G Suite giờ đây trở thành Google Workspace: ở đây có mọi thứ mà doanh nghiệp của bạn cần để hoàn thành công việc.

Triển khai Universal Analytics bằng Trình quản lý thẻ

Lưu ý: Đây là bài viết về Universal Analytics. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản mới của Google Analytics, hãy tham khảo Tài liệu về Google Analytics 4.

Create a Google Analytics Page View Tag with Google Tag Manager

Để thiết lập thẻ Universal Analytics mới, hãy làm như sau:

 1. Trên màn hình Tổng quan không gian làm việc, hãy nhấp vào Thẻ mới. Hoặc nhấp vào Thẻ > Mới từ bất kỳ vị trí nào trong vùng chứa của bạn. Màn hình định nghĩa thẻ mới sẽ xuất hiện.
 2. Nhấp vào Cấu hình thẻ và chọn Universal Analytics.
 3. Chọn Loại theo dõi bạn muốn. (Ví dụ: sử dụng loại Lượt xem trang trên một trang web để đo lường những trang mà người dùng của bạn truy cập. Sử dụng loại Sự kiện nếu bạn muốn đo lường hoạt động tương tác cụ thể, chẳng hạn như lượt nhấp vào nút trên một quảng cáo.)
 4. Chọn hoặc tạo Biến cài đặt Google Analytics mới:
  • Để sử dụng lại Biến cài đặt Google Analytics đã được thiết lập, hãy làm như sau:
   1. Chọn biến mà bạn muốn từ trình đơn. Mã Google Analytics và tất cả các tùy chọn cài đặt khác từ biến đó sẽ được áp dụng cho thẻ của bạn.
  • Để thiết lập Biến cài đặt Google Analytics mới, hãy làm như sau:
   1. Chọn Biến mới…
   2. Trong màn hình Cấu hình biến, hãy nhập Mã Google Analytics của bạn.
   3. Tên miền cookie: Nếu không triển khai thẻ Google Analytics nào trên trang web của mình thông qua analytics.js hoặc từ Trình quản lý thẻ, bạn nên đặt giá trị này thành "tự động". Nếu có các thẻ Google Analytics khác được thiết lập trên trang web hoặc trong Trình quản lý thẻ, bạn nên xác nhận rằng giá trị Miền cookie là nhất quán.
   4. Nếu bạn cần cài đặt thêm (chẳng hạn như cài đặt các trường tùy chỉnh, thứ nguyên tùy chỉnh, chỉ số tùy chỉnh, nhóm nội dung, tính năng quảng cáo hiển thị, tính năng Thương mại điện tử nâng cao hoặc tính năng đo lường trên nhiều miền), hãy nhấp vào Cài đặt khác và định cấu hình các trường liên quan.
   5. Nhấp vào Lưu.
   6. Bạn sẽ được nhắc đổi tên biến nếu chưa đổi. Bạn có thể chọn chấp nhận cài đặt mặc định hoặc nhập tên của riêng bạn. Nhấp vào Lưu để hoàn tất quy trình thiết lập thẻ.
 5. Nếu cần, hãy định cấu hình thẻ của bạn để tự động tắt Tính năng quảng cáo hoặc tính năng Cá nhân hóa quảng cáo.
 6. Nhấp vào Kích hoạt để chọn trình kích hoạt sẽ kích hoạt thẻ. Bạn có thể chọn trình kích hoạt hiện có hoặc nhấp vào biểu tượng + để định nghĩa trình kích hoạt mới.

Hoạt động triển khai thẻ

Một số ví dụ về các cấu hình thẻ Google Analytics có thể thiết lập từ Trình quản lý thẻ:

 • Hoạt động trang web cơ bản: Đây là hoạt động triển khai phổ biến nhất của Google Analytics. Đặt Loại theo dõi thành “Lượt xem trang” và trong mục Kích hoạt, hãy chọn một trình kích hoạt sẽ kích hoạt trên tất cả các trang.
 • Đo lường sự kiện: Bạn có thể sử dụng Trình quản lý thẻ để định cấu hình và triển khai các thẻ Google Analytics sẽ đo lường các sự kiện cụ thể (chẳng hạn như số lượt nhấp vào các đường liên kết hoặc nút trên trang web). Tìm hiểu thêm.
 • Đo lường hoạt động trên nhiều miền: Sử dụng Trình quản lý thẻ để tìm hiểu hoạt động của người dùng trên nhiều miền. Tìm hiểu thêm.
 • Thương mại điện tử: Đo lường mức sử dụng thương mại điện tử.
 • Tiếp thị lại động: Triển khai tính năng tiếp thị lại động bằng Google Analytics để hiển thị cho người dùng những quảng cáo chứa các sản phẩm và dịch vụ mà họ đã từng xem.

Tùy chọn cài đặt cấu hình cho thẻ Universal Analytics

Bạn có thể định cấu hình các thẻ Google Analytics trong Trình quản lý thẻ của Google để có cùng chức năng như hầu hết các quá trình triển khai mã thủ công. (Lưu ý: Chúng tôi hiện không hỗ trợ các plugin Universal Analytics tùy chỉnh trong Trình quản lý thẻ). Tùy chọn cài đặt cấu hình nằm trong cấu hình Biến cài đặt Google Analytics hoặc có thể được đặt ở cấp thẻ trong mục Bật tùy chọn cài đặt ghi đè trong thẻ này > Cài đặt khác:

Trường cần đặt: Sử dụng nút +Thêm trường để tạo cặp tên/giá trị trường.

Thứ nguyên tùy chỉnh: Sử dụng nút +Thêm thứ nguyên tùy chỉnh để thêm thứ nguyên tùy chỉnh. Cung cấp Chỉ mục và Giá trị thứ nguyên cho mỗi mục nhập. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng thứ nguyên tùy chỉnh.

Chỉ số tùy chỉnh: Sử dụng nút +Thêm chỉ số tùy chỉnh để thêm chỉ số tùy chỉnh. Cung cấp Chỉ mục và Giá trị chỉ số cho mỗi mục nhập. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng chỉ số tùy chỉnh.

Nhóm nội dung: Sử dụng nút +Thêm nhóm nội dung tùy chỉnh để thêm các nhóm nội dung tùy chỉnh. Cung cấp Chỉ mục và Nhóm nội dung cho mỗi mục nhập. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng các nhóm nội dung.

Bật tính năng quảng cáo hiển thị: Bật plugin displayfeatures cho các tính năng quảng cáo (chẳng hạn như Báo cáo nhân khẩu học và Mối quan tâm, Tiếp thị lại) và tùy chọn liên kết tích hợp Google Marketing Platform. Xin lưu ý rằng bạn cũng phải định cấu hình tùy chọn cài đặt tương ứng trong giao diện Google Analytics và bạn không bắt buộc phải bật tính năng này trong các thẻ của mình. Để ghi đè trường này và các tùy chọn cài đặt thuộc tính nhằm tắt Các tính năng báo cáo quảng cáo, trong Trường cần đặt, hãy thêm trường có tên allowAdFeatures và chỉ định giá trị false cho trường đó. Hãy tìm hiểu thêm về các tính năng quảng cáo hiển thịtác động của các tính năng này đối với chính sách quyền riêng tư của bạn.

Thương mại điện tử nâng cao: Gửi dữ liệu đo lường các lượt tương tác có liên quan đến thương mại điện tử như khi khách hàng thêm các mặt hàng vào đơn hàng của mình, khi họ bắt đầu quy trình thanh toán và khi họ hoàn tất một giao dịch mua hàng. Bạn có thể sử dụng thương mại điện tử nâng cao để xác định các phân đoạn khách hàng nằm ngoài kênh thương mại điện tử. Tìm hiểu thêm

Theo dõi tên miền chéo: Đo lường riêng lẻ các miền cấp cao nhất để kết hợp dữ liệu của các miền đó với nhau trong cùng một báo cáo Google Analytics. Tìm hiểu thêm về việc đo lường trên nhiều miền. Các tùy chọn khác bao gồm:

 • Tự động liên kết tên miền: Nhập danh sách tên miền được phân tách bằng dấu phẩy để tự động chia sẻ mã khách hàng trên nhiều miền.
 • Sử dụng hàm băm dưới dạng dấu phân cách: Sử dụng dấu thăng (#) thay cho dấu chấm hỏi (?) để thêm giá trị cookie vào URL. Hãy đặt giá trị này thành true, false hoặc thành biến Trình quản lý thẻ (biến này sẽ trả về giá trị true hoặc false).
 • Biểu mẫu trang trí: Thêm thông tin đo lường vào hành động trên biểu mẫu. Hãy đặt giá trị này thành true, false hoặc thành biến Trình quản lý thẻ (biến này sẽ trả về giá trị true hoặc false).

Cấu hình nâng cao: Các tùy chọn kiểm soát này cung cấp chức năng mở rộng và chỉ nên được sử dụng bởi người dùng có kinh nghiệm.

 • Tên hàm toàn cầu: Đổi tên hàm toàn cầu được Thẻ Universal Analytics sử dụng. Tìm hiểu thêm.
 • Sử dụng phiên bản gỡ lỗi: Google Analytics cung cấp phiên bản gỡ lỗi của thư viện analytics.js ghi lại các thông báo chi tiết tới bảng điều khiển JavaScript. Hãy đặt giá trị này thành true, false hoặc thành biến Trình quản lý thẻ (biến này sẽ trả về giá trị true hoặc false). Tìm hiểu thêm
 • Bật thuộc tính liên kết nâng cao: Thuộc tính liên kết nâng cao cải thiện độ chính xác của báo cáo Analytics trong trang của bạn. Khi một trang chứa nhiều liên kết đến cùng một URL, thuộc tính này sẽ thêm một ID phần tử duy nhất cho mỗi liên kết. Hãy đặt giá trị này thành true, false hoặc thành biến Trình quản lý thẻ (biến này sẽ trả về giá trị true hoặc false). Tìm hiểu thêm
 • Đặt tên công cụ theo dõi: Bạn không nên sử dụng công cụ theo dõi được đặt tên trong Trình quản lý thẻ. Tìm hiểu thêm
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
102259
false