Thiết lập dữ liệu sản phẩm của bạn trong Google Trang tính

Bài viết này trình bày hướng dẫn về cách tạo và tải dữ liệu sản phẩm của bạn lên Google Trang tính. Merchant Center cung cấp các mẫu và tiện ích bổ sung của Google Trang tính để giúp bạn xây dựng dữ liệu sản phẩm.

Trước khi bắt đầu tạo và tải dữ liệu sản phẩm lên, bạn cần phải đăng ký Google Trang tính với Merchant Center.

Thêm dữ liệu của bạn

Khi bạn điền nguồn cấp dữ liệu theo hướng dẫn dưới đây cho loại bảng tính mà bạn đang sử dụng, thì tiện ích bổ sung của Merchant Center có thể giúp bạn cung cấp dữ liệu chính xác bằng cách tự động hoàn tất các phần dữ liệu khác nhau. Nếu muốn tắt tính năng tự động hoàn tất này, bạn có thể tắt trong menu của tiện ích bổ sung.

  • Tên thuộc tính: Khi nhập dòng tiêu đề của trang tính, bạn có thể chọn từ danh sách các tên thuộc tính được chấp nhận. Hãy tìm hiểu thêm
  • Giá trị được chấp nhận: Chọn từ danh sách các giá trị được chấp nhận cho bất kỳ thuộc tính nào có giá trị chuẩn hóa. Hãy tìm hiểu thêm
  • Danh mục sản phẩm của Google: Khi bạn nhập giá trị sản phẩm trong thuộc tính, tiện ích bổ sung sẽ đưa ra đề xuất dựa trên phân loại sản phẩm của Google. Chọn danh mục chính xác từ danh sách các đề xuất. Hãy tìm hiểu thêm

Nếu muốn tắt tính năng tự động hoàn tất này, bạn có thể tắt trong menu của tiện ích bổ sung.

Sử dụng chú thích schema.org trên trang web để thêm dữ liệu của bạn

Nếu bạn đã chú thích trang web của mình bằng hệ thống đánh dấu dữ liệu có cấu trúc, thì tiện ích bổ sung này có thể điền và cập nhật các thuộc tính phù hợp ngay từ trang web của bạn vào nguồn cấp dữ liệu. 

Trước khi sử dụng tiện ích bổ sung này, hãy đảm bảo trang web của bạn được chú thích đúng cách bằng các chú thích theo cấu trúc schema.org. Nếu trang web của bạn không được chú thích đúng cách, thì bạn sẽ không thể sử dụng công cụ này để tự động điền nguồn cấp dữ liệu của mình. Hãy tìm hiểu thêm

Bạn có thể chọn Cập nhật từ trang web từ tiện ích bổ sung của Merchant Center để bắt đầu. Hãy đảm bảo thêm URL trang đích của mỗi sản phẩm đã chú thích vào thuộc tính link [liên_kết] cho từng mặt hàng trong nguồn cấp dữ liệu, đồng thời đặt id [id] để khớp với SKU cho từng mặt hàng trong nguồn cấp dữ liệu. Mỗi URL trang đích phải khớp với URL trang web mà bạn đã xác nhận trong Merchant Center. 

Bạn có thể nhấp vào Cập nhật để bắt đầu quy trình và cập nhật tất cả các hàng. Chọn mũi tên thả xuống trên nút rồi chọn Cập nhật hàng đã chọn nếu bạn chỉ muốn cập nhật bất kỳ hàng nào đã chọn.

Lưu ý: Tính năng này có thể tạo và xác thực tối đa 1000 hàng một lúc. Nếu nguồn cấp dữ liệu của bạn lớn hơn 1000 hàng, hãy sử dụng tùy chọn Cập nhật hàng đã chọn để tạo và xác thực nguồn cấp dữ liệu của bạn theo lô.

Việc sửa đổi Google Trang tính trong quá trình cập nhật có thể ghi đè các thay đổi. Nếu bạn vô tình ghi đè các thay đổi của mình, hãy sử dụng tính năng Lịch sử sửa đổi của Google Trang tính để có thể hoàn tác về hành động trước đó. Quá trình cập nhật có thể mất vài phút tùy theo số lượng sản phẩm sẽ được xử lý.

Xác thực chú thích của bạn

Thanh bên sẽ là nơi hiển thị bất kỳ lỗi nào mà tiện ích bổ sung phát hiện được trong khi cập nhật từ trang web. Những chú thích không chính xác hoặc bị thiếu sẽ tạo ra lỗi và bạn cần sửa những lỗi này trong nguồn cấp dữ liệu được Trang tính hỗ trợ. Bạn có thể xác minh rằng dữ liệu có cấu trúc trên trang web của mình là dữ liệu chính xác, đồng thời id và SKU khớp chính xác. Nếu bạn gặp phải lỗi, hãy sử dụng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc để xác minh rằng dữ liệu có cấu trúc của bạn đã được thiết lập chính xác. Bạn có thể truy cập vào Trung tâm trợ giúp Google Search Console để tìm hiểu thêm về cách sử dụng công cụ, gỡ lỗi bất kỳ sự cố nào và giải thích kết quả của bạn trong công cụ đó.

 Sau khi đã xem xét dữ liệu và sửa mọi lỗi, bạn có thể bắt đầu quy trình gửi và xác thực toàn bộ dữ liệu. 

Tùy chọn nâng cao

Bạn có thể sử dụng các tùy chọn nâng cao trong tiện ích bổ sung nếu muốn kiểm soát tốt hơn các giá trị điền tự động từ trang web của mình cũng như các hành động thực hiện trong nguồn cấp dữ liệu đó. 
  • Chỉ cập nhật các thuộc tính đã chọn: Sử dụng tùy chọn này nếu bạn muốn cập nhật các thuộc tính được chú thích cụ thể. Không chọn tùy chọn này nếu bạn muốn sử dụng tính năng tự động điền cho tất cả các thuộc tính hiện có.
  • Ghi đè tất cả các giá trị: Sử dụng tùy chọn này nếu nguồn cấp dữ liệu của bạn có sẵn dữ liệu mà bạn muốn ghi đè bằng các giá trị điền tự động.

Xác thực dữ liệu của bạn

Sau khi bạn đã điền dữ liệu sản phẩm, hãy sử dụng tiện ích bổ sung để xác thực dữ liệu nhằm đảm bảo dữ liệu sẽ xử lý chính xác. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhấp vào Xác thực trang tính ở cuối tiện ích bổ sung. Nếu có bất kỳ lỗi hoặc cảnh báo nào trong dữ liệu, thì bạn có thể nhấp vào từng lỗi hoặc cảnh báo đó để xem ví dụ trong trang tính. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể xác thực toàn bộ Trang tính nếu trang tính đó có tối đa 1.000 hàng.

Bạn cũng có thể xác thực các hàng cụ thể trong trang tính bằng cách đánh dấu các hàng mong muốn và thay đổi nút trình xác thực để Xác thực hàng đã chọn.

Nếu bạn đã sử dụng hệ thống đánh dấu dữ liệu có cấu trúc, hãy kiểm tra việc triển khai Schema.org bằng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc. Bạn có thể truy cập vào Trung tâm trợ giúp Google Search Console để tìm hiểu thêm về cách sử dụng công cụ, gỡ lỗi bất kỳ sự cố nào và giải thích kết quả của bạn trong công cụ đó.

Gửi nguồn cấp dữ liệu của bạn

Bạn có thể gửi bảng tính của mình tới Merchant Center ngay từ Google Trang tính bằng cách chọn Tải trang tính lên từ cuối tiện ích bổ sung. Bạn có thể xem lại kết quả xử lý từ 5 lần cuối tải nguồn cấp dữ liệu này lên trong tiện ích bổ sung. Bạn hãy nhớ kiểm tra trang Chẩn đoán sau khi đã tải nguồn cấp dữ liệu lên để biết danh sách đầy đủ gồm tất cả các lỗi và cảnh báo về dữ liệu của mình.

Yêu cầu về định dạng Google Trang tính

  • Trang đầu tiên của tệp Google Trang tính phải chứa dữ liệu sản phẩm sẽ gửi. Dòng đầu tiên của trang này phải là tiêu đề. Tiêu đề phải chứa một thuộc tính duy nhất cho mỗi ô. Bất kỳ giá trị nào không phải là thuộc tính được hỗ trợ đều sẽ gây ra lỗi trong quy trình xác minh và tải lên.
  • Mỗi ô chỉ được chứa một giá trị duy nhất cho mỗi mặt hàng và tuân thủ các quy tắc giá trị nêu trong bài viết Thông tin đặc tả dữ liệu sản phẩm.
  • Đối với các thuộc tính nhóm như tax [thuế]shipping [thông_tin_vận_chuyển], hãy sử dụng thuộc tính phụ được phân cách bằng dấu hai chấm. Hãy truy cập Thiết lập cài đặt thuế và Thiết lập cài đặt thông tin vận chuyển để biết thêm thông tin.
  • Nếu một thuộc tính chấp nhận nhiều giá trị thì bạn nên cung cấp mỗi giá trị được phân cách bằng dấu phẩy, chẳng hạn như "xanh lam, xanh lục, đỏ" nếu có thể. Trong các thuộc tính chấp nhận nhiều giá trị, nếu một giá trị riêng rẽ không được thể hiện bằng dấu phẩy thì phải có dấu gạch chéo ngược đứng đằng trước, chẳng hạn như "\,". Vui lòng xem bài viết Thông tin đặc tả dữ liệu sản phẩm để tìm hiểu thêm. Xin lưu ý rằng không phải tất cả các thuộc tính đều hỗ trợ nhiều giá trị. Ví dụ như bạn chỉ có thể cung cấp một giá trị id [id] hoặc description [mô_tả].


Liên kết có liên quan:

Giới thiệu về tiện ích bổ sung của Merchant Center dành cho Google Trang tính
Đăng ký Google Trang tính trên Merchant Center
Giới thiệu về hệ thống đánh dấu dữ liệu có cấu trúc dành cho Merchant Center
Thiết lập dữ liệu có cấu trúc cho Merchant Center

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố