Tính giấy chứng nhận vào trạng thái huy hiệu Đối tác Google của công ty

Một trong các yêu cầu để đạt được huy hiệu Đối tác Google là bạn phải có giấy chứng nhận. Hãy xem bảng dưới đây để biết các yêu cầu về giấy chứng nhận để đạt được huy hiệu Đối tác Google (bao gồm cả huy hiệu hiện tại và huy hiệu mới).

Yêu cầu về giấy chứng nhận [huy hiệu Đối tác Google hiện tại] Yêu cầu về giấy chứng nhận [huy hiệu Đối tác Google mới]
Công ty của bạn phải có 1 người dùng có giấy chứng nhận về Google Ads. Người này phải có quyền quản trị hoặc quyền truy cập tiêu chuẩn đối với tài khoản người quản lý Google Ads của công ty hoặc bất kỳ tài khoản nào đã liên kết với tài khoản người quản lý Google Ads của công ty (tài khoản đã đăng ký tham gia chương trình Google Partners).

Trong tài khoản người quản lý Google Ads (tài khoản mà bạn đã đăng ký tham gia chương trình Google Partners), ít nhất 50% người phụ trách chiến lược tài khoản phải có giấy chứng nhận về Google Ads (tối đa 100 người dùng), với ít nhất một giấy chứng nhận về mỗi dòng sản phẩm mà bạn đã chi tiêu cho chiến dịch (ví dụ: Chiến dịch tìm kiếm, Chiến dịch hiển thị, Chiến dịch video, Chiến dịch mua sắm hoặc Chiến dịch ứng dụng).

Người phụ trách chiến lược tài khoản là nhân viên trong công ty của bạn và thay mặt khách hàng quản lý các chiến dịch trên Google Ads.

Chúng tôi ước tính một cách chính xác nhất số lượng người phụ trách chiến lược tài khoản cần được chứng nhận dựa trên một số yếu tố (chẳng hạn như cấp truy cập của người dùng, mối liên kết với tài khoản người quản lý Google Ads đã đăng ký tham gia chương trình Google Partners và tài khoản phụ đã liên kết, cũng như miền email). Bạn có thể thông báo cho chúng tôi biết số lượng người dùng trong công ty của bạn giữ vai trò là người phụ trách chiến lược tài khoản và cần được Google chứng nhận dựa trên công việc hằng ngày của họ. Để làm việc này, hãy chuyển đến trang Thông tin chi tiết về công ty từ thẻ Chương trình Partners, rồi chọn từ trình đơn thả xuống.

Tìm hiểu thêm trong bài viết Giới thiệu về giấy chứng nhận Google Ads

Hướng dẫn

1. Đảm bảo bạn là người dùng đủ điều kiện.

Người dùng đủ điều kiện để đạt được huy hiệu Đối tác hiện tại Người dùng đủ điều kiện để đạt được huy hiệu Đối tác mới

Người dùng phải có quyền quản trị hoặc quyền truy cập tiêu chuẩn đối với tài khoản người quản lý Google Ads của công ty (tài khoản đã đăng ký tham gia chương trình Google Partners) hoặc bất kỳ tài khoản nào đã liên kết với tài khoản đó.

Những người dùng có quyền truy cập chỉ có thể đọc và quyền truy cập chỉ có thể sử dụng email có thể không được tính vào trạng thái huy hiệu và chứng nhận chuyên môn của bạn.

Người dùng phải có quyền quản trị hoặc quyền truy cập tiêu chuẩn đối với tài khoản người quản lý Google Ads của công ty (tài khoản đã đăng ký tham gia chương trình Google Partners) hoặc bất kỳ tài khoản nào đã liên kết với tài khoản đó.

Những người dùng có quyền truy cập chỉ có thể đọc và quyền truy cập chỉ có thể sử dụng email có thể không được tính vào huy hiệu của bạn.

2. Cho chúng tôi biết nếu bạn muốn hiển thị con số khác cho số người phụ trách chiến lược tài khoản của mình

Hiện tại, bạn có thể thông báo cho chúng tôi biết số lượng người dùng trong công ty của bạn giữ vai trò là người phụ trách chiến lược tài khoản và đã được Google Ads chứng nhận dựa trên công việc hằng ngày của họ. Để làm việc đó, bạn hãy chuyển đến trang Thông tin chi tiết về công ty từ thẻ Chương trình Partners, rồi chọn từ trình đơn thả xuống.

3. Liên kết tài khoản Skillshop với tài khoản Google Ads của bạn.

Để Google tính giấy chứng nhận của bạn trong Skillshop vào huy hiệu Đối tác Google (bao gồm cả huy hiệu hiện tại và huy hiệu mới), bạn cần phải liên kết địa chỉ email người dùng trong tài khoản Google Ads với tài khoản Skillshop bằng cách truy cập vào hồ sơ người dùng Skillshop của mình. Tìm hiểu thêm trong bài viết Giới thiệu về cách liên kết

4. Kiểm tra những người dùng có giấy chứng nhận trong tài khoản người quản lý Google Ads của bạn (tài khoản đã đăng ký tham gia chương trình Google Partners).

Skillshop không cung cấp các báo cáo chứa thông tin về giấy chứng nhận của người dùng cá nhân thuộc công ty bạn. Tuy nhiên, bảng Người dùng trong Google Partners liệt kê từng người dùng trong tài khoản người quản lý Google Ads của công ty (tài khoản đã đăng ký tham gia chương trình Google Partners) và các tài khoản phụ. Đây là những người dùng có quyền quản trị và quyền truy cập tiêu chuẩn, đồng thời trạng thái giấy chứng nhận của họ cũng sẽ được thể hiện trong danh sách này.

Bạn có thể kiểm tra những người dùng đã được Google Ads chứng nhận bằng cách làm theo các hướng dẫn sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Trong trình đơn bên trái, hãy di chuyển xuống thẻ "Chương trình Partners".
  3. Nhấp vào đường liên kết Xem chi tiết trong thẻ Trạng thái huy hiệu để xem bảng Trạng thái huy hiệu.
  4. Trong bảng Trạng thái huy hiệu, hãy tìm hàng Giấy chứng nhận và cột Huy hiệu mới, rồi nhấp vào bản sao có đường siêu liên kết bên dưới trạng thái đó.
Lưu ý: Có thể mất tới 48 giờ kể từ khi một cá nhân đạt được giấy chứng nhận trong Skillshop cho đến khi hệ thống áp dụng thông tin đó vào yêu cầu để đạt được huy hiệu Đối tác Google cho công ty của bạn.

5. Xem và cập nhật quyền truy cập của người dùng cho những người dùng trong tài khoản người quản lý Google Ads đã đăng ký tham gia chương trình Google Partners và các tài khoản phụ.

Tìm hiểu thêm về cách quản lý các cấp truy cập của người dùng trong tài khoản người quản lý Google Ads

Lưu ý: Tài khoản người quản lý Google Ads phải là chủ sở hữu của tài khoản phụ thì mới có thể quản lý quyền truy cập của người dùng trong tài khoản phụ đó. Bất kỳ tài khoản người quản lý Google Ads nào cũng đều có thể là chủ sở hữu của một tài khoản phụ. Tìm hiểu thêm về cách thêm quyền quản trị đối với tài khoản phụ

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố