Přehled Zahrnutí do indexu

Zjistěte, které z vašich stránek byly indexovány a k jakým problémům při indexování vašeho webu došlo.

Potřebuji tento přehled?

Pokud váš web obsahuje méně než 500 stránek, tento přehled pravděpodobně nepotřebujete. Mnohem jednodušší je vyhledat web na Googlu pomocí dotazu site:váš_web, kde „váš_web“ je adresa URL domovské stránky vašeho webu bez předpony „http://“ nebo „https://“, například site:example.com nebo site:example.com/chovatelskepotreby. Výsledky vyhledávání ukazují stránky vašeho webu, o kterých Google ví. Můžete přidat hledané výrazy, abyste našli konkrétní stránky svého webu, například site:example.com/chovatelskepotreby iguany zebry.

PŘEHLED ZAHRNUTÍ DO INDEXU

 

Stav zahrnutí do indexu v Search Console – školení služby Google Search Console

Vysvětlení přehledu

Tento přehled pro vás bude mnohem srozumitelnější a užitečnější, pokud si nejdříve přečtete, jak funguje Vyhledávání Google.

Přehled Zahrnutí do indexu ukazuje stav zahrnutí do indexu Google pro všechny adresy URL ve vaší službě.

 • Na stránce s celkovým souhrnem jsou zobrazeny výsledky pro všechny adresy URL ve vaší službě seskupené podle stavu (chyba, upozornění, nebo platné) a konkrétního důvodu pro daný stav (například Odeslaná adresa URL nebyla nalezena (404)).
 • Kliknutím na řádek tabulky na souhrnné stránce zobrazíte stránku s podrobnostmi, která se zaměřuje na všechny adresy URL se stejným stavem a důvodem.

Souhrnná stránka

Přehled nejvyšší úrovně ukazuje stav indexování všech stránek, které se Google na vašem webu pokoušel procházet, seskupených podle stavu a důvodu.

Primární prohledávač

Hodnota Primární prohledávač na souhrnné stránce zobrazuje výchozí typ user-agenta, který Google používá k procházení vašeho webu: Chytrý telefon nebo Počítač. Prohledávače simulují buď návštěvníka, který používá mobilní zařízení, nebo návštěvníka, který používá stolní počítač.

Pomocí tohoto primárního typu prohledávače prochází Google všechny stránky na vašem webu. Kromě toho může Google část vašich stránek procházet také pomocí sekundárního prohledávače (někdy je označován jako alternativní), což je druhý typ user-agenta. Pokud se pro váš web jako primární používá prohledávač typu Chytrý telefon, sekundární prohledávač je typu Počítač, a naopak. Cílem sekundární procházení je získat další informace o tom, jak se váš web chová, když jej uživatelé navštěvují pomocí jiného typu zařízení.

Co hledat

S rozvojem vašeho webu by měl ideálně počet platných indexovaných stránek postupně narůstat. Pokud vidíte náhlé poklesy nebo nárůsty, prostudujte si sekci o odstraňování problémů. Tabulka stavů na souhrnné stránce je seskupena a seřazena podle kombinace stav + důvod.

Cílem je zajistit, aby byla indexována kanonická verze každé stránky. Všechny duplicitní nebo alternativní stránky by v tomto přehledu měly být označeny jako vyloučené. Duplicitní nebo alternativní stránky mají v podstatě stejný obsah jako kanonická stránka. Mít stránku označenou jako duplicitní nebo alternativní je obvykle dobrá věc. Znamená to, že jsme našli kanonickou stránku a indexovali ji. Kanonickou verzi pro libovolnou adresu URL najdete spuštěním nástroje Kontrola adresy URL. Podívejte se na další důvody, proč stránky můžou chybět.

Co byste neměli očekávat

 • 100% pokrytí: Neočekávejte, že budou indexovány všechny adresy URL vašeho webu. Očekávejte to pouze u kanonických stránek, které jsou popsány výše.
 • Okamžité indexování: Když přidáte nový obsah, Googlu může trvat několik dní, než ho indexuje. Prodlevu indexování můžete snížit požádáním o indexování.

Stav

Každá stránka může mít jednu z následujících hodnot stavu:

 • Chyba: Stránka není indexována. Podrobné informace o chybě a o tom, jak ji odstranit, naleznete v popisu konkrétního typu chyby. Na tyto problémy byste se měli zaměřit jako první.
 • Upozornění: Stránka je indexována, ale vyskytuje se u ní problém, o kterém byste měli vědět.
 • Vyloučeno: Stránka není indexována, ale domníváme se, že to byl váš záměr. (Může se jednat například o stránku, kterou jste záměrně vyloučili pomocí direktivy noindex, nebo o duplikát kanonické stránky, kterou jsme na vašem webu již indexovali.)
 • Platné: Stránka je indexována.

Důvod

Každý stav (chyba, upozornění, platné, vyloučeno) má konkrétní důvod. Popisy jednotlivých typů stavu a pokyny, jak s nimi naložit, naleznete v popisech typů stavů níže.

Ověření

Stav ověření tohoto problému. Přednostně byste měli opravit problémy, u nichž ověření selhalo nebo nebylo zahájeno.

Ověření

Až všechny výskyty konkrétního problému na webu opravíte, můžete Google požádat o ověření změn. Pokud byly všechny známé výskyty opraveny, bude problém v tabulce stavu označen za opravený a bude přesunut na její konec. Search Console sleduje stav ověření problému celkově a stav jeho jednotlivých výskytů. Když jsou všechny výskyty problému odstraněny, je považován za opravený. (Informace o skutečně zaznamenaných stavech najdete v sekcích Stav ověření problémuStav ověření výskytu.)

Další informace o době existence problému

Problém je evidován od prvního zjištění jakéhokoliv výskytu na webu do doby, než uplyne 90 dní od chvíle, kdy byl poslední výskyt na webu označen jako odstraněný. Pokud uplyne devadesát dní, aniž by se problém vyskytl znovu, bude z historie přehledu odstraněn.

Datum prvního zjištění problému je chvíle prvního zjištění problému během jeho doby existence a nemění se. Platí tedy toto:

 • Pokud jsou všechny výskyty problému opraveny, ale po 15 dnech se nově vyskytne znovu, bude označen za nevyřešený a datem prvního zjištění zůstane původní datum.
 • Pokud se stejný problém vyskytne 91 dní po opravě posledního výskytu, byl předchozí problém uzavřen, a tento nový výskyt proto bude zaznamenán jako nový problém s datem prvního zjištění nastaveným na dnešní datum.

Základní průběh ověření

Zde je přehled procesu ověření, který proběhne poté, co u problému kliknete na Ověřit opravu. Proces může trvat několik dní a o jeho průběhu budete informováni pomocí e‑mailových oznámení.

 1. Když kliknete na Ověřit opravu, služba Search Console ihned zkontroluje několik stránek.
  • Pokud na některé z nich stále existuje současný výskyt, ověření skončí a stav ověření se nezmění.
  • Jestliže ve vzorku stránek aktuální chyba není, pokračuje ověřování se stavem Spuštěno. Pokud jsou při ověření nalezeny jiné nesouvisející problémy, započítají se k příslušnému jinému typu problému a ověřování pokračuje.
 2. Search Console prochází seznam známých adres URL dotčených tímto problémem. Do fronty k opětovnému procházení jsou zařazeny pouze adresy URL se známými výskyty tohoto problému, nikoliv celý web. O všech zkontrolovaných adresách URL uchovává Search Console záznam v historii ověření, kterou lze zobrazit ze stránky s podrobnostmi o problému.
 3. Při kontrole adresy URL:
  1. Jestliže problém není nalezen, změní se stav ověření výskytu na Úspěšně ověřeno. Pokud se jedná o první výskyt zkontrolovaný po spuštění ověřování, změní se stav ověření na Vypadá to dobře.
  2. Pokud stránka již není dostupná, změní se stav ověření výskytu na Jiné (což není chybový stav).
  3. Je-li daný výskyt stále přítomen, změní se jeho stav na Nezdařilo se a ověřování skončí. Pokud se jedná o novou stránku objevenou běžným procházením, považuje se tento výskyt za další výskyt existujícího problému.
 4. Pokud byly zkontrolovány všechny adresy URL s chybami a upozorněními a počet problémů je nula, změní se stav problému na Prošlo. Důležité: I když počet dotčených stránek klesne na nulu a stav problému se změní na Úspěšně ověřeno, bude se i nadále zobrazovat původní štítek závažnosti (Chyba nebo Upozornění).

Google může opravené výskyty problému zjistit, aniž byste ověřování spustili kliknutím. Když Google při běžném procházení zjistí, že všechny výskyty problému byly opraveny, změní stav problému v přehledu na „Není k dispozici“.

Kdy je problém u adresy URL nebo položky považován za opravený?

Problém je u adresy URL označen za opravený v případě, že je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

 • Adresa URL byla projita a problém již na stránce nebyl nalezen. V případě chyby značky na stránce AMP to může znamenat, buď že jste značku opravili, nebo že byla odstraněna (pokud není povinná). Tento stav bude při pokusu o ověření vyhodnocen jako „Úspěšně ověřeno“.
 • Jestliže Google ke stránce z nějakého důvodu nemůže získat přístup (byla odstraněna, označena direktivou noindex, vyžaduje přihlašovací údaje apod.), bude problém pro danou adresu URL považován za opravený. Při pokusu o ověření se takovéto případy započítají jako stav ověření „Jiné“.

Opětovné ověření

Když u neúspěšného ověření kliknete na Znovu ověřit, spustí se ověření znovu pro všechny výskyty, které neprošly, a také pro nové výskyty tohoto problému zjištěné při běžném procházení.

O další cyklus ověření byste měli požádat až po dokončení toho stávajícího, a to i v případě, že jste některé problémy během aktuálního cyklu opravili.

Výskyty, které prošly ověřením (označené Úspěšně ověřeno) nebo již nejsou dostupné (označené Jiné), nejsou kontrolovány znovu a po kliknutí na Znovu ověřit jsou odstraněny z historie.

Historie ověření

Průběh žádosti o ověření lze zobrazit kliknutím na odkaz na podrobnosti ověření na stránce s podrobnostmi o problému.

V přehledech stránek AMP a stavu indexu jsou položky na stránce historie ověření seskupeny podle adres URL. V přehledech použitelnosti v mobilních zařízeních a rozšířených výsledků jsou položky seskupeny podle kombinace adresy URL a položky strukturovaných dat (která je dána hodnotou její vlastnosti Name). Stav ověření se vztahuje ke konkrétnímu problému, který zkoumáte. Jeden problém může být na stránce označen jako Úspěšně ověřeno, ale jiné problémy na ní mohou být označeny Nezdařilo se, Nevyřízeno nebo Jiné.

Stav ověření problému

Problém může mít následující stavy ověření:

 • Nespuštěno: Existuje alespoň jedna stránka s výskytem tohoto problému, pro kterou dosud nebyl spuštěn pokus o ověření. Další kroky:
  1. Kliknutím na problém si o chybě zobrazte podrobnosti. Příklady dané chyby na publikovaných stránkách zobrazíte tak, že jednotlivé stránky prozkoumáte pomocí testu stránek AMP. (Pokud test stránek AMP chybu na stránce neukazuje, je to způsobeno tím, že jste ji na aktivní stránce opravili – poté co ji Google na stránce našel a vygeneroval tento přehled problémů.)
  2. Kliknutím na Další informace na stránce s podrobnostmi si prohlédněte podrobnosti o pravidle, které bylo porušeno.
  3. Kliknutím na řádek s příkladem adresy URL v tabulce zobrazte o dané chybě podrobnosti.
  4. Opravte stránky a poté Google kliknutím na Ověřit opravu požádejte o jejich opětovné projití. O průběhu ověření vás Google bude informovat. Ověření může trvat několik dnů až dva týdny. Buďte proto trpěliví.
 • Spuštěno:  Zahájili jste pokus o ověření a dosud nebyly nalezeny žádné zbývající výskyty problému. Další krok: Google vám v případě potřeby během ověřování bude posílat oznámení s pokyny.
 • Vypadá to dobře: Spustili jste pokus o ověření a všechny výskyty problému, které dosud byly zkontrolovány, byly opraveny. Další krok: Není potřeba nic podnikat. Google vám během ověřování bude posílat oznámení s pokyny.
 • Úspěšně ověřeno: Všechny známé výskyty problému byly odstraněny (nebo dotčená adresa již není k dispozici). Tento stav může nastat pouze po kliknutí na Ověřit opravu. (Pokud by výskyty zmizely, aniž byste požádali o ověření, změnil by se stav na Není k dispozici). Další krok: Není potřeba dělat nic dalšího.
 • Není k dispozici: Google zjistil, že byl problém na všech adresách URL opraven, ačkoliv jste nezahájili pokus o ověření. Další krok: Není potřeba dělat nic dalšího.
 • Nezdařilo se: Na určitém počtu stránek se problém i po kliknutí na Ověřit stále vyskytoval. Další kroky: Opravte problém a spusťte ověření znovu.

Stav ověření výskytu

Po odeslání žádosti o ověření se každému výskytu problému přiřadí jeden z následujících stavů ověření:

 • Čeká na ověření: Zařazeno do fronty k ověření. Když Google tento výskyt problému naposledy kontroloval, problém stále existoval.
 • Úspěšně ověřeno: [Dostupné jen v některých přehledech] Google daný výskyt problému zkontroloval a zjistil, že již neexistuje. Tento stav může nastat pouze v případě, že jste pro tento výskyt problému explicitně klikli na Ověřit.
 • Nezdařilo se: Google výskyt problému zkontroloval a stále je přítomen. Tento stav může nastat pouze v případě, že jste pro tento výskyt problému explicitně klikli na Ověřit.
 • Jiné: [Dostupné jen v některých přehledech] Google se na adresu URL s daným výskytem nedostal nebo (v případě strukturovaných dat) na stránce již nenašel příslušnou položku. Považuje se za ekvivalentní stavu Úspěšně ověřeno.

Jedna adresa URL může mít pro různé problémy různé stavy. Pokud se například na jedné stránce vyskytují problémy X a Y, může být stav ověření problému X Úspěšně ověřeno a stav ověření problému Y na stejné stránce může být Nevyřízeno.

Rozbalovací filtr objevení adresy URL

Pomocí rozbalovacího filtru nad grafem můžete výsledky indexování filtrovat podle toho, jak Google adresu URL nalezl. K dispozici jsou tyto hodnoty:

 • Všechny známé stránky [výchozí] – Zobrazí všechny adresy URL bez ohledu na to, jak je Google objevil.
 • Všechny odeslané stránky – Zobrazí pouze stránky odeslané v souborech Sitemap podaných pomocí tohoto přehledu nebo pomocí speciálního požadavku pro odesílání souborů Sitemap.
 • Adresa URL konkrétního souboru Sitemap – Zobrazí pouze adresy URL uvedené v konkrétním souboru Sitemap, který byl odeslán pomocí tohoto přehledu. Jsou zahrnuty i všechny adresy URL ve vnořených souborech Sitemap.

Adresa URL se považuje za odeslanou pomocí souboru Sitemap i v případě, že byla zároveň objevena i jiným způsobem (například organickým procházením jiné stránky).

Stránka s podrobnostmi

Kliknutím na řádek na souhrnné stránce otevřete stránku s podrobnostmi o dané kombinaci stavu a důvodu. Kliknutím na tlačítko Další informace v horní části stránky zobrazíte podrobnosti o vybraném problému.

Graf na této stránce ukazuje počet dotčených stránek v čase.

V tabulce jsou uvedeny příklady stránek dotčených tímto stavem a důvodem. U každého řádku můžete kliknout na následující prvky:

 • Kliknutím na řádek zobrazíte další podrobnosti o dané adrese URL.
 • otevře adresu URL na nové kartě.
 • otevře kontrolu adresy URL pro danou adresu URL.
 • zkopíruje adresu URL

Hodnota Zdroj na stránce s podrobnostmi ukazuje, který typ user-agenta (Chytrý Telefon nebo Počítač) byl použit k procházení uvedených adres URL.

Až všechny výskyty chyby nebo upozornění opravíte, klikněte na Ověřit opravu. Dáte tak Googlu vědět, že jste problém vyřešili.

Je za problematickou označena adresa URL, kterou jste již opravili? Je možné, že jste ji opravili PO posledním procházení Googlem. Pokud tedy vidíte adresu URL s problémem, který jste již opravili, podívejte se, kdy byla projita. Zkontrolujte opravu a poté požádejte o opětovné indexování

Sdílení přehledu

Podrobnosti o problémech v přehledech pokrytí či vylepšení můžete sdílet tím, že na stránce kliknete na tlačítko Sdílet . Pomocí vygenerovaného odkazu bude moci kdokoliv získat přístup k aktuální stránce s podrobnostmi o problému a ke stránkám s historií ověření tohoto problému. Odkaz uživateli neumožňuje získat přístup k jiným stránkám pro váš zdroj ani provádět žádné akce s vaší službou či účtem. Odkaz můžete kdykoliv zrušit tím, že pro tuto stránku zakážete sdílení.

Export dat přehledu

Mnoho přehledů umožňuje exportovat data pomocí tlačítka Exportovat . Exportují se údaje z grafu i tabulky. Hodnoty, které se v přehledu zobrazují jako ~ nebo – (není k dispozici / není číslo), budou ve stažených datech uvedeny jako nula.

Odstraňování problémů

Stav indexování libovolné adresy URL zobrazené v tomto přehledu si můžete ověřit tak, že adresu URL zkontrolujete takto:

 1. Podle typu stavu, cíle indexování a konkrétní chyby rozhodněte, zda stav indexování skutečně představuje problém.
 2. Přečtěte si specifické informace o problému.
 3. Zkontrolujte adresu URL pomocí nástroje Kontrola adresy URL.
  1. Kliknutím na ikonu prozkoumání  vedle adresy URL v tabulce příkladů otevřete pro danou adresu URL nástroj Kontrola adresy URL.
  2. Podrobnosti o procházení a indexování adresy URL naleznete v sekcích Pokrytí > ProcházeníPokrytí > Indexování v přehledu Kontrola adresy URL.
  3. Pokud chcete otestovat živou verzi stránky, klikněte na Otestovat publikovanou adresu URL.

Časté problémy

Zde uvádíme několik nejčastějších problémů s indexováním, které v tomto přehledu můžete vidět:

Pokles celkového počtu indexovaných stránek bez odpovídajících chyb

Pokles celkového počtu indexovaných stránek bez odpovídajícího nárůstu počtu chyb může znamenat, že ke stávajícím stránkám blokujete přístup pomocí souboru robots.txt, metaznačky noindex nebo vyžadováním přihlášení. Hledejte náhlý nárůst počtu vyloučených adres URL, který odpovídá poklesu počtu platných stránek. Upozorňujeme, že adresy URL odeslané v souboru Sitemap nebudou označeny jako vyloučené, ale jako chyby.

Více vyloučených než platných stránek

Pokud máte více vyloučených než platných stránek, podívejte se na důvody vyloučení. Mezi běžné důvody vyloučení patří:

 • souboru robots.txt máte pravidlo, které Googlu brání v procházení velkých částí vašeho webu. Pokud blokujete nesprávné stránky, odblokujte je.
 • Váš web obsahuje velké množství duplicitních stránek, pravděpodobně proto, že používá parametry k filtrování nebo řazení společné sady položek (například: typ=saty, barva=zelena nebo razeni=cena). Pokud tyto stránky zobrazují stejný obsah, pouze jinak seřazený nebo odfiltrovaný, pravděpodobně by měly být vyloučeny. Pokud jste pokročilý uživatel a domníváte se, že Google parametry na vašem webu neinterpretuje správně, můžete pomocí nástroje Parametry adres URL zpracování parametrů webu upravit.
Špičky výskytu chyb

Náhlé nárůsty počtu chyb mohou být způsobeny zanesením nové chyby při změně šablony nebo odesláním souboru Sitemap s adresami URL, jejichž procházení je blokováno souborem robots.txt, metaznačkou noindex nebo vyžadováním přihlášení.

Pokud zaznamenáte náhlý nárůst počtu chyb:

 1. Zkuste najít souvislost mezi celkovým počtem chyb indexování nebo celkovým počtem indexovaných stránek a minigrafem vedle konkrétní chyby na souhrnné stránce. Mohlo by vám to napovědět, který problém má na celkový počet chyb nebo celkový počet indexovaných stránek dopad.
 2. U chyb, které přispívají k náhlému nárůstu chyb, kliknutím otevřete stránky s podrobnostmi. V popisu konkrétního typu chyby si přečtěte, jak s ní nejlépe naložit.
 3. V případě potřeby problém kliknutím otevřete a zkontrolujte ukázkovou stránku, abyste zjistili, v čem je chyba.
 4. Opravte všechny výskyty chyby a kliknutím na Ověřit opravu na stránce s podrobnostmi požádejte o ověření. Další informace o ověření.
 5. O průběhu ověření vás budeme informovat. Za několik dnů můžete v přehledu také zkontrolovat, zda počet chyb poklesl.
Chyby serveru
Chyba serveru znamená, že se Googlebotu nepodařilo k adrese URL získat přístup, vypršel časový limit požadavku nebo byl web zaneprázdněn. V důsledku toho musel Googlebot od požadavku upustit.
Podívejte se na verdikt ohledně stavu hostitelského serveru pro váš web v přehledu Statistiky procházení, zda Google nehlásí problémy s dostupností webu, které byste mohli opravit.

Testování připojení serveru

Chybu serveru nahlášenou v přehledu Zahrnutí do indexu můžete zkusit reprodukovat pomocí nástroje Kontrola adresy URL.

Oprava chyb připojení k serveru

 • V případě žádostí o dynamické stránky omezte nadměrné načítání stránek.
  U webů, které zobrazují stejný obsah prostřednictvím několika adres URL, se zobrazování obsahu považuje za dynamické (např. www.example.com/boty.php?barva=cervena&velikost=7 zobrazuje stejný obsah jako www.example.com/boty.php?velikost=7&barva=cervena). Dynamickým stránkám může odezva trvat dlouho, což může vést k problémům s vypršením časového limitu. Nebo server může vracet stav přetížení a tím Googlebota žádat, aby web procházel pomaleji. Obecně doporučujeme, aby seznamy parametrů byly krátké a nebylo jich příliš mnoho. Pokud dobře víte, jakým způsobem parametry pro vaše stránky fungují, můžete Googlu sdělit, jak s nimi má zacházet.
 • Zkontrolujte, zda hostující server stránek není mimo provoz, přetížený nebo nesprávně nakonfigurovaný.
  Pokud problémy s připojením, vypršením časového limitu či odezvou přetrvávají, kontaktujte svého webového hostitele a zkuste zlepšit schopnost webu zvládat provoz.
 • Zkontrolujte, zda Google neúmyslně neblokujete.
  Google může být blokován z důvodu problémů na systémové úrovni, např. z důvodu problému s konfigurací DNS, nesprávně nakonfigurované brány firewall nebo ochranného systému DoS či konfigurace systému správy obsahu. Ochranné systémy jsou důležitou součástí dobrého hostingu a často jsou nastaveny tak, aby automaticky blokovaly neobvykle vysoký počet požadavků na servery. Googlebot často odesílá více požadavků než lidský uživatel. Tím může tyto ochranné systémy aktivovat, a ty jej následně mohou zablokovat a zabránit mu v procházení webu. Chcete-li problém opravit, zjistěte, která část vaší webové infrastruktury Googlebota blokuje a blokování odstraňte. Je možné, že nastavení firewallu nemůžete sami měnit. V takovém případě budete muset tento problém projednat se svým poskytovatelem hostingu.
 • Do procházení a indexování webových stránek vyhledávačem zasahujte s rozvahou
  Někteří webmasteři Googlebotu záměrně zabraňují v procházení webu (například prostřednictvím firewallu, jak je popsáno výše). V takovém případě obvykle nemají v úmyslu zablokovat Googlebotu přístup úplně, ale pouze kontrolovat, jakým způsobem je stránka procházena a indexována. Pokud se vás to týká, zkontrolujte následující body:
Chyby 404

Obecně doporučujeme opravit pouze stránky s kódem 404 ve stavu Chyba, nikoli ve stavu Vyloučeno. Stránky s kódem 404 ve stavu Chyba jsou stránky, o jejichž indexování jste Google výslovně požádali, ale které nebyly nalezeny, což je zjevně chyba. Stránky 404 ve stavu Vyloučeno jsou stránky, které Google objevil jiným způsobem, například prostřednictvím odkazu z jiné stránky. Pokud byla stránka přesunuta, měli byste vracet přesměrování 3XX na novou stránku. Další informace o vyhodnocení a opravě chyb 404

Chybějící stránky nebo weby

Pokud stránka v přehledu vůbec není, pravděpodobně to má některou z těchto příčin:

 • Google o stránce neví. Několik poznámek o objevitelnosti stránky:
  • Pokud se jedná o nový web, mějte na paměti, že nalezení a projití nových webů a stránek může Googlu nějakou dobu trvat.
  • Aby se Google o stránce dozvěděl, je třeba buď odeslat soubor Sitemap nebo žádost o procházení stránky, nebo Google někde na stránku musí najít odkaz.
  • Když už Google o adrese URL stránky ví, může nějakou dobu (až několik týdnů) trvat, než váš web nebo jeho část projde.
  • Indexování nikdy neproběhne okamžitě (ani v případě, že přímo odešlete žádost o procházení).
  • Google nezaručuje, že se do indexu Google dostanou všechny stránky.
 • Stránka je pro Google nedostupná (vyžaduje přihlášení nebo z jiného důvodu není k dispozici všem uživatelům internetu).
 • Stránka obsahuje značku noindex, kvůli níž ji Google nemůže indexovat.
 • Stránka byla z indexu z nějakého důvodu odstraněna.

Náprava:

Otestujte problém na stránce pomocí nástroje Kontrola adresy URL. Pokud stránka není uvedena v přehledu Zahrnutí do indexu, ale v přehledu nástroje Kontrola adresy URL je uvedena jako indexovaná, pravděpodobně byla indexována nedávno a v přehledu Zahrnutí do indexu se brzy objeví. Pokud je stránka v nástroji Kontrola adresy URL uvedena jako neindexovaná (což je to, co byste očekávali), otestujte živou stránku. Výsledky testů živých stránek by měly ukazovat, o jaký problém se jedná. Pomocí informací z testu a z dokumentace testu zjistíte, jak problém vyřešit.

Chyby a vyloučení „Odesláno
Každý důvod indexování, jehož název obsahuje slovo „Odesláno“ (například „Odeslaná adresa URL vrátila kód 403“ znamená, že je adresa URL uvedena v souboru Sitemap, který je buď uveden v souboru robots.txt, nebo byl odeslán pomocí přehledu Soubory Sitemap).
Řešení problému „Odeslané“:
 • Vyřešte problém, který brání procházení stránky.
   NEBO
 • Odstraňte adresu URL ze souboru Sitemap a znovu ho v přehledu Soubory Sitemap odešlete (pro nejrychlejší zpracování).
   NEBO
 • Pomocí přehledu Soubory Sitemap smažte soubory Sitemap, které danou adresu URL obsahují (a zajistěte, aby nebyla zahrnuta v žádném souboru, který je uveden v souboru robots.txt).

Časté dotazy

Proč je moje stránka v indexu? Nechci, abyste ji indexovali.

Pokud na stránku nepřidáte direktivu noindex (nebo ji dočasně nezablokujete), může Google indexovat každou adresu URL, kterou najde. Stránky přitom Google může najít mnoha různými způsoby, například pomocí odkazů na vaši stránku z jiného webu.

 • Pokud stránku z výsledků Vyhledávání Google chcete zablokovat, můžete pro ni buď požadovat nějaké přihlášení, nebo na ni přidat direktivu noindex.
 • Chcete-li z výsledků Vyhledávání Google odstranit stránku, která již byla nalezena, budete muset postupovat podle těchto pokynů.

Proč můj web v poslední době nebyl indexován znovu?

Google stránky indexuje opakovaně na základě řady kritérií, včetně toho, jak často se podle jeho dojmu stránka mění. Pokud se váš web nemění často, můžeme jej indexovat v delších intervalech. Pokud se vaše stránky nezměnily, je to v pořádku. Pokud si myslíte, že je váš web potřeba obnovit, požádejte Google o opětovné projití.

Můžete mou stránku/web projít znovu?

Požádejte Google o opětovné projití.

Proč je tolik mých stránek vyloučeno?

Podívejte se na důvody vyloučení popsané v přehledu zahrnutí do indexu. Většina vyloučení je způsobena jedním z následujících důvodů:

 • V souboru robots.txt máte pravidlo, které nám brání v procházení velkých částí vašeho webu. Zkontrolujte tento problém pomocí nástroje Kontrola adresy URL.
 • Váš web obsahuje velké množství duplicitních stránek, obvykle proto, že používá parametry k filtrování nebo řazení společné sady položek (například: typ=saty, barva=zelena nebo razeni=cena). Tyto stránky budou v přehledu zahrnutí do indexu označeny jako duplicitní nebo alternativní.
 • Adresa URL přesměrovává na jinou adresu URL. Přesměrované adresy URL se neindexují. Indexuje se cíl přesměrování.

Google nemá přístup k mému souboru Sitemap

Zkontrolujte, zda soubor Sitemap není blokován souborem robots.txt a je platný a zda jste v souboru robots.txt nebo při odesílání pomocí přehledu souborů Sitemap použili správnou adresu URL. Otestujte adresu URL souboru Sitemap pomocí veřejně dostupného nástroje na testování souborů Sitemap.

Proč Google stále prochází stránku, která byla odstraněna?

Pro případ, že by se jednalo o dočasnou chybu, prochází Google nějakou dobu všechny známé adresy URL i poté, co vracejí chyby 4XX. Adresu URL neprocházíme jen v případě, že vrací direktivu noindex.

Abychom vám nezobrazovali věčně rostoucí seznamu chyb 404, jsou v přehledu zahrnutí do indexu uvedeny jen adresy URL, které vrátily chybu 404 během uplynulého měsíce.

Stránku vidím, tak proč ji Google nevidí?

Pomocí nástroje Kontrola adresy URL otestujte, zda Googlebot publikovanou stránku vidí. Pokud ji nevidí, mělo by být uvedeno proč. Pokud ji vidí, chyba přístupu byla pravděpodobně od posledního procházení opravena. Spusťte procházení publikované verze pomocí nástroje Kontrola adresy URL a požádejte o indexování.

Nástroj Kontrola adresy URL neukazuje žádné problémy, ale v přehledu zahrnutí do indexu je uvedena chyba. Proč?

Je možné, že jste chybu od posledního procházení adresy URL Googlem opravili. Podívejte se na datum procházení adresy URL (mělo by být uvedeno buď na stránce s podrobnostmi o adrese URL v přehledu zahrnutí do indexu, nebo v zobrazení indexované verze v nástroji Kontrola adresy URL). Ověřte si, zda jste od posledního procházení stránky neprovedli nějaké opravy.

Jak zjistím stav indexování konkrétní adresy URL?

Chcete-li zjistit stav indexování konkrétní adresy URL, použijte nástroj Kontrola adresy URL. V přehledu zahrnutí do indexu podle adres URL vyhledávat ani filtrovat nelze.

Důvody stavů

V přehledu Zahrnutí do indexu mohou být uvedeny následující typy stavu:

Chyba

Stránky s chybami nebyly indexovány.

Chyby serveru (5xx): Server na žádost o stránku vrátil chybu 5xx. Viz Oprava chyb serveru.

Chyba přesměrování: Google zaznamenal chybu přesměrování některého z následujících typů: příliš dlouhý řetězec přesměrování, přesměrovací smyčka, překročení maximální délky adresy URL či chybná nebo prázdná adresa URL v řetězci přesměrování. Chcete-li o přesměrování získat více podrobností, použijte nástroj pro ladění webu, například Lighthouse.

Odeslaná adresa URL je blokována souborem robots.txt: Tuto stránku jste odeslali k indexování, ale je blokována souborem robots.txt vašeho webu.

 1. Kliknutím na stránku v tabulce Příklady rozbalte boční panel nástrojů.
 2. Kliknutím na Otestovat blokování souborem robots.txt spustíte pro danou adresu URL nástroj na testování souborů robots.txt. Nástroj by měl zvýraznit pravidlo, které danou adresu URL blokuje.
 3. Aktualizujte soubor robots.txt a příslušné pravidlo odstraňte nebo upravte. Umístění tohoto souboru najdete kliknutím na Zobrazit aktivní soubor robots.txt v nástroji na testování souborů robots.txt. Pokud používáte službu pro hostování webů a nemáte oprávnění tento soubor upravovat, prohlédněte si dokumentaci této služby nebo navštivte její centrum nápovědy a informujte o tomto problému provozovatele služby.

Odeslaná adresa URL je označena značkou noindex: Tuto stránku jste odeslali k indexování, ale má v metaznačce nebo v záhlaví protokolu HTTP direktivu noindex. Chcete-li stránku indexovat, příslušnou značku nebo záhlaví protokolu HTTP odstraňte. Chybu zkontrolujte pomocí nástroje Kontrola adresy URL:

 1. Klikněte na ikonu kontroly vedle adresy URL v tabulce.
 2. V sekci Pokrytí> Indexování> Indexování povoleno? by v přehledu mělo být uvedeno, že indexování brání značka noindex.
 3. Zkontrolujte, zda je značka noindex v živé verzi stále přítomná:
  1. Klikněte na Otestovat publikovanou adresu URL.
  2. V části Dostupnost > Indexování > Je povoleno indexování? se podívejte, zda se na stránce nadále nachází direktiva noindex. Pokud se již direktiva noindex na stránce nenachází, můžete kliknout na Požádat o indexování a tím Google požádat o opětovné indexování stránky. Jestliže je direktiva noindex stále přítomná, musíte ji za účelem indexování stránky odstranit.

Odeslaná adresa URL vypadá jako falešná chyba 404: Tuto stránku jste odeslali k indexování, ale server vrátil obsah, který vypadá jako falešná chyba 404. Jak to spravit

Odeslaná adresa URL vrací kód 401 (neoprávněný požadavek): Tuto stránku jste odeslali k indexování, ale Google obdržel odpověď 401 (neoprávněný požadavek). Buď pro tuto stránku autorizační požadavky odstraňte, nebo Googlebotu přístup ke stránkám povolujte na základě ověření jeho identity. Tuto chybu můžete ověřit návštěvou stránky v anonymním režimu.

Odeslaná adresa URL nebyla nalezena (404): Odeslali jste k indexování neexistující adresu URL. Viz Oprava chyb 404.

Odeslaná adresa URL vrátila kód 403: Odeslaná adresa URL vyžaduje autorizovaný přístup, ale Google nemá žádné identifikační údaje. Pokud tuto stránku chcete indexovat, povolte přístup anonymním návštěvníkům. V opačném případě ji neodesílejte k indexování.

Odeslaná adresa URL je blokována kvůli jinému problému 4xx: Server pro odeslanou adresu URL vrátil kód odpovědi 4xx, který nespadá pod žádný jiný zde popsaný typ problému. Tuto chybu je potřeba buď opravit, nebo adresu URL k indexování neodesílat. Zkuste stránku ladit pomocí nástroje Kontrola adresy URL.

Upozornění

Stránky s upozorněním mohou vyžadovat vaši pozornost a v závislosti na konkrétním výsledku mohou (ale nemusejí) být indexovány.

Indexováno, ačkoli je přístup blokován souborem robots.txt: Stránka byla indexována, ačkoliv je blokována souborem robots.txt. (Google soubor robots.txt vždy respektuje, ale pokud na stránku odkazuje někdo jiný, může být přesto indexována.) Nejsme si jistí, zda jste stránku z výsledků vyhledávání chtěli zablokovat:

Indexováno bez obsahu: Tato stránka je v indexu Google zahrnuta, ale Google z nějakého důvodu nemohl přečíst její obsah. Může to být způsobeno tím, že je stránka před Googlem maskována nebo že je ve formátu, který Google indexovat nedokáže. V tomto případě se nejedná o blokování pomocí souboru robots.txt.

Platné

Stránky s platným stavem byly indexovány.

Odesláno a indexováno: Adresu URL jste odeslali k indexování a byla indexována.

Indexováno, neodesláno v souboru Sitemap: Adresa URL byla objevena Googlem a indexována. Všechny důležité adresy URL doporučujeme odeslat pomocí souboru Sitemap.

Vyloučeno

Tyto stránky obvykle nejsou indexovány a domníváme se, že to je přiměřené. Tyto stránky jsou buď duplikáty indexovaných stránek, nebo je jejich indexování blokováno nějakým opatřením na vašem webu, případně nejsou indexovány z jiného důvodu, který ale podle nás není chybou.

Vyloučeno značkou noindex: Když se Google pokusil stránku indexovat, narazil na direktivu noindex, a proto ji neindexoval. Jestliže stránku nechcete indexovat, postupovali jste správně. Pokud stránku chcete indexovat, měli byste direktivu noindex odstranit. Chcete-li si ověřit přítomnost této značky nebo direktivy, požádejte o stránku v prohlížeči a v textu a záhlaví odpovědi hledejte direktivu noindex

Blokováno nástrojem na odstraňování stránek: Stránka je v současné době blokována žádostí o odstranění adresy URL. Jestliže jste ověřeným vlastníkem webu, můžete se pomocí nástroje na odstraňování adres URL podívat, kdo žádost o odstranění adresy URL odeslal. Žádosti o odstranění zůstávají platné jen přibližně 90 dní od data odstranění. Po této době se Googlebot může vrátit a stránku indexovat, i když neodešlete další žádost o indexování. Pokud stránku indexovat nechcete, použijte direktivu noindex, vyžadujte pro stránku ověření nebo stránku odstraňte.

Blokováno souborem robots.txt: Tato stránka byla pro Googlebota zablokována souborem robots.txt. Můžete si to ověřit pomocí nástroje na testování souborů robots.txt. Upozorňujeme, že toto blokování nezaručuje, že stránka nebude indexována jinými prostředky. Pokud Google může najít jiné informace o stránce, aniž by ji načetl, bude stránka přesto indexována (je to však méně časté). Chcete-li zajistit, aby Google stránku neindexoval, blokování ze souboru robots.txt odstraňte a použijte direktivu noindex.

Blokováno kvůli neoprávněnému požadavku (401): Přístup Googlebota na stránku byl zablokován žádostí o autorizaci (odpověď 401). Pokud chcete, aby Googlebot stránku mohl procházet, buď autorizační požadavky odstraňte, nebo Googlebotu přístup ke stránce povolte.

Procházeno – momentálně neindexováno: Google stránku prošel, ale neindexoval ji. V budoucnu může být indexována, ale nemusí. Adresu URL není potřeba k procházení odesílat znovu.

Objeveno – momentálně neindexováno: Google stránku našel, ale dosud ji neprošel. Obvykle k tomu dochází, pokud Google adresu URL chtěl procházet, ale kvůli riziku přetížení serveru nakonec procházení odložil. Z tohoto důvodu je datum posledního procházení v přehledu prázdné.

Alternativní stránka se správnou značkou kanonické stránky: Stránka je duplicitní verzí stránky, kterou Google považuje za kanonickou. Stránka správně odkazuje na kanonickou stránku. Vše je tedy v pořádku.

Duplicitní stránka bez kanonické verze vybrané uživatelem: Stránka má duplicitní verze, ale žádná verze není označena za kanonickou. Domníváme se, že tato stránka není kanonickou verzí. Měli byste explicitně označit kanonickou verzi této stránky. Když tuto adresu URL zkontrolujete, měla by se zobrazit kanonická adresa URL vybraná Googlem.

Google zvolil jinou kanonickou stránku než uživatel: Tato adresa URL je označena za kanonickou pro sadu stránek, ale Google se domnívá, že by lepší kanonickou stránkou byla jiná adresa URL. Google místo této stránky indexoval stránku, kterou považuje za kanonickou. Doporučujeme vám explicitně tuto stránku označit jako duplikát kanonické adresy URL. Tato stránka byla objevena bez výslovné žádosti o procházení. Když tuto adresu URL zkontrolujete, měla by se zobrazit kanonická adresa URL vybraná Googlem.

Nenalezeno (404): Server na žádost o tuto stránku vrátil chybu 404. Google tuto adresu URL objevil bez explicitní žádosti o procházení a bez souboru Sitemap. Google tuto adresu URL mohl objevit jako odkaz z jiného webu nebo se může jednat o adresu, která dříve existovala, ale byla smazána. Googlebot se tuto adresu URL pravděpodobně nějakou dobu bude snažit procházet. Ačkoliv Googlebotu nelze nijak sdělit, že má adresu URL trvale zapomenout, bude se ji pravděpodobně pokoušet procházet čím dál méně často. Pokud jsou odpovědi s kódem 404 úmyslné, nejedná se o problém. Jestliže stránka byla přesunuta, přesměrujte pomocí kódu 301 na nové umístění. Přečtěte si část Oprava chyb 404.

Stránka s přesměrováním: Adresa URL je přesměrování, a proto nebyla přidána do indexu.

Falešná chyba 404: Stránka vrací obsah, který je podle nás pravděpodobně falešnou odpovědí 404. To znamená, že stránka vrací uživatelsky přívětivou zprávu „Nenalezeno“ bez odpovídajícího kódu odpovědi 404. U stránek, které skutečně nebyly nalezeny, doporučujeme vracet kód odpovědi 404. Případně doporučujeme přidáním dalších informací na stránku nám sdělit, že se nejedná o falešnou chybu 404.  Další informace

Odeslaná adresa URL nebyla vybrána jako kanonická: Adresa URL je jednou ze sady duplicitních adres URL a není explicitně označena za kanonickou stránku. Explicitně jste požádali o indexování této adresy URL, ale protože se jedná o duplicitní adresu a Google se domnívá, že lepším kandidátem na kanonickou verzi je jiná adresa, tato adresa nebyla indexována. Indexovali jsme místo ní námi vybranou kanonickou verzi. (Ze sady duplicitních stránek Google indexuje jen kanonickou verzi.) Rozdíl mezi tímto stavem a stavem „Google zvolil jinou kanonickou stránku než uživatel“ je v tom, že jste explicitně požádali o indexování. Když tuto adresu URL zkontrolujete, měla by se zobrazit kanonická adresa URL vybraná Googlem.

Blokováno kvůli zákazu přístupu (403): User-agent poskytl identifikační údaje, ale nebyl mu udělen přístup. Vzhledem k tomu, že Googlebot identifikační údaje nikdy neposkytuje, server tuto chybu vrací nesprávně. Tuto chybu byste měli buď opravit, nebo byste stránku měli zablokovat pomocí souboru robots.txt nebo direktivy noindex.

Blokováno kvůli jinému problému 4xx: Na serveru došlo k chybě 4xx, která nespadá pod žádný jiný zde popsaný typ problému.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?