Tình trạng còn hàng [availability]

Sử dụng thuộc tính tình trạng còn hàng [availability] để cho người dùng và Google biết sản phẩm của bạn có còn hàng hay không.

Trường hợp sử dụng

Bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm.

Bạn có thể chọn trong số các giá trị được hỗ trợ sau đây:

 • Còn hàng [in_stock]
  • Hiện bạn chấp nhận đơn đặt hàng mua sản phẩm này và có thể đáp ứng yêu cầu mua hàng. Bạn chắc chắn rằng sản phẩm sẽ vận chuyển được (hoặc đang trên đường chuyển đến khách hàng) kịp thời vì bạn có sẵn sản phẩm này để bán. Bạn có thể giao sản phẩm đến tất cả các địa điểm mà bạn hỗ trợ trong dữ liệu sản phẩm và chế độ cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản.
 • Hết hàng [out_of_stock]
  • Hiện bạn không nhận đơn đặt hàng mua sản phẩm này, bạn không có sẵn sản phẩm để bán hoặc khách hàng cần phải đặt trước để mua khi có hàng trở lại.
 • Đặt hàng trước [preorder]
  • Hiện bạn đang nhận đơn đặt hàng mua sản phẩm này, nhưng chưa mở bán. Bạn cần phải cung cấp thuộc tính ngày có hàng [availability_date] nhằm nêu rõ ngày có sản phẩm để giao hàng.
 • Giao sau [backorder]
  • Hiện chưa có sản phẩm nhưng bạn vẫn nhận đơn đặt hàng và sẽ giao ngay khi sản phẩm có hàng lại. Bạn cần phải cung cấp thuộc tính ngày có hàng [availability_date] nhằm nêu rõ ngày có sản phẩm để giao hàng.
Lưu ý:
 • Bạn chỉ nên sử dụng giá trị đặt hàng trước [preorder] cho những sản phẩm mới, chưa phát hành. Đối với những sản phẩm hiện có nhưng đã hết hàng và sẽ có hàng trở lại để giao sau mà bạn vẫn chấp nhận đơn đặt hàng, bạn nên sử dụng giá trị giao sau [backorder].
 • Giá trị đặt hàng trước [preorder] và giao sau [backorder] không được hỗ trợ đối với các trang thông tin của chương trình Mua trên Google.

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi.

Để biết thông tin chi tiết về những trường hợp và cách gửi các giá trị bằng tiếng Anh, hãy tìm hiểu thêm về việc gửi dữ liệu sản phẩm

Giá trị được hỗ trợ
 • in_stock
 • out_of_stock
 • preorder
 • backorder
Trường lặp lại Không
Thuộc tính schema.org
(Đây là gì?)

Offer.availability, Loại: ItemAvailability

Cách liên kết với các giá trị trong Merchant Center:

 • in_stock: InStock, LimitedAvailability, OnlineOnly
 • out_of_stock: Discontinued, InStoreOnly, OutOfStock, SoldOut
 • preorder: PreOrder, PreSale
 • backorder: BackOrder
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

in_stock

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:availability>in_stock</g:availability>


Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy làm theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

 • Nêu rõ tình trạng còn hàng của sản phẩm trên trang đích. Tìm hiểu thêm về yêu cầu đối với trang đích
 • Đảm bảo tình trạng còn hàng của sản phẩm khớp với chế độ cài đặt thông tin vận chuyển trong tài khoản. Tìm hiểu thêm về phần cài đặt thông tin vận chuyển
  • Giao sản phẩm đến tất cả các địa điểm mà bạn hỗ trợ trong dữ liệu sản phẩm và phần cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản. Bằng cách này, thông tin tình trạng còn hàng mà người dùng thấy sẽ khớp với thông tin bạn gửi.
  • Đảm bảo tình trạng còn hàng trong dữ liệu sản phẩm của bạn khớp với tình trạng còn hàng đăng trên trang đích và trang thanh toán. Khi người dùng truy cập trang web của bạn, họ muốn thấy tình trạng còn hàng trên trang đích và trong suốt quy trình thanh toán giống với tình trạng còn hàng bạn cung cấp trong dữ liệu sản phẩm. Một lỗi không khớp hay gặp về tình trạng còn hàng là khi phần cài đặt thông tin vận chuyển không phản ánh chính xác địa điểm giao hàng. Ví dụ: Hãy đảm bảo bạn có thể giao sản phẩm đến tiểu bang California bằng cách quy định phí vận chuyển đến California. Tìm hiểu thêm về phần cài đặt thông tin vận chuyển
  • Đảm bảo sản phẩm có thể giao đi được chứ không chỉ cho phép nhận tại cửa hàng. Dịch vụ nhận tại cửa hàng hiện không được hỗ trợ, ngoại trừ tại Argentina và Chile.
 • Cung cấp dữ liệu mới nhất. Tình trạng còn hàng và giá của sản phẩm có thể thay đổi khá thường xuyên. Tìm hiểu thêm về cách duy trì dữ liệu sản phẩm chất lượng cao
 • Cung cấp thuộc tính ngày có hàng [availability_date] nếu bạn gửi giá trị tình trạng còn hàng là preorder hoặc backorder.
Lưu ý: Bạn cũng phải thêm ngày có hàng vào trang đích của sản phẩm và khách hàng phải có thể thấy rõ ngày đó (ví dụ: "Ngày 6 tháng 5 năm 2023"). Nếu không thể cung cấp ngày chính xác, bạn có thể sử dụng ngày ước tính (ví dụ: "Tháng 5 năm 2023").

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

 • Khi sản phẩm của bạn tạm thời không có hàng ở quốc gia mục tiêu và bạn hiện không nhận đơn đặt hàng mua sản phẩm này, hãy đặt thuộc tính tình trạng còn hàng [availability] thành out_of_stock. Nếu thấy tình trạng của một sản phẩm trên trang đích hoặc trong quy trình thanh toán là hết hàng nhưng thuộc tính tình trạng còn hàng lại được đặt là in_stock trong dữ liệu sản phẩm của bạn, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm đó.
 • Đừng đặt giá trị out_of_stock cho thuộc tính tình trạng còn hàng khi bạn cho trang web ngừng hoạt động để bảo trì hoặc nghỉ lễ. Thay vào đó, hãy sử dụng thuộc tính vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination]. Khi làm theo phương pháp này, bạn sẽ tránh được các trường hợp bị từ chối không cần thiết trong tài khoản và giúp các sản phẩm hoạt động trở lại nhanh hơn so với trường hợp sản phẩm bị từ chối. Tìm hiểu thêm về các phương pháp hay nhất để bảo trì trang đích hoặc tạm dừng hoạt động trang web
 • Đừng sử dụng giá trị out_of_stock khi bạn không muốn đăng sản phẩm. Nếu bạn có sản phẩm để bán nhưng không muốn đăng sản phẩm tại một số vị trí xuất hiện, hãy sử dụng thuộc tính vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination]. Ví dụ: Bạn có thể không cho sản phẩm của mình xuất hiện trên quảng cáo Mua sắm, nhưng vẫn đăng sản phẩm thông qua các định dạng khác như trang thông tin miễn phí.
 • Tạm dừng đăng sản phẩm. Nếu bạn muốn ngừng đăng sản phẩm trên quảng cáo trong tối đa 14 ngày và có thể nhanh chóng đăng lại, hãy sử dụng thuộc tính tạm dừng [pause].
 • Đừng đặt giá trị out_of_stock cho thuộc tính tình trạng còn hàng đối với các sản phẩm mà bạn không bán nữa. Hãy xoá những sản phẩm mà bạn không bán nữa khỏi dữ liệu sản phẩm.
 • Cân nhắc sử dụng tính năng tự động cập nhật mặt hàng để tránh trường hợp sai lệch thông tin về tình trạng còn hàng. Tự động cập nhật mặt hàng là tính năng sử dụng trạng thái trên trang đích để tự động cập nhật dữ liệu sản phẩm, nhờ đó giúp bạn tránh tình trạng mặt hàng bị từ chối. Tìm hiểu về cách thiết lập tính năng tự động cập nhật mặt hàng

Ví dụ

Sản phẩm có sẵn để bán

An illustration of an android plush

Dữ liệu sản phẩm về một sản phẩm Android nhồi bông có sẵn để bán
Thuộc tính Giá trị
Tình trạng còn hàng [availability] in_stock
Sản phẩm đã hết hàng

An illustration of an android plush

Dữ liệu sản phẩm về một sản phẩm Android nhồi bông đã hết hàng
Thuộc tính Giá trị
Tình trạng còn hàng [availability] out_of_stock
Sản phẩm sẽ được giao sau khi có hàng trở lại

An illustration of an android plush

Dữ liệu sản phẩm về một sản phẩm Android nhồi bông có thể giao sau
Thuộc tính Giá trị
Tình trạng còn hàng [availability] backorder
Ngày có hàng [availability_date] 2021-05-24T13:00-0800
Tạm thời không cho sản phẩm xuất hiện trên Google

Nếu muốn tạm thời ngừng đăng một sản phẩm tại một số vị trí trên Google, nhưng vẫn đánh dấu sản phẩm đó là còn hàng trên trang đích, bạn có thể dùng thuộc tính vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination]. Thuộc tính này cho phép bạn kiểm soát vị trí đăng sản phẩm.

Nếu bạn muốn ngừng đăng sản phẩm trên quảng cáo trong tối đa 14 ngày và có thể kích hoạt lại nhanh chóng, hãy sử dụng thuộc tính tạm dừng [pause].

An illustration of an android plush

Dữ liệu sản phẩm về một sản phẩm Android nhồi bông vẫn còn hàng và hiển thị là còn hàng trên trang đích

Thuộc tính Giá trị
Tình trạng còn hàng [availability] in_stock
Vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination] Shopping_ads*
Có xuất hiện trong Quảng cáo mua sắm không? Không
Có xuất hiện trên trang thông tin miễn phí không?
   

Dữ liệu sản phẩm về một sản phẩm Android nhồi bông vẫn còn hàng và hiển thị là còn hàng trên trang đích

Thuộc tính Giá trị
Tình trạng còn hàng [availability] in_stock
Vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination] Free_listings
Có xuất hiện trong Quảng cáo mua sắm không?
Có xuất hiện trên trang thông tin miễn phí không? Không
   
Dữ liệu sản phẩm về một sản phẩm Android nhồi bông vẫn còn hàng nhưng bị tạm dừng đăng trên quảng cáo trong tối đa 14 ngày
Thuộc tính Giá trị
Tình trạng còn hàng [availability] in_stock
Tạm dừng [pause] ads

*Lưu ý: Hãy nhớ loại trừ tất cả các vị trí xuất hiện bạn không muốn dùng. Tìm hiểu thêm về thuộc tính dữ liệu sản phẩm excluded_destination

Biến thể

Nếu sản phẩm có nhiều màu sắc hoặc kích thước, bạn cũng có thể có thông tin tình trạng còn hàng khác nhau cho từng kiểu mẫu mã đó. Ví dụ:

Ví dụ về quảng cáo không có hình ảnh giữ chỗ

Dữ liệu sản phẩm về một chiếc áo thun Google màu xanh lục, cỡ nhỏ giá 109900.00 VND
Thuộc tính Giá trị

Tiêu đề [title]

Áo thun Google – Xanh lục – Nhỏ

Giá [price]

109900.00 VND

Tình trạng còn hàng [availability]

in_stock

Màu sắc [color]

Xanh lục

Kích thước [size]

S

Mã nhận dạng [id]

9876-S-GRN

Mã nhóm mặt hàng [item_group_id]

9876
   
Dữ liệu sản phẩm về một chiếc áo thun Google màu xanh dương, cỡ nhỏ giá 109900.00 VND
Thuộc tính Giá trị

Tiêu đề [title]

Áo thun Google – Xanh dương – Nhỏ

Giá [price]

109900.00 VND

Tình trạng còn hàng [availability]

in_stock

Màu sắc [color]

Xanh dương

Kích thước [size]

S

Mã nhận dạng [id]

9876-S-BLU

Mã nhóm mặt hàng [item_group_id]

9876
   
Dữ liệu sản phẩm về một chiếc áo thun Google màu vàng, cỡ nhỏ giá 109900.00 VND
Thuộc tính Giá trị

Tiêu đề [title]

Áo thun Google – Vàng – Nhỏ

Giá [price]

109900.00 VND

Tình trạng còn hàng [availability]

out_of_stock

Màu sắc [color]

Vàng

Kích thước [size]

S

Mã nhận dạng [id]

9876-S-YELLOW

Mã nhóm mặt hàng [item_group_id]

9876
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
71525
false
false