öppnar en webbadress i tabellen genom att klicka på länken på den raden.
 • Du granskar en webbadress i tabellen genom att klicka på granskningsikonen  på den raden.
 • När du har åtgärdat alla förekomster av ett fel eller en varning kan du begära att Google verifierar åtgärderna.

Visas ett problem som du redan har åtgärdat vid en webbadress? Det kan vara så att du åtgärdade problemet EFTER Googles senaste genomsökning. Om ett problem som du redan har åtgärdat visas vid en webbadress kontrollerar du genomsökningsdatumet. Kontrollera att problemet verkligen har åtgärdats och begär omindexering.

Källa

Under Källa på informationssidan ser du vilken typ av användaragent (smartphone eller dator) som användes för att genomsöka de aktuella webbadresserna. De olika användaragenterna simulerar ett besök på sidan med en enhet av det aktuella slaget (mobil eller dator).

 

Dela rapporten

Du kan dela information om problem i täcknings- och förbättringsrapporter genom att använda knappen Dela på sidan. Länken ger endast åtkomst till informationssidan om det aktuella problemet och eventuell valideringshistorik för problemet till personer som har fått länken. Den ger inte åtkomst till andra sidor för resursen och tillåter inte heller en delad användare att utföra åtgärder på egendomen eller kontot. Du kan när som helst återkalla länken genom att inaktivera delningen av sidan.

Exportera rapportdata

I många rapporter finns en exportknapp som du kan exportera rapportdata med. Både data i diagrammet och i tabellen exporteras. Värden som visas om antingen ~ eller - i rapporten (inte tillgänglig/inte ett tal) blir nollor i din nedladdade data.

Felsökning

Du kan bekräfta indexeringsstatusen för alla webbadresser som visas i rapporten genom att granska webbadressen på följande sätt:

 1. Från informationssidan klickar du på en webbadress i exempeltabellen för att öppna en sidopanel som listar testalternativ.
 2. Klicka på Granska webbadress i sidopanelen för att visa mer information om Googles indexversion av sidan.
 3. I indexrapporten granskar du avsnitten Täckning > Genomsökning och Täckning > Indexering för att visa information om sidans genomsöknings- och indexeringsstatus. Testa den aktiva versionen av sidan genom att klicka på Testa den aktiva webbadressen.

Vanliga problem

Här är några av de vanligaste indexeringsproblemen som du kan stöta på i den här rapporten:

Minskning av det totala antalet indexerade sidor utan motsvarande fel

Om det totala antalet indexerade sidor sjunker utan motsvarande ökning av antalet fel kan det tyda på att du blockerar åtkomsten till befintliga sidor (via robots.txt, noindex eller inloggningskrav). Detta gäller bara för sidor du inte har skickat in för indexering. Om du hade skickat in sidorna för indexering skulle du se en motsvarande uppsättning fel. Titta under Uteslutna webbadresser om en ökning som motsvarar nedgången i Giltiga sidor visas där.

Fler uteslutna än giltiga sidor

Titta på uteslutningsorsaken om du ser fler uteslutna än giltiga sidor. Det här är några vanliga skäl till att sidor utesluts:

 • Du har en robots.txt-regel som blockerar Google från att söka igenom stora delar av din webbplats. Om du har blockerat fel sidor kan du avblockera dem.
 • Det finns ett stort antal dubblettsidor på webbplatsen. Ofta beror detta på att parametrar (exempel: type=dress eller color=green eller sort=price) används för att filtrera eller sortera en och samma samling sidor. Sådana sidor ska förmodligen uteslutas, om de bara visar samma innehåll som sorterats eller filtrerats på olika sätt. Om du är en avancerad användare och tycker att Google missförstår parametrar på din webbplats kan du anpassa hanteringen av parametrarna med verktyget Webbadressparametrar.
Ökningar av antalet fel

Om antalet fel stiger kraftigt kan det bero på att något som ändrats i en mall har gett upphov till nya fel. Det kan också vara så att du har skickat in en webbplatskarta där ett antal av webbadresserna blockeras för sökrobotar (till exempel genom robots.txt, noindex eller ett inloggningskrav). Klicka på ett problem så att det öppnas och se efter på en sida vad det är som är fel.

Om antalet fel stiger kraftigt:

 1. Se om du kan hitta något samband mellan det totala antalet indexeringsfel eller det totala antalet indexerade sidor och kurvan för en felrad på sammanfattningssidan. Detta kan ge en indikation på vilket problem som påverkar det totala antalet fel eller det totala antalet indexerade sidor.
 2. Klicka på felrader som verkar bidra till det ökade antalet fel, så visas en informationssida med närmare uppgifter. Läs i beskrivningen av den aktuella feltypen hur den bäst kan hanteras.
 3. Åtgärda alla förekomster av felet och begär verifiering genom att klicka på Verifiera att åtgärder vidtagits på orsakens informationssida. Läs mer om verifiering.
 4. Vi aviserar dig under valideringens gång, men du kan titta in igen efter några dagar och se om antalet fel har minskat.
 5. Ta bort filtret för uteslutna webbadresser med jämna mellanrum och sortera dem efter antalet berörda sidor. Titta sedan igenom sidorna så att det inte finns några oönskade problem.
Serverfel
Ett serverfel innebär att Googlebot inte kunde nå webbadressen, att tidsgränsen för begäran överskreds eller att webbplatsen var upptagen. Därför tvingades Googlebot att avbryta.

Testa serveranslutningen

Du kan använda granskningsverktyget för webbadresser för att se om du kan återskapa ett serverfel som rapporteras av rapporten om täckning av index.

Åtgärda serveranslutningsfel

 • Minska överflödig inläsning vid dynamiska sidbegäranden.
  En webbplats där flera webbadresser leder till samma innehåll anses visa innehållet dynamiskt (till exempel när www.example.com/shoes.php?color=red&size=7 leder till samma innehåll som www.example.com/shoes.php?size=7&color=red). Dynamiska sidor kan svara för långsamt vilket leder till problem med överskriden tidsgräns. Servern kan även signalera att den är överbelastad så att Googlebot ska söka igenom webbplatsen långsammare. Som allmän rekommendation bör du hålla listan med parametrar kort och använda dem sparsamt. Om du vet säkert hur parametrarna fungerar på din webbplats kan du berätta för Google hur vi ska hantera dem.
 • Kontrollera att webbplatsens värdserver inte ligger nere, är överbelastad eller felaktigt konfigurerad.
  Kontakta webbhotellet om anslutnings-, tidsgräns- eller svarsproblemen kvarstår. Du kan behöva öka webbplatsens förmåga att hantera trafik.
 • Kontrollera att du inte har blockerat Google av misstag.
  Du kanske blockerar Google på grund av ett problem på systemnivå, till exempel ett DNS-konfigurationsfel, en brandvägg eller ett DoS-skyddssystem som konfigurerats felaktigt eller ett innehållshanteringssystems inställningar. Skyddssystem är en viktig del av bra värdtjänster och konfigureras ofta för att automatiskt blockera ovanligt många serverbegäranden. Eftersom Googlebot i många fall besöker fler sidor än en vanlig användare kan dessa skyddssystem aktiveras. Skyddssystemen blockerar då Googlebot och hindrar sökroboten från att söka igenom webbplatsen. Du kan reda ut problemen genom att ta reda på vilken del av webbplatsens infrastruktur som hindrar Googlebot och ta bort blockeringen. Du har kanske ingen kontroll över brandväggen, så du kan behöva diskutera detta med webbhotellet.
 • Styr sökmotorns genomsökning och indexering av webbplatsen på ett klokt sätt.
  Vissa webbansvariga hindrar avsiktligt Googlebot från att nå webbplatsen, kanske med en brandvägg enligt beskrivningen ovan. I dessa fall är avsikten inte att blockera Googlebot helt, utan att kontrollera hur webbplatsen söks igenom och indexeras. Kontrollera följande om detta gäller dig:
404-fel

Vad gäller 404-sidor bör du som allmän rekommendation lägga tid på att åtgärda sidor som fått statusen fel i verktyget, inte uteslutna sidor. 404-sidor som räknas som fel är sådana som du uttryckligen har begärt att Google ska indexera men som inte hittades. 404-sidor som räknas som uteslutna är sådana som Google har kommit till på något annat sätt.

Utvärdera och åtgärda 404-fel.

Sidor eller webbplatser som saknas

Om din sida inte finns i rapporten alls har antagligen något av följande inträffat:

 • Google vet inte att sidan finns. Några kommentarer om synlighet för sidor:
  • Om det här är en ny webbplats eller sida ska du komma ihåg att det kan ta lite tid för Google att hitta och genomsöka nya webbplatser eller sidor.
  • Om Google ska få reda på att det finns en ny sida måste du skicka in en webbplatskarta eller begära genomsökning av sidan, eller också måste Google hitta en länk till sidan någonstans.
  • När sidans webbadress väl är känd kan det ta lite tid (upp till några veckor) innan Google genomsöker hela webbplatsen eller delar av den.
  • Indexeringen görs aldrig ögonblickligen, även om du har begärt genomsökning.
 • Google kan inte nå din sida (den kräver inloggning eller är på annat vis inte tillgänglig för alla användare på internet).
 • Sidan har en noindex-tagg, vilket förhindrar att Google indexerar den.
 • Sidan har av någon orsak tagits bort från indexet.

Åtgärda så här:

Testa problemet på din sida med granskningsverktyget för webbadresser. Om sidan inte finns i indextäckningsrapporten men anges som indexerad i webbadressgranskningsrapporten indexerades den förmodligen nyligen och kommer snart att visas i indextäckningsrapporten. Testa livesidan om sidan är angiven som icke-indexerad i granskningsverktyget för webbadresser (vilket är vad du skulle vänta dig). Testresultatet för livesidor bör visa vad problemet är. Använd informationen från testet och testdokumentationen för att veta hur du ska åtgärda problemet.

Fel och undantag av typen Skickad men/Skickad och
Om ordet Skickad finns med i en indexeringsorsak (t.ex. Skickad, men det finns problem med genomsökningen av webbadressen) betyder det att webbadressen finns i en webbplatskarta som robots.txt-filen refererar till eller som har skickats in med rapporten Webbplatskartor.
Så här åtgärdar du ett problem av typen Skickad:
 • Åtgärda problemet som förhindrar att sidan genomsöks eller
 • ta bort webbadressen från webbplatskartan och skicka om webbplatskartan med rapporten Webbplatskartor (detta går snabbast) eller
 • ta bort alla webbplatskartor som innehåller webbadressen med hjälp av rapporten Webbplatskartor (och se till att inga webbplatskartor som finns med i robots.txt-filen innehåller denna webbadress).

Vanliga frågor

Varför finns min sida i indexet? Jag vill inte att den ska finnas där.

Google kan indexera alla webbadresser vi hittar, såvida du inte har lagt in ett noindex-direktiv på sidan (eller om den är tillfälligt blockerad). Det finns också många sätt som Google kan hitta en sida på, t.ex. genom att någon har länkat till den från en annan webbplats.

 • Om du vill blockera en sida så att den inte visas i Googles sökresultat kan du kräva någon form av inloggning eller använda ett noindex-direktiv på sidan.
 • Om du vill att en sida ska tas bort från Googles sökresultat efter att vi hittat den måste du följa de här anvisningarna.

Varför har min sida inte indexerats om på länge?

Google indexerar om sidor utifrån ett antal kriterier, bland annat hur ofta vi tror att sidan ändras. Om webbplatsen inte ändras så ofta kan en långsammare genomsökningsfrekvens användas, vilket inte gör något så länge sidorna inte ändras. Om du tycker att det är dags för en uppdatering begär du att Google indexerar om webbplatsen.

Skulle ni vilja genomsöka min sida/webbplats igen?

Begär att Google genomsöker den på nytt.

Varför har så många av mina sidor uteslutits?

Se efter i rapporten om indextäckning varför sidorna har uteslutits. Oftast beror det på något av följande:

 • Det finns en regel i robots.txt som hindrar oss från att genomsöka stora delar av webbplatsen. Undersök problemet med granskningsverktyget för webbadresser.
 • Det finns ett stort antal dubblettsidor på webbplatsen. Ofta beror detta på att parametrar (som type=dress eller color=green eller sort=price) används för att filtrera eller sortera en och samma samling sidor. Sådana sidor märks som dubbletter eller alternativa sidor i rapporten om indextäckning.
 • Besökaren omdirigeras någon annanstans från webbadressen. Webbadresser med omdirigering indexeras inte. Bara målsidan som besökaren omdirigeras till indexeras.

Google kommer inte åt min webbplatskarta

Kontrollera att webbplatskartan inte blockeras av robots.txt, att den är giltig och att rätt webbadress har använts i robots.txt-posten eller den inskickade rapporten. Testa webbplatskartans webbadress i något av de testverktyg för webbplatskartor som finns.

Varför fortsätter Google att försöka genomsöka en sida som har tagits bort?

Google fortsätter att försöka genomsöka alla kända webbadresser även när de har gett upphov till 4XX-fel ett tag ifall det skulle röra sig om ett tillfälligt fel. Det enda som gör så att en webbadress inte genomsöks är om ett noindex-direktiv returneras för den.

I rapporten om indextäckning visas bara webbadresser som har gett 404-fel under den senaste månaden, så att du ska slippa se en ständigt växande lista med 404-fel.

Jag kan öppna min sida, varför kan inte Google det?

Kontrollera om Google kan nå den aktiva sidan med granskningsverktyget för webbadresser. Om det inte går bör det stå varför. Om vi når sidan är det troligen så att ett åtkomstproblem har åtgärdats efter den senaste genomsökningen. Gör ett realtidstest i granskningsverktyget för webbadresser och begär indexering.

I granskningsverktyget för webbadresser visas inga problem, men i rapporten om indextäckning står att det finns ett fel. Vad beror det på?

Kanske åtgärdade du felet efter att webbadressen senast genomsöktes av Google. Se efter vilket genomsökningsdatum som anges för webbadressen (det bör stå på webbadressens informationssida i rapporten om indextäckning eller i vyn för den indexerade versionen i granskningsverktyget för webbadresser). Se om du har åtgärdat något sedan sidan genomsöktes senast.

Hur hittar jag indexstatus för en viss webbadress?

Om du vill se vilken indexeringsstatus som en enskild webbadress har använder du granskningsverktyget för webbadresser. Det går inte att söka eller filtrera efter webbadress i rapporten om indextäckning.

Vad en status beror på

Följande orsaker finns för varje felstatus:

Fel

Sidor med fel har inte indexerats

Serverfel (5xx): Servern returnerade ett fel i 500-serien när sidan begärdes. Se Åtgärda serverfel.

Omdirigeringsfel: Google upptäckte ett omdirigeringsfel av någon av följande typer: en omdirigeringskedja var för lång, en omdirigeringsloop, en omdirigeringsadress överskred maxlängden för webbadresser, omdirigeringskedjan innehöll en tom eller felaktig webbadress. Undersök omdirigeringen med ett felsökningsverktyg för webben, t.ex. Lighthouse.

Angiven webbadress blockeras av robots.txt: Du har skickat in sidan för indexering, men den blockeras av webbplatsens robots.txt-fil.

 1. Klicka på sidan i tabellen Exempel för att utöka panelen på verktygssidan.
 2. Klicka på Testa robots.txt-blockering och kör testverktyget för robots.txt för den webbadressen. Verktyget bör markera vilken regel som blockerar den aktuella webbadressen.
 3. Uppdatera robots.txt-filen och ta bort eller ändra regeln, beroende på vad du behöver. Du kan hitta filens plats genom att klicka på Visa den publicerade robots.txt-filen i testverktyget för robots.txt. Om du använder en webbvärd och inte har behörighet att ändra filen söker du efter dokumentationen för tjänsten eller kontaktar tjänstens hjälpcenter och berättar om problemet.

Angiven webbadress är märkt med taggen noindex: Du har skickat in sidan för indexering men direktivet noindex har angetts antingen i en metatagg eller i HTTP-huvudet. Om du vill att den här sidan ska indexeras måste du ta bort taggen eller fältet i HTTP-huvudet. Undersök felet med granskningsverktyget för webbadresser:

 1. Klicka på förstoringsglaset bredvid webbadressen i tabellen.
 2. Under Täckning > Indexering > Är indexering tillåten? i rapporten bör det stå att noindex förhindrar indexeringen.
 3. Kontrollera att noindex-taggen fortfarande finns i den publicerade versionen:
  1. Klicka på Testa den aktiva webbadressen
  2. Se efter under Tillgänglighet > Indexering > Är indexering tillåten? om noindex-direktivet fortfarande hittas. Om noindex inte längre finns kvar kan du klicka på Begär indexering och be Google att försöka indexera sidan igen. Om noindex fortfarande finns måste du ta bort det för att sidan ska kunna indexeras.

Angiven webbadress verkar vara ett soft 404-fel: Du har skickat in sidan för indexering men servern returnerade något som verkar vara ett soft 404-fel. Läs mer om hur du åtgärdar detta.

Angiven webbadress returnerar en oauktoriserad begäran (401): Du har skickat in sidan för indexering men Google fick 401 (inte auktoriserad) som svar. Ta bort auktoriseringskravet för sidan eller ge Googlebot åtkomst till sidorna efter att ha kontrollerat att det verkligen är Googlebot. Du kan verifiera felet genom att besöka sidan i inkognitoläge.

Angiven webbadress hittades inte (404): Du har skickat in en sida som inte existerar för indexering. Se Åtgärda 404-fel.

Ett 403-fel visades för den inskickade webbadressen: Behörighet krävs för åtkomst till den inskickade webbadressen, men Google saknar inloggningsuppgifter. Om sidan ska indexeras ger du anonyma besökare åtkomst till den. I annat fall ska du inte skicka in den för indexering.

Den inskickade webbadressen blockerades på grund av ett annat 4xx-problem: Servern returnerade någon annan svarskod i 400-serien än de som beskrivs här. Åtgärda felet eller skicka inte in webbadressen för indexering. Testa att felsöka sidan med granskningsverktyget för webbadresser.

Varning

Sidor med varningsstatus kan behöva åtgärdas. De kan vara indexerade men behöver inte ha blivit det beroende på resultat.

Indexerad, men blockerades av robots.txt: Sidan har indexerats trots att den blockeras av webbplatsens robots.txt-fil. (Google följer alltid robots.txt men sidan kan indexeras ändå om någon annan har länkat till den.) Vi är inte säkra på om du avsåg att blockera sidan från sökresultaten:

Indexerades utan innehåll: Den här sidan finns i Googles index, men Google kunde inte läsa innehållet av någon anledning. Möjliga anledningar kan vara att sidan kan ha dolts för Google via cloaking eller att dess format hindrar Google från att indexera den. Detta beror inte på att den blockeras av robots.txt.

Giltig

Sidor som har giltig status har indexerats.

Inskickad och indexerad: Du har skickat in en webbadress för indexering.

Indexerad men inte inskickad i en webbplatskarta: Webbadressen upptäcktes och indexerades av Google. Vi rekommenderar att du skickar in viktiga webbadresser genom att använda en webbplatskarta.

Uteslutna

Dessa sidor indexeras vanligtvis inte, och vi tror att det ska vara så. Sidorna kan vara dubbletter av indexerade sidor eller också har de inte indexerats därför att de är blockerade på webbplatsen eller av någon annan anledning som vi inte uppfattar som ett fel.

Utesluts av taggen noindex: När Google försökte indexera sidan påträffades ett noindex-direktiv och därför indexerades den inte. Om du inte vill att sidan ska indexeras har du gjort rätt. Om du vill att sidan ska indexeras tar du bort noindex-direktivet. Du kan kontrollera om taggen eller direktivet förekommer genom att begära sidan i en webbläsare och söka i svarstexten och svarshuvudena efter noindex. 

Blockeras av verktyget för borttagning av sidor: Sidan blockeras för närvarande på grund av en begäran om borttagning av en webbadress. Om du har verifierats som webbplatsens ägare kan du se vem som skickade en begäran om borttagning av en webbadress i verktyget för borttagning av webbadresser. En begäran om borttagning gäller bara i cirka 90 dagar efter borttagningen. Därefter kan Googlebot besöka sidan igen och indexera den även om du inte skickar in någon ny indexeringsbegäran Om du inte vill att sidan ska indexeras kan du använda noindex, kräva auktorisering eller ta bort sidan.

Blockeras av robots.txt: Sidan blockeras för Googlebot av en robots.txt-fil. Du kan verifiera detta med testverktyget för robots.txt. Observera att detta inte innebär att sidan inte kan indexeras på annat sätt. Sidan kan fortfarande indexeras om Google hittar annan information om den utan att läsa in den (även om det är mindre vanligt). Om du vill vara säker på att Google inte indexerar en sida tar du bort blockeringen i robots.txt-filen och använder ett noindex-direktiv.

Blockerad på grund av en oauktoriserad begäran (401): Sidan blockeras för Googlebot av ett krav på auktorisering (svaret 401). Om du vill att Googlebot ska kunna genomsöka sidan tar du bort auktoriseringskravet eller tillåter att Googlebot får åtkomst till den.

Genomsökt – inte indexerad för närvarande: Google har genomsökt sidan men inte indexerat den. Den kan komma att indexeras senare och du behöver inte skicka om webbadressen för genomsökning.

Upptäckt – inte indexerad för närvarande: Google har hittat sidan men inte genomsökt den än. Detta brukar betyda att Googles genomsökning sannolikt hade överbelastat webbplatsen, så Google senarelade den. Därför saknas datumet för senaste genomsökning i rapporten.

Alternativ sida med korrekt kanonisk tagg: Sidan är en dubblett av en annan sida som Google har identifierat som kanonisk. Det finns en korrekt hänvisning från den här sidan till den kanoniska sidan, så du behöver inte göra något mer.

Dubblett utan att användaren valt en kanonisk sida: Det finns dubbletter av den här sidan och ingen av dem har markerats som kanonisk. Vi tror att den här sidan inte är den kanoniska. Du bör tydligt märka upp vilken av sidorna som är den kanoniska. Om du granskar webbadressen bör du se vilken webbadress Google valt som kanonisk.

Dubblett: Google har valt en annan kanonisk sida än användaren: Den här sidan har markerats som kanonisk för ett antal sidor, men Google föredrar en annan sida som kanonisk. Google har indexerat sidan vi anser är kanonisk i stället för den här. Vi rekommenderar att du tydligt märker upp den här sidan som en dubblett av den kanoniska webbadressen. Sidan upptäcktes utan en uttrycklig begäran om genomsökning. Om du granskar webbadressen bör du se vilken webbadress Google valt som kanonisk.

Hittades inte (404): Sidan gav ett 404-fel när vi begärde den. Google hittade webbadressen utan någon uttrycklig begäran eller webbplatskarta. Google kan ha hittat webbadressen som en länk från en annan webbplats, eller så har kanske sidan funnits tidigare men tagits bort. Googlebot fortsätter förmodligen att försöka nå den här webbadressen under en tid. Det finns inget sätt att få Googlebot att glömma en webbadress permanent. Däremot försöker Googlebot genomsöka sidan alltmer sällan. 404-svar är inte ett problem om de är avsiktliga. Om sidan har flyttats omdirigerar du till dess nya plats med en 301-omdirigering. Läs Åtgärda 404-fel

Sida med omdirigering: Webbadressen omdirigeras och har därför inte tagits med i indexet.

Soft 404: Något som vi tror är ett soft 404-fel returnerades vid begäran av sidan. Det betyder att ett användarvänligt meddelande av typen Sidan hittades inte visas utan motsvarande 404-kod från servern. Vi rekommenderar att du låter servern returnera svarskoden 404 för alla sidor som inte hittas, eller att du lägger till mer information på sidan för att meddela oss om att det inte är ett soft 404-fel. Läs mer

Dubblett: den angivna webbadressen har inte valts som kanonisk: Webbadressen är en av flera dubbletter som saknar en tydligt angiven kanonisk sida. Du har begärt att webbadressen ska indexeras, men eftersom det är en dubblett och Google ser en annan webbadress som bättre lämpad att vara kanonisk har den här webbadressen inte indexerats. Vi har indexerat den sida som vi valde som kanonisk i stället. (Om det finns dubbletter indexerar Google endast den kanoniska sidan.) Skillnaden mellan den här statusen och statusen Google har valt en annan kanonisk sida än användaren är att du uttryckligen har begärt indexering i det här fallet. Om du granskar webbadressen bör du se vilken webbadress Google valt som kanonisk.

Sidan blockerades på grund av att åtkomst är förbjuden (403): Användaragenten tillhandahöll användaruppgifter men nekades åtkomst. Men Googlebot tillhandahåller aldrig användaruppgifter. Därför har servern returnerat fel felkod. Du bör antingen åtgärda felet eller blockera sidan med hjälp av robots.txt eller noindex.

Sidan blockerades på grund av ett annat 4xx-problem: Servern stötte på ett annat fel i 400-serien än de som beskrivs här.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?