Hủy, tạm dừng hoặc thay đổi gói đăng ký trên Google Play

Gói đăng ký trên Google Play sẽ tự động gia hạn trừ khi bạn huỷ đăng ký.

Đảm bảo đăng nhập vào Tài khoản Google có gói đăng ký của bạn.

Hủy gói đăng ký

Bạn có thể hủy gói đăng ký theo quy trình tự xử lý vấn đề của chúng tôi.

Hủy gói đăng ký

Hủy gói đăng ký trên ứng dụng Google Play

Việc gỡ cài đặt ứng dụng sẽ không hủy gói đăng ký của bạn.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Kiểm tra xem bạn đã đăng nhập vào đúng Tài khoản Google chưa.
 3. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơnsau đó Đăng ký.
 4. Chọn gói đăng ký bạn muốn hủy.
 5. Nhấn vào Hủy đăng ký.
 6. Làm theo hướng dẫn.

Nếu bạn có một gói đăng ký trong một ứng dụng và ứng dụng đó bị xóa khỏi Google Play, thì các gói đăng ký trong tương lai của bạn sẽ bị hủy. Các gói đăng ký trước đây của bạn sẽ không được hoàn tiền.

Xem cách hủy gói đăng ký
Google Play | Cancel a subscription

Để bật phụ đề, hãy: Chọn Cài đặt Settings sau đó Phụ đề/CC sau đó cho ngôn ngữ của bạn.

Điều gì xảy ra sau khi bạn hủy

Sau khi hủy một gói đăng ký, bạn vẫn có thể sử dụng gói đăng ký đó cho tới hết thời gian mà bạn đã thanh toán.

Ví dụ: nếu bạn mua gói đăng ký một năm vào ngày 1 tháng 1 với giá $10 và quyết định hủy gói này vào ngày 1 tháng 7:

 • Bạn sẽ có quyền truy cập vào gói đăng ký cho đến ngày 31 tháng 12.
 • Bạn sẽ không bị tính phí đăng ký hằng năm là $10 vào ngày 1 tháng 1 năm sau.
 • Khi đó, bạn sẽ mất quyền truy cập ứng dụng và trò chơi có tính phí, sản phẩm mua trong ứng dụng và trải nghiệm ứng dụng không có quảng cáo do gói đăng ký này đem lại.

Khởi động lại hoặc đăng ký lại gói đăng ký

Nếu gói đăng ký của bạn bị hủy nhưng vẫn hoạt động

Mẹo: Một số gói đăng ký có thể không có sẵn để đăng ký lại.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào đúng Tài khoản Google.
 3. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Gói đăng ký.
 4. Nhấn vào gói đăng ký bạn muốn đăng ký lại.
 5. Nhấn vào Đăng ký lại.
 6. Làm theo hướng dẫn.

Nếu gói đăng ký của bạn bị hủy nhưng đã hết hạn

Nếu bạn đã huỷ gói đăng ký và thời gian còn lại trong gói đăng ký đã hết hạn, hãy thiết lập lại gói đăng ký.

Nhận tiền hoàn lại cho gói đăng ký

Để biết thông tin về việc hoàn tiền cho gói đăng ký, hãy xem trả lại và hoàn tiền trên Google Play

Tạm dừng gói đăng ký

Một số ứng dụng cũng sẽ cho phép bạn tạm dừng gói đăng ký của mình. Khi bạn tạm dừng một gói đăng ký, thì gói đăng ký này sẽ tạm dừng vào cuối chu kỳ thanh toán hiện tại của bạn.  

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Kiểm tra xem bạn đã đăng nhập vào đúng Tài khoản Google chưa.
 3. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơnsau đó Gói đăng ký.
 4. Chọn gói đăng ký bạn muốn tạm dừng.
 5. Nhấn vào Quản lý sau đó Tạm dừng thanh toán.
 6. Đặt khoảng thời gian tạm dừng thanh toán.
 7. Nhấn vào Xác nhận.

Tiếp tục thanh toán cho gói đăng ký bị tạm dừng

Bạn có thể khôi phục gói đăng ký của mình bất kỳ lúc nào.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Kiểm tra xem bạn đã đăng nhập vào đúng Tài khoản Google chưa.
 3. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơnsau đó Gói đăng ký.
 4. Chọn gói đăng ký bạn muốn khởi động lại.
 5. Nhấn vào Quản lý sau đó Tiếp tục.

Thay đổi gói đăng ký

Kiểm tra gói đăng ký của bạn và ngày gia hạn
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Kiểm tra xem bạn đã đăng nhập vào đúng Tài khoản Google chưa.
 3. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơnsau đó Gói đăng ký.
Thay đổi phương thức thanh toán cho gói đăng ký

Phương thức thanh toán mà bạn đã sử dụng để mua gói đăng ký sẽ bị tính phí vào ngày gia hạn của bạn. Việc gia hạn có thể diễn ra 24 giờ trước khi bắt đầu mỗi kỳ đăng ký.

Để thay đổi hoặc cập nhật phương thức thanh toán, bạn hãy làm theo các bước sau:  

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Kiểm tra xem bạn đã đăng nhập vào đúng Tài khoản Google chưa.
 3. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơnsau đó Gói đăng ký.
 4. Tìm gói đăng ký bạn muốn cập nhật.
 5. Chọn trong số các lựa chọn sau đây:
  • Đối với các gói đăng ký đang hoạt động, hãy nhấn vào Quản lý.
  • Để sửa phương thức thanh toán của bạn, nhấn vào Cập nhật.
 6. Làm theo hướng dẫn để cập nhật phương thức thanh toán của bạn.

Nếu phương thức thanh toán của bạn bị từ chối hoặc không có đủ tiền, gói đăng ký của bạn có thể bị hủy. Hãy Thêm phương thức thanh toán dự phòng hoặc thiết lập lại gói đăng ký.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố